Siirry suoraan sisältöön

Palvelumuotoilu (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00CA83-3001

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

15.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Liiketalous (AMK)

Opettaja

  • Johanna Jaatinen
  • Mari Karjalainen
  • Erica Svärd

Ryhmät

  • ZJAJ24KHUKR
    Avoin amk, Like, Ukrainalaisten ammatillisien valmiuksien kasvattaminen ja integroituminen suomalaiseen työelämään

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakso tarkoituksena on antaa valmiuksia palveluiden kehittämistyöhön palvelumuotoilun keinoin. Kurssin käytyäsi ymmärrät palvelumuotoilun hyödyt, tiedät palvelumuotoilun prosessin vaiheet ja osaat käyttää yleisimpiä palvelumuotoilun työkaluja käytännön kehittämistyössä.

Opintojakson osaamiset
Ennakoiva kehittäminen: osaa soveltaa kehittämisessä alan olemassa olevaa tietoa ja hyödyntää tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
Liiketoimintaosaaminen: opiskelija hallitsee tiedolla johtamisen päätöksenteon tukena.

Opintojakson osaamistavoite
Tiedät palvelumuotoilun käsitteen ja periaatteet palveluiden kehittämisessä. Opit palvelumuotoilun prosessin ja asiakaslähtöisen kehittämisen menetelmiä. Saat valmiudet näiden soveltamiseen yritysten ja yhteisöjen kehittämisprojekteissa sekä opit asettamaan mittareita onnistumisen arviontiin.
Perehdyt palvelumuotoilun periaatteisiin ja prosessiin sekä työkaluihin. Tämän jälkeen suunnittelet toteutettavan kehittämistyön palvelumuotoilun prosessin mukaisesti.
Sovellat kehitystyössä palvelumuotoilun perustyökaluja. Ehdotat mittareita palvelumuotoilun onnistumisen arvioimiseksi.
Opintojakson suoritettuasi tiedät muotoilutoiminnan pääperiaatteet ja palvelumuotoilun keskeiset tavoitteet, ymmärrät palvelumuotoiluprosessin keskeiset vaiheet ja menetelmät, osaat analysoida tutkimustietoa ja soveltaa palvelumuotoilun perusmenetelmiä erilaisissa kehitystehtävissä sekä asettaa mittareita kehittämistyön onnistumisen arvioimiseksi.
Osaat toimia tavoitteellisesti ryhmässä, esittää ja raportoida työsi tuloksia Jamkin ohjeistuksen mukaisesti sekä reflektoida omaa kehitystäsi.

Sisältö

Palvelumuotoilu käsitteenä
Palvelumuotoilun merkitys
Palvelumuotoiluprosessi
Palvelumuotoilun työkalut
Palvelumuotoilun tulosten arviointi
Palvelumuotoilun mittarit

Aika ja paikka

Kurssin toteutus vko 3-18
Oppimistila Moodle

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Stickdorn, M. & Schneider, J. This is service design thinking Amsterdam: BIS Publishers 2011.
ISBN 9781118156308, painettu ISBN 978-90-6369-279-7, verkkojulkaisu

Koivisto, M., Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. Palvelumuotoilun bisnesskirja. Helsinki: Alma Talent 2019ISBN 9789521435775, painettu ISBN 978-952-14-3579-9, verkkoaineisto

Opetusmenetelmät

Webinaarit ja ryhmätyöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssiin ei kuulu tenttiä

Kansainvälisyys

-

Vaihtoehtoiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 22 h

Ryhmätyö 113 h

Sisällön jaksotus

Alustava aikataulutus:
Viikko numero
3 Webinaari
4 Webinaari
5 Webinaari
6 Ryhmätyöskentelyä
7 Webinaari
8 Ryhmätyöskentelyä
9 LOMA
10 Webinaari
11 Ryhmätyöskentelyä
12 Webinaari
13 Ryhmätyöskentelyä
14 Webinaari
15 Webinaari
16 Valmiiden töiden esittely
17 Valmiiden töiden esittely
18 Valmiiden töiden esittely
19 Kurssipalautteenanto

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty perustuen ryhmätyöhön

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tiedät palvelumuotoilun keskeisiä käsitteitä, teoriaa ja menetelmiä. Esität kehittämisehdotuksia. Toimit tutuissa ongelmanratkaisutilanteissa anne-tun ohjeen mukaan itsenäisesti. Otat vastuuta omasta työstäsi. Oman palvelumuotoilun osaamisen arviointi on haasteellista. Raportoit havainnollisesti, mutta raportti sisältää epäloogisuuksia ja puutteita. Kirjoitat jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia toistuvia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat Jamkin raportointiohjeistusta puutteellisesti.

Tyydyttävä 2
Ymmärrät palvelumuotoilun teoriaa ja keskeisiä käsitteitä sekä menetelmiä. Esität soveltuvan ratkaisuehdotuksen. Osaat käytännön taidot, joilla selviät tutuissa tilanteissa. Osaat toimia ryhmässä tavoitteellisesti ja otat vastuuta vertaisen työstä. Arvioit omaa palvelumuotoilun osaamistasi ja tunnistat kehittämisen kohteesi. Raportoit johdonmukaisesti ja havainnollisesti, mutta raportti sisältää puutteita. Kirjoitat osittain jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat Jamkin raportoin-tiohjeistusta puutteellisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Analysoit ratkaisuissasi palvelumuotoilun keskeisiä teorioita ja käsitteitä. Osaat yhdistää useita eri tietoja ja taitoja sekä menetelmiä toisiinsa, kun ratkaiset palvelumuotoilun ongelmatilannetta. Analysoit ja vertailet tuloksia ja esität niiden perusteella soveltuvan ratkaisuehdotuksen. Hallitset käytännön taidot itsenäiseen työskentelyyn sekä osaat tehdä yhteistyötä vastuullisesti ongelmanratkaisutilanteissa. Analysoit omaa palvelumuotoilun osaamistasi ja kehittämiskohteitasi. Raportoit johdonmukaisesti, perustellusti ja havainnollisesti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä, jossa on satunnaisia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat Jamkin raportointiohjeistusta.
Kiitettävä 4
Arvioit, analysoit ja yhdistät ratkaisuissasi palvelumuotoilun keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä. Arvioit lopputulosta ja siihen johtanutta prosessia johdonmukaisesti ja perustellusti. Esität soveltuvat johtopäätökset ja kehittämisen toimenpiteet. Hallitset käytännön taidot, joissa sovellat tietoa. Osaat organisoida ryhmän toimintaa ja ottaa vastuuta sen tehtävistä. Tuot esille näkökulmasi ja perustelet sen. Osaat keskustella vastavuoroisesti tavoitteena yhteisymmärrys ja osapuolten yhteistyön vahvistaminen. Otat vastuuta henkilöiden ja ryhmän kehittymisestä. Arvioit reflektoiden omaa osaamistasi eri osa-alueissa ja osoitat palvelumuotoilun osaamisen kehittymisesi. Raportoit loogisesti, analyyttisesti ja asiantuntevasti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä. Noudatat Jamkin raportointiohjeistusta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Arvioit kriittisesti ja hyödynnät ratkaisuissa ja ehdotuksissa relevantteja palvelumuotoilun teorioita, käsitteitä ja menetelmiä. Arvioit, analysoit ja vertailet perustellusti prosessia, lopputulosta ja ehdotuksia, joilla on yh-teys asetettuihin tavoitteisiin sekä kriteereihin. Hallitset käytännön taidot, joilla kehität toimintaa. Johdat tavoitteellisesti ottaen vastuuta tehtävistä monimutkaisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Otat vastuuta ryhmän kehit-tymisestä. Keskustelet vastavuoroisesti kehittäen ryhmän yhteistä ymmär-rystä ja yhteistyötä. Reflektoit oman osaamisesi kehittymistä perustellen kriittisesti ja kokonaisvaltaisesti. Raportoit vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden. Osoitat kriittistä ajattelua. Kirjoitat argumentoivaa ja virheetöntä asiatyyliä. Noudatat Jamkin raportointioh-jeistusta.

Esitietovaatimukset

Perusymmärrys palveluliiketoiminnasta