Siirry suoraan sisältöön

Työhön kuntoutuminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: SZXX2017-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

13.12.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

20.05.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Anu Pelkonen

Ryhmät

 • SOS21SM
  Sosionomi (AMK)
 • SKO22SM
  Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • SKO21SM
  Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • 20.05.2024 12:00 - 16:00, Työhön kuntoutuminen SZXX2017-3010
 • 27.05.2024 12:00 - 16:00, Työhön kuntoutuminen SZXX2017-3010
 • 10.06.2024 12:00 - 16:00, Työhön kuntoutuminen SZXX2017-3010

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson käytyäsi tiedät työttömien kuntoutumisen tavoitteita ja mahdollisuuksia, palveluita, palveluprosesseja ja -polkuja. Tiedät työ- ja toimintakyvyn arviointikäytäntöjä ja -menetelmiä sekä erilaisia ohjauksen ja tuen muotoja ja menetelmiä.

Opintojakson osaamiset
Hyvinvoinnin ja toimijuuden edistäminen
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuusosaaminen
Eettinen osaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Tunnistat työttömyyteen liittyviä ilmiöitä ja kuntoutumisen mahdollisuuksia edistää työttömien työllistymistä, elämänlaatua, osallisuutta ja työ ja toimintakykyä. Tiedät työttömien palveluihin liittyvän lainsäädännön ja työttömyysetuudet. Tunnet työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmiä ja -käytäntöjä. Osaat kuvata työttömien työllisyyspalvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Osaat kuvata työttömän tarkoituksenmukaisen palvelupolun sekä analysoida palvelupolun kriittisiä kohtia ja kuntoutumista tai työllistymistä edistäviä tekijöitä. Tiedät, miten käyttää osallistavia ja voimavaralähtöisiä ohjausmenetelmiä. Osaat kuvata vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden merkityksen työttömien kuntoutuksessa.

Sisältö

Työttömyys ja siihen liittyvät ilmiöt. Työttömien kuntoutukseen liittyvien palveluiden järjestäminen ja lainsäädäntö: sosiaalityö, sosiaalinen kuntoutus, TE-palvelut, julkiset työllisyyspalvelut, työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP), terveydenhuolto. Työttömien palvelupolut ja palveluprosessit. Työttömyysetuudet. Työttömien terveyspalvelut ja työ- ja toimintakyvyn arviointi. Kuntouttava työtoiminta, työpajat, työvalmennus. Osallistava ja voimavaralähtöinen työote ja ohjaus. Vertaistuki ja kokemusasiantuntijuus.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu kokonaan verkossa ja Moodle oppimisympäristössä sisältäen kolme neljän tunnin webinaaria.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Autti-Rämö, I., Salminen,A-L., Rajavaara, M. & Ylinen, A. (toim). 2016. Kuntoutuminen. Helsinki: Duodecim. E-kirja.

Juvonen-Posti, P., Saikku, P. & Turunen, J. (toim.). 2020. Elinikäistä osallistumista vai elämää työ edellä? Työikäisten monialaisten palveluiden yhteensovittaminen ja vaikuttavuuden arviointi -loppuraportti. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:40. Valtioneuvoston kanslia. E-julkaisu.

Lindh, J,. Härkäpää, K. & Kostamo-Pääkkö, K. (toim.) 2018. Sosiaalinen kuntoutuksessa. Lapland University Press. E-julkaisu.

Oivo, T. & Kerätär, R. (toim.). 2018. Osatyökykyisten reitit työllisyyteen - etuudet, palvelut, tukitoimet. STM.n raportteja ja muistioita 43/2018. E-julkaisu.

Työllisyyspalveluihin liittyvä lainsäädäntö.

van Gerven, M., Mesiäislehto, M., Ollonqvist, J., Malava, T., Tuominen, N. & Saikku, P. 2022. Eri poluilla työllisyyteen : Suomen sosiaaliturvajärjestelmän erityispiirteet ja ongelmakohdat kansainvälisessä vertailussa. E-julkaisu.

Opetusmenetelmät

Opintojakso on kokonaan verkossa: itsenäinen oppimateriaaliin ja kirjallisuuteen perehtyminen, webinaarit ja verkkokeskustelut, oppimistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on vierailevia luennoitsijoita työelämästä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tehtävä 1. Itsenäinen harjoitustehtävä työttömyyteen liityvistä ilmiöistä ja käsitteistä.
Tehtävä 1. palautus: Su 26.5.2024 mennessä

Tehtävä 2. Ryhmätehtävä
a) reflektiotehtävä verkkopohjaiselle alustalle. Su 10.6. mennessä.
b) työhön kuntoutumisen palvelupolun visuaalinen kuvaus yhdistettynä teoriaan.
Tehtävä 2. palautus: 31.7.2024 mennessä.
HUOM! Mikäli ryhmänne haluaa arvioinnin jo kesäkuussa, tulee ryhmätehtävän olla palautettuna Ke 19.6.2024 mennessä.

Ryhmätehtävän täydennykset/uusinnat:
1. 11.8.2024 mennessä
2. 18.8. 2024mennessä

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Vaihtoehtoisena suoritustapana on oman työn opinnollistaminen, josta tulee tehdä opintojakson tavoitteisiin vastaava opinnollistamissuunnitelma.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Webinaarit 12h
Itsenäinen opiskelu, parityöskentely, oppimistehtävät 123h
Yhteensä 135h

Sisällön jaksotus

Webinaarit: 20.5, 27.5. ja 11.6.
Itsenäinen työskentely ja oppimistehtävät 20.5.-31.7.
Kirjallinen tehtävä 31.7.2024 mennessä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Osaat kuvailla työttömyyteen liittyviä ilmiöitä ja kuntoutumisen mahdollisuuksia edistää työttömien työllistymistä, elämänlaatua, osallisuutta ja työ ja toimintakykyä. Osaat kuvata työttömien palveluihin liittyvää lainsäädäntöä ja työttömyysetuuksia. Tunnistat työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmiä ja -käytäntöjä. Osaat kuvata työttömien työllisyyspalvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Osaat kuvata ja perustella työttömän tarkoituksenmukaisen palvelupolun sekä analysoida palvelupolun kriittisiä kohtia ja kuntoutumista tai työllistymistä edistäviä tekijöitä. Tiedät, miten käyttää osallistavia ja voimavaralähtöisiä ohjausmenetelmiä. Osaat kuvata vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden merkityksen työttömien kuntoutuksessa.