Siirry suoraan sisältöön

Sopimusoikeus (vain COL/avoin amk) (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00CA50-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 31.03.2025

Ajoitus

26.08.2024 - 31.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 100

Koulutus

  • Liiketalous (AMK)

Opettaja

  • Sanna-Maria Klemetti

Ryhmät

  • ZJK24SHNO1
    Avoin amk, lita, nonstop 1, verkko
  • ZJA24SHNO1
    Avoin amk, lita, nonstop 1, verkko

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla perehdyt juridiikan peruskäsitteisiin ja määritelmiin sekä sopimusoikeutta ja ympäristölainsäädäntöä säätelevään lainsäädäntöön, sopimusoikeudellisiin periaatteisiin sekä oikeuskäytäntöön. Kehität omaa osaamistasi sopimusoikeudellisissa asioissa ja soveltamaan oppimaasi käytännön tilanteissa. Sopimusoikeus on keskeisin oikeudenala ja tarvitset sopimusoikeuden tuntemista paitsi opiskelujesi yhteydessä myös aina työssäsi, työskentelitpä yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Opintojakson osaamiset
Liiketoimintaosaaminen
Opiskelijalla on keskeiset tiedot suuntautumisvaihtoehtoon liittyvistä teorioista. Opiskelijalla on vähintään edistyneen aloittelijan taidot suuntautumisvaihtoehdon käytännön työtehtävistä.
Oppimaan oppiminen
Opiskelija osaa hankkia, kriittisesti arvioida sekä tarkoituksenmukaisesti soveltaa oman alansa kansallista ja kansainvälistä tietoperustaa ja käytäntöjä.
Eettisyys
Kykenee vastaamaan omasta toiminnastaan ja sen seurauksista ja reflektoimaan niitä alansa ammattieettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.
Työelämässä toimiminen
Opiskelija hyödyntää teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa työssään.


Opintojakson osaamistavoite
Ymmärrät juridiikan peruskäsitteet ja määritelmät. Tunnet sopimusoikeutta säätelevän lainsäädännön ja sopimusoikeuden yleiset periaatteet sekä keskeisiä asioita kestävästä kehityksestä ja niiden yhteyden sopimusoikeuteen. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen. Osaat laatia sopimusoikeudellisia asiakirjoja.

Sisältö

Suomen oikeusjärjestelmä ja –järjestys
Oikeustoimi ja oikeustoimikelpoisuus
Sopimuksen syntyminen ja päättyminen
Sopimusten muoto, sisältö ja tulkinta
Oikeuskäytäntö

Opintojaksolla opiskellaan juridiikkaan ja kestävään kehitykseen liittyviä peruskäsitteitä, sopimuksen tekemiseen ja päättämiseen sekä pätemättömyyteen liittyvät kysymykset. Sopimusten tulkintaan liittyvät lähtökohdat ja niihin liittyvä oikeuskäytäntö.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentoaineistot, aiheeseen liittyvä lainsäädäntö; Suositeltava kirjallisuus:
Hemmo, M. 2017. Sopimusoikeus. Helsinki. WSOY Pro.

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan itsenäisenä opiskeluna suorittamalla verkkoluennot (nauhoitetut webinaarit) sekä tekemällä kurssiin kuuluvat tehtävät ja lopputentti hyväksytysti. Tehtävissä on hyväksytty/hylätty arviointi ja lopputentissä numeroarvointi. Kaikki tehtävät ja tentti pitää suorittaa hyväksytysti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin voi suorittaa oman aikataulun puitteissa.

Kurssiin kuuluu lopputentti, joka opiskelija suorittaa itsenäisesti Moodlessa. Lopputentissä on numeroarviointi. Lopputenttiin ei tarvitse ilmoittautua erikseen, vaan sen voi tehdä Moodlessa sen jälkeen, kun opiskelija on tehnyt kaikki kurssin tehtävät.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Valinnaisen suoritustavan toteuttaminen vaatii erityisen perustellun syyn, joka arvioidaan tapauskohtaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson kuormittavuus tunteina:
virtuaaliopiskelu 38 h (sisältää verkkotentin)
itsenäinen työntekentely ja oppimistehtävien tekeminen 75 h

Sisällön jaksotus

Katso tarkempi jaksotus opintojaksolta Moodlesta.

Lisätietoja opiskelijoille

Arvosanat jakautuvat lopputentistä saatujen pisteiden mukaan. Maksimissaan opiskelija voi saada 100 pistettä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan vähintään 50 pistettä.

arvosana 5 = 89-100 pistettä

arvosana 4 = 77-88- pistettä

arvosana 3 = 65-76 pistettä

arvosana 1-2 = 50-64 pistettä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Ymmärrät juridiikan ja kestävän kehityksen peruskäsitteet ja määritelmät. Tunnet sopimusoikeutta säätelevän lainsäädännön ja sopimusoikeuden yleiset periaatteet. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen. Osaat laatia sopimusoikeudellisia asiakirjoja ottamalla huomioon kestävän kehityksen vaatimukset.

Tyydyttävä 2
Ymmärrät juridiikan ja kestävän kehityksen peruskäsitteet ja määritelmät. Tunnet sopimusoikeutta säätelevän lainsäädännön ja sopimusoikeuden yleiset periaatteet ja osaat soveltaa niitä käytännön tehtävissä. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja siihen liittyvät lainkohdat. Osaat laatia sopimusoikeudellisia asiakirjoja, ja tiedät niihin liittyvät yleiset sopimusoikeudelliset ja kestävän kehityksen periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Ymmärrät juridiikan ja kestävän kehityksen peruskäsitteet ja määritelmät. Tunnet sopimusoikeutta säätelevän lainsäädännön ja sopimusoikeuden yleiset periaatteet ja osaat soveltaa niitä käytännön tehtävissä. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja siihen liittyvät lainkohdat sekä noudatat annettuja oikeustapauksen ratkaisuohjeita. Osaat laatia sopimusoikeudellisia asiakirjoja, ja tiedät niihin liittyvät yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet ja lainsäädännön edellyttämät muotomääräykset ottamalla huomioon kestävän kehityksen vaatimukset..

Kiitettävä 4
Hallitset juridiikan ja kestävän kehityksen peruskäsitteet ja määritelmät osaat käyttää niitä käytännön tilanteissa. Tunnet sopimusoikeutta säätelevän lainsäädännön ja sopimusoikeuden yleiset periaatteet ja osaat soveltaa niitä käytännön tehtävissä. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja siihen liittyvät lainkohdat sekä ratkaiset oikeustapauksen annettujen ohjeiden mukaisesti. Osaat laatia sopimusoikeudellisia asiakirjoja, ja tiedät niihin liittyvät yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet ja lainsäädännön edellyttämät muotomääräykset ottamalla huomioon kestävän kehityksen vaatimukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Hallitset juridiikan ja kestävän kehityksen peruskäsitteet ja määritelmät osaat käyttää niitä käytännön tilanteissa. Tunnet sopimusoikeutta säätelevän lainsäädännön ja sopimusoikeuden yleiset periaatteet ja osaat soveltaa niitä käytännön tehtävissä. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja osaat analysoida tapausta monipuolisesti sekä osoitat omaavasi ongelmakeskeistä ratkaisukykyä. Osaat laatia sopimusoikeudellisia asiakirjoja ja pystyt tulkitsemaan valmiita sopimuksia sekä ohjaamaan työyhteisön muita jäseniä asiakirjojen laadinnassa ottamalla huomioon kestävän kehityksen vaatimukset.

Esitietovaatimukset

-