Siirry suoraan sisältöön

Tutkiva kehittäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: YZ00CK87-3014

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

09.09.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

 • Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, Restonomi
 • Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, Tradenomi

Opettaja

 • Tarja Niemelä

Ryhmät

 • ZJAYJH24S1
  Avoin AMK, lita, YAMK-väylät, Johtaminen, ylempi amk, Organisaation ja talouden johtaminen
 • ZJAYJM24S1
  Avoin AMK, marata, YAMK-väylät, Johtaminen, ylempi amk, Vastuullisuuden ja palveluiden johtaminen
 • YJH24S1
  Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, tradenomi
 • YJM24S1
  Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, restonomi
 • 10.09.2024 13:00 - 15:00, Tutkiva kehittäminen YZ00CK87-3014
 • 09.10.2024 15:00 - 17:00, Tutkiva kehittäminen YZ00CK87-3014
 • 10.12.2024 15:00 - 17:00, Tutkiva kehittäminen YZ00CK87-3014

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät tutkivan otteen merkityksen työelämän kehittämisessä ja saat koottua itsellesi oman työkalupakin työelämän kehittämismenetelmistä.

Opintojakson osaamiset
Eettisyys
Ennakoiva kehittäminen
Oppimaan oppiminen

Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojakson käytyäsi ymmärrät tieteellisen tutkimuksen ja tutkimuksellisen kehittämistoiminnan eron. Ymmärrät tutkimuksellisen kehittämistoiminnan periaatteita eli metodologisia lähtökohtia. Tiedät tutkimuksellisen kehittämistoiminnan prosessin. Hallitset ja osaat soveltaa joitakin työelämän kehittämismenetelmiä oman alasi kehittämistoiminnassa. Ymmärrät tutkimusetiikan ja hyvän tieteellsen käytännön merkityksen tutkivassa kehittämistoiminnassa.

Sisältö

Tutkivan kehittämisen lähtökohdat ja metodologia
Tutkimusetiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö
Tutkivan kehittämisen prosessi ja sen hallinta
Kehittämismenetelmät, aineistot ja aineistojen analyysit
Arviointi osana tutkivaa kehittämistä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kirjallisuus

Arene ry. (2018). Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset.
Arene ry. (2020). Vastuullinen opinnäytetyö-diasarja.
Hirsjärvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. (2013). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.
Hyytinen, H. (2015). Looking beyond the obvious: Theoretical, empirical and methodological insights into critical thinking. Väitöskirja. Helsingin yliopisto.
Jyväskylän ammattikorkeakoulu. (2023). 4.4.3 Hyvä tieteellinen käytäntö, tietosuoja ja tutkimuslupa.
Kananen, J. (2015). Opinnäytetyön kirjoittajan opas. Näin kirjoitan opinnäytetyön tai pro gradun alusta loppuun. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Mattila, M. (N.d). Tutkimusasetelma. Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirja. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.
Ojasalo, K. Moilanen, T. & Ritalahti, J. (2015). Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Helsinki: WSOYpro.
Silverman, D. (2024). Interpreting Qualitative Data. UK: Sage.
Seppola, R. (2023). Liiketalous- ja yhteiskuntatieteen tutkimusstrategiat. BoD.
Tietoarkisto. (2024, 3.4.2024). Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (Tampereen yliopisto).
Tietoarkisto. (2024, 3.4.2024). Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirja. (Tampereen yliopisto).
Tietoarkisto. (2024, 3.4.2024). Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja. (Tampereen yliopisto).
Toikko, T., & Rantanen, T. (2009). Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere: Tampereen yliopistopaino Oy. eKirja TamPub-julkaisuissa.
Tomperi, T. (2017). Kriittisen ajattelun opettaminen ja filosofia.
Tomperi, T. (2022). Keskustelutaitojen vahvistaminen opetuksessa – koulutussarja. Opetushallitus.
Tutkimuseettinen neuvottelukunta. (2023). Hyvään tieteelliseen käytäntöön ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen -Tutkimuseettisen neuvottelukunnan HTK-ohje.
Vilkka, H. (2020). Akateemisen lukemisen ja kirjoittamisen opas. Jyväskylä: PS-kustannus.
Vuori, J. (N.d). Johdanto: Tutkimusasetelman rakentaminen. Teoksessa Jaana Vuori (toim.) Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja.

Opetusmenetelmät

Opiskelumenetelmät
Tutkiva kehittäminen on verkossa toteutettava opintojakso. Opiskelet Moodle-oppimisympäristössä. Moodlesta löydät opintojakson ohjeistukset, aikataulut, tehtävät ja opiskelumateriaalit. Osallistut myös webinaareihin. Webinaareissa reflektoit ja jaat oppimaasi yhteisöllisesti vertaisopiskelijoidesi kanssa.

Teet itsenäistä tiedonhankintaa ja sovellat oppimaasi Tutkiva kehittäminen -oppimispäiväkirjaan tehtävissä oppimistehtävissä.

Opintojakson kolmen ensimmäisen viikon aikana teet orientaatiotehtävän jonka tekeminen vahvistaa läsnäolosi opintojaksolla.

Ohjaus
Saat ohjausta Moodle-oppimisympäristössä (mm. kysymys- ja vastauspalsta) sekä webinaareissa. Ohjausta saat myös vertaisopiskelijoiltasi.

Palaute
Saat sekä laadullista että määrällistä arviointia ja palautetta Oppimispäiväkirja-oppimistehtävästäsi.

Annat palautetta opintojaksosta (puoliväli- ja loppupalaute toteutuksesta).

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelijaryhmäsi muodostaa työelämälähtöisen vertaisoppimisverkoston.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla hyödynnät kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta.
.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Voit tutustua Jamkin tutkintosäännön 17§:ään harkitessasi opintojakson osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (hyväksilukemista) perustuen aiemmin hankkimaasi osaamiseesi ja opintojakson tavoitteisiin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ohjeellinen ajankäyttösi 5 opintopisteen opintojaksolla on 135 työtuntia, joka jakautuu seuraavasti:

Orientaatio opintojaksoon 6 h
Oppimateriaaliin perehtyminen 52 h
Oppimistehtävien tekeminen 66 h
Verkkoluennot ja webinaarit 8 h
Itsearviointi ja palautteen antaminen 3 h

Sisällön jaksotus

Opintojakso on jaettu kolmeen osaan:

2 op Tutkimustoiminta
2 op Kehittämistoiminta
1 op Opinnäytetyöprosessi

Jokainen osa sisältää myös itsenäisiä tehtäviä.

Lisätietoja opiskelijoille

Saat formatiivista ja summatiivista arviointia (opettaja-/vertaisarviointi) sisällön jaksotuksen sekä tehtävien mukaisesti.

Opintojaksolla tekoälyn hyödyntämisessä, ohjeistuksissa ja mahdollisissa eettisissä kysymyksissä noudatetaan päivitettyjä Arenen suosituksia ja Jamkin sääntöjä.


Avoin AMK paikkamäärä 5

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Kykenet vertailemaan tutkimusperustaisen kehittämisen ja tieteellisen tutkimuksen eroja ja yhtäläisyyksiä. Kykenet analysoimaan kehittämisprosesseja, kehittämisaiheeseensa soveltuvia menetelmiä sekä pohtii ja arvioi niiden soveltuvuutta kirjallisuutta hyödyntäen. Ymmärrät tutkimusetiikan merkityksen tutkivassa kehittämistoiminnassa. Pystyt laatimaan aiheehdotuksen opinnäytetyöllesi.

Lisätiedot

Opintojakso voidaan opinnollistaa tutkintosäännön 17 § Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ohjeiden sekä Jamkin prosessien mukaisesti.