Siirry suoraan sisältöön

Musiikkipedagogiikka elämän alkuvaiheessa (4 op)

Toteutuksen tunnus: KP00CC92-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

18.11.2024 - 09.01.2025

Ajoitus

13.01.2025 - 19.05.2025

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Suomalainen musiikkikampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Varhaisiän musiikkikasvatus ja kulttuurihyvinvointi (AMK)

Opettaja

  • Leena Kangastalo

Ryhmät

  • KPV24S1
    Varhaisiän musiikkikasvatus ja kulttuurihyvinvointi tutkinto-ohjelma (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät musiikin merkityksen lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukena. Tiedostat vanhemman ja lapsen välisen musiikillisen vuorovaikutuksen tukemisen tärkeyden sekä huomioit osallisuuden periaatteet varhaisiän musiikinopetuksessa. Osaat käyttää ja soveltaa musiikkikasvatuksen työtapoja (laulu, soitto, liike, tanssi, kuuntelu sekä taideaineiden integraatio) ja -menetelmiä suunnitellessasi ja toteuttaessasi tavoitteellista ja elämyksellistä musiikkitoimintaa odottavien äitien sekä pienten lasten ja vanhempien ryhmissä.

Ymmärrät musiikin merkityksen kaiken ikäisten ihmisten hyvinvoinnin tukena.

Opit arvioimaan ja kehittämään teoreettista ja käytännöllistä osaamistasi sekä ohjaustaitojasi opetustyössä.

Sisältö

Vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutus varhaisän musiikkikasvatuksessa.
Osallisuuden periaatteet ohjauksessa.
Varhaisiän musiikkikasvatuksen lähtökohdat, tavoitteet, työtavat ja -menetelmät.
Odotusajan musiikkikasvatuksen perusteet.
Alle 3-vuotiaiden lasten ja heidän perheidensä tavoitteellinen musiikki- ja taidekasvatustoiminta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

KARPPINEN, S., PUURULA, A. ja RUOKONEN, I. (toim.) 2007. Elämysten alkupolulla. Helsinki: Finn Lectura.
LINDEBERG-PIIROINEN, A. & RUOKONEN, I. (toim.) 2017. Musiikki varhaiskasvatuksessa -käsikirja. Classicus Oy.
AHONEN, L. & ROSS, P. 2021.Untuvikot. Alle 3-vuotiaiden pedagogiikka. PS-Kustannus.
RUOKONEN, I.(toim.) 2022. Ilmaisun ilo. Käsikirja 0-8 vuotiaiden taito- ja taidekasvatukseen. PS-kustannus.

Opetusmenetelmät

Osallistut kontaktiopetukseen, joka sisältää luentoja, demonstraatioita ja workshop-työskentelyä. Harjoittelet ryhmänohjausta opiskelijaryhmässäsi tutustuen alle 3-vuotiaille lapsille suunnattuihin opetus - ja ohjausmateriaaleihin. Työskentelet itsenäisesti muiden opiskelijoiden kanssa pienryhmässä toteuttaen pienoisprojektin lapsiperheille jossain valitsemassamme yhteisössä esim. kulttuurineuvola, taidemuseo, päiväkoti.
Tutustut varhaisiän musiikkikasvatukseen sekä varhaisiän musiikinopettajan työhön seuraamalla eri-ikäisten lasten muskariryhmiä.

Opintojakson materiaalit ja tehtävät ovat verkko-oppimisympäristössä, jonne palautat myös kaikki tekemäsi tehtävät.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tuntiseurannat voit tehdä valitsemassasi kohteessa esim. Gradian ja seurakunnan muskareissa, yksityisissä musiikkikouluissa ja kotipaikkakunnan muskareissa.

Pienoisprojekti toteutetaan jossain kohteessa lähistöllä esim. päiväkodeissa, taidemuseolla, kulttuurineuvolassa

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen: Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)

Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen.
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 op = 108 h, josta
luennot, demot 35 - 40 h
pienoisprojekti 40 h
Yksilö - ja ryhmätyötehtävät 28 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa.

Ymmärrät lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukemisen merkityksen sekä vanhemman ja lapsen välisen musiikillisen vuorovaikutuksen tukemisen tärkeyden ja osallisuuden periaatteet varhaisiän musiikinopetuksessa.

Olet perehtynyt musiikkikasvatustoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteiden mukaisesti. Tunnet ja osaat käyttää sekä soveltaa musiikkikasvatuksen työtapoja käytännössä.