Siirry suoraan sisältöön

Työelämäosaaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: AE00CQ35-3001

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

04.06.2024 - 03.06.2027

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

50 - 50

Koulutus

  • Ammatillinen erityisopettajankoulutus

Opettaja

  • Tiina Parviainen
  • Kaisa Räty
  • Riikka Hongisto
  • Kaija Peuna-Korpioja

Ryhmät

  • AJE24SJE
    Ammatillinen erityisopettajan koulutus

Tavoitteet

Tällä opintojaksolla perehdyt ammatilliseen erityisopetukseen ja yksilölliseen tukeen työelämässä. Ammatillisen erityisopettajan on tärkeää osata suunnitella tuki työpaikalle yhteistyössä työpaikan ja verkostojen kanssa.
Tällä opintojaksolla kehität
Oppimisen ohjaamisen osaamistasi ohjaamalla opiskelijaa työpaikalla.

Verkosto-osaamistasi tutustumalla ammatillisen erityisopetuksen työpaikkaympäristöihin ja toimimalla yhteistyössä työpaikkojen ja verkostojen kanssa.

Tällä opintojaksolla opit inklusiivisen ammatillisen koulutuksen tehtävästä työelämäyhteistyössä. Tun-nistat yhteistyön ja erityspedagogiikan toimintatapo-ja.

Sisältö

Ammatillinen erityisopetus ja ohjaus työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa, yhteistyö opiskelijan yksilöl-listen tarpeiden tukemisessa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

IN-WORK-hankkeessa tuotettu materiaali, muu tarvittava kirjallisuus opiskelijan omien tavoitteiden mukaan, muun muassa UDL-kriteeristö sekä saavutettavuuskriteeristö.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti itsenäisenä työskentelynä ja ohjauspäivissä työskennellen. Oppimistehtävän kautta tutkit ammatillista erityisopetusta ja sen vaikuttavuutta opiskelijan työympä-ristössä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen hankkiminen:
Tällä opintojaksolla tavoitteena olevan osaamisen hankit perehtymällä ammatillisen erityisopettajan ja yhteistyöverkoston rooliin työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa.
Osaamisen osoittaminen:
Tavoitteena olevan osaamisen osoitat a) koostamalla raportin työskentelystä ja vaikuttavuuden arvioinnista sekä siihen liittyvästä kirjallisuudesta sekä b) itsearvioinnin avulla saaden palautetta oppimisestasi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5op ja se merkitsee sinulta 135 tunnin työpanosta; lukemista, materiaalin han-kintaa, työskentelyn suunnittelua, toteutusta ja arviointia sekä raportointia.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on oppimistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista. Prosessin arvioinnin välineitä ovat palautteet ja itsearviointi. Arviointiaineiston muodostavat raportti ja itsearviointi. Arviointipäätöksen tekee kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävä on tehty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat
Oppimisen ohjaamisen osaaminen: tunnistat erilaisia mahdollisuuksia ja keinoja tukea erityistä tukea tarvitsevaa opiskelijaa työpaikalla.

Verkosto-osaaminen: löydät erilaisia tapoja tehdä yhteistyötä eri verkostojen kanssa opiskelijan yksilöl-lisen tuen ja opetuksen saavutettavuuden edistämiseksi.