Siirry suoraan sisältöön

Strateginen palvelujen johtaminen​ (5 op)

Toteutuksen tunnus: YH00CL65-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

16.09.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

35 - 45

Koulutus

 • Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, Restonomi

Opettaja

 • Anne Törn-Laapio
 • Tarja Niemelä

Ryhmät

 • ZJA24SM
  Avoin amk, marata
 • ZJAYJM24S1
  Avoin AMK, marata, YAMK-väylät, Johtaminen, ylempi amk, Vastuullisuuden ja palveluiden johtaminen
 • YJM24S1
  Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, restonomi
 • 16.09.2024 15:00 - 17:00, Strateginen palvelujen johtaminen​ YH00CL65-3001
 • 04.11.2024 15:00 - 17:00, Strateginen palvelujen johtaminen​ YH00CL65-3001
 • 09.12.2024 15:00 - 17:00, Strateginen palvelujen johtaminen​ YH00CL65-3001

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Strategisen johtamisen tavoitteena on mahdollistaa resurssien tehokas käyttö, asiakkaan tarpeisiin vastaaminen sekä luoda yritykselle kilpailuetua ja menestystä markkinoilla. Strategisella johtamisella organisaatio vastaa omistajien ja muiden sidosryhmien odotuksiin sekä tuottaa hyötyä yhteiskunnalle. Toimintaympäristön analyysi auttaa huomioimaan ja ennakoimaan toimintaympäristön muutoksia organisaation strategisen päätöksenteon tukena.

Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät palvelujen johtamisen ja markkinoinnin teoreettisen viitekehyksen, perehdyt toimialasi toimintaympäristön analysointiin ja osaat soveltaa näitä strategisessa johtamisessa ja kehittämistyössä.

Opintojakson osaamiset

Palveluliiketoiminnan johtamisosaaminen
Hallitset palvelujen johtamisen tietoperustan ja osaat arvioida, analysoida ja soveltaa sitä kriittisesti strategisen johtamisen näkökulmasta. Osaat arvioida ja kehittää palveluliiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen tueksi strategioita ja käynnistää kehittämistoimenpiteitä yhdessä sidosryhmien kanssa muuttuvissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä.

Oppimaan oppiminen
Osaat hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden. Osaat kehittää ja johtaa yhteisöllistä oppimista organisaatioissa.

Eettisyys
Osaat edistää eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissä. Toteutat hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistät niiden soveltamista työyhteisössäsi.

Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus
Osaat ennakoida globaalin kehityksen ja yhteiskunnallisten ilmiöiden vaikutuksia toimintaympäristöön sekä analysoida niiden vaikutuksia.

Ennakoiva kehittäminen
Osaat analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alasi tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.

Opintojakson osaamistavoite
Opintojakson suoritettuasi osaat soveltaa strategisen palvelujen johtamisen teorioita. Ymmärrät palveluliiketoimintaa ja sen erilaisia toteuttamisen muotoja. Osaat arvioida ja analysoida palvelujen laatuun vaikuttavia tekijöitä ja tehdä strategisia päätöksiä laadunhallinnan tueksi. Osaat perustella toimintaympäristön analyysimenetelmillä tuottamaasi tietoa strategisessa päätöksenteossa ja osaat perustellen uudistaa palveluliiketoimintaa.

Sisältö

Strateginen ajattelu, palveluiden johtaminen, palveluiden markkinointi, palveluliiketoiminta, laadunhallinta, asiakaslähtöisyys, sidosryhmäjohtaminen, toimintaympäristön analyysimenetelmät, eettisyys palveluiden johtamisessa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kirjallisuus ja muu opiskelijan itsenäisesti hankkima materiaali

Vargo, S. L. & Lusch. R. F. 2017. Service-dominant logic 2025. International Journal of Research in Marketing, 34, 46–57.
Grönroos, C. & Tillman, M. 2020. Palvelujen johtaminen ja markkinointi. Viides painos. Helsinki: Alma Talent. ISBN: 978-952-14-4354-1
Bordoloi, S., Fitzsimmons, J. & Fitzsimmons, M. 2023. Service Management: Operations, Strategy, Information Technology. New York: McGraw-Hill.
Kamensky, M. 2015. Strateginen johtaminen: Menestyksen timantti. Hel-sinki: Talentum

Opetusmenetelmät

Opetusmenetelmät

Strateginen palveluiden johtaminen on verkossa toteutettava opintojakso. Opiskelet Moodle-oppimisympäristössä, josta löydät opintojakson ohjeistukset, aikataulut, tehtävät ja materiaalit. Osallistut myös webinaareihin. Webinaareissa opit yhteisöllisesti. Teet itsenäistä tiedonhankintaa ja sovellat oppimaasi kahdessa opintojakson pääoppimistehtävässä:

Ennakkotehtävä: Opintojakson kolmen ensimmäisen viikon aikana teet orientaatiotehtävän, joka vahvistaa läsnäolosi opintojaksolla. Opintojaksolle osallistuminen edellyttää, että olet palauttanut oppimistehtävän 1 22.9.2024 mennessä.

1) Kirjallisena yksilötehtävänä teet käsitemäärittelyä annetuista artikkeleista ja laadit niistä käsitekartan. Teet yhteen artikkeliin perustuvan oppimistehtävän (arvioitava yksilötehtävä 50 %).

2) Ryhmätehtävässä sovellat valittuja toimintaympäristön analyysimenetelmiä omaan toimialaan/asiantuntijuusalueeseen, joita esittelet webinaarissa (arvioitava kirjallinen yksilötehtävä 50 %).

Ohjaus
Saat ohjausta webinaareissa ja Moodle-oppimisympäristössä (mm. kysymys- ja vastauspalsta). Saat ohjausta myös vertaisopiskelijoiltasi sekä oppimistehtävistä saaduilla palautteilla.

Palaute
Saat palautetta oppimistehtäväsi.
Annat palautetta opintojaksosta (puoliväli- ja loppupalaute toteutuksesta).

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla hyödynnät toimialasi/asiantuntijuusalueesi toimintaympäristöä oppimisympäristönä, jota sovellat oppimistehtäviisi.

Opintojakson oppimistehtävissä yhdistyvät työelämän asiantuntijoiden osaaminen sekä korkeakouluopintojen monialainen asiantuntija- ja sidosryhmäverkosto (mm. YAMK-alumnit).


Opiskelijaryhmäsi muodostaa työelämälähtöisen vertaisoppimisverkoston.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla hyödynnät kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta. Opit kansainvälisyyden merkityksestä organisaatioiden strategisessa johtamisessa. Ennakoit globaalin kehityksen vaikutuksia toimialaasi/asiantuntijuusalueeseesi.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Voit tutustua Jamkin tutkintosäännön 17§:ään harkitessasi opintojakson osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (hyväksilukemista) perustuen aiemmin hankkimaasi osaamiseesi ja opintojakson tavoitteisiin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 135 opiskelijan työtuntia

Verkkoluennot ja webinaarit 8 tuntia
Opiskelumateriaaliin perehtyminen 40 tuntia
Yksilötehtävät 87 tuntia

Sisällön jaksotus

3 op Strateginen palveluiden johtaminen
2 op Toimintaympäristön analyysi

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla oppimaasi arvioidaan laadullisesti osaamistavoitteisiin perustuen hyödyntäen opettajan antamaa palautetta, opiskelijan itsearviointia sekä vertaisilta saatua palautetta.

Opintojaksolla tekoälyn hyödyntämisessä, ohjeistuksissa ja mahdollisissa eettisissä kysymyksissä noudatetaan päivitettyjä Arenen suosituksia ja Jamkin sääntöjä.

Avoin AMK 5

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kokoat strategisen palveluiden johtamisen lähdeaineiston muutamista opintojaksoille osoitetuista artikkeleista ja/tai tietokirjoista. (1-2)

Tunnistat ja luokittelet strategisen palveluiden johtamisen keskeisiä käsitteitä. (1-2)

Kirjoitat jäsentymätöntä tekstiä, jossa on toistuvia kieli- ja tyylivirheitä. Noudat Jamkin raportointiohjeistusta puutteellisesti. (1-2)

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tuotat valitsemistasi ja opintojaksolle osoitetuista artikkeleista ja/tai tietokirjoista kokoavan matriisitaulukon ja jäsennät käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä. (3-4)

Erottelet ja vertailet strategisen palveluiden johtamisen keskeisten käsitteiden välisiä suhteita. (3-4)

Kirjoitat johdonmukaisesti, perusteellisesti ja havainnollisesti. Kirjoitat jäsentyneesti, mutta tekstissä esiintyy satunnaisia kieli -ja tyylivirheitä. Noudatat Jamkin raportointiohjeistusta. (3-4)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osoitat lähdevalinnoillasi lähdekriittisyyttä ja osaat tuottaa synteesejä lukemistasi artikkeleista ja/tai kirjoista sekä perustelet valitsemiasi teorioita ja osaat soveltaa niitä toimialasi näkökulmasta. (5)

Arvioit strategisen palveluiden johtamisen keskeisiä käsitteitä kriittisesti ja esität niitä havainnollisesti yhdistämällä teorioita ja käytäntöä. (5)

Kirjoitat vakuuttavasti ja tekstisi muodostaa loogisesti etenevän kokonaisuuden. Kirjoitat kriittisesti ja argumentoit esittämiäsi näkökulmia. (5)