Siirry suoraan sisältöön

Inkluusio muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa (5 op)

Toteutuksen tunnus: AE00CQ29-3001

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

04.06.2024 - 03.06.2027

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

50 - 50

Koulutus

  • Ammatillinen erityisopettajankoulutus

Opettaja

  • Tiina Parviainen
  • Kaisa Räty
  • Riikka Hongisto
  • Kaija Peuna-Korpioja

Ryhmät

  • AJE24SJE
    Ammatillinen erityisopettajan koulutus

Tavoitteet

Tällä opintojaksolla perehdyt inkluusion käsitteeseen ja toteutukseen ammatillisessa koulutuksessa ja eri kouluasteilla. Ammatillisen erityisopettajan on hyvä tuntea inklusiiviset periaatteet erityisopetuksen taus-talla ja jatkumona kouluasteelta toiselle.
Tällä opintojaksolla opit inklusiivisen ammatillisen koulutuksen tehtävästä yhteiskunnassa. Opit myös oppimisympäristön rakentumisen merkityksen erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle.

Tällä opintojaksolla kehität
Oppimisen ohjaamisen osaamistasi tutustumalla inklusiivisen opetuksen periaatteisiin ja käytänteisiin.

Verkosto-osaamistasi tutustumalla inklusiiviseen pedagogiikkaan eri kouluasteilla.

Sisältö

Ammatillinen erityisopetus ja ohjaus työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa, yhteistyö opiskelijan yksilöl-listen tarpeiden tukemisessa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Jahnukainen, M. & Harrikari, K. 2024. Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa.
Takala, M. ym. 2020. Mahdoton inkluusio. PS-kustannus.
Pesonen, H. & Nieminen, J. 2021. Huomioi oppimisen esteet. PS-kustannus.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti itsenäisenä työskentelynä ja ohjauspäivissä työskennellen. Oppimistehtävän kautta tutkit inkluusiota ammatillisen erityisopetuksen ympäristöissä ja jatkumona eri kouluasteilla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen hankkiminen:
Tällä opintojaksolla tavoitteena olevan osaamisen hankit perehtymällä inkluusion periaatteisiin ja käy-tänteisiin.
Osaamisen osoittaminen:
Tavoitteena olevan osaamisen osoitat a) koostamalla raportin työskentelystä ja vaikuttavuuden arvioinnista sekä siihen liittyvästä kirjallisuudesta sekä b) itsearvioinnin avulla saaden palautetta oppimisestasi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5op ja se merkitsee sinulta 135 tunnin työpanosta; lukemista, materiaalin han-kintaa, työskentelyn suunnittelua, toteutusta ja arviointia sekä raportointia.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on oppimistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista. Prosessin arvioinnin välineitä ovat palautteet ja itsearviointi. Arviointiaineiston muodostavat raportti ja itsearviointi. Arviointipäätöksen tekee kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat
Oppimisen ohjaamisen osaaminen: tunnistat erilaisia inkluusion muotoja erityisopetuksen ympäristöissä.

Verkosto-osaaminen: tunnet erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa inklusiivista pedagogiikkaa erilaisissa oppimisympäristöissä.