Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu I (13 op)

Toteutuksen tunnus: SK00CB37-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

13 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)

Opettaja

  • Anja Tanttu

Vastuuopettaja

Teppo Karapalo

Ryhmät

  • SKO23SM
    Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)

Tavoitteet

Harjoittelujakson jälkeen

- osaat nimetä kuntoutus- ja palvelutarpeita aiheuttavia tekijöitä yksilötasolla
- osaat kuvata asiakkaan kokonaistilannetta ICF-viitekehyksessä
- tiedät harjoittelupaikkasi dokumentoinnin periaatteet
- tunnistat toimintakyvyn arvioinnissa käytettäviä luotettavia menetelmiä
- osaat kertoa keskeisen toimintaa ohjaavan lainsäädännön sisällön harjoittelupaikan osalta
- osaat kuvata harjoittelupaikkaan liittyvät palvelujärjestelmät
- osaat selittää harjoittelupaikassa käytettyjen ohjausmenetelmien teoreettiset perusteet
- osaat käyttää jotain soveltuvaa ohjausmenetelmää asiakasta ohjatessasi
- osaat neuvoa kuntoutujaa ja hänen sosiaalista verkostoaan kuntoutusprosessissa hyödyntäen hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen teoreettisia perusteita
- tunnistat kuntoutujan valmiuden ottaa vastuuta omasta kuntoutusprosessistaan
- tunnistat harjoittelupaikan kuntoutujien erilaisia kuntoutusprosesseja
- tunnistat keskeiset harjoittelupaikassa käytössä olevat teknologiset ratkaisut ja niihin liittyvät tietoturva- ja kyberturvallisuusnäkökulmat kuntoutujien toimintakyvyn tukemisessa
- osaat nimetä keskeiset toimijat moniammatillisessa tiimissä
- osaat toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sujuvasti
- osaat soveltaa sosiaali- ja terveysalan eettisiä periaatteita toimiessasi erilaisissa tilanteissa
- osaat toimia työpaikan työturvallisuus- ja ergonomiaohjeiden mukaisesti erilaisissa tilanteissa
- osaat hyödyntää työssäsi teoreettista tietoa ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta

Sisältö

Opintojaksolla syvennät teoriaopinnoissa käytyä teoreettista tietoa käytännön työtehtävissä. Harjoittelujaksot täydentävät toinen toisiaan siten, että kuntoutuksen ohjaajan ydinosaamiset (arviointiosaaminen, ohjausosaaminen, palvelujärjestelmäosaaminen ja suunnitteluosaaminen) syventyvät harjoittelu harjoittelulta.

Opintojakson aikana perehdyt ihmisen anatomian ja fysiologian perusteisiin käytännön asiakastapauksia ja teoreettista tietoa hyödyntämällä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Leppäluoto, J., Rintamäki, H., Vakkuri, O., Vierimaa, H., Lauri, T., Müller, E., . . . Ripatti, T. 2015 (tai uudempi). Anatomia ja fysiologia: Rakenteesta toimintaan. Mieluitin viimeisin painos, mutta vähintään 3.-5. uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan aidossa työelämän yhteisössä käytännön harjoitteluna. Lisäksi harjoitteluun sisältyy itsenäistä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä ja osallistumista reflektoivaan pienryhmätoimintaan.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Suurin osa opintojaksosta suoritetaan harjoitteluna työpaikassa.

Harjoittelun tavoite-, väli- ja arviointikeskustelut yhdessä opiskelijan, työelämän edustajan ja ohjaavan opettajan kanssa.

Tarvittaessa yksilöllisesti sovittavat ohjaustapaamiset opiskelijan ja työelämän kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä, tehtävät suoritetaan opiskelijan oman aikataulun mukaisesti opintojakson aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelu opiskelijan urasuunnitelmaa tukevassa harjoittelupaikassa, 297 h
Harjoittelun workshop lähi- tai etäkontaktina, 13 h
Harjoitteluraportti 14 h
Anatomia ja fysiologian osaamisen näyttö, 27 h
Yhteensä: 351 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osaat toimia sosiaali- ja terveysalan eettisten periaatteiden mukaisesti erilaisissa tilanteissa. Olet tutustunut työpaikan työturvallisuus ja ergonomiaohjeisiin ja osaat toimia näiden mukaisesti.

Osaat kuvata harjoittelupaikkaasi liittyvät palvelujärjestelmät ja kertoa toimintaa keskeisesti ohjaavan lainsäädännön. Osaat nimetä harjoittelupaikkasi kuntoutujille tyypillisiä kuntoutus- ja palvelutarpeita yksilötasolla ja osaat kuvata esimerkkiasiakkaan kokonaistilannetta ICF-viitekehystä hyödyntämällä. Tunnistat harjoittelupaikkasi kuntoutujien erilaisia kuntoutusprosesseja. Olet tutustunut omassa harjoittelupaikassasi käytössä oleviin toimintakyvyn arvioinnin menetelmiin sekä dokumentointia koskeviin ohjeisiin.

Olet toiminut erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja osaat nimetä työharjoittelupaikkasi keskeiset moniammatillisen tiimin toimijat.

Osaat selittää jonkin harjoittelupaikassasi käytetyn ohjausmenetelmän teoreettiset perusteet ja olet käyttänyt harjoittelun aikana jotain soveltuvaa ohjausmenetelmää omassa työssäsi. Olet neuvonut kuntoutujaa ja hänen sosiaalista verkostoaan kuntoutusprosessin jossain vaiheessa hyödyntämällä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teoreettisia perusteita. Tunnistat kuntoutujan valmiuden ottaa vastuun omasta kuntoutusprosessistaan.

Olet tutustunut harjoittelupaikallasi käytössä olevaan kuntoutujien toimintakykyä tukevaan teknologiaan ja siihen liittyviin tietoturvanäkökulmiin.

Olet perehtynyt ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa koskevaan teoriatietoon ja olet hyväksytysti suorittanut osaamisen näytön.