Siirry suoraan sisältöön

Lääkehoidon eettinen ja juridinen tietoperusta (5 op)

Toteutuksen tunnus: YSYSL100-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

5 - 5

Koulutus

  • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)

Opettaja

  • Johanna Heikkilä

Ryhmät

  • YSY22SK
    Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija

Tavoitteet

Tarkoituksena on, että opintojakson käytyäsi tunnet lääkkeenmääräämisestä annetut säädökset ja osaat noudattaa niitä omassa toiminnassasi. Tunnistat oman ammatillisen osaamisesi ja vastuualueesi rajat sekä potilasturvallisuuden vaatimukset rajatussa lääkkeenmääräämisessä.

Opintojakson osaamiset
Kliininen asiantuntijaosaaminen

Osaamistavoitteet

Sovellat omaan ammattitoimintaasi potilaan hoitamiseen ja lääkkeen määräämiseen liittyviä lakeja, asetuksia ja säädöksiä sekä ammattieettisiä periaatteita.

Tunnistat lääkkeen määräämiseen liittyvän tehtäväalueesi ja osaamisesi rajat ja vastuun sekä konsultoit muita ammattihenkilöitä tarvittaessa.

Toimit eettisesti korkeatasoisesti hoidon tarpeen arvioinnissa, lääkkeitä määrätessä ja potilasohjauksessa.

Kykenet arvioimaan omaa osaamistasi ja päivität säännöllisesti tehtäväalueesi diagnostiikkaan ja uusiin lääkeaineisiin liittyviä tietoja ja taitoja.

Tunnistat ja ennakoit lääkehoidon ongelmatilanteita ja riskejä, rekisteröit ja ilmoitat poikkeamat sekä kehität riskien- ja laadunhallintaa omalla tehtäväalueellasi.

Sisältö

Lääkkeen määräämistä säätelevät lait, asetukset ja säädökset
Ammatilliset arvot, etiikka ja vastuullisuus
Sairaanhoitajan tehtäväalue ja asiantuntijuus lääkkeenmääräämisessä
Lääkehoidon turvallinen toteuttaminen ja riskien hallinta lääkehoidossa
Laadunvarmistus lääkehoidossa
Lääkkeiden määräämiseen liittyvä yhteiskuntavastuu ja kestävä kehitys sekä väestön terveyden edistäminen
Moniammatillinen yhteistyö lääkkeenmääräämisessä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Seuraavat ajantasaisina (huomioi muutokset):
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 10 s, mukaan lukien muutokset, viimeisin 602/2022
Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007) mukaan lukien lakimuutokset 251/2014, 55772019 ja 937/2019, 786/2021 ja 324/2022 16s
Asetus sähköisestä lääkemääräyksestä (485/2008), mukaan lukien muutos 2015, 2016 7 s
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (433/2010) 4 s mukaan lukien muutokset 597/2022 asti
Potilasvakuutuslaki (948/2019) § 1-2 ja mukaan lukien muutokset 568/2022 asti.
Sairausvakuutuslaki (1224/2004): 2. osan 2. luvusta (sairaanhoitokorvaukset)1 § ja 5.luvun 1‐9 § (lääkekorvaukset) 4 s
Sosiaali‐ ja terveysministeriön asetus lääkevaihdosta (210/2003) 2 s, mukaan lukien muutokset 194/2022 asti
Sosiaali‐ ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009) 10 s, mukaan lukien muutokset 94/2022 asti
Sosiaali‐ ja terveysministeriön asetus laadunhallinnasta ja potilasturvallisuussuunnitelman täytäntöönpanosta (341/2011) 2 s
STM Asetus lääkkeen määräämisestä (1088/2010, mukaan lukien muutos 347/2015, mukaan lukien muutos 992/2019, sisältää lääkelistan) ja liitteet 1‐4, (määräyksen kaava) 17 s
Valtioneuvoston asetus lääkkeen määräämisen edellyttämästä koulutuksesta (1089/2010) 4 s
Terveydenhuoltolaki (1326/2010): 2 §, 8 §, 9§ 2 s
Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Lääkevahinkovakuutusehdot. Voimassa 1.1.2021 alkaen. https://www.laakevahinko.fi/
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje Haittavaikutuksista ilmoittaminen 2022. https://www.fimea.fi/laaketurvallisuus_ja_tieto/laakkeiden_turvallisuus/haittavaikutuksista_ilmoittaminen
Rokotteiden haittavaikutuksista ilmoittaminen (THL 2017) 2 s https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/hyodyt-ja-haitat/haittavaikutukset/haitoista-ilmoittaminen

Gielen, SC., Dekker, J., Francke, AL., Mistiaen, P & Kroezen, M. 2014. The effects of nurse prescribing: A system- atic review. International Journal of Nursing Studies 51(7), 1048–1061. 14 s https://www.sciencedirect.com/sci- ence/article/abs/pii/S0020748913003714?via%3Dihub
Graham-Clarke, E., Rushton, A., Noblet, T., & Marriott, J. 2018. Facilitators and barriers to non-medical prescrib- ing - A systematic review and thematic synthesis. PLoS One 13(4), e0196471. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5927440/
Koskiniemi S, Sund R, Liukka M & Härkänen M. 2023. Readmissions after appointments with nurse prescribers: A register based study. Journal of clinical nursing. Issue 18 – 19 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jocn.16837
International Council of Nurses (ICN), 2021. GUIDELINES ON PRESCRIPTIVE AUTHORITY FOR NURSES. https://www.icn.ch/sites/default/files/2023-04/ICN_Nurse_prescribing_guidelines_EN.pdf
Sosiaali- ja terveysministeriö. 2022. Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelma 2022- 2026. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163858
Laapio-Rapi, E. 2020. Sairaanhoitajien rajatun lääkkeenmääräämistoiminnan tuottavuuden, tehokkuuden ja kustannusvaikuttavuuden arviointi perusterveydenterveydenhuollon avohoidon palveluprosessissa. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 901 Diss. Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT. https://lutpub.lut.fi/handle/10024/160751
Laukkanen E. & Ruokoniemi P. 2021. Turvallinen lääkehoito - Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen. So- siaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2021:6. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162847
Maier, C. 2019. Nurse Prescribing of medicines in 13 European countries. Human Resources for Health 17, 95 https://doi.org/10.1186/s12960-019-0429-6
Nuttal, D. 2018. Nurse prescribing in primary care: a metasynthesis of the literature. Primary Health Care Research & Development 2018; 19: 7–22 doi:10.1017/S1463423617000500
Sairaanhoitajat. 2023. Laajavastuinen hoitotyö – sairaanhoitajan uramalli lähellä ihmistä. https://sairaanhoitajat.fi/wp-content/uploads/2023/04/APN-raportti-2023_final.pdf
Schepel, L. & Kuitunen, S. 2020. Lääkitysturvallisuus sairaalassa. Lääketieteellinen aikakauskirja DUODECIM 136(2), 212-22. https://www.duodecimlehti.fi/duo15348
Syyrilä T, Hanslian E, Linden-Lahti C, Hakoinen S & Kuusisto M. 2023. Jotta lääkehoito ei katkeaisi. Suomen lääkärilehti 8.6.2023. www.laakarilehti.fi (Luettavissa korkeakoulujen tietokantojen kautta)
Wilson, DM., Murphy, J., Nam, MA., Fahy, A., & Tella, S. 2018. Nurse and midwifery prescribing in Ireland: a scope-of-practice development for worldwide consideration. Nursing and Health Sciences 20, 264–70. https://doi.org/10.1111/ nhs.1240
Weeks, G., George, J., Maclure, C. & Stewart, D. 2016. Non-medical prescribing versus medical prescribing for acute and chronic disease management in primary and secondary care. Cochrane Database Systematic Reviews 22;11:CD011227. 32 s. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6464275/

STM raportti 2015/49: Työnjakoa uudistamalla nopeammin hoitoon ja joustavuutta palveluihin

Opetusmenetelmät

Kontaktiluennot 6 h (3 x 2 h)
Workshop 2 h
Osaamiskartoitus
Oppimispäiväkirja
Kirjallinen tehtävä
Itsenäinen opiskelu, jonka aikana perehdytään kirjalliseen materiaaliin

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 6 h
Workshop 2 h
Osaamiskartoitus 2h
Kirjallinen tehtävä 10 h
Oppimispäiväkirja 10 h
Kirjallisen materiaalin lukeminen 105 h

Sisällön jaksotus

Tammikuussa luento 1, osaamiskartoitus ja 1. oppimipäiväkirja.
Maaliskuussa luento 2
Toukokuussa luento 3
Kesäkuussa oppimispäiväkirja 2

Syyskuussa workshop ja kirjallisen tehtävän palautus
Joulukuussa oppimispäiväkirja 3.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakso on hyväksytty, kun opiskelija osoittaa kykenevänsä soveltamaan potilaan hoitamiseen ja lääkkeen määräämiseen liittyvää lainsäädäntöä sekä ammattieettisiä periaatteita lääkkeitä määrätessään tunnistaen oman tehtäväalueensa rajat.

Opiskelija kykenee arvioimaan omaa osaamistaan ja sen kehittymistä, tunnistaa ja ennakoi lääkehoidon ongelmatilanteita ja riskejä sekä kehittää riskien- ja laadunhallintaa omalla tehtäväalueellaan.