Siirry suoraan sisältöön

Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu (6 op)

Toteutuksen tunnus: SZYYW209-3013

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

21.05.2024 - 25.08.2024

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Kätilö (AMK)
  • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

  • Hannu Piispanen
  • Taina Sten
  • Sami Hoisko
  • Eija Kuisma

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa toimit erilaisissa mielenterveys-, päihde ja kriisihoitotyön toimintaympäristöissä. Toteutat ohjatusti mielenterveyden häiriöiden ja päihdesairauksien varhaista tunnistamista sekä potilaan kokonaishoidon suunnittelua ja toteutusta. Kohtaat ammatillisesti akuutissa kriisissä olevan potilaan ja hänen läheisensä. Toimit osana moniammatillista työryhmää. Harjoittelu vahvistaa ammattieettistä toimintaasi ja itsereflektiotaitojasi.

Opintojakson osaamiset
Terveyden edistämisen osaaminen
Ohjaus- ja vuorovaikutusosaaminen sekä omahoidon tukeminen
Kliininen osaaminen
Sairaanhoitajan eettinen osaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Osaat kohdata potilaan ja hänen läheisensä ohjatusti hoidollisessa yhteistyösuhteessa.
Tuet ohjatusti potilaan ja hänen läheisten omien voimavarojen tunnistamista ja voimaantumista.
Otat huomioon akuutin kriisin vaikutuksen yksilön elämään ja osaat kohdata kriisipotilaan.
Käytät ohjatusti keskeisiä näyttöön perustuvia mielenterveyshäiriöiden ja riippuvuussairauksien hoidossa käytettäviä hoitotyön menetelmiä erilaisissa mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön toimintaympäristöissä.
Osaat huomioida sairauden mukanaan tuomia muutoksia potilaan ja läheisten elämässä.
Työskentelet hoitotyön arvojen, eettisten periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti sekä osaat arvioida niiden toteutumista päivittäisessä työskentelyssä.
Reflektoit sairaanhoitajan ammatti-identiteettiäsi.
Osaat työskennellä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Sisältö

Omat arvot ja asenteet mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyössä.
Itsereflektiotaito.
Kulttuurisensitiivinen eri ikäisten ihmisten kohtaaminen.
Mielenterveys-, päihde- ja kriisipotilaan kokonaistilanteen arviointi, hoidon ja kuntoutuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi.
Keskeiset mielenterveys- ja päihdehoitotyön menetelmät, kuten hoidollinen yhteistyösuhde, dialogisuus, psykoedukaatio ja mini-interventio.
Akuutissa kriisissä olevan potilaan selviytymisen tukeminen.
Keskeisten mielenterveys- ja päihdehoitotyön suositusten sekä lainsäädännön huomioiminen erilaisissa asiakastilanteissa.
Potilaan, hänen läheistensä ja henkilökunnan turvallisuuteen vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen erilaisissa mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön toimintaympäristöissä.
Digitaaliset- ja mobiilisovellukset mielenterveyshäiriöiden ja päihdesairauksien hoidossa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan hyväksytty/hylätty erillisten arviointikriteerien mukaan.

Esitietovaatimukset

Opiskelija hallitsee sosiaali- ja terveysalan asiakkuuden ja toimintaympäristön perustiedot, keskeiset käsitteet ja menetelmät sekä ohjaamisen ja terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevän hoitotyön tavoitteet ja menetelmiä ja tietää näyttöön perustuvan päätöksenteon lähtökohdat. Opiskelija hallitsee mielenterveys- päihde- ja kriisihoitotyön peruskäsitteet.