Siirry suoraan sisältöön

Farmakologia (11 op)

Toteutuksen tunnus: YSYSL300-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

11 op

Virtuaaliosuus

11 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

5 - 5

Koulutus

  • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)

Opettaja

  • Hannele Tyrväinen

Ryhmät

  • YSY22SK
    Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija

Tavoitteet

Farmakologian opintojakson tarkoituksena on antaa perustiedot lääkeaineiden vaikutuksista elimistöön, niiden käyttäytymisestä elimistössä ja keskeisten lääkeaineryhmien ominaisuuksista ja kliinisestä käytöstä. Opintojakso sisältää myös lääkeainetoksikologian perusteet.

Opintojakson osaamiset
Kliininen asiantuntijaosaaminen

Osaamistavoitteet
Osaat kriittisesti arvioida ja kehittää lääkkeen määräämiseen liittyvää osaamistasi ja työyhteisön toimintatapoja potilaiden lääkehoidossa moniammatillisen tiimin jäsenenä.

Sovellat lääkkeitä valitessasi ja määrätessäsi tehokkaan, turvallisen ja tarkoituksenmukaisen lääkehoidon periaatteita.

Hallitset farmakologian ja lääkeainetoksikologian perusteet ja kykenet soveltamaan niitä työssäsi.

Ymmärrät ja osaat kuvata lääkeaineiden vaiheet elimistössä, niihin vaikuttavat tekijät sekä vaikutuskohteet elimistössä.

Hallitset tärkeimpien lääkeaineryhmien vaikutusmekanismit, hoidollisen käytön perusteet sekä lääkkeisiin liittyvät haitta- ja yhteisvaikutukset.

Tunnet yksilöllisen lääkehoidon vaatimukset ja periaatteet.

Osaat analysoida lääkkeiden valintaan, niiden annokseen ja hoidon toteuttamiseen vaikuttavia tekijöitä farmakologian perustietoja soveltaen.

Osaat tunnistaa ja ohjata edelleen lääkehoidon kokonaisarviointia tarvitsevat potilaat.

Sisältö

Yleisfarmakologia, farmakodynamiikka ja kinetiikka: lääkeaineiden vaiheet elimistössä ja niihin vaikuttavat tekijät, lääkeaineiden vaikutustavat ja -kohteet elimistössä.
Tärkeimmät lääkeaineryhmät ja niiden käyttö sairauksien hoidossa.
Lääkehoidon erityiskysymyksiä ja tavallisimpia lääkehoidon ongelmatilanteita
Yksilöllisen lääkehoidon periaatteet ja merkitys.
Kliininen toksikologia.
Lääkkeiden valintaan, annokseen ja hoidon toteuttamiseen vaikuttavia tekijöitä farmakologian perustietoja soveltaen.
Lääkehoidon monitorointi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Koulu, M. & Mervaala, E. (toim). 2019. Farmakologia ja toksikologia. Medicina, Porvoo: Bookwell Oy
tai
Pelkonen, O. & Ruskoaho, H. (toim). 2019 Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim

Opetusmenetelmät

Videoluentotallenteet
Live-verkkoluennot
10 oppimistehtävää
3 välitenttiä
Lopputentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Välitenttien ajankohdat Itä-Suomen yliopiston erillisen aikataulun mukaan, joka ilmoitetaan opintojakson alussa.
Tentti joulukuussa 2024, uusintamahdollisuudet tammi- ja helmikuussa 2025.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Videoluentotallenteet 61 t
Live-verkkoluennot 5 t (aloitusluento 2 t, kyselytunti 3 x 1 t)
Itsenäinen opiskelu yhteensä 231 t sisältäen
10 oppimistehtävää
3 välitenttiä (3 x 45 min)
lopputentti 4 t

Sisällön jaksotus

Itä-Suomen yliopiston myöhemmin ilmoittaman aikataulun mukaan. Kuukausittain avautuvat katsottaviksi teemoittain luentotallenteet sekä luentoihin liittyvä materiaali tehtävineen.
Välitentit ajoittuvat huhti-, kesä- ja lokakuulle ja niitä edeltää kertausluento (kyselytunti).
Opintojakson toteutus integroidaan sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutuksen opiskelijoiden toteutukseen.

Lopputentti joulukuussa 2024.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutuu kokonaan verkossa Itä-Suomen yliopiston Moodle-alustalla. Itä-Suomen yliopisto järjestää tentin. Lisäksi pakollisina suorituksina ovat kuukausittaiset Moodle-tehtävät.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa ja arviointi toteutetaan Itä-Suomen yliopiston erillisten arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa ja arviointi toteutetaan Itä-Suomen yliopiston erillisten arviointikriteerien mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa ja arviointi toteutetaan Itä-Suomen yliopiston erillisten arviointikriteerien mukaisesti.