Skip to main content

Metsänhoidon menetelmät (6 op)

Toteutuksen tunnus: LMSB4600-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.11.2024 - 09.01.2025

Ajoitus

01.01.2025 - 18.05.2025

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 30

Koulutus

 • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

 • Arto Riihinen

Ryhmät

 • LMS24KM
  Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • 16.01.2025 08:15 - 11:45, Metsänhoidon menetelmät LMSB4600-3008
 • 21.02.2025 08:15 - 11:45, Metsänhoidon menetelmät LMSB4600-3008
 • 13.03.2025 08:15 - 11:45, Metsänhoidon menetelmät LMSB4600-3008
 • 27.03.2025 12:45 - 16:00, Metsänhoidon menetelmät LMSB4600-3008
 • 08.05.2025 12:45 - 16:00, Metsänhoidon menetelmät LMSB4600-3008 - Maastopäivä

Objectives

Opintojakson tarkoitus
Suoritettuasi tämän opintojakson osaat valita metsän kehitysvaiheeseen sopivat metsänhoitotoimenpiteet

Opintojakson osaamiset
-metsätalousosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Tunnet metsän kasvatuksen biologiset ja taloudelliset perusteet, osaat valita tasaikäisen metsän kehitysvaiheisiin sopivat metsänhoitotoimenpiteet ja tunnet niihin liittyvät metsänhoitosuositukset ja normit. Tunnet eri-ikäismetsätalouden perusteet. Osaat torjua metsätuhoja.

Content

-metsikön kasvatuksen perusteet
-taimikon ja nuoren metsän hoito
-kasvatushakkuut
-suometsien hoito
-metsälannoitus
-metsätuhojen torjunta
-eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus

Learning materials and recommended literature

Metsanhoidon suositukset: https://metsanhoidonsuositukset.fi

Teaching methods

Luennot, maastoretket, pakolliset harjoitustyöt, verkko-opinnot

Exam dates and retake possibilities

Opintojakson verkkotenttiajankohta ja kaksi uusintatentin ajankohtaa sovitaan opintojakson aloitustunnilla.

Student workload

Luennot ja retkeilyt 28 h, virtuaaliopiskelu 30 h, harjoitustyöt 54 h, itsenäinen työskentely 50 h. Yhteensä 162 h opiskelijan työtä.

Content scheduling

Lähitunnit luokasta zoomataan. Maastotunteja ei voi seurata zoomissa. Maastotunneilta poissa oleva joutuu etsimään itse tarvittavat maastokohteet ja raportoimaan kohteiden mittaukset ja metsänhoitosuunnitelmat.

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Välttävä (1):
Tunnet metsän kasvatuksen biologiset ja taloudelliset perusteet ja osaat valita tasaikäisen metsän kehitysvaiheiseen sopivia metsänhoitotoimenpiteitä. Tunnet toimenpiteisiin liittyvien metsänhoitosuositusten, metsäsertifioinnin ja lainsäädännön pääpiirteet. Tunnet taimikonhoitoon ja kasvatushakkuuseen liittyvät maastomittaukset ja harvennusmallit ja suometsien erityispiirteet. Tunnet eri-ikäisrakenteisen metsän pääpiirteet. Tiedät tärkeimmät metsätuhot ja niiden torjuntakeinoja. Harjoitustyöt on hyväksytty, mutta ne sisältävät puutteita.

Tyydyttävä (2):
Tunnet metsän kasvatuksen biologiset ja taloudelliset perusteet ja osaat ne huomioiden valita tasaikäisen metsän kehitysvaiheisiin sopivia metsänhoitotoimenpiteitä. Osaat määritellä toimenpiteisiin liittyvät metsänhoitosuositukset, metsäsertifiointikriteerit ja lainsäädännön. Osaat tehdä taimikonhoitoon ja kasvatushakkuuseen liittyviä maastomittauksia ja tulkita harvennusmalleja ja tunnet suometsien erityispiirteet. Osaat valita eri-ikäisrakenteiseen metsään sopivan käsittelytavan. Tunnistat tärkeimmät metsätuhot ja hallitset niiden oikea-aikaisen torjunnan. Harjoitustyöt on palautettu tehtävänannon mukaisina.

Evaluation criteria, good (3-4)

Hyvä (3):
Osaat soveltaa metsän kasvatuksen biologisia ja taloudellisia perusteita ja osaat ne huomioiden suunnitella tasaikäisen metsän kehitysvaiheisiin sopivia metsänhoitotoimenpiteitä. Osaat monipuolisesti perustella toimenpiteet niihin liittyviä metsänhoito-ohjeita, metsäsertifiointia ja lainsäädäntöä soveltaen kangasmetsissä ja turvemailla. Osaat tehdä taimikonhoitoon ja kasvatushakkuuseen liittyviä maastomittauksia ja rahoitushakemuksia ja soveltaa harvennusmalleja. Osaat arvioida eri-ikäisrakenteiseen metsään sopivia käsittelytapoja. Tunnistat tärkeimmät metsätuhot ja huomioit niiden torjunnan metsää hoitaessasi. Harjoitustyöt on hyväksytty ja laadittu tehtävänannon mukaisesti ja oppimateriaalia soveltaen.

Kiitettävä (4):
Sovellat monipuolisesti metsän kasvatuksen biologisia ja taloudellisia perusteita. Pystyt toimenpiteiden valintaan soveltaen monipuolisesti niihin liittyviä metsänhoito-ohjeita, metsäsertifiointia ja lainsäädäntöä kangasmetsissä ja turvemailla. Osaat tehdä taimikonhoitoon ja kasvatushakkuuseen liittyvät maastomittaukset, sovellat harvennusmallia ja pystyt tekemään rahoitushakemuksia sekä osaat analysoida kustannuslaskemia. Osaat arvioida eri-ikäisrakenteisen metsänkäsittelyn taloudellisia ja ekologisia vaikutuksia. Tunnistat tärkeimmät metsätuhot, huomioit niiden torjunnan ja tiedät tuhojen ennalta ehkäisykeinot. Harjoitustyöt on hyväksytty ja laadittu tehtävänannon mukaisesti ja monipuolisia lähteitä käyttäen.

Evaluation criteria, excellent (5)

Erinomainen (5):
Sovellat monipuolisesti ja kattavasti metsän kasvatuksen biologisia ja taloudellisia perusteita. Pystyt vaihtoehtoisten toimenpiteiden valintaan soveltaen monipuolisesti niihin liittyviä metsänhoito-ohjeita, metsäsertifiointia ja lainsäädäntöä kangasmetsissä ja turvemailla. Osaat tehdä taimikonhoitoon ja kasvatushakkuuseen liittyvät maastomittaukset ja laskelmat ja pystyt tekemään rahoitushakemukset ja kustannuslaskelmat. Osaat valita tasaikäisen metsän kehitysvaiheisiin sopivia metsänhoitotoimenpiteitä ja osaat arvioida toimien vaikutusta metsän kehitykseen ja metsäluontoon. Osaat arvioida eri-ikäisrakenteisen metsänkäsittelyn taloudellisia ja ekologisia reunaehtoja kestävyyden näkökulmista. Tunnistat tärkeimmät metsätuhot, tiedät niiden torjuntatavat ja osaat ennakoida tuhoriskejä. Harjoitustyöt on laadittu tehtävänannon mukaisesti, virheettömästi ja monipuolisia lähteitä käyttäen.

Prerequisites

Tunnet metsien kasvupaikkaluokituksen ja metsän uudistamismenetelmät.