Siirry suoraan sisältöön

Agrologin biologia (8 op)

Toteutuksen tunnus: LM00CB96-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.11.2024 - 09.01.2025

Ajoitus

01.01.2025 - 18.05.2025

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

  • Ulla Heinonen
  • Arto Riihinen

Ryhmät

  • LMS24SM
    Maaseutuelinkeinot (AMK)
  • ZJALMS24SM
    Avoin amk, Maaseutuelinkeinot, Monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Suoritettuasi tämän opintojakson olet oppinut maa- ja metsätalouden biologiset perusteet ja ekosysteemien toiminnan pääpiirteet.

Opintojakson osaamiset

Luonnontieteet ja ympäristöosaaminen:
-pystyt soveltamaan biologiaa, matematiikkaa, kemiaa ja fysiikkaa maaseutuelinkeinojen soveltavissa tehtävissä.
Kestävä kehitys:
-osaat käyttää omaan alaansa liittyvää tietoa kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimiseen, käyttöönottamiseen ja vakiinnuttamiseen
-ymmärrät kestävyyshaasteita, niiden keskinäisiä riippuvuuksia sekä asioiden ja ongelmien monia näkökulmia

Opintojakson osaamistavoite

Osaat määritellä populaation, eliöyhteisön, ekosysteemin ja agroekosysteemin keskeiset tunnukset ja peruskäsitteet ja tunnet metsien luokittelun. Osaat määrittää kasvien kasvuun vaikuttavat tekijät ja tunnet agroekologian perusteet. Tunnistat maa- ja metsätalouden kannalta keskeisimmät kasvilajit. Tunnet vesiekosysteemin toiminnan. Osaat käyttää mikroskooppia ja tehdä havaintoja peltomaan kasvukunnosta.

Sisältö

-ekologian peruskäsitteet
-populaatio- ja ekosysteemiekologia
-ravinnekierrot
-ilmastonmuutos
-kasvutekijät
-maaperä ja sen ominaisuudet
-metsäekosysteemi ja metsätyypit
-vesiekologia
-laboratoriotyöt
-kasvit, kasvu ja kasvintunnistus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Haakana, H. 2018. Vesistöopas. Suomen luonnonsuojeluliitto. Heinonen, R. 1992. Maa,viljely ja ympäristö. Porvoo. (soveltuvin osin); Pankakoski, A. 1997. Puutarhurin kasvioppi. Edita, Helsinki TAI Fagerstedt, K. 2008, Kasvioppi siemenestä satoon, Edita, Helsinki (soveltuvin osin); Kanerva, K. 1995. Kasvun tekijät, mitä kasvi tarvitsee kasvaakseen? Tampere (soveltuvin osin; Tiainen, J. ym. 2004. Elämää pellossa, Suomen maatalousympäristön monimuotoisuus. Edita, Helsinki. (soveltuvin osin); Verkkomateriaali Moodessa.

Opetusmenetelmät

Luennot ja verkkoluennot, laboratoriotyöt, maasto-opetus, oppimistehtävät ja verkkotestit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson loppuun sovitaan aloitustunnilla tentti ja - tai maastotentti, sekä kaksi uusintamahdollisuutta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 16 h, maasto-opetus 16 h, laboratoriotyöt 2 h, verkko-opiskelu 35 h, harjoitustyöt 54 h, itsenäinen työskentely 93 h

Sisällön jaksotus

pintojakson maastotehtäviä tehdään kasvukauden aikana kesällä ja opintojakso päättyy syksyllä.

Pakolliset läsnäolot:
-mikroskooppiharjoitus (ajankohta sovitaan myöhemmin)
-syksyn maastotentti (ajankohta sovitaan myöhemmin)

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi kohdistuu oppimistehtäviin, verkkotesteihin sekä tenttiin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1:
Osaat määritellä populaation, eliöyhteisön, ekosysteemin ja agroekologian keskeiset tunnukset ja peruskäsitteet, osaat nimetä metsätyypit. Tunnet ekosysteemin ravinnekierron ja energian virtauksen perusteet. Osaat nimetä kasvien kasvuun vaikuttavat tekijät ja tunnistat tärkeimmät viljelyyn liittyvät kasvit ja metsätyyppien opaskasvit ja tuotat 70 lajin valokuvakasvion. Tunnet vesiekosysteemin toiminnan pääpiirteet. Osaat käyttää mikroskooppia ja suorittaa peltomaan laatutekijöitä mittaavia toimenpiteitä. Oppimistehtävät on hyväksytty, mutta ne sisältävät puutteita.

Tyydyttävä 2:
Osaat selittää populaation, eliöyhteisön, ekosysteemin ja agroekologian keskeiset tunnukset ja peruskäsitteet ja tunnistat metsätyypit. Osaat selittää ekosysteemin ravinnekierron ja fotosynteesin toiminnan. Osaat selittää kasvien kasvuun vaikuttavat tekijät ja tunnistat tärkeimmät viljelyyn liittyvät kasvit ja metsätyyppien opaskasvit ja tuotat 70 lajin valokuvakasvion. Ymmärrät vesiekosysteemin toiminnan pääpiirteet. Osaat käyttää mikroskooppia ja tehdä peltomaan laatutekijöitä mittaavia toimenpiteitä luotettavasti. Oppimistehtävät on hyväksytty ja laadittu tehtävänannon mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3:
Osaat soveltaa populaation, eliöyhteisön, ekosysteemin ja agroekologian keskeisiä tunnuksia ja peruskäsitteitä ja osaat luokitella metsätyypit. Osaat soveltaa tietojasi ravinnekierroista ja energian virtauksesta ja kasvutekijöistä viljelyyn ja metsätalouteen toimintojen kestävyysvaikutukset tunnistaen. Tunnistat tärkeimmät viljelyyn liittyvät kasvit ja metsätyyppien opaskasvit ja tuotat virheettömän 70 lajin valokuvakasvion. Osaat itsenäisesti käyttää mikroskooppia ja suorittaa peltomaan laatutekijöitä mittaavia toimenpiteitä täsmällisesti. Oppimistehtävät on hyväksytty ja laadittu tehtävänannon mukaisesti ja oppimateriaalia soveltaen.

Kiitettävä 4:
Osaat analysoida populaation, eliöyhteisön, ekosysteemin ja agroekologian keskeisiä tunnuksia ja peruskäsitteitä ja osaat luokitella metsätyypit ja suot. Osaat analysoida ravinnekierron, energian virtauksen ja kasvutekijöiden merkitystä viljelyssä ja metsätaloudessa ja osaat arvioida toimintojen kestävyyttä. Tunnistaa kattavasti tärkeimmät viljelyyn liittyvät kasvit ja metsätyyppien opaskasvit ja tuotat virheettömän 70 lajin valokuvakasvion. Osaat itsenäisesti käyttää mikroskooppia ja tehdä analysoiden peltomaan laatutekijöitä mittaavia toimenpiteitä. Oppimistehtävät on hyväksytty ja laadittu tehtävänannon mukaisesti ja monipuolisia lähteitä käyttäen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5:
Osaat selittää populaation, eliöyhteisön, ekosysteemin ja agroekologian toimintaa tunnukset ja käsitteet halliten. Hallitset kattavasti metsätyyppien luokituksen. Osaat perustella ravinnekierron, energian virtauksen ja kasvutekijöiden merkitystä viljelyssä ja metsätaloudessa ja osaat huomioida toimintojen ekologiset vaikutukset. Tunnistat kattavasti tärkeimmät viljelyyn liittyvät kasvit ja metsätyyppien opaskasvit ja tuotat virheettömän 70 lajin valokuvakasvion. Osaat itsenäisesti käyttää mikroskooppia ja mitata peltomaan laatua tehden johtopäätöksiä havainnoistasi. Oppimistehtävät on laadittu tehtävänannon mukaisesti, täsmällisesti ja monipuolisia lähteitä käyttäen.