Siirry suoraan sisältöön

Tutkiva kehittäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: YZ00CK87-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 25.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 01.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 38

Koulutus

 • Master's Degree Programme in Digital Rehabilitation
 • Vähähiilinen rakentaminen (YAMK)
 • Digitaalinen toimitusketju (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Artificial Intelligence and Data Analytics
 • Elinkaaren hallinta (YAMK)
 • Robotiikka (YAMK)
 • Kestävä energia (YAMK)
 • Musiikkipedagogi (YAMK)
 • Sosiaalialan ylempi AMK, erityissosiaaliohjaus (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Professional Project Management
 • Biotalouden kehittäminen (YAMK)
 • Monialainen kuntoutus (YAMK)
 • Logistiikka (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Information Technology, Full Stack Software Development (YAMK)
 • Master's Degree Programme in Advanced Practice Nursing
 • Master's Degree Programme in Information Technology, Cyber Security (YAMK)
 • Terveyden edistäminen (YAMK)

Opettaja

 • Riitta Räsänen
 • Tapio Mäkelä
 • Emilia Lahdenperä
 • Pauliina Soanvaara

Vastuuopettaja

Emilia Lahdenperä

Ryhmät

 • ZJAYSI24S1
  Avoin AMK, sote,YAMK-väylät,Kliininen asiantuntija (MTP)
 • ZJA24SSY
  Avoin AMK, sote, YAMK
 • YSF24S1
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio (YAMK)
 • YSU24K1
  Monialainen kuntoutus (YAMK)
 • YSG24S1
  Sosiaalialan ylempi AMK, erityissosiaaliohjaus (YAMK)
 • ZJAYSB24S1
  Avoin AMK, sote, YAMK-väylät, Projektijohtaminen
 • YSI24S1
  Kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • 09.09.2024 08:00 - 21:00, TENTTIPÄIVÄ - Tutkiva kehittäminen YZ00CK87-3003
 • 11.09.2024 09:00 - 15:00, Tutkiva kehittäminen YZ00CK87-3003
 • 13.09.2024 09:00 - 15:00, Tutkiva kehittäminen YZ00CK87-3003
 • 16.09.2024 08:00 - 21:00, 1. uusinta - Tutkiva kehittäminen YZ00CK87-3003
 • 23.09.2024 08:00 - 21:00, 2. uusinta - Tutkiva kehittäminen YZ00CK87-3003
 • 23.10.2024 09:00 - 15:00, Tutkiva kehittäminen YZ00CK87-3003
 • 25.10.2024 09:00 - 15:00, Tutkiva kehittäminen YZ00CK87-3003
 • 27.11.2024 12:00 - 15:00, Tutkiva kehittäminen YZ00CK87-3003
 • 29.11.2024 12:00 - 15:00, Tutkiva kehittäminen YZ00CK87-3003

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät tutkivan otteen merkityksen työelämän kehittämisessä ja saat koottua itsellesi oman työkalupakin työelämän kehittämismenetelmistä.

Opintojakson osaamiset
Eettisyys
Ennakoiva kehittäminen
Oppimaan oppiminen

Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojakson käytyäsi ymmärrät tieteellisen tutkimuksen ja tutkimuksellisen kehittämistoiminnan eron. Ymmärrät tutkimuksellisen kehittämistoiminnan periaatteita eli metodologisia lähtökohtia. Tiedät tutkimuksellisen kehittämistoiminnan prosessin. Hallitset ja osaat soveltaa joitakin työelämän kehittämismenetelmiä oman alasi kehittämistoiminnassa. Ymmärrät tutkimusetiikan ja hyvän tieteellsen käytännön merkityksen tutkivassa kehittämistoiminnassa.

Sisältö

Tutkivan kehittämisen lähtökohdat ja metodologia
Tutkimusetiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö
Tutkivan kehittämisen prosessi ja sen hallinta
Kehittämismenetelmät, aineistot ja aineistojen analyysit
Arviointi osana tutkivaa kehittämistä

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu täysin verkossa.

Webinaarit:
Jokaisesta webinaarista on kaksi eri vaihtoehtoa; opiskelija osallistuu jompaan kumpaan.
1. webinaari: ke 11.9. tai pe 13.9. klo 9.00-15.00
2. webinaari: ke 23.10. tai pe 25.10. klo 9.00-15.00
3. webinaari: .ke 27.11. tai pe 29.11. klo 12.00-15.00

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkkotentti:
Toikko, T. & Rantanen, T. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere: Tampereen yliopistopaino Oy ja
Salonen, K., Saloranta, S., Hautala, T. & Kinos. S. 2017. Kehittämistoiminta ja kehittämisen menetelmiä ammatillisessa korkeakoulutuksessa. Turun AMK. (molemmat saatavissa e-kirjoina) ja muu opintojakson alussa ilmoitettava tenttiaineisto.

Muu opetusmateriaali:
Ojasalo, K. Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2015. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Helsinki: WSOYpro. (soveltuvin osin)
tai
Kehittämistutkimus opetusalalla. 2013. Toim. J. Pernaa, Jyväskylä:PS-kustannus. (soveltuvin osin)

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. 2023. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2023. www.tenk.fi

Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje. 2019. https://tenk.fi/fi/eettinen-ennakkoarviointi-ihmistieteissa

Dodd, S-J. & Epstein, I. 2012. Practice-based research in social work: a guide for reluctant researchers. London; New York: Routledge. (soveltuvin osin)
tai
Bryman, A. 2012. Social research methods. Oxford: Oxford University Press cop. (soveltuvin osin)
tai
Burns, N. & Grove, S. K. 2001. The practice of nursing research. Conduct, Critique, and Utilization. 5th edition or the latest. Philadelphia : Elsevier/Saunders cop. (soveltuvin osin)
tai
Polit, D. F. & Beck, C.T. 2014. Essentials of nursing research: appraising evidence for nursing practice. Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins cop. (soveltuvin osin)
tai
Yin, R. K. 2018. Case study research and applications : design and methods. Los Angeles: Sage. (soveltuvin osin)

Koskela, J. Kutinlahti, P., Hanhike, T., Martikainen, M. & Urjankangas, H.-M. 2015 Kokeileva kehittäminen. Työ- ja elinkeinoelämän julkaisuja. TEM raportteja 67/2015. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-061-9. (soveltuvin osin)

Ajankohtainen muu oppimateriaali tarkennetaan opintojakson alkaessa.

Opetusmenetelmät

Verkkotentti
Yksilölliset oppimistehtävät: esseet, esseiden vertaisarvioinnit, e-posteri
Pienryhmätyöskentely verkossa
Webinaarit
Verkkokeskustelut
Nauhoitetut verkkoluennot, podcastit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson oppimistehtäviä voi liittää työelämän kehittämistoimintaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti Moodlessa ma 9.9.2024 klo 8-21 välisenä aikana.
1.uusintatentti ma 16.9.2024 klo 8-21, 2.uusintatentti ma 23.9.2024 klo 8-21.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käytetään osin kansainvälistä oppimateriaalia ja -kirjallisuutta.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakson voit suorittaa opinnollistamalla. Sovi opintojakson opinnollistamisesta opintojakson vastuuopettajan kanssa. Lisätietoja opinnollistamisesta löydät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- tenttiin valmistautuminen + tentti: 54 tuntia
- webinaarit: 15 tuntia
- oppimistehtävät ja opiskelumateriaaliin tutustuminen: 66 tuntia

Yhteensä 135 opiskelijan työtuntia.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu kokonaan verkossa ja koostuu kahdesta moduulista.

Moodle-työtila aukeaa 26.8.2024. Esittäytyminen Moodle-työtilassa on samalla merkki sinun osallistumisestasi opintojaksolle. Esittäytyminen tulee tehdä opintojakson alussa kahden ensimmäisen viikon aikana 8.9.2024 mennessä.

Moduuli 1: itseopiskelu ja verkkotentti 2 op
Moduuli 2: 3 webinaaria ja oppimistehtävät (esseet, esseiden vertaisarviointi, e-posteri ja itsearviointi) 3 op

Webinaarit:
Jokaisesta webinaarista on kaksi eri vaihtoehtoa; opiskelija osallistuu jompaan kumpaan.
1. webinaari: ke 11.9. tai pe 13.9. klo 9.00-15.00
2. webinaari: ke 23.10. tai pe 25.10. klo 9.00-15.00
3. webinaari: .ke 27.11. tai pe 29.11. klo 12.00-15.00

Lisätietoja opiskelijoille

Verkkotentti muodostaa 50% arvosanasta.
E-posteri muodostaa 50% arvosanasta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Kykenet vertailemaan tutkimusperustaisen kehittämisen ja tieteellisen tutkimuksen eroja ja yhtäläisyyksiä. Kykenet analysoimaan kehittämisprosesseja, kehittämisaiheeseensa soveltuvia menetelmiä sekä pohtii ja arvioi niiden soveltuvuutta kirjallisuutta hyödyntäen. Ymmärrät tutkimusetiikan merkityksen tutkivassa kehittämistoiminnassa. Pystyt laatimaan aiheehdotuksen opinnäytetyöllesi.

Lisätiedot

Opintojakso voidaan opinnollistaa tutkintosäännön 17 § Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ohjeiden sekä Jamkin prosessien mukaisesti.