Siirry suoraan sisältöön

Talousjohtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: YZ00CL58-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

16.09.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 45

Koulutus

 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), sosiaali- ja terveysala
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), restonomi
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), tradenomi

Opettaja

 • Pekka Pirinen

Ryhmät

 • YHP24S1
  Projektijohtaminen ylempi AMK, tradenomi
 • ZJAYSB24S1
  Avoin AMK, sote, YAMK-väylät, Projektijohtaminen
 • YSB24S1
  Projektijohtaminen ylempi AMK, sosiaali- ja terveysala
 • YMB24S1
  Projektijohtaminen ylempi AMK, marata
 • 18.09.2024 17:00 - 18:00, Talousjohtaminen YZ00CL58-3005
 • 02.10.2024 17:00 - 18:00, Talousjohtaminen YZ00CL58-3005
 • 23.10.2024 17:00 - 18:00, Talousjohtaminen YZ00CL58-3005
 • 13.11.2024 17:00 - 18:00, Talousjohtaminen YZ00CL58-3002, Talousjohtaminen YZ00CL58-3005, Talousjohtaminen YZ00CL58-3004
 • 11.12.2024 17:00 - 18:00, Talousjohtaminen YZ00CL58-3002, Talousjohtaminen YZ00CL58-3005, Talousjohtaminen YZ00CL58-3004

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Minkä tahansa organisaation johtamistyössä joudut tekemisiin talousasioiden kanssa. Talousjohtamisessa on kyse organisaation sisäisten ja ulkoisten toimijoiden välisestä vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä organisaation (taloudellisten) tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällä opintojaksolla perehdyt organisaation yleisjohtamisen näkökulmasta talousjohtamisen menetelmiin, periaatteisiin ja käytäntöihin.

Opintojakson osaamiset

Oppimaan oppiminen: Opiskelija osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.
Eettisyys: Opiskelija toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
Ennakoiva kehittäminen: Opiskelija osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.

Opintojakson oppimistavoite

Hankit tietoa talouden johtamisen keskeisistä menetelmistä, periaatteista ja käytännöistä organisaation yleisjohtamisen ja ammattialan tutkimuksen kannalta. Tarkastelet niiden merkitystä omassa työssäsi. Tunnistat ja analysoit talousjohtamisen käytäntöjä ja ongelmia sekä omia talouden johtamisen valmiuksia ja taitoja toiminnan kehittämiseksi. Valitset ja perustelet organisaation talouden johtamisen kehittämis- ja uudistamiskohteen, jota analysoit. Kehityt hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden soveltamisessa.

Sisältö

Kannattavuus, katetuottoajattelu, toimintolaskenta, toimintoanalyysi, suoritusmittaus, tunnuslukuanalyysi, investoinnit, budjetointi, kassavirta, ennustaminen, herkