Siirry suoraan sisältöön

Opiskelijatutorointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: ZZ00BM06-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.10.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

07.11.2023 - 22.11.2024

Opintopistemäärä

3 - 5

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Liiketalous (AMK)

Vastuuopettaja

Eeva Vissel

Tavoitteet

Opiskelija
- saa valmiudet toimia ammattikorkeakoulun uusien opiskelijoiden vertaisohjaajana opiskelujen aikana
- osaa tukea uusia opiskelijoita sosiaalisen verkoston rakentamisessa ja ammattikorkeakouluyhteisöön sopeutumisessa
- saa valmiudet ryhmädynamiikan luomiseen
- osaa tunnistaa elämänhallinnan ongelmia ja oppimisvaikeuksia sekä reagoimaan niihin
- osaa tunnistaa uudenlaisen ympäristön mukana tuomia alkuvaikeuksia ja omaa niiden selvittämiseen tarvittavat työkalut.

Sisältö

Opintojakso jakautuu neljään osaan:
– Luennot, koulutukset ja tiimitapaamiset, joissa perehdytään tutorin perustehtäviin, JAMKin ohjausjärjestelmiin sekä uutta opiskelijaa koskeviin opintoja tukeviin palveluihin. Tiimitapaamisissa käsitellään opintojakson ajankohtaisia asioita.
– Opiskelijavetoinen pienryhmätoiminta. Opiskelija suunnittelee ja vetää pienryhmiä oman tutkinto-ohjelmansa aloittaville opiskelijoille. Pienryhmätapaamisissa käydään läpi opiskeluun, motivaatioon ja hyvinvointiin liittyviä asioita.
– Vertaisohjaajan käytännön tehtävät. Tärkeimpiä tehtäviä ovat toimiminen tutorina pääsykokeissa ja orientaatioviikolla ja läpi uusien opiskelijoiden ensimmäisen vuoden sekä uusien tutoreiden rekrytointi.
– Vapaasti valittava tutorointi. Opiskelija saa käyttää 27 tuntia oman mielenkiintonsa mukaisesti, vapaasti valittava tutorointi voi olla liikunta- tai markkinointitutorointia tai auttamista opiskelijakunnan järjestämässä vapaa-ajan toiminnassa sekä erikseen sovittuja projekteja.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelumateriaali käydään läpi luennoilla ja lisätään Moodlen Opiskelijatutorointi -työtilaan.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista opintojakson eri osioihin ja tutorina toimimista:
- Osallistuminen koulutukseen sekä ennakkotehtävien suorittaminen, loppuraportti (30 %)
- Tutorina ja edustustehtävissä toimiminen (70 %)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Koulutukset ja tapaamiset 39 h
- Pienryhmätoiminta 12 h
- Käytännön tutorointi 57 h
- Vapaasti valittava tutorointi 27 h
-Yhteensä 135 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua Pepin kautta. Opintojaksolle järjestetään rekrytointi tammikuussa ja hakijat haastatellaan. Valitut opiskelijat nostetaan opintojaksolle erikseen Pepin kautta. Lisätietoja rekrytoinnista www.jamko.fi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija käyttää hyväkseen osaamistavoitteissa määriteltyjä tietoja ja taitoja toimiessaan vertaisohjaajana. Opiskelija osallistuu luennoille ja suorittaa kohdassa ”Opintojakson kuormittavuus tunteina” varatun tuntimäärän käytännön toimintaa. Raportointi on tehty opintojakson ohjeistuksen sekä JAMKin raportointiohjeiden mukaisesti.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty (S)/hylätty (0). Opintojakson suoritus on hylätty (0), mikäli opiskelija ei saavuta opintojakson läpäisylle asetettuja minimitavoitteita.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija käyttää hyväkseen osaamistavoitteissa määriteltyjä tietoja ja taitoja toimiessaan vertaisohjaajana. Opiskelija osallistuu luennoille ja suorittaa kohdassa ”Opintojakson kuormittavuus tunteina” varatun tuntimäärän käytännön toimintaa. Raportointi on tehty opintojakson ohjeistuksen sekä JAMKin raportointiohjeiden mukaisesti. Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty (S)/hylätty (0). Opintojakson suoritus on hylätty (0), mikäli opiskelija ei saavuta opintojakson läpäisylle asetettuja minimitavoitteita.

Esitietovaatimukset

-