Siirry suoraan sisältöön

Musiikin hahmottaminen 2 (klassinen) (7 op)

Toteutuksen tunnus: KP00BA54-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 19.05.2025

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Suomalainen musiikkikampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Musiikkipedagogi (AMK)
  • Instrumenttiopetus ja ryhmänohjaus (AMK)

Opettaja

  • Jari Ikkala
  • Rita Varonen

Ryhmät

  • KPD23S1
    Musiikkipedagogi (AMK)

Tavoitteet

Musiikin historia 2:
Tunnet ja tunnistat länsimaisen taidemusiikin keskeiset tyylit, suuntaukset, henkilöt ja lajit 1800-luvulta 2000-luvulle. Osaat sijoittaa musiikin historialliset ilmiöt laajempaan kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen kontekstiin.

Musiikkianalyysi 2:
Tunnet ja tunnistat keskeisten sävellysmuotojen rakenteelliset periaatteet ajanjaksoilla romantiikka-2000-luku. Ymmärrät niiden taustat ja osaat selittää analyyttisin käsittein hahmottamaasi kokonaisuutta.

Säveltapailu 2:
Tunnet länsimaisen musiikin tyylikausien tyylipiirteitä ja esitystapoja klassismista 1900-luvulle kuultuna ja kirjoitettuna. Osaat myös itse toteuttaa niitä nuoteista laulaen.

Tällä kurssilla hahmotat musiikillisia ilmiöitä analysoiden, tunnistaen, kirjoittaen sekä osaat kirjoittaa musiikkia myös kuulonvaraisesti ylös.
Osaat myös käyttää jotakin etäopetuksen välinettä oppimisessasi.

Sisältö

Musiikin historia 2:
Länsimaisen taidemusiikin ilmiöt osana kulttuurihistoriallista muutosta antiikista 1800-luvulta 2000-luvun alkuun. Musiikin tyylipiirteet säveltäjineen ja keskeiset lajit.

Musiikkianalyysi 2:
Länsimaisen musiikin sävellysmuodot romantiikasta 2000-luvulle. Jakautuu kahteen osaan: a) Romantiikan sävellysmuodot, b) Uusimman musiikin rakenteellinen, melodinen ja harmoninen analyysi.

Säveltapailu 2:
Opiskeltava alue pääsääntöisesti klassismin ja romantiikan kauden ajalta. Melodia ja sen kehittyminen vapaatonaalisuuteen. Tutustuminen myös 1900-luvun musiikin lajeihin sekä melodian ja harmonian käytäntöihin.

Aika ja paikka

-

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

-

Opetusmenetelmät

Musiikin historia 2:
Luennot sekä analyyttinen kuuntelu. Myös etäoppiminen osana menetelmää.

Musiikkianalyysi 2:
Luennot ja nuottitekstuurin analyysi sekä itsenäisenä työnä, että ryhmätyönä. Myös oppimistehtävät.

Säveltapailu 2:
Luennot, oppimis- ja yksilötehtävät.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Musiikin historia 2 ja Musiikkianalyysi 2: Kummassakin on kaksi osasuoritusta, joista osa tehdään oppimistehtävinä tai näytetöinä ja osa lähitenttinä. Ajankohdat näille ovat joulukuu ja toukokuu.
Säveltapailun osuudessa on 2 osasuoritusta

Kansainvälisyys

-

Vaihtoehtoiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-

Sisällön jaksotus

Musiikin historia 2 ja Musiikkianalyysi 2: a) Romantiikka (syyskuu-joulukuu), b) 1900-2000-l. musiikki (tammikuu-toukokuu).

Lisätietoja opiskelijoille

Välitön, jatkuva palaute sekä itsearviointi. Tenttien ja oppimistehtävien kirjallinen sekä suullinen palaute.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Musiikin historia:
Välttävä 1
Tunnet joitakin tyylisuuntauksia musiikin historiasta ja kykenet nimeämään joitakin säveltäjiä. Tunnet joitakin musiikin historiaan liittyviä termejä.
Tyydyttävä 2
Pystyt nimeämään keskeiset tyylisuuntaukset musiikin historian eri vaiheista. Lisäksi osaat nimetä keskeisiä periodiin liittyviä säveltäjiä ja hallitset musiikin historiaan liittyvää erityisterminologiaa.

Musiikkianalyysi:
Välttävä 1
Tunnet joitakin tyyliperiodin sävellysmuotoja. Osaat auttavasti analysoida tärkeimpiä periodiin kuuluvia sävellysmuotoja.
Tyydyttävä 2
Hallitset teosanalyysin perusteet. Osaat hahmottaaa teoksen rakenteellisia jaksotuksia nuottikuvasta. Tunnet tyyliperiodin sisällä olevat tärkeimmät sävellysmuodot ja tiedät niiden keskinäiset erot.

Säveltapailu:
Välttävä 1
Hallitset säveltapailun perusasioita, mutta vaikeuksia on useammilla osa-alueilla.
Tyydyttävä 2
Hallitset pääosin säveltapailun perusasiat, mutta koet haasteellisena jonkin yksittäisen osa-alueen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Musiikin historia:
Hyvä 3
Pystyt nimeämään tyylisuuntausten lisäksi tärkeimmät eri ajanjaksoina käytetyt tekniikat ja terminologian. Hallitset myös kuunnellen musiikin historian keskeisimmät teokset.
Kiitettävä 4
Hyvän (3) osaamisen lisäksi tunnet keskeiset säveltäjät taustoineen, sekä yleishistoriallisen kehyksen johon säveltäjät liittyvät.

Musiikkianalyysi:
Hyvä 3
Tunnet keskeiset sävellysmuotojen rakenteelliset periaatteet ja osaat käyttää tuntemustasi analyysiin. Tunnet myös kuhunkin tyyliperiodiin kuuluvat sävellysmuodot ja osaat hahmottaa niistä muotorakenteen lisäksi harmonisia rakenteita.
Kiitettävä 4
Hyvän (3) osaamisen lisäksi osaat hahmottaa kokonaisvaltaisesti teoksen rakenteen pienoismuodoista suureen kokonaisuuteen. Osaat oma-aloitteisesti analysoida haasteellisempiakin tilanteita.

Säveltapailu:
Hyvä 3
Hallitset musiikin ilmiöiden hahmottamisen kuulemisen perusteella. Pystyt lukemaan tavanomaista nuottitekstuuria ja keksit vaikeampaan tekstuuriin sopivat apukeinot.
Kiitettävä 4
Pystyt ratkaisemaan ongelmia onnistuneesti. Ymmärrät musiikillisten ilmiöiden taustalla olevat seikat ja osaat hyödyntää tietämystäsi ongelmien ratkaisemisessa. Ei sanottavia vaikeuksia selvitä hankalasta tekstuurista. Hankit tietoa ja kehität taitojasi oma-aloitteisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Musiikin historia:
Erinomainen 5
Tiedostat musiikinhistoriallisten vaiheiden merkityksen sille, mihin musiikissa on tultu tänään. Hallitset eri ajanjaksoina käytetyt tyylit, tekniikat ja terminologian sekä niiden taustalla olevat syyt.

Musiikkianalyysi:
Erinomainen 5
Omaat pitkälle kehittyneen tietotaidon eri musiikkiperiodien analyyttisessä hallinnassa. Osaat analysoida myös poikkeuksellisia ja/tai ongelmallisia teoksia.

Säveltapailu:
Erinomainen 5
Ymmärrät musiikillisten ilmiöiden taustalla olevat seikat ja osaat hyödyntää tietämystäsi ongelmien ratkaisemisessa. Ei vaikeuksia selvitä hankalasta tekstuurista. Hankit tietoa ja kehittät taitojasi oma-aloitteisesti. Pystyt ratkaisemaan myös uudentyyppisiä ongelmia.

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

Opintojakso koostuu kolmesta erillisestä osasta: Musiikin historia (2 op), Musiikkianalyysi (2 op) ja Säveltapailu (3 op).