Siirry suoraan sisältöön

Talousjohtaminen projekteissa (5 op)

Toteutuksen tunnus: YZ00CO40-3003

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

09.09.2024 - 01.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), sosiaali- ja terveysala
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), restonomi
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), insinööri
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), agrologi
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), tradenomi

Opettaja

 • Hanna Karhu

Ryhmät

 • ZJAYSB24S1
  Avoin AMK, sote, YAMK-väylät, Projektijohtaminen
 • YSB24S1
  Projektijohtaminen ylempi AMK, sosiaali- ja terveysala
 • YTB24S1
  Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), insinööri
 • ZJAYTB24S1
  Avoin amk, Tekniikka,YAMK-väylät, Projektijohtaminen, insinööri
 • YLP24S1
  Projektijohtaminen ylempi AMK, agrologi
 • 10.09.2024 17:00 - 18:30, Talousjohtaminen projekteissa YZ00CO40-3003
 • 01.10.2024 17:00 - 18:30, Talousjohtaminen projekteissa YZ00CO40-3003
 • 15.10.2024 17:00 - 18:30, Talousjohtaminen projekteissa YZ00CO40-3003
 • 29.10.2024 17:00 - 18:30, Talousjohtaminen projekteissa YZ00CO40-3003
 • 19.11.2024 17:00 - 18:30, Talousjohtaminen projekteissa YZ00CO40-3003

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tämä opintojakso antaa sinulle keskeiset tiedot ja valmiudet projektien taloudelliseen ohjaukseen ja johtamiseen. Perehdyt opintojaksolla projektien johtamisessa tarvittaviin periaatteisiin ja käytäntöihin.

Opintojakson osaamiset
• Oppimaan oppiminen: Opiskelija osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.
• Työelämässä toimiminen: Opiskelija hyödyntää teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia kehittämisessä ja johtamisessa.
• Ennakoiva kehittäminen: Opiskelija osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden.

Opintojakson oppimistavoite
Ymmärrät taloudellisen ajattelun merkityksen projektin hallinnassa. Sovellat taloudellisia teorioita ja menetelmiä käytännön projektijohtamisen tilanteissa, jotta kykenet tekemään kustannustehokkaita ja tietoon perustuvia päätöksiä. Kehität taitojasi projektien suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa. Tunnistat, analysoit ja hallitset projekteihin liittyviä riskejä.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään projektiliiketoimintaa, projektien rahoitusta, projektisalkun hallintaa, projektien vaiheistusta ja ositusta, projektien aika-, resurssi- ja kustannusohjausta, projektiraportointia, riskienhallintaa, kassavirtaa sekä investointilaskelmia.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Mäntyneva, M. (2016). Hallittu projekti: jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen.
Artto, K., Martinsuo, M. & Kujala, J. (2008). Projektiliiketoiminta (2. painos). Helsinki: WSOY. ISBN 978-952-92-8534-1 (verkkoaineisto).
Pelin, R. (2020). Projektihallinnan käsikirja (8. uud. painos). Helsinki: Projektijohtaminen Risto Pelin. ISBN 978-952-67201-2-8 nidottu.
Pinto, J. K. (2016). Project Management: Achieving Competitive Advantage, 4th edition, ISBN 978-0-13-379807-4, by, published by Pearson Education, Inc.
Yescombe, E. R. (2013). Principles of project finance. (e-kirja)
Eduhousen videot

Opetusmenetelmät

Webinaarit Zoomissa
Kirjallinen aineisto
Videomateriaali
Harjoitus- ja oppimistehtävät (itsenäiset sekä pari-/ryhmätyönä tehtävät)
Ohjaus ja palaute

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon ei liity tenttiä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Toisessa korkeakoulussa suoritettu vastaava opintojakso voidaan lukea hyväksi osasuorituksena tai kokonaisuutena. Muulla tavoin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa näyttökokeeseen osallistumalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus yhteensä 135h
Webinaarit 8h
Kirjallisuuteen ja videoihin perehtyminen 40h
Harjoitus- ja oppimistehtävät 87h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla vuorottelevat itsenäinen kirjallisuuteen ja videomateriaaliin perehtyminen, webinaarit sekä oppimis- ja harjoitustehtävät.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointi perustuu itsenäisissä ja/tai pari-/ryhmätyönä seuraavien osasuoritusten kautta osoitettuun osaamiseen: harjoitus- ja oppimistehtävät (100%, 5 op).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnistat projektiliiketoimintaan liittyviä prosesseja projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta ja tiedät mitkä prosessit vaikuttavat projektien kannattavuuteen. Tunnistat investointilaskelmien perusperiaatteet. Kerrot projektin riskien perusperiaatteet. Nimeät projektien rahoitukseen sekä kassavirtaan liittyviä keskeisiä tekijöitä.

Tyydyttävä 2
Ymmärrät projektiliiketoimintaan liittyviä prosesseja projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta ja ymmärrät prosessien vaikutuksia projektien kannattavuuteen. Selität investointilaskelmien perusperiaatteet. Kerrot omin sanoin projektin riskien perusperiaatteet. Kuvailet projektien rahoitukseen sekä kassavirtaan liittyviä keskeisiä tekijöitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Havainnollistat projektiliiketoimintaan liittyviä prosesseja projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta ja havainnollistat prosessien vaikutuksia projektien kannattavuuteen. Selität investointilaskelmien perusperiaatteet. Esittelet projektin riskien perusperiaatteet. Havainnollistat projektien rahoitukseen sekä kassavirtaan liittyviä keskeisiä tekijöitä.

Kiitettävä 4
Erittelet projektiliiketoimintaan liittyviä prosesseja projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta ja erittelet prosessien vaikutuksia projektien kannattavuuteen. Analysoit investointilaskelmia. Havainnollistat, miten projektien riskienhallinta on osa kustannustehokasta projektinhallintaa. Yhdistät projektien rahoitukseen sekä kassavirtaan liittyviä keskeisiä tekijöitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Arvioit projektiliiketoimintaan liittyviä prosesseja projektien taloudellisen johtamisen näkökulmasta ja arvioit prosessien vaikutuksia projektien kannattavuuteen. Arvioit tekemiesi investointilaskelmien lopputuloksia. Suunnittelet, miten projektien riskienhallintaa voidaan kehittää ja uudistaa. Vertailet projektien rahoitukseen sekä kassavirtaan liittyviä keskeisiä tekijöitä.

Esitietovaatimukset

Kannattavuus, katetuottoajattelu, toimintolaskenta, toimintoanalyysi, suoritusmittaus, tunnuslukuanalyysi, investoinnit, budjetointi, kassavirta, ennustaminen, herkkyysanalyysi