Siirry suoraan sisältöön

Laadullinen tutkimus (5 op)

Toteutuksen tunnus: YZZZ0130-3029

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

30.09.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)
  • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)

Opettaja

  • Sami Kalliomaa

Ryhmät

  • YMJ23S1
    Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)
  • YHO23S1
    Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on, että osaat tulkita ja arvioida laadullisia tutkimuksia ja osaat hyödyntää laadullista tutkimusta ja sen menetelmiä työelämän kehittämis- ja tutkimustoiminnassa.

Osaamiset
- Eettinen osaaminen; Osaat toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössäsi
- Oppimaan oppiminen; Osaat hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.
- Ennakoiva kehittäminen; Osaat toteuttaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.

Opintojakson suoritettuasi osaat tulkita ja selittää laadullisen tutkimuksen teoreettisia perusteita ja menetelmiä. Osaat kriittisesti arvioida laadullista tutkimusta ja sen soveltuvuutta oman alasi tutkimus- ja kehittämistyöhön ottaen huomioon laadullisen tutkimuksen vahvuuksia ja heikkouksia. Osaat suunnitella ja toteuttaa tutkimuksen tai kehittämistyön soveltaen erilaisia laadullisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.

Sisältö

Laadullisen tutkimuksen tietoteoreettiset perusteet
Tutkimusaiheen rajaus ja tutkimustehtävän/ongelman muodostaminen
Laadullisen tutkimuksen prosessi
Keskeiset aineiston keruumenetelmät laadullisessa tutkimuksessa
Erilaiset kirjallisuuskatsaustyypit
Keskeiset aineiston analysointimenetelmät laadullisessa tutkimuksessa
Laadullisen tutkimuksen luotettavuus
Laadullisen tutkimuksen eettiset kysymykset

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Laadullisen tutkimuksen kirjallisuutta

Yleisiä tutkimuskirjoja

Vilkka, H. 2021. Tutki ja kehitä. 5.painos. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Hirsjärvi,S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2019 tai 15 uudempi painos. Tutkija ja kirjoita. Helsinki:Tammi.

Metsämuuronen, J. 2011. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä 2 - opiskelijalaitos.

Laadullisen tutkimuksen kirjallisuutta:

Alasuutari, P. 2011 tai 4.uudempi painos. Laadullinen tutkimus 2.0.Tampere: Vastapaino.

Eskola, J. & Suoranta, J. 2014 tai uudempi painos. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino.


Puusa, A., Juuti, P. & Aaltio, I. 2020. Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät. Helsinki: Gaudeamus.

Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja. 2021. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/

Silverman, D. 2022. Doing Qualitative Research. London: SAGE.

Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. 2013. Strategies of qualitative inquiry. 4th edition. Thousands Oaks, CA:SAGE.

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Tammi.

Valli, R. & Aaltola, J. (toim.) 2015 (tai uudempi painos). Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Valli, R. & Aaltola, J. (toim.) 2015 (tai uudempi painos). Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Eskola, J. & Suoranta, J. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino.


Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi.

Ruusuvuori, J. & Tiittula, L. (toim.) 2005. Haastattelu: tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere: Vastapaino.

Pietikäinen, S. & Mäntynen, A. 2019 (tai vanhempi painos 2009). Uusi kurssi kohti diskurssia. Tampere: Vastapaino

Patton, M. Q. (2002 tai myöhemmät painokset). Qualitative research and evaluation methods. 3. painos. Thousand Oaks: Sage.

Braun, V. & Clarke. V. 2021. Thematic Analysis. London: SAGE.

The Sage handbook of qualitative research. Fifth Edition. 2017. Toim. N. Denzin & Y. S. Lincoln. Thousands Oaks, CA: Sage.

Klenke, K. 2018. Qualitative Research in the Study of Leadership. Bingley: Emerald.

Creswell, J. & Poth, C.N. 2018. Qualitative inquiry & research design: choosing among five approaches. Fifth Edition. Los Angles: SAGE.

Tapaustutkimus

Yin, R. K. 2018. Case study research and applications : design and methods. Thousands Oaks, CA: SAGE.

Jokinen, P., Bamberg. J. & Laine, M. 2018. Tapaustutkimuksen taito. Kuudes painos. Helsinki: Gaudeamus.

Liiketalouden näkökulma

Erikson, P. & Kovalainen, A. 2015. Qualitative methods in business research. 2nd Edition. London: SAGE?.

Ghauri, P.N., Gronhaug. K. & Strange, R. 2020. Fifth Edition. Research methods in business studies. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Opetusmenetelmät

Laadullinen tutkimus on verkossa toteutettava opintojakso. Opiskelet Moodle-oppimisympäristössä. Moodlesta löydät opintojakson ohjeistukset, aikataulut, tehtävät ja opiskelumateriaalit. Osallistut myös webinaareihin. Webinaareissa työstät harjoitustehtäviä, reflektoit ja jaat oppimaasi yhteisöllisesti vertaisopiskelijoidesi kanssa.

