Siirry suoraan sisältöön

Erityisopettaja työnsä kehittäjänä ja tutkijana (5 op)

Toteutuksen tunnus: AE00CQ36-3001

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

04.06.2024 - 03.06.2027

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

50 - 50

Koulutus

  • Ammatillinen erityisopettajankoulutus

Opettaja

  • Tiina Parviainen
  • Kaisa Räty
  • Riikka Hongisto
  • Kaija Peuna-Korpioja

Ryhmät

  • AJE24SJE
    Ammatillinen erityisopettajan koulutus

Tavoitteet

Tällä opintojaksolla opit arvioimaan ja kehittämään omaa oppimistasi ja kehittymistäsi erityisopettajaksi sekä oman oppilaitoksesi erityisen tuen suunnittelua, toteutusta ja koordinointia. Syvennät valmiuksiasi työskennellä tavoitteellisesti yhteistyössä toisten toimijoiden kanssa. Opit ottamaan vastuuta erityisen tuen kehittämisestä ja erityisopettajan asiantuntijaroolista. Harjaannutat teoreettisesti perusteltua työskentelytapaa ja osallistut asiantuntijayhteisön keskusteluun asiantuntijakirjoituksellasi.

Osaat määrittää tavoitteet omalle oppimisellesi ja suunnitella opintojasi kouluttajan tuella.
Osaat määrittää oman oppilaitoksesi ja oman työsi erityisen tuen kehittämisen tarpeita ja edistää erityi-sen tuen kehittämistä

Tällä opintojaksolla kehität kehittämisosaamista:
joka tarkoittaa erityisopettajan valmiuksia suunnitella ja toteuttaa inklusiivisia ratkaisuja omassa työskentelyssään ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Se edellyttää inklusiivisen koulutuksen idean ymmärtämistä ja erityistä tukea/vaativaa erityistä tukea ohjaavien säädösten, arvolähtökohtien ja käsitteistön hallintaa, omien toimintatapojen tiedostavaa reflektointia sekä kriittistä ja tutkivaa otetta koulutuksen, opetuksen ja erityisen tuen toteuttamiseen. Se on myös kykyä toimia ammatillisen erityisopetuksen ja erityisen tuen kehittämistyössä inklusiivisten periaatteiden mukaisesti.
Verkosto-osaamista:
joka tarkoittaa ammatillisen erityisopettajan valmiuksia verkostoitua ja kehittää palveluja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden hyväksi eri oppimisympäristöissä, koulutuksen nivelvaiheissa ja työllistymisen edistämiseksi. Erityisopettaja osaa toimia erityisen tuen asiantuntijana oppilaitoksen erityisen tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä oman roolinsa ja tehtäviensä rajoissa. Erityisopettajan osaamista on tunnistaa toiminnan tavoitteiden kannalta merkitykselliset yhteistyökumppanit ja verkostoitua heidän kanssaan alueellisen erityisen tuen kehittämiseksi.

Sisältö

Toiminnallinen kehittämistehtävä (5op) oman ja työyhteisön erityisen tuen osaamisen kehittämisen välineenä: suunnitelma, toteuttaminen ja raportointi erityisopettajan asiantuntijakirjoituksena.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Valitset omaa oppimistasi ja kehittämistyötäsi tukevaa kirjallisuutta ja esittelet niitä asiantuntijaraportissa ja oppimispäiväkirjassa /portfoliossa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti itsenäisenä työskentelynä ja vertaisoppimisena. Oppimisteh-tävän kautta tutustut ammatillisen erityisopetuksen eri toimintaympäristöihin. Tutustut itsellesi uusiin ympäristöihin vertaisoppimisen ja osaamisen jakamisen kautta.
Opintojakso alkaa ensimmäisessä ohjauspäivässä ja päättyy, kun opinnot loppuvat.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hankit tämän opintojakson osaamisen laatimalla itsellesi opintosuunnitelman ja päivittämällä sitä opintojen ajan. Hankit osaamisen suunnittelemalla ja toteuttamalla omalla työpaikallasi toteutettavan erityisen tuen kehittämishankkeen, työskentelemällä yhdessä oppimispiirisi kanssa ja kirjoittamalla teoreettisesti perustellun kehittämistehtäväsuunnitelman ja kehittämistä kuvaavan asiantuntijakirjoituksen.

Osaamisen osoittaminen:
Tavoitteena olevan osaamisen osoitat a) koostamalla oppimispäiväkirjan /portfolion oman osaamisesi kehittymisestä sekä b) esittelemällä asiantuntijakirjoituksen kehittämistyöskentelystä.
Opintojaksoa ei voi hyväksilukea muilla opinnoilla tai osaamisella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5op ja se merkitsee sinulta 135 tunnin työpanosta; lukemista, materiaalin han-kintaa, kehittämisen suunnittelua, raportointia ja vertaisarviointia ja itsearviointia. Opintojakson to-dellinen kuormittavuus riippuu omista lähtökohdistasi, jotka määrittävät kehittämistyön suunnittelun toteutuksen ja arvioinnin sekä kirjoittamisen työllistävyyttä. Kehittämistehtävän ajankohdat määrittelet henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasi mukaisesti.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa verkko-ohjauspäivässä 4.6.2024 ja päättyy opintojen päättyessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista.
Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat itsearviointi, työyhteisöltä saatu palaute ja oppimispiirin vertaisarviointi.

Arviointipäätöksen tekee vastuukouluttajasi, kun kaikki opintojaksoon sisältyvät oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät; kehittämistehtävän suunnitelma, asiantuntijakirjoitus ja itsearviointi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat
Kehittämisosaaminen
Osaat suunnitella omien opintojesi tavoitteet, aikataulun ja toteutuksen ja raportoida siitä.
Osaat valita kehittämistehtävän aiheen yhteistyössä työyhteisösi kanssa ja laatia teoreettisesti perustellun kehittämissuunnitelman. Otat vastuuta oppilaitoksesi erityisen tuen kehittämisestä erityisopetuksen asiantuntijana.
Käytät tiedonhankinnassasi asianmukaisia lähdeaineistoja ja osallistut asiantuntijakeskusteluun tuot-tamalla asiantuntijakirjoituksen kehittämistyöstäsi.

Verkosto-osaaminen
Osaat toimia erityisopettajan vastuiden mukaisesti oppilaitoksen erityisen tuen kehittämistyössä. Tunnistat kehittämistyön kannalta merkitykselliset yhteistyökumppanit ja toimit rakentavassa yhteistyössä heidän kanssaan. Tuet oppimispiirisi jäsenten kehittämistyötä vertaisarvioijana ja -ohjaajana.