Siirry suoraan sisältöön

Reflektiivinen asiantuntijuus (5 op)

Toteutuksen tunnus: YS00CL79-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 25.08.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 03.05.2026

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Opettaja

 • Katja Kokkinen

Vastuuopettaja

Katja Kokkinen

Ryhmät

 • ZJAYSI24S1
  Avoin AMK, sote, Kliininen asiantuntija (MTP), YAMK-polku
 • YSI24S1
  Kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • 03.09.2024 16:00 - 18:00, Reflektiivinen asiantuntijuus YS00CL79-3001
 • 08.10.2024 16:00 - 18:00, Reflektiivinen asiantuntijuus YS00CL79-3001
 • 05.11.2024 16:00 - 18:00, Reflektiivinen asiantuntijuus YS00CL79-3001

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi
-osaat kriittisesti reflektoida ja tavoitteellisesti kehittää omaa ammatillista osaamistaan (kliinisenä) asiantuntijana.

-osaat hyödyntää ja jakaa omaa osaamistaan laaja-alaisesti erilaisissa yhteistyöverkostoissa

-tiedostaa asiantuntijuuteen liittyvän ammatillisen ja eettisen vastuullisuuden mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisessä

-kehittää tavoitteellisesti ammatillista identiteettiään kliinisenä asiantuntijana

Sisältö

Ammatillisen identiteetin ja oman osaamisprofiilin vahvistaminen

Reflektiivisyys, reflektiotaidot ja itsereflektio sekä
itsensä johtaminen

Työnohjaus, mentorointi, konsultaatio

Opetus- ja ohjausosaaminen sekä esimerkkinä toimiminen

Jatkuva ja yhteinen oppiminen sekä osaamisen jakaminen

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu teemallisina webinaareina sekä erilaisina tehtävinä aikavälillä 23.8.2024-3.5.2026 (2-3 webinaaria / lukukausi)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Higgins, A., Kilkku, N. & Kristofersson, G. K. 2022. Perspectives and Framework underpinning the Practice of Advanced Mental Health Nursing. In Higgins, A., Kilkku, N. & Kristofersson, G.K (Eds.) Advanced Practice in Mental Health Nursing: A European Perspective. Springer publications, pp. 43-68.

Hannigan. B. & Powell. H. 2022. Maintaining Professional Competence. In Higgins, A., Kilkku, N. & Kristofersson, G.K (Eds.) Advanced Practice in Mental Health Nursing: A European Perspective. Springer publications, pp. 467-482.

Andersen, T. 2022. Matkantekoa ja käännekohtia. Kirja dialogisesta vuorovaikutuksesta ja kosketetuksi tulemisesta sekä psykiatrian toimintatapojen muutoksesta. Toimittaneet Hald, M., Karlsson, B. & Sundet. R. Kuva ja Mieli.

Ajankohtaiset artikkelit ja muu materiaali

Opetusmenetelmät

Webinaarit
Käänteinen oppiminen (ennakkotehtävät ja materiaalit)
Tekemällä oppiminen (harjoitukset)
Oman osaamisen reflektointi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kokoavan reflektiopaperin / portfolion palautuspäivä sovitaan yksilöllisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tehtävät ja harjoitukset 1.5 op, webinaarit 1.5 op, opintojakson kirjallinen tehtävä (reflektiopaperi / portfolio) 2 op

Sisällön jaksotus

Sovitaan opintojakson alkaessa

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on osa Mielenterveys- ja päihdetyön syventävät YAMK-opinnot opintokokonaisuutta eikä sitä voi suorittaa erillisenä.

Taustakoulutusvaatimus näihin opintoihin on sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, ensihoitaja tai kätilö.

Opintojakson järjestämisvastuussa oleva ammattikorkeakoulu vastaa opintojakson toteuttamisesta ja arvioinnista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty / hylätty

Hyväksytty: Opiskelija reflektoi omaa ammatillista osaamistaan, tunnistaa osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia ja pohtii tavoitteita omalle ammatillisen identiteetin kehittämiselle kliinisenä asiantuntijana. Opiskelija tunnistaa yhteistyöverkostoja ja osaa arvioida kuinka voi hyödyntää ja jakaa omaa osaamistaan niissä. Opiskelija pohtii mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisen mahdollisuuksia ja osaa arvioida sekä perustella omaa kehittämistoimintaansa ammatillisesti ja eettisesti vastuullisesti. Opintojakson kirjallisissa tehtävissä opiskelija osoittaa kykyä pohtia opintojaksoon liittyviä keskeisiä sisältöjä kirjoittaen lähteisiin perustuvaa asiantuntijatekstiä.

Hylätty: ei täytä edellä mainittuja kriteereitä