Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu I (10 op)

Toteutuksen tunnus: SFTSW201-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 14.06.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

  • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

  • Pirjo Mäki-Natunen
  • Anu Myllyharju-Puikkonen
  • Kari Vehmaskoski
  • Minna Seikkula

Vastuuopettaja

Minna Seikkula

Ryhmät

  • SFT22SM
    Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma (AMK)
  • 03.04.2024 08:00 - 11:30, Harjoittelu I SFTSW201-3007

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä harjoittelujaksolla hankit valmiuksia yleisimpien kansansairauksien ja ikääntyneiden-asiakkaiden fysioterapiasta ja liikunnallisesta kuntoutuksesta.

Opintojakson tavoitteet
Osaat toimia työelämän toiminta- ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Tunnet terveydenhuollon ja kuntoutuksen yhteisen arvopohjan sekä yhteiset tavoitteet ja periaatteet toimien niiden mukaisesti.
Osaat tukea asiakasta erilaisissa elämäntilanteissa auttaen häntä löytämään voimavaransa ja parantamaan elämänlaatua.
Osaat etsiä tietoa potilastietojärjestelmistä, haastatella, tutkia ja analysoida toimintakyvyn edellytyksiä ja toimintarajoitteita. Osaat ottaa huomioon toimintakyvyn arvioinnissa myös ennaltaehkäisevan näkökulman. Osaat kirjata toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden kannalta merkitykselliset havainnot. Tunnistat elämäntapojen merkityksen asiakkaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja pyrit tukemaan asiakaslähtöisesti elämäntapamuutoksessa.
Osaat edistää asiakkaan osallisuutta ja toimijuutta sekä luoda vastavuoroisen ammatillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen.
Osaat suunnitella ja ohjata toimintakykyä ja terveyttä edistävää turvallista liikuntaa sekä fysioterapiaa.
Osaat suunnitella ja toteuttaa progressiivisesti etenevää terapeuttista harjoittelua hyödyntäen pato-, ja kuormitusfysiologian sekä biomekaniikan tietoa ja motorisen oppimisen periaatteita.
Osaat soveltaa erilaisia ohjaus-ja opetusmenetelmiä (manuaalinen, visuaalinen, verbaalinen, digitaalinen, teach back-menetelmä) tavoitteellisesti yksilön ja ryhmän toimintakyvyn ja terveyden edistämiseksi.
Osaat hyödyntää ergonomisia menetelmiä ja apuvälineitä asiakkaiden, omaisten ja lähityöntekijöiden fyysisen aktiivisuuden- ja toimintakyvyn tukemisessa. Osaat arvioida yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa ympäristön toimivuutta suhteessa asiakkaan resursseihin ja toiminnan tavoitteisiin.

Opintojakson osaamiset.
Sosiaali-ja terveys-ja kuntoutusalan asiakkuusosaaminen
Toimintakyvyn arviointiosaaminen
Terapiaosaaminen
Ohjaus-ja neuvontaosaaminen
Eettinen osaaminen
Teknologia-ja esteettömyysosaaminen

Sisältö

Harjoittelujaksosi sisältö muodostuu harjoitteluorganisaation työn luonteen, tavoitteiden ja tehtävien mukaan.

Aika ja paikka

Harjoittelu suoritetaan opsin mukaisesti tai oman henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan aidossa työelämän yhteisössä käytännön harjoitteluna. Lisäksi harjoitteluun sisältyy raportti ja oppimispäiväkirjan kirjoittaminen sekä osallistuminen reflektiopäivään.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu suoritetaan työelämässä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttejä vaan käytännön harjoittelua työelämässä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelu on 10 op eli 270 tuntia, joka sisältää harjoittelun lisäksi raportin - ja oppimispäiväkirjan kirjoittamisen sekä reflektiopäivän.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Harjoittelusi on hyväksytty, kun kykenet kohtaamaan erilaisia kansansairauksien ja ikääntyneitä asiakkaita arvostavasti ja työskentelemään vastuullisesti ja luotettavasti erilaisissa organisaatioissa. Osaat etsiä olennaiset tiedot potilastietojärjestelmistä, tutkia ja analysoida asiakkaan toimintakyvyn edellytyksiä ja toimintarajoitteita. Osaat laatia fysioterapian suunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa. Osaat ohjata terveyttä edistävää liikuntaa ja fysioterapiaa turvallisesti soveltaen erilaisia ohjausmenetelmiä. Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa toteuttaessasi ennaltaehkäisevää ja toimintakykyä edistävää liikunnallista kuntoutusta ja fysioterapiaa. Osaat hyödyntää ergonomisia menetelmiä , apuvälineitä ja apuvälineteknologiaa. Osaat tukea asiakasta erilaisissa elämäntilanteissa. Osaat arvioida omaa toimintaasi realistisesti.

Esitietovaatimukset

Kansansairauksien fysioterapian, Terapeuttisen harjoittelun (osa l sisällön mukainen) sekä Liikunnan ohjaamisen osaaminen