Teet itsenäisestä tiedonhankintaa, työstät ja sovellat oppimaasi niin ryhmätöissä kuin itsenäisesti tehtävissä oppimistehtävissä.

Ohjaus

Saat ohjausta Moodle-oppimisympäristössä (mm. kysymys- ja vastauspalsta) sekä webinaareissa. Ohjausta saat myös vertaisopiskelijoiltasi.

Palaute
Saat sekä laadullista että määrällistä arviointia ja palautetta opintojaksolla tehtyihin tenttiin, ryhmätyöanalyyseihin sekä reflektiotehtävään.


Annat palautetta opintojaksosta (puoliväli- ja loppupalaute toteutuksesta).

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelijaryhmäsi muodostaa työelämälähtöisen vertaisoppimisverkoston.

Opintojaksolla tehtävän tutkimusharjoituksen voi halutessaan tehdä yritykselle.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti tehdään opintojaksolla ilmoitettuna ajankohtana.
Hylätyn verkkotentin voi suorittaa uusintakerroilla (2 kpl)

Kansainvälisyys

Opintojaksolla hyödynnät kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Voit tutustua Jamkin tutkintosäännön 17§:ään harkitessasi opintojakson osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (hyväksilukemista) perustuen aiemmin hankkimaasi osaamiseesi ja opintojakson tavoitteisiin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ohjeellinen ajankäyttösi 5 opintopisteen opintojaksolla on 135 työtuntia, joka jakautuu seuraavasti:

Orientaatio opintojaksoon 20 h
Oppimateriaaliin perehtyminen 40 h
Oppimistehtävien tekeminen 60 h
Verkkoluennot ja webinaarit 8 h
Itsearviointi ja palautteen antaminen 7 h

Sisällön jaksotus

Opintojakso on jaettu kolmeen osaan:

Tämä on kesken
2 op Laadullisen tutkimuksen tietoteoreettiset perusteet, tutkimuksen rajaus ja tutkimusasetelman muodostaminen, laadullisen tutkimuksen prosessi

2 op Keskeiset aineiston hankintamenetelmät laadullisessa tutkimuksessa, laadullisen aineiston analyysimenetelmät ja aineiston kuvaus ja laadullisen analyysin aineiston tulkinta

1 op Tulosten tulkinta ja raportointi, laadullisen tutkimuksen luotettavuus ja eettiset kysymykset

Jokainen osa sisältää myös itsenäisiä tehtäviä.

Lisätietoja opiskelijoille

Saat formatiivista ja summatiivista arviointia (opettaja-/vertaisarviointi) sisällön jaksotuksen sekä tehtävien mukaisesti.

Opintojaksolla tekoälyn hyödyntämisessä, ohjeistuksissa ja mahdollisissa eettisissä kysymyksissä noudatetaan päivitettyjä Arenen suosituksia ja Jamkin sääntöjä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä1
Opiskelija tietää laadullisen tutkimuksen teoreettiset perusteet, vahvuudet ja heikkoudet. Opiskelija tunnistaa erilaisia laadullisia aineistoja ja menetelmiä, jotka soveltuvat erityyppisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen. Opiskelija ymmärtää miten arvioidaan laadullista tutkimusta. Opiskelija tuntee miten laadullista tutkimusta on sovellettu oman alan tutkimus- ja kehittämistyöhön.

Tyydyttävä 2
Opiskelija soveltaa laadullisen tutkimuksen teoreettisia perusteita, vahvuuksia ja heikkouksia. Opiskelija osaa toteuttaa laadullisen aineiston keruun, joka soveltuu erityyppisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen. Opiskelija osaa soveltaa laadullista tutkimusta oman alansa tutkimus- ja kehittämistyöhön.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Opiskelija hallitsee laadullisen tutkimuksen teoreettiset perusteet, vahvuudet ja heikkoudet. Opiskelija osaa analysoida erilaisten laadullisten aineistojen ja menetelmien soveltuvuutta oman alansa tutkimus- ja kehittämistyöhön. Opiskelija osaa analysoida laadullista tutkimusta ja sen soveltuvuutta oman alansa tutkimus- ja kehittämistyöhön.

Kiitettävä 4
Opiskelija osaa luoda synteesin laadullisen tutkimuksen vahvuuksista ja heikkouksista. Opiskelija osaa luoda uutta tietoa käyttämällä hyödyksi laadullista aineistoa ja menetelmiä. Opiskelija osaa tutkia ja kehittää omaa alaansa hyödyntämällä laadullista tutkimusta uuden tiedon tuottamiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Opiskelija tarkastelee kriittisesti laadullisen tutkimuksen vahvuuksia ja heikkouksia. Opiskelija arvioi erilaisten laadullisten aineistojen ja menetelmien soveltuvuutta erityyppisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen. Opiskelija arvioi kriittisesti laadullista tutkimusta ja sen soveltuvuutta oman alansa tutkimus- ja kehittämistyöhön.