Siirry suoraan sisältöön

Musiikin lukeminen 2 (pop/jazz) (5 op)

Toteutuksen tunnus: KP00BA50-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 19.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Suomalainen musiikkikampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Musiikkipedagogi (AMK)
  • Instrumenttiopetus ja ryhmänohjaus (AMK)

Opettaja

  • Sami Sallinen

Ryhmät

  • KPD23S1
    Musiikkipedagogi (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi luet kirjoitettua musiikkia analyyttisesti. Hahmotat sointujen mahdolliset harmoniset funktiot sekä läheisimmät sointuasteikot, ja osaat tarvittaessa laajentaa sointuja tyylinmukaisesti bluesin sekä tonaalisen ja modaalisen jazzmusiikin konteksteissa.

Ymmärrät harmonian varioinnin sekä tonaalisen ja modaalisen improvisoinnin perusperiaatteet, ja saat valmiudet improvisointiin liittyvän teoreettisen tiedon soveltamiseen käytännössä. Sinulla on käsitys melodis–harmonisen ajattelutavan kehittymisestä länsimaisessa musiikissa.

Ymmärrät musiikkianalyysin merkityksen musiikin tulkinnassa, säestyksessä ja improvisoinnissa, sekä saat käsitteelliset valmiudet sovitus- ja sävellysopintoihin.

Osaat arvioida opintojaksolla käsiteltyjä sisältöjä rakentavan kriittisesti. Osaat myös arvioida omaa osaamistasi sekä sen kehittymistä.

Sisältö

BLUES, RHYTHM CHANGES JA BEBOP

Kohti bluesia
- pentatoniikka bluesissa

Blues
- bluesmuodot
- bluesin vaikutus tonaaliseen musiikkiin

Rhythm Changes
- dominanttiketjut

Bebop
- sointusävelimprovisointi
- melodian koristelu

NYKYJAZZ

Kohti modaalista
- kauttasoinnut jazzmusiikissa
- päällekkäissoinnut
- ylärakenteet
- kolmisointuimprovisointi
- pentatoniikka jazzmusiikissa
- ulossoitto

Modaalinen musiikki
- diatoniset ja symmetriset kanta-asteikot sekä moodit
- sointusävyinen modaalinen harmonia
- avosävyinen modaalinen harmonia
- dissonoiva modaalinen harmonia

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali on kurssin aikana jaettavaa itseopiskelumateriaalia oppimistehtävineen sekä tietoverkkojen välityksellä saavutettavaa materiaalia. Kurssilla käytettävä materiaali on sähköistä oppimateriaalia.

Opetusmenetelmät

Kurssilla osallistut lähi- ja/tai etäopetukseen sekä teet itsenäisiä oppimistehtäviä säännöllisesti. Perehdyt myös kurssilla jaettuun sähköiseen oppimateriaaliin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin loppukuulustelu järjestetään pääsääntöisesti viimeisellä kontaktikerralla. Tämän jälkeen pyritään järjestämään yksi uusintamahdollisuus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähi- ja/tai etäopiskelu ja loppukuulustelu: 45 t
Itsenäinen työskentely (oppimateriaaliin perehtyminen ja oppimistehtävien tekeminen): 90 t

Yhteensä: 135 t

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointimenetelminä käytetään itsearviointia ja jatkuvaa palautteenantoa. Kurssin kirjallinen loppukuulustelu arvioidaan erikseen, ja sen hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 50% maksimipisteistä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty (S):
Luet musiikkia analyyttisesti. Osoitat ymmärtäväsi seuraavat blues-, bebop- ja modaalisen musiikin melodis–harmonisen ulottuvuuden perusperiaatteet:
- pentatoniikka, bluesmuodot sekä bluesvaikutteet tonaalisessa musiikissa
- dominanttiketjut
- tonaalinen improvisointi
- kautta- ja päällekkäissoinnut
- ylärakenteet ja kolmisointuimprovisointi
- sointusävyinen, avosävyinen ja riitasointinen modaalinen harmonia

Osaat lisäksi arvioida omaa osaamistasi sekä sen kehittymistä. Osaat hankkia, käsitellä ja arvioida hankkimaasi tietoa kriittisesti. Otat vastuuta omasta ja ryhmän oppimisesta.