Siirry suoraan sisältöön

Hankintojen johtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLHH1500-3027

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

01.03.2024 - 31.10.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering

Opettaja

 • Lotta Happo
 • Petrus Syvänperä

Ryhmät

 • ZJA24KTHAH
  Avoin AMK, tekniikka, Hankintaosaaja 1, Helsinki
 • 09.04.2024 10:00 - 16:00, TLHH1500 Hankintojen johtaminen
 • 10.04.2024 09:00 - 15:00, TLHH1500 Hankintojen johtaminen
 • 24.04.2024 14:00 - 15:30, TLHH1500 Hankintojen johtaminen
 • 08.05.2024 14:00 - 15:30, TLHH1500 Hankintojen johtaminen

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Tällä opintojaksolla opit tunnistamaan organisaation ja hankintatoimen strategisia tavoitteita, sekä hahmotat kustannukset, riskit ja lisäarvon osana hankintaa. Lisäksi tunnistat hankinnan johtamisen perustyökaluja ja hankinnan vaikutuksia organisaation kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen.

Osaamiset
EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön: Ymmärrät hankintatoimen roolin osana organisaation strategista johtamista.

EUR-ACE Tekninen analyysi: Pystyt kehittämään hankintatoimea kokonaisvaltaisesti osana organisaation strategista johtamista.

EUR-ACE Yleiset taidot: Hahmotat hankintatoimen mahdollisuudet ja riskit organisaation strategisten tavoitteiden näkökulmasta.

Sisältö

Tällä opintojaksolla opiskelet seuraavia aiheita:
Strateginen johtaminen
Hankinnan johtaminen kustannusten, riskien ja lisäarvon näkökulmasta
Kategoriajohtaminen ja hankinnan organisaatiomallit
Sopimukset ja sopimushallinta
Hankinnan johtamisen tulevaisuudennäkymät

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodle ja luentomateriaalit.

Opintojakson oppikirjana toimii:
Nieminen, Sanna. 2016. Hyvä hankinta - parempi bisnes. Talentum. Saatavilla myös e-kirjana Jamkin sähköisessä kirjastossa: janet.finna.fi

Lisäksi tarvitset itseopiskeluun ja tehtävien tekoon osaa seuraavista teoksista:
Kamensky, Mika. 2014. Strateginen johtaminen. Talentum.
Iloranta, Kari & Pajunen-Muhonen, Hanna. 2018. Hankintojen johtaminen. Tietosanoma.
Sutinen, Mika & Haapakorva Antti. 2021. Pelastetaan strategia. Alma Talent.
Kilpinen, Paula. 2022. Inhimillinen strategia. Alma Talent.
Kim, W. Chan & Mauborgne Renee. 2015. Sinisen meren strategia. Talentum.
Hemmo, M. & Hoppu, K. 20XX. Sopimusoikeus. WSOYPro.
Kari Tanskanen. 2021. Ulkoisten resurssien johtaminen. Tietosanoma.

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää lähipäiviä, pienryhmätyöskentelyä ja itseopiskelua.

Yksityiskohtainen toteutustapa kuvataan opintojakson alkaessa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on vierailevia luennoitsijoita.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opntojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Laskennallinen kuormittavuus on opintopistemäärä kertaa 27 tuntia.
Esim. 5-opintopisteen opintojaksolla kuormittavuus on 135h.

Yhteistä opiskelua ja työskentelyä n.20h
Oppimistehtävät n.60h
Itseopiskelu n.55h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointi perustuu lähipäiville osallistumiseen (tai korvaavien tehtävien suorittamiseen) ja oppimistehtäviin. Arviointi toteutetaan asteikolla: hyväksytty / hylätty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1. Opiskelija tunnistaa organisaation ja hankinnan strategisia tavoitteita, sekä kustannukset, riskit ja lisäarvon hankintatoimessa. Lisäksi hän tietää hankinnan johtamisen perustyökaluja

2. Opiskelija tunnistaa organisaation ja hankinnan strategisia tavoitteita ja niiden yhteyden. Hän tunnistaa kustannukset, riskit ja lisäarvon hankintatoimessa, sekä niiden vaikutuksen toisiinsa. Lisäksi hän tunnistaa hankinnan johtamisen perustyökaluja

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3. Opiskelija ymmärtää organisaation strategian ja hankinnan strategian osana yrityksen strategista johtamista, sekä osaa linkittää ne toisiinsa. Hän ymmärtää ja osaa hyödyntää kustannusten, riskien ja lisäarvon vaikutuksen hankintatoimessa. Lisäksi hän ymmärtää hankinnan johtamisen perustyökaluja.

4. Opiskelija ymmärtää strategisen johtamisen vaikutuksen liiketoimintaan, sekä osaa soveltaa organisaation strategiaa hankinnan strategiaan. Hän hallitsee kustannusten, riskien ja lisäarvon vaikutuksen hankintatoimessa. Lisäksi hän osaa soveltaa hankinnan johtamisen perustyökaluja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5. Opiskelija hallitsee strategisen johtamisen vaikutukset, sekä osaa soveltaa organisaation strategiaa hankinnan strategiaan. Hän hallitsee kustannusten, riskien ja lisäarvon vaikutuksen hankintatoimessa, sekä niiden käytön strategisessa johtamisessa. Lisäksi hän hallitsee ja osaa soveltaa hankinnan johtamisen perustyökaluja.

Esitietovaatimukset

Hankintojen perusteet. Opiskelija osaa hakea tietoa itsenäisesti ja tehdä raportteja. Hän tuntee lisäksi logistiikan perusprosessit.