Siirry suoraan sisältöön

Tuotannon muodot ja biomassat (5 op)

Toteutuksen tunnus: LM00CB99-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

  • Laura Vertainen

Ryhmät

  • LMS24SM
    Maaseutuelinkeinot (AMK)
  • ZJALMS24SM
    Avoin amk, Maaseutuelinkeinot, Monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Opintojakson suoritettuasi sinulla on kokonaiskuva biotalouden merkityksestä Suomessa. Ymmärrät käsitteen biotalous sekä maa- ja metsätaloustuotannon merkityksen biomassan tuotannossa. Olet tutustunut energian ja veden tuotannon merkitykseen maaseudun toimintaympäristössä. Olet tutustunut megatrendeihin ja ennakointiin.

Opintojakson osaamiset

Kestävä kehitys:
-osaat käyttää omaan alasi liittyvää tietoa kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimiseen, käyttöönottamiseen ja vakiinnuttamiseen
-ymmärrät kestävyyshaasteita, niiden keskinäisiä riippuvuuksia sekä asioiden ja ongelmien monia näkökulmia.

Opintojakson osaamistavoite

Ymmärrät biotalouden käsitteenä ja sen merkityksen luonnonvara-alan näkökulmasta. Sinulle on muodostunut kokonaiskäsitys biotalouden historiasta, nykytilasta ja tulevaisuudesta Suomessa. Tunnet kotimaan keskeiset biomassavarat ja niiden käyttömuotoja. Opiskelija tunnet uusiutuvan energian ja vesihuollon merkityksen maaseudun toimintaympäristössä. Osaat tulkita megatrendejä biotalouden näkökulmasta ja ymmärrät tulevaisuuden tutkimuksen ja ennakoinnin mahdollisuudet.

Sisältö

Maa- ja metsätalouden historia, nykytila ja tulevaisuuden kehitystrendit Suomessa.
Biotalous käsitteenä ja biomassan tuotantomuodot sekä potentiaali Suomessa.
Elintarvikkeet, rehut, biopohjaiset materiaalit, tuotteet ja palvelut.
Maaseudun energia- ja vesihuoltojärjestelmät osana maaseudun toimintaympäristöä.
Megatrendit, tulevaisuuden tutkimus ja ennakointi.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Biotalous. https://www.biotalous.fi/
MMM: Bio- ja kiertotalous. https://mmm.fi/biotalous
Seppänen, M., Kurppa, S., Rinne, M: & Alakukku, L. 2019. Ruokaa! – Kestävä maatalous ja ruoantuotanto. Maahenki.
Tapio. n.d. Metsänhoidon suositukset. https://tapio.fi/metsanhoidon-suositukset/

Opetusmenetelmät

Luennot ja alustukset, yksilö- ja ryhmäharjoitukset, kirjalliset tehtävät, itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 h
Lähikontakti- ja verkko-opetus 40 h
Itsenäinen opiskelu ja harjoitukset 95 h

Lisätietoja opiskelijoille

itsearviointi, vertaisarviointi, arviointikriteereihin perustuva arviointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Ymmärrät biotalouden käsitteenä ja sen merkityksen luonnonvara-alan näkökulmasta. Sinulle on muodostunut suuntaa antava käsitys biotalouden historiasta, nykytilasta ja tulevaisuudesta Suomessa. Tunnet joitain biomassavaroja ja niiden käyttömuotoja. Hahmotat uusiutuvan energian ja vesihuollon merkitystä maaseudun toimintaympäristössä.

Tyydyttävä 2
Ymmärrät biotalouden käsitteenä ja sen merkityksen luonnonvara-alan näkökulmasta. Sinulle on muodostunut käsitys biotalouden historiasta, nykytilasta ja tulevaisuudesta Suomessa. Tunnet keskeisiä biomassavaroja ja niiden käyttömuotoja. Hahmotat uusiutuvan energian ja vesihuollon merkitystä maaseudun toimintaympäristössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Ymmärrät biotalouden käsitteenä ja sen merkityksen luonnonvara-alan näkökulmasta. Sinulle on muodostunut kokonaiskäsitys biotalouden historiasta, nykytilasta ja tulevaisuudesta Suomessa. Tunnet keskeiset biomassavarat ja niiden käyttömuotoja. Tunnet uusiutuvan energian ja vesihuollon merkityksen maaseudun toimintaympäristössä.

Kiitettävä 4
Ymmärrät biotalouden käsitteenä ja sen merkityksen luonnonvara-alan näkökulmasta. Sinulle on muodostunut monipuolinen kokonaiskäsitys biotalouden historiasta, nykytilasta ja tulevaisuudesta Suomessa. Tunnet keskeiset biomassavarat ja niiden käyttömuotoja eri vaihtoehtoineen. Tunnet uusiutuvan energian ja vesihuollon merkityksen maaseudun toimintaympäristössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Ymmärrät biotalouden käsitteenä ja sen merkityksen luonnonvara-alan näkökulmasta, ja osaat soveltaa sitä kriittisesti sekä asiantuntijan otteella. Sinulle on muodostunut monipuolinen kokonaiskäsitys biotalouden historiasta, nykytilasta ja tulevaisuudesta Suomessa. Tunnet keskeiset biomassavarat ja monipuolisesti niiden vaihtoehtoisia käyttömuotoja. Tunnet uusiutuvan energian ja vesihuollon merkityksen maaseudun toimintaympäristössä.