Siirry suoraan sisältöön

Vaativa asiakastyö (5 op)

Toteutuksen tunnus: YS00BY57-3001

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

01.09.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4.5 op

Toteutustapa

10 % Lähiopetus, 90 % Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Sosiaalialan ylempi AMK, erityissosiaaliohjaus (YAMK)

Opettaja

 • Riikka Rantanen
 • Asta Suomi
 • Katri Ylönen

Vastuuopettaja

Katri Ylönen

Ryhmät

 • ZJAYSG23S1
  Avoin AMK, sote,Sosiaalialan ylempi AMK, erityissosiaaliohjaus (YAMK), YAMK-polku
 • YSG23S1
  Sosiaalialan ylempi AMK, erityissosiaaliohjaus (YAMK)
 • ZJA24SSYE
  Avoin AMK, sote, Erityissosiaaliohjauksen (ylempi AMK) osaamiskokonaisuus

Tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija

• Osaa suunnitella, johtaa ja arvioida asiakasprosesseja sekä tehdä niiden vaikutuksista kokonaisarviointia  
• Osaa hyödyntää asiakastyössä moniammatillista toimintaympäristöä ja tiimejä sekä erilaisia järjestötoimijoita ja kokemusasiantuntijoita 

Sisältö

Ydinsisältö

• Vaativan asiakastyön erityisyys  
• Sosiaaliset ongelmat ja syrjäyttävät mekanismit 
• Rikosseuraamusalan työ, päihde- ja mielenterveystyö, lastensuojelun (sijaishuollon) erityiskysymykset, vammaispalvelu, sosiaaligerontologinen
työ, neuropsykiatria, väkivalta, moninaisuus 
• Dokumentointi 

Aika ja paikka

5.9.2024 Kontaktiopetus kampuksella Lutakon Dynamolla klo 8.30-12.30
26.9.2024 Kontakiopetus webinaarina klo 12.00-16.00
24.10.2024 Kontakiopetus webinaarina klo 12.00-16.00
20.11.2024 Kontakiopetus webinaarina klo 12.00-16.00

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla käytetään seuraavaa teosta läpi opintojakson:

Payne, M. 2020. How to Use Social Work Theory in Practice. Policy Press.

Lisäksi voit hyödyntää seuraavia lähteitä esimerkiksi osana oppimistehtäviä:

Arnkil, T., E. 2020 Kunnioittava ja toivoa herättävä kohtaaminen. Helsinki: THL.
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-495-0

Mönkkönen, K. 2018: Vuorovaikutus asiakastyössä. Asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla. Tallinna: Gaudeamus.

Raitakari, S., Harrikari, T., Hekkala, M. & Kivipelto, M. (toim.) Sosiaalityö kriiseissä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2023. Saatavana verkossa.

Raatikainen, E. 2015. Lujita luottamusta: Asiakassuhteen rakentaminen sosiaali- ja terveysalalla. PS-kustannus.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla käytetään opetus- ja oppimismenetelminä webinaareja, lähiopetusta koululla, itsenäistä työskentelyä sekä itsenäisesti tai pienryhmissä tehtäviä oppimistehtäviä Moodle työtilassa.

Sekä webinaarit että lähiopetus koululla ovat vuorovaikutteisia oppimistilanteita ja tulet niihin valmistautuneena etukäteen annetun ohjeistuksen mukaisesti (joka annetaan Moodle työtilassa).

Mikäli käytät tehtävissä tekoälyä, lisää tehtäviin sanallinen kuvaus, miten, missä määrin ja missä kohdin olet sitä hyödyntänyt.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäedustajien vierailut

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimistehtävät jakautuvat tasaisesti koko opintojakson ajalle ja tarkempi aikataulu ilmoitetaan Moodlessa opintojakson alussa. Ei tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Perehtyminen Moodle työtilaan ja tehtäviin sekä oman aikataulun suunnittelu 5h
Kontaktiopetus lähipäivät ja webinaarit sekä niihin valmistautuminen 20h
Ryhmätyöt ja itsenäisesti toteutettavat tehtävät 106h
Itsearviointi 4h

Yhteensä 135h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arvioitavat suoritukset ovat opintojakson aikana tehdyt oppimistehtävät (hyv-hyl) sekä numeerisesti arvioitava opintojaksolla käytyjä asioita kokoava oppimistehtävä (0-5). Kaikki opintojaksolla annetut oppimistehtävät tulee olla hyväksytysti suoritetut.Opintojakson numeerinen arvosana annetaan kokoavan kirjallisen oppimistehtävän perusteella. Opintojaksoon sisältyy lisäksi opiskelijan henkilökohtainen itsearviointi, joka perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin.

Avoin amk:10 paikkaa (osa erityissososiaaliohjauksen 15 op osaamiskokonaisuutta)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1)

Tunnistat keskeistä erityissosiaaliohjauksen tietoperustaa ja hyödynnät sitä vaativassa asiakastyössä. Tunnistat moniammatillisen työn perusteet ja lähtökohdat. Ymmärrät asiakasprosessit ja niiden vaikutusten kokonaisarvioinnin lähtökohdat.

Tyydyttävä (2)

Tunnistat ja osaat soveltaa keskeistä erityissosiaaliohjauksen tietoperustaa ja hyödynnät sitä vaativassa asiakastyössä. Sovellat moniammatillisen työn perusteita ja lähtökohtia työssäsi. Ymmärrät asiakasprosessit ja niiden vaikutusten kokonaisarvioinnin lähtökohdat ja osaat suunnitella niitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3)

Osaat soveltaa ja analysoida keskeistä erityissosiaaliohjauksen tietoperustaa ja hyödynnät sitä vaativassa asiakastyössä. Analysoit moniammatillisen työn perusteita ja lähtökohtia työssäsi. Osaat suunnitella, johtaa ja arvioida asiakasprosesseja sekä tehdä niiden vaikutuksista kokonaisarviointia.

Kiitettävä (4)

Osaat soveltaa, analysoida ja arvioida keskeistä erityissosiaaliohjauksen tietoperustaa ja hyödynnät sitä vaativassa asiakastyössä. Analysoit ja arvioit moniammatillisen työn perusteita ja lähtökohtia työssäsi. Osaat suunnitella, johtaa ja arvioida asiakasprosesseja sekä tehdä niiden vaikutuksista kokonaisarviointia perustellusti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5)

Edellä mainittujen lisäksi osoitat huomattavaa ymmärrystä vaativasta asiakastyöstä, asiakasprosessien suunnittelusta, johtamisesta ja arvioimisesta sekä kykenet yhdistelmään monipuolisesti tietoa asiakasprosessien kehittämisessä.