Siirry suoraan sisältöön

Suorituskyvyn johtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD71-3012

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 19.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Jaana Saarisilta

Ryhmät

 • ZJA24SH
  Avoin amk, lita
 • HTL22S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTL22SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 26.08.2024 17:30 - 18:45, Suorituskyvyn johtaminen HL00BD71-3012
 • 09.09.2024 17:30 - 18:45, Suorituskyvyn johtaminen HL00BD71-3012
 • 16.09.2024 17:30 - 18:45, Suorituskyvyn johtaminen HL00BD71-3012
 • 30.09.2024 17:30 - 18:45, Suorituskyvyn johtaminen HL00BD71-3012
 • 07.10.2024 17:30 - 18:45, Suorituskyvyn johtaminen HL00BD71-3012
 • 04.11.2024 17:30 - 18:45, Suorituskyvyn johtaminen HL00BD71-3012
 • 18.11.2024 17:30 - 18:45, Suorituskyvyn johtaminen HL00BD71-3012
 • 25.11.2024 17:30 - 18:45, Suorituskyvyn johtaminen HL00BD71-3012

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla opit, miten organisaatiota ja ihmisiä ohjataan toimimaan strategian mukaisesti tuloksellisesti.

Opintojakson osaamiset
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Liiketoimintaosaaminen


Opintojakson osaamistavoite
Tunnet organisaation suorituskykyyn vaikuttavat tekijät. Ymmärrät suorituskyvyn johtamista kokonaisuutena (organisaatio-, tiimi-, yksilötaso). Tunnet yleisimmät suorituskyvyn mittaamisessa käytettävät menetelmät. Tunnet keskeiset laatu- ja tietojohtamisen periaatteet.

Sisältö

Suorituskyvyn osatekijät
Suorituskyvyn johtamisen näkökulmat
Suorituskyvyn analysointi ja mittaaminen sekä erilaiset mittaristot
Laatu- ja tietojohtaminen
Kriittiset menestystekijät
Suorituskyvyn johtamisjärjestelmät
Benchmarking
Palaute
Palkitseminen
Kehityskeskustelut

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson pää oppimateriaali: Järvinen, P. 2014. Johda suoritusta. Helsinki : Talentum, 2014. E-kirja, Verkkokirjahylly: Alma Talent.

Lisäksi suositeltava kirjallisuus:
Gallery, Michael E., Carey, Stephen C. 2013. Outcomes, Performance, Structure (OPS) : Three Keys to Organizational Excellence. ASQ Quality Press. Kauhanen, J. 2010. Suorituksen johtaminen ja palkitseminen. Vantaa: Infor. Lecklin, O. 2006. Laatu yrityksen menestystekijänä. Helsinki: Talentum. Ukko, J., Karhu, J., Pekkola, S., Rantanen, H & Tenhunen, J. 2007. Suorituskyky nousuun!: hyödynnä henkilöstösi osamainen. Tykes: Kansallinen kehittämisohjelma.

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutteinen alustus teemoihin ja oppimistehtäviin, webinaarit
Itsenäinen opiskelu ja oppimistehtävien teko, valmistautuminen webinaareihin
Case-tehtävät ja niiden analysointi yksin sekä ryhmän kanssa
Ryhmäkeskustelu ja vertaisoppiminen
Itsereflektio ja osaamisen arviointi
Opintojaksolla saa ohjausta webinaarien yhteydessä, ohjauspalstalla sekä tehtävista saatavan palautteen avulla.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailuluennoitsijat, caset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.
Oppimistehtävät tehdään ja palautetaan opintojakson aikana.
Ryhmäkeskusteluihin osallistutaan opintojakson aikataulussa.
Tehtävien palautusaikataulut ilmoitetaan kurssin alussa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Webinaarit 15 h
Verkkokeskustelut 20 h
Case-tehtävä (yksilö/parityönä) ja sen ryhmäanalysointi 50 h
Itsenäinen opiskelu ja yksilö-/paritehtävät 50 h
Tehtävät ajoittuvat tasaisesti opintojakson toteutusajalle.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5
Arviointiaineistona ovat oppimistehtävien suoritteet. Arviointiasteikko: 0-5.

Läsnäolijat tarkistetaan kolmen viikon kuluttua toteutuksen alkamisajankohdasta. Opiskelijan aktiivisuus opintojaksolla osoitetaan tekemällä orientaatiotehtävä sekä osallistumalla webinaareihin.

Vuorovaikutteisiin webinaareihin osallistuminen edellyttää toimivaa kameraa ja mikrofonia.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnet organisaation suorituskykyyn vaikuttavat tekijät. Ymmärrät suorituskyvyn johtamista kokonaisuutena. Tunnet yleisimmät suorituskyvyn mittaamisessa käytettävät menetelmät. Tunnet laatujohtamisen keskeiset periaatteet.

Tyydyttävä 2
Tunnet organisaation suorituskykyyn vaikuttavat tekijät ja ymmärrät niiden merkityksen käytännön johtamisessa. Ymmärrät suorituskyvyn johtamista kokonaisuutena. Ymmärrät mittareiden merkityksen suorituskyvyn johtamisessa. Ymmärrät laatujohtamisen merkityksen ja periaatteet sekä niiden vaikutuksen organisaation suorituskykyyn.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Tunnet suorituskyvyn johtamiseen liittyviä teorioita ja osatekijöitä ja ymmärrät niiden yhteyden omaan työhösi. Osaat hyödyntää analysoitua tietoa ja perustella kehittämiseen liittyvät toimenpide-ehdotukset. Kykenet tutkimaan ja arvioimaan yrityksen suorituskykyä, toimintaprosesseja ja mittausmenetelmiä pinnallisesti.

Kiitettävä 4
Ymmärrät ja osaat arvioida organisaation suorituskykyyn liittyviä teorioita, osatekijöitä ja menetelmiä sekä perustella niiden käyttöä liiketoimintaprosessien kehittämisen välineenä. Osaat soveltaa teoriatason ymmärrystä käytännön tasolla. Osaat hyödyntää tutkittua tietoa kehittämistyössä ja kykenet analysoimaan organisaation suorituskykyyn liittyviä tekijöitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat hyödyntää kriittisesti aihealueeseen liittyviä teorioita ja malleja suorituskyvyn johtamisessa. Osaat tarkastella ja kehittää liiketoimintaa taloudellisesti kannattavasti erilaisten mittausmenetelmien avulla. Osaat valita sopivat mittarit erilaisiin suorituskyvyn analysointitilanteisiin ja perustella valintasi.

Esitietovaatimukset

Johtamisen perusteet
Strategiaosaaminen