Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu II (10 op)

Toteutuksen tunnus: SKOSW502-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

10 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 10

Koulutus

  • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)

Opettaja

  • Sanna Harjula

Ryhmät

  • SKO19SM
    Kuntoutuksen ohjaaja

Tavoitteet

Opiskelija
- Tietää asiakkaan työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä ICF-viitekehyksessä.
- Osaa havainnoida ja arvioida kuntoutujan työ- ja toimintakykyä erilaisissa toimintaympäristöissä hyödyntäen tarkoituksenmukaisia arviointimenetelmiä.
- Osaa kirjata ja dokumentoida huomioiden tietoturvanäkökulmat.
- Hyödyntää tietoa monialaisesta työskentelystä osana kuntoutustarpeen arviointia.
- Hyödyntää tietoa palvelujärjestelmästä ja lainsäädännöstä arvioidessaan asiakkaan kuntoutusmahdollisuuksia.
- Osaa hyödyntää arviointitietoa osana tavoitteiden asettamisprosessia.
- Toimii eettisesti huomioiden työturvallisuuden erilaisissa työympäristöissä.
- Osaa reflektoida toimintaansa erilaisissa tilanteissa.

Sisältö

Erilaisiin toimintakyvyn arviointitilanteisiin ja -menetelmiin tutustuminen.
Toimintakyvyn arviointimentelmien hyödyntäminen erilaisten asiakasryhmien kohdalla.
Toimintakykyä kuvaavan tiedon kirjaaminen sekä erilaisiin kirjaamiskäytäntöihin ja tietoturvaohjeistuksiin tutustuminen.
Monialaiseen työskentelyyn osallistuminen osana kuntoutustarpeen arviointia.
Asiakaslähtöisten kuntoutuksen tavoitteiden laatiminen osana monialaista työyhteisöä.
Oman osaamisen jakamista, reflektointia ja dokumentointia.

Opetusmenetelmät

Harjoittelu opiskelijan urasuunnitelmaa tukevassa harjoittelupaikassa 9 op
Harjoitteluraportti 0,5 op
Workshop lähi- tai etäkontaktina 0,5 op

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Aloitus-, väli- ja loppukeskustelu opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja opettajan kesken.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelu 243 h
Harjoitteluraportti 14 h
Workshop 13 h

Yhteensä 270 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija
- osaa kuvata asiakkaan työ- ja toimintakykyä ICF-viitekehyksessä.
- osaa arvioida erilaisten asiakkaiden toimintakykyä hyödyntämällä tarkoituksenmukaisia menetelmiä ja mittareita.
- osaa kirjata kuntoutusprosessiin liittyvää tietoa asianmukaisesti.
- hyödyntää monialaisen työryhmän keräämään tietoa toimintakyvystä osana asiakkaan kuntoutuksen tavoitteen laatimisprosessia.
- hyödyntää tietoa harjoittelupaikkaansa keskeisesti liittyvästä sosiaali- ja terveysalan
palvelujärjestelmän osa-alueista.
- osaa toimia osana monialaista työryhmää.

Esitietovaatimukset

Opiskelija tuntee kuntoutuksen palvelujärjestelmää ja keskeisen lainsäädännön.
Opiskelijalla on näkemys kuntoutuksen lähtökohdista, toimintamuodoista, toimijoista ja asiakasryhmistä.
Hän on tutustunut erilaisiin toimintakyvyn ja -ympäristön arviointimenetelmiin sekä ICF-viitekehykseen.