Siirry suoraan sisältöön

Itsensä johtaminen (4 op)

Toteutuksen tunnus: HL00CA45-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 45

Koulutus

  • Palveluliiketoiminta (AMK)

Opettaja

  • Anita Hukkanen

Ryhmät

  • MPT24S1
    Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
  • ZJAMPT24S1
    Avoin AMK, marata, AMK-polut, palveluliiketoiminta, päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät itsensä johtamisen merkityksen eri elämänalueilla. Osaat toimia tavoitteellisesti omista motivaatiotekijöistäsi käsin, kehittää itsetuntemustasi ja hyvinvointiasi, hallita ajankäyttö- ja stressitekijöitäsi sekä reflektoida kehittymistäsi.

Opintojakson osaamiset
Oppimaan oppiminen: Opiskelija ottaa vastuuta myös ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.
Työelämässä toimiminen: Opiskelija osaa toimia rakentavasti työyhteisössä ja edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia.

Opintojakson osaamistavoite
Tunnistat itsensä johtamisen teorioiden ja työkalujen merkityksen. Ymmärrät opiskeluun, työhön ja henkilökohtaiseen elämääsi liittyvien tavoitteiden ja motivaation merkityksen. Tunnistat  itsetuntemuksen, itsetunnon ja -luottamuksen merkityksen henkilökohtaisessa kehittymisessä. Tunnistat fyysisen, psyykkisen, henkisen, sosiaalisen ja ammatillisen hyvinvoinnin osa-alueet. Tunnistat ajankäytön ja stressinhallinnan merkityksen henkilökohtaiseen hyvinvointiin. Ymmärrät henkilökohtaisen kehittymisen tarpeellisuuden ja hyödyt.

Sisältö

Tavoitteellisuus
Motivaatio
Itsetuntemus
Itsetunto
Itseluottamus
Henkilökohtaisen hyvinvoinnin osa-alueet (psyykkinen, fyysinen, henkinen, sosiaalinen, ammatillinen)
Ajankäytön hallinta
Stressinhallinta

Työkalut
Käytetään erilaisia analysointi- ja kehittämistyökaluja itsensä johtamisen kehittämiseksi.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali:
Sydänmaanlakka, P. 2008. Älykäs itsensä johtaminen. Helsinki: Talentum.
Salmimies, R. 2008. Onnistu itsesi johtamisessa. Helsinki: WSOYpro.
Goleman, D. 2006. Tunneäly työelämässä. Helsinki: Otava.
Leppänen, M. & Rauhala, I. 2012. Johda ihmistä: psykologiaa johtajille. Helsinki: Talentum.
Perttula, J. & Syväjärvi, A. 2012. Johtamisen psykologia. Jyväskylä: PS-Kustannus.
Lisämateriaali:
Kohtakangas, Krista Kohtakangas. 2019. Välittävä johtajuus ja armollinen itsensä johtaminen konkurssin tai alasajon tehneiden yrittäjien kokemuksissa. Väitöskirja. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla opetus etenee teemoittain/moduuleittain.
Käänteinen oppiminen
Vuorovaikutteinen alustus teemoihin ja oppimistehtäviin
Itsenäinen opiskelu ja teemakohtaiset oppimistehtävät
Ryhmäkeskustelut ja vertaisoppiminen
Vertaispalaute
Itsereflektio
Henkilökohtainen toiminta- ja kehityssuunnitelma
Oppimisen portfolio rakentuu teemakohtaisista oppimistehtävistä sisältäen henkilökohtaisen toiminta- ja kehityssuunnitelman.

Opintojakson aikana saa ohjausta seuraavasti:
Alustukset teemoihin ja oppimistehtäviin
Ryhmäkeskustelujen ohjaus
Vertaiskeskustelut
Vertaispalaute
Henkilökohtainen palaute portfoliosta

Opintojakson arvosana muodostuu henkilökohtaisessa portfoliossa osoitetun osaamisen perusteella. Portfoliota tehdään koko opintojakson ajan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.
Teemakohtaiset oppimistehtävät tehdään ja palautetaan opintojakson aikana.
Ryhmäkeskusteluihin osallistutaan opintojakson aikataulussa.
Henkilökohtaisen portfolion palautus marraskuussa 2024.
Henkilökohtaisen portfolion uusintakerrat ilmoitetaan aloituskontaktilla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Valmistautuminen kontaktitunneille teemakohtaisin oppimistehtävin 4*10 h = 40 h
Vuorovaikutteiset ja yhteistoiminnalliset kontaktitunnit 10*2 h = 20 h
Henkilökohtaisen tehtävän tekeminen 48 h

Sisällön jaksotus

Suomeksi
Opintojaksolla vuorottelevat itsenäiset oppimistehtävät sekä vuorovaikutteiset ja yhteistoiminnalliset kontaktitunnit ryhmäkeskusteluineen. Koko opintojakson ajan tehdään itsenäisesti henkilökohtaista oppimisen portfoliota, joka muodostuu teemakohtaisista oppimistehtävistä sekä toiminta- ja kehityssuunnitelmasta.

Läsnäolijat tarkistetaan kolmen viikon kuluttua opintojakson toteutuksen alkamisajankohdasta. Suorittaakseen opintojakson opiskelijan on tehtävä aloitustehtävä tuona aikana, osallistuttava aloitusluennolle ja perehdyttävä oppimisympäristöön Moodlessa.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 15 (sis. max-määrään)

Opintojakson arviointimenetelmiä ovat:
Oman osaamisen arviointi oppimisen portfolioon liittyen.
Vertaisarviointi teemakohtaisiin oppimistehtäviin liittyen.
Opettajan palaute oppimisen portfoliosta.
Osaamisen arviointi, palaute ja opintojakson arvosana oppimisen portfolion perusteella.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1

Tunnistat itsensä johtamisen teorioiden ja työkalujen merkityksen. Ymmärrät opiskeluun, työhön ja henkilökohtaiseen elämään liittyvien tavoitteiden ja motivaation merkityksen. Tunnistat  itsetuntemuksen, itsetunnon ja -luottamuksen merkityksen henkilökohtaisessa kehittymisessä. Tunnistat fyysisen, psyykkisen, henkisen, sosiaalisen ja ammatillisen hyvinvoinnin osa-alueet. Tunnistat ajankäytön ja stressinhallinnan merkityksen henkilökohtaiseen hyvinvointiin. Tunnistat henkilökohtaisen kehittymisen tarpeellisuuden ja hyödyt. Osaat ottaa vastuuta omasta toiminnastasi ja ottaa toiset huomioon sekä arvioida oppimaasi. Raportointisi on johdonmukaista, mutta sisältää jonkin verran puutteita kielen ja raportointiohjeistuksen osalta. Annettujen aikataulujen puitteissa toimiminen vaatii kehittymistä.

Tyydyttävä 2

Tunnet itsensä johtamisen perusteorioita ja työkaluja.Tunnet opiskeluun, työhön ja henkilökohtaiseen elämään liittyvien tavoitteiden ja motivaatiotekijöitden merkityksen. Tunnistat  itsetuntemuksen, itsetunnon ja -luottamuksen merkityksen henkilökohtaisessa kehittymisessä. Tunnistat fyysisen, psyykkisen, henkisen, sosiaalisen ja ammatillisen hyvinvoinnin osa-alueet. Tunnet ajankäytön ja stressinhallinnan merkityksen henkilökohtaiseen hyvinvointiin. Tunnistat henkilökohtaisen kehittymisen tarpeellisuuden ja hyödyt.
Osaat ottaa vastuuta omasta toiminnastasi, ottaa toiset huomioon ja arvioida oppimaasi. Raportointisi on johdonmukaista, mutta sisältää vähäisiä puutteita kielen ja raportointiohjeistuksen osalta. Annettujen aikataulujen puitteissa toimiminen vaatii kehittymistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3

Ymmärrät itsensä johtamisen perusteorioita ja työkaluja. Osaat määrittää opiskeluun, työhön ja henkilökohtaiseen elämääsi liittyviä tavoitteita, tunnet motivaatiotekijöitäsi ja kykenet toteuttamaan tavoitteitasi. Tunnet  itseäsi, osaat kehittää itsetuntoasi ja itseluottamustasi ja ymmärrät niiden merkitystä henkilökohtaisessa kehittymisessäsi. Ymmärrät fyysisen, psyykkisen, henkisen, sosiaalisen ja ammatillisen hyvinvoinnin tekijöiden merkityksen. Ymmärrät ajankäytön ja stressinhallinnan merkityksen henkilökohtaisen hyvinvoinnin tukena. Osaat laatia henkilökohtaisen kehittymisen suunnitelman. Osaat ottaa vastuuta omasta toiminnastasi ja jakaa oppimaasi toisille. Raportointisi on johdonmukaista, perusteltua ja raportointiohjeistuksen mukaista, mutta sisältää satunnaisia virheitä. Osaat toimia annettujen aikataulujen puitteissa.


Kiitettävä 4

Ymmärrät itsensä johtamisen perusteoriat ja työkalut. Osaat määrittää opiskeluun, työhön ja henkilökohtaiseen elämääsi liittyviä tavoitteita, tunnet motivaatiotekijöitäsi ja kykenet toteuttamaan tavoitteitasi. Tunnet  itseäsi, osaat kehittää itsetuntoasi ja itseluottamustasi ja ymmärrät niiden merkityksen henkilökohtaisessa kehittymisessäsi. Hallitset fyysisen, psyykkisen, henkisen, sosiaalisen ja ammatillisen hyvinvoinnin tekijöitä elämässäsi. Hallitset ajankäytön ja stressinhallinnan menetelmiä henkilökohtaisen hyvinvointisi tukena. Osaat laatia, toteuttaa ja arvioida henkilökohtaisen kehittymisen suunnitelman. Osaat ottaa vastuuta omasta toiminnastasi, ottaa toiset huomioon ja arvioida oppimaasi. Raportointisi on johdonmukaista, vakuuttavaa ja noudattaa raportointiohjeistusta. Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5

Hallitset itsensä johtamisen perusteoriat ja työkalut. Osaat määrittää opiskeluun, työhön ja henkilökohtaiseen elämääsi liittyvät tavoitteet, tunnet motivaatiotekijäsi ja kykenet toteuttamaan tavoitteesi. Tunnet  itsesi, kehität itsetuntoasi ja itseluottamustasi ja ymmärrät niiden merkityksen henkilökohtaisessa kehittymisessäsi. Hallitset fyysisen, psyykkisen, henkisen, sosiaalisen ja ammatillisen hyvinvoinnin tekijät elämässäsi. Hallitset ajankäytön ja stressinhallinnan menetelmät konkreettisesti henkilökohtaisen hyvinvointisi tukena. Osaat laatia, toteuttaa ja arvioida kriittisesti henkilökohtaisen kehittymisen suunnitelman. Osaat ottaa vastuuta omasta toiminnastasi ja ottaa toiset huomioon sekä arvioida kriittisesti oppimaasi. Raportointisi on johdonmukaista, vakuuttavaa ja noudattaa raportointiohjeistusta. Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.