Siirry suoraan sisältöön

Instrumenttipedagogiikka 2 (5 op)

Toteutuksen tunnus: KP00BA81-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 19.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Suomalainen musiikkikampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Musiikkipedagogi (AMK)
  • Instrumenttiopetus ja ryhmänohjaus (AMK)

Opettaja

  • Hanne Wirta

Ryhmät

  • KPD22S1
    Musiikkipedagogi (AMK)

Tavoitteet

Olet perehtynyt opettamiseen ja musiikkipedagogin työhön. Osaat soveltaa oppimiseen ja opetussuunnitelmatyöskentelyyn liittyvää tietoa käytännön opetustyössäsi. Tunnet pääinstrumenttisi perusteet ja niihin sisältyvät keskeisimmät ohjaus- ja arviointimenetelmät sekä taiteen perusopetuksen perus- ja syventävien opintojen materiaalit sekä toisen asteen musiikin ammattikoulutuksen materiaalit ja osaat soveltaa näitä omassa työskentelyssäsi. Osaat suunnitella ja toteuttaa yksilö- ja ryhmäopetustilanteita, myös etäopetuksena. Osaat käyttää tarkoituksenmukaisia äänen ja videokuvan tallentimia opetuksessasi. Ymmärrät oppilaidesi yksilöllisiä oppimisprosesseja ja kykenet soveltamaan tietojasi ja taitojasi erilaisten oppilaiden oppimisen ohjaamisessa yksilö- ja ryhmäopetustilanteissa. Osaat arvioida omaa ja toisten pedagogista osaamista rakentavasti ja realistisesti. Ymmärrät opettajan ammattia koskevan etiikan. Osaat tuottaa oppimateriaalia verkko-oppimisympäristöön.

Osaamiset: Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen, musiikin luovan tuottamisen osaaminen, oppimisen ohjaamisen osaaminen

Sisältö

Opintojaksolla syvennät instrumenttisi perusteiden ja tekniikan sekä ergonomian osaamista. Perehdyt keskeisiin oppimateriaaleihin sekä ohjaus- ja arviointimenetelmiin, taiteen perusopetuksen syventävien opintojen sekä toisen asteen musiikin ammattikoulutuksen opetussuunnitelmiin ja tavoitteisiin sekä erilaisten oppijoiden ohjaamiseen ja arviointiin. Opettelet tyypillisten yksilö- ja ryhmäopetustilanteiden suunnittelua, toteuttamista ja hallintaa opettajan ammattietiikkaa noudattaen ja myös etänä. Käytät tarkoituksenmukaisia äänen ja videokuvan tallentimia opetuksessasi. Tuotat oppimateriaalia verkko-oppimisympäristöön. Seuraat ja vertaisarvioit muiden opiskelijoiden opetusharjoittelua sekä seuraat ammatissa toimivien opettajien opetusta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Instrumenttikohtainen kirjallisuus, opetettavan instrumentin ergonomian ja hallinnan fysiologiset perusteet, taiteen perusopetuksen perus- ja syventävien opintojen laajan ja yleisen opetussuunnitelman perusteet, näytöt ja arvioinnin perusteet.

Opetusmenetelmät

Seminaarit, oppimistehtävät, ohjaustunnit, lautakuntatyöskentely, opetuksen seuraaminen, itsenäinen työskentely.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ohjaavan opettajan tunnit 10-20h, opetusharjoittelun seuraaminen ja vertaisarviointi vähintään 25h, seminaarit 10-20h, itsenäinen työskentely 40-50h, ammatissa toimivien opettajien opetuksen seuraaminen 15h, portfoliotyöskentely 5h, yhteensä 135h.

Lisätietoja opiskelijoille

Ohjaavan opettajan arviointi, vertaisarviointi, itsearviointi, opetusnäyttö lukuvuoden lopussa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida itsenäisesti opetustunteja ja omien oppilaidesi osaamista erilaisten oppijoiden yksilölliset oppimisprosessit huomioiden. Olet syventänyt käsitystäsi instrumenttiopetuksen haasteista, tavoitteista ja työtavoista. Pystyt ohjaamaan erilaisia oppilaita pitkäjänteisesti sekä yksilö- että ryhmätilanteissa, myös etänä, ja tuot jäsentyneesti esille oman, lähteisiin ja opetusharjoittelukokemukseesi perustuvan näkemyksesi instrumenttiopetuksesta. Kykenet arvioimaan omaa toimintaasi opetustilanteessa ja tuomaan esille kehittämiskohtia ja vahvuuksia sekä luomaan suunnitelman omien kehittämiskohtiesi vahvistamiseksi. Osoitat opetuksessasi kykeneväsi soveltamaan ammattieettistä työskentelyotetta. Osoitat vertaisarvioinnissa, että osaat antaa realistista ja rakentavaa palautetta muiden opiskelijoiden opetustyöstä. Osoitat oppimistehtävissäsi, että hallitset instrumenttisi perusteet, tekniikan ja ergonomian sekä keskeiset musiikin perusopetuksen syventävien opintojen sekä toisen asteen musiikin ammattikoulutuksen materiaalit.

Esitietovaatimukset

Osaat soveltaa oppimiseen ja opetussuunnitelmatyöskentelyyn liittyvää tietoa käytännön opetustyössäsi. Tunnet oman pääinstrumenttisi perusteet ja niihin sisältyvät keskeisimmät ohjaus- ja arviointimenetelmät sekä taiteen perusopetuksen perustason materiaalit ja osaat soveltaa näitä työskentelyssäsi. Osaat suunnitella ja toteuttaa yksilöopetustilanteita, myös etäopetuksena. Ymmärrät oppilaidesi yksilöllisiä oppimisprosesseja ja kykenet soveltamaan tietojasi ja taitojasi erilaisten oppilaiden oppimisen ohjaamisessa yksilöopetustilanteissa. Osaat arvioida omaa ja toisten pedagogista osaamista rakentavasti ja realistisesti sekä ymmärrät opettajan ammattia koskevan etiikan. Osaat käyttää tarkoituksenmukaisia äänen ja videokuvan tallentimia opetuksessasi. Osaat tuottaa oppimateriaalia verkko-oppimisympäristöön ja olet tutustunut omalle instrumentillesi tarjolla oleviin digitaalisiin oppimispeleihin/sovelluksiin.