Siirry suoraan sisältöön

Johtaminen (4 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD06-3039

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 19.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 27.11.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Kaisa Partanen

Ryhmät

 • HTL24KIY
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus
 • ZJAHTL24KIY
  Avoin AMK, lita, AMK-polut, liiketalous monimuoto
 • 26.08.2024 19:00 - 20:15, Johtaminen HL00BD06-3039
 • 02.09.2024 19:00 - 20:15, Johtaminen HL00BD06-3039
 • 09.09.2024 19:00 - 20:15, Johtaminen HL00BD06-3039
 • 16.09.2024 19:00 - 20:15, Johtaminen HL00BD06-3039
 • 17.09.2024 19:00 - 20:15, Johtaminen HL00BD06-3039
 • 23.09.2024 19:00 - 20:15, Johtaminen HL00BD06-3039
 • 24.09.2024 19:00 - 20:15, Johtaminen HL00BD06-3039
 • 30.09.2024 19:00 - 20:15, Johtaminen HL00BD06-3039
 • 07.10.2024 19:00 - 20:15, Johtaminen HL00BD06-3039
 • 21.10.2024 19:00 - 20:15, Johtaminen HL00BD06-3039
 • 28.10.2024 19:00 - 20:15, Johtaminen HL00BD06-3039
 • 04.11.2024 19:00 - 20:15, Johtaminen HL00BD06-3039
 • 05.11.2024 19:00 - 20:15, Johtaminen HL00BD06-3039
 • 11.11.2024 19:00 - 20:15, Johtaminen HL00BD06-3039
 • 12.11.2024 19:00 - 20:15, Johtaminen HL00BD06-3039
 • 18.11.2024 19:00 - 20:15, Johtaminen HL00BD06-3039
 • 19.11.2024 19:00 - 20:15, Johtaminen HL00BD06-3039
 • 25.11.2024 19:00 - 20:15, Johtaminen HL00BD06-3039

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tämän opintojakson jälkeen sinulla on laaja käsitys johtamisesta. Tarkoituksena on synnyttää mielenkiintoa johtamisen opiskelua ja johtamistyötä kohtaan.

Opintojakson osaamiset
Eettisyys
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Liiketoimintaosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Ymmärrät johtamisen merkityksen. Tunnet johtamisen ja organisaation toimintaa kuvaavat peruskäsitteet. Tunnet johtamisoppeja sekä johtamisen ajankohtaisia sisältöalueita. Tunnistat omia valmiuksiasi ja motivaatiotasi johtamistyöhön. Otat vastuuta omasta työskentelystä. Tunnistat ryhmätyöskentelyn periaatteita.

Sisältö

Johtamisoppien kehitys
Johtamisen peruskäsitteet
Johtamisen ajankohtaiset sisältöalueet
Omat johtamisvalmiudet ja motivaatio
Ryhmätyötaidot

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Hyppänen, R. (2013). Esimiesosaaminen: Liiketoiminnan menestystekijä (3. uud. p.). Helsinki: Edita. (e-kirja)
Puusa, A., Reijonen, H., Juuti, P. & Laukkanen, T. (2014). Akatemiasta markkinapaikalle: Johtaminen ja markkinointi aikansa kuvina (Neljäs, uudistettu painos.). Helsinki: Talentum. (e-kirja)
Tienari, J. & Meriläinen, S. 2012. Johtaminen ja organisointi globaalissa taloudessa. Helsinki: WSOYpro Oy. (E-kirjana JAMK verkkokirjahyllyssä kaikkien luettavissa)
Viitala, R. & Jylhä, E. (2019). Johtaminen: Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Helsinki: Edita.

Muu opettajan osoittama verkkoaineisto.

Opetusmenetelmät

Käänteinen oppiminen
Vuorovaikutteinen alustus teemoihin ja oppimistehtäviin liittyen
Itsenäinen ja ryhmäopiskelu sekä teemakohtaiset oppimistehtävät
Ryhmäkeskustelupurkukerrat

Teemakohtaiset yksilö- ja ryhmäoppimistehtävät sekä oppimispäiväkirja.

Oppimista ohjataan sekä henkilökohtaisesti että ryhmissä opintojakson aikana muun muassa webinaareissa ja verkko-oppimisympäristön ohjauspalstalla.
Kehittävää palautetta annetaan sekä opettajan että opiskelijoiden vertaispalautteena opintojakson aikana oman johtamisosaamisen kehittymiseksi itsenäisten teemakohtaisten tehtävien osalta. Ryhmäpalautetta annetaan ryhmäkeskustelupurkukertojen aikana.

Opintojakson toteutus on Moode-oppimisympäristössä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Yksilötehtävien palautus viikolla 41 ja 49
Uusintakerrat ilmoitetaan opintojakson aloituskerralla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Webinaarit ja ryhmäkeskustelut 15 h.
Orientaatiotehtävä 3 h
Itsenäinen opiskelu 30 h
Ryhmätyöskentely 30 h
Henkilökohtaiset oppimistehtävät 30 h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla vuorottelevat teemakohtaiset vuorovaikutteiset alustukset webinaareissa, itsenäinen opiskelu ja ryhmäopiskelu sekä ryhmäworkshopit. Koko opintojakson ajan näiden ohessa tehdään henkilökohtaisia oppimistehtäviä.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 25 sisältyy max-paikkoihin.

Opintojakson arviointimenetelmiä ovat:
Teemohin liittyvät osaamistestit
Oman osaamisen itsearviointi
Ryhmän vertaisarviointi ja opettajan kehittävä palaute workshoptyöskentelyyn liittyen.
Osaamisen arviointi, palaute ja opintojakson arvosana henkilökohtaisten oppimistehtävien perusteella.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Ymmärrät johtamisen merkityksen. Tunnet johtamisen ja organisaation toimintaa kuvaavat peruskäsitteet. Tunnet johtamisoppeja sekä johtamisen ajankohtaisia sisältöalueita. Tunnistat omia valmiuksiasi ja motivaatiotasi johtamistyöhön. Otat vastuuta omasta työskentelystä. Tunnistat ryhmätyöskentelyn periaatteita.

Tyydyttävä 2
Osaat selittää, mikä merkitys johtamisella on organisaatioille. Osaat hyödyntää johtamisen ja organisaation toimintaa kuvaavia peruskäsitteitä. Ymmärrät johtamisoppeja sekä johtamisen ajankohtaisia sisältöalueita. Ymmärrät omia valmiuksiasi ja motivaatiotasi johtamistyöhön. Osaat toimia ryhmässä ja yhteistyössä tavoitteellisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat hyödyntää johtamisen ja organisaation toimintaa kuvaavia peruskäsitteitä. Osaat soveltaa johtamisoppeja sekä johtamisen ajankohtaisia sisältöalueita omien johtamisvalmiuksiesi arvioinnissa. Otat vastuuta ryhmän toiminnasta ja osaat organisoida ryhmän tavoitteellista toimintaa.

Kiitettävä 4
Osaat analysoida johtamisen ja organisaation toimintaa niitä kuvaavilla peruskäsitteillä ja tunnistat niiden välisiä yhteyksiä. Osaat analysoida johtamisoppeja sekä johtamisen ajankohtaisia sisältöalueita omien johtamisvalmiuksiesi arvioinnissa. Osaat organisoida ryhmän toimintaa ja otat vastuuta siitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat arvioida johtamisen merkitystä organisaatioiden menestykselle. Osaat reflektoida johtamisen ja organisaation toimintaa opintojakson sisältöihin perustuen. Osaat kriittisesti analysoida omia valmiuksiasi ja motivaatiotasi johtamistyöhön. Toimit ryhmässä vastuullisesti ja sitoutuneesti. Kehität ja ohjaat sekä omaa että ryhmän toimintaa.