Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu III (15 op)

Toteutuksen tunnus: SKOSW503-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

15 op

Virtuaaliosuus

15 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 50

Koulutus

  • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)

Opettaja

  • Teppo Karapalo

Ryhmät

  • SKO19SM
    Kuntoutuksen ohjaaja

Tavoitteet

Opiskelija:
- Osaa motivoida, ohjata, tukea ja neuvoa asiakaslähtöisesti erilaisia kuntoutujia ja ryhmiä kuntoutusprosessissa.
- Osaa hyödyntää palveluohjauksen periaatteita työssään.
- Osaa käyttää erilaisia ohjausmenetelmiä eettisesti, tavoitteellisesti ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen
- Osaa edistää yksilön ja ryhmien kuntoutumista vahvistaen asiakkaiden osallisuutta ja omaa vastuuta huomioiden kuntoutujan sosiaaliset verkostot.
- Osaa suunnitella, organisoida ja toteuttaa yksilö- ja ryhmätoimintaa hyödyntämällä tarkoituksenmukaisia välineitä (ml. teknologia ja digitalisaatio).
- Osaa toimia dialogisessa vuorovaikutuksessa monialaisen tiimin jäsenten kanssa.
- Osaa reflektoida toimintaansa erilaisissa tilanteissa.
- Osaa hyödyntää neuropsykologian teoriatietoa osana ohjaustyötä.

Sisältö

Ohjausta koskevan teoriatiedon soveltamista erilaisten kuntoutujien yksilö- ja ryhmätilanteiden suunnittelussa, organisoinnissa ja toteutuksessa.
Aktiivisena monialaisen työryhmän jäsenä toimiminen erilaisissa toimintaympäristöissä.
Oman osaamisen jakamista, reflektointia ja dokumentointia.
Neuropsykologian perusteet (1 op)

Opetusmenetelmät

Harjoittelu opiskelijan urasuunnitelmaa tukevassa harjoittelupaikassa 13 op
Harjoitteluraportti 0,5 op
Workshop lähi- tai etäkontaktina 0,5 op
Neuropsykologian osaamisen näyttö 1 op

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelun aloituspalaveri työelämän kanssa
Harjoittelun lopetuspalaveri työelämän kanssa
Tarvittaessa yksilöllisesti sovittavat ohjaustapaamiset opiskelijan ja työelämän kanssa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelu 351 h
Harjoitteluraportti 14 h
Workshop 13 h
Neuropsykologian osaamisen näyttö 27 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija
- soveltaa monipuolisesti erilaisia ohjausmenetelmiä yksilö- ja ryhmätoimintojen suunnittelussa, organisoinnissa ja toteutuksessa yksilöllisen kuntoutusprosessin edistämiseksi.
- soveltaa tietoa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä osana erilaisten kuntoutujien palveluohjausta
- toimii aktiivisena monialaisen työryhmän jäsenenä tuoden esiin palveluohjauksen näkökulmaa.
- tunnistaa erilaisia neuropsykologisia toimintakyvyn haasteita ja huomioi ne ohjaustyössä.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla ymmärtää kuntoutuksen palvelujärjestelmän ja sitä ohjaavan keskeisen lainsäädännön. Opiskelija tuntee kuntoutuksen lähtökohdat, toimintamuodot, toimijat ja asiakasryhmät. Opiskelija tietää joitain ohjauksen teoreettisia periaatteita.