Siirry suoraan sisältöön

Musiikin kuuleminen 2 (pop/jazz) (5 op)

Toteutuksen tunnus: KP00BA48-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 19.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Suomalainen musiikkikampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Musiikkipedagogi (AMK)
  • Instrumenttiopetus ja ryhmänohjaus (AMK)

Ryhmät

  • KPD23S1
    Musiikkipedagogi (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi hahmotat kuulonvaraisesti tavalliset tonaalisessa ja modaalisessa pop- ja jazzmusiikissa esiintyvät rytmiset, melodiset ja harmoniset ilmiöt. Osaat tuottaa ilmiöitä laulaen tai soittaen, sekä kirjoittaa kuulemaasi nuotinnoksiksi. Osaat kirjoittaa partituurin sekä siihen liittyvät stemmat nuotinnusohjelmaa apuna käyttäen.

Tunnistat ja osaat tuottaa tasajakoisia ja kolmimuunteisia rytmejä myös yhdistetyissä ja vaihtuvissa tahtilajeissa. Hallitset sekvenssit ja tavallisimmat polyrytmit, sekä osaat käyttää kehoasi rytmien hahmottamiseen, tuottamiseen ja sisäistämiseen.

Osaat arvioida opintojaksolla käsiteltyjä sisältöjä rakentavan kriittisesti. Osaat myös arvioida omaa osaamistasi sekä sen kehittymistä. Sinulla on valmiudet kehittää musiikin hahmotustaitojasi sekä motoriikkaasi ja koordinaatiokykyäsi edelleen.

Sisältö

RYTMIIKKA
- synkopoivan ja kolmimuunteisen rytmiikan kertaus
- yhdistetyt ja vaihtuvat tahtilajit
- sekvenssit ja polyrytmit
- kehorytmit

SÄVELTAPAILU
- tonaalisessa ja modaalisessa musiikissa esiintyvät laajat sointusoundit
- tonaalisessa ja modaalisessa musiikissa esiintyvät sointukulut
- sävellajista poikkeaminen ja modulaatiot
- melodian suhde vallitsevaan sointuun
- melodian kromaattiset muunnokset

TRANSKRIPTIO JA NOTAATIO
- tavalliset musiikkitermit alkuperäiskielellä sekä suomeksi ja englanniksi
- soivan pop- ja jazzmusiikin melodian, harmonian, bassolinjan ja rytmiikan transkriptio
- nuotinnusohjelman käyttö
- partituurin ja stemmojen kirjoittaminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali on opintojakson aikana jaettavaa itseopiskelumateriaalia oppimistehtävineen sekä muuta tietoverkkojen välityksellä saavutettavaa materiaalia. Kurssilla käytettävä materiaali on sähköistä oppimateriaalia.

Opetusmenetelmät

Kurssilla osallistut lähi- ja/tai etäopetukseen sekä teet itsenäisiä oppimistehtäviä säännöllisesti. Perehdyt myös opintojaksolla jaettuun sähköiseen oppimateriaaliin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin kirjalliset kuulustelut järjestetään kontaktikertojen yhteydessä. Jokaisen kuulustelun jälkeen pyritään järjestämään yksi uusintamahdollisuus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähi- ja/tai etäopiskelu ja musiikin kuulonvaraisen hahmottamisen kuulustelut: 45 t
Itsenäinen työskentely (oppimateriaaliin perehtyminen ja oppimistehtävien tekeminen): 90 t

Yhteensä: 135 t

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointimenetelminä käytetään mm. itsearviointia ja jatkuvaa palautteenantoa. Palautettavat oppimistehtävät arvioidaan vertaisarvioinnin ja/tai opettajan suorittaman arvioinnin kautta. Kurssin aikana järjestettävät kirjalliset kuulustelut arvioidaan erikseen, ja niiden hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 50% maksimipisteistä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty (S):
Tunnistat ja osaat tuottaa sekvenssejä ja polyrytmejä sekä rytmejä yhdistetyissä ja vaihtuvissa tahtilajeissa. Tunnistat tyypillisiä tonaalisessa ja modaalisessa musiikissa esiintyviä melodioita sekä yksittäisiä sointusoundeja ja sointukulkuja. Kirjoitat kuulemaasi nuotinnusohjelmalla selkeiksi nuotinnoksiksi – tarvittaessa myös partituureiksi sekä niistä johdetuiksi stemmoiksi. Arvioit omaa osaamistasi sekä sen kehittymistä jatkuvasti. Osaat hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti. Otat vastuuta omasta ja ryhmän oppimisesta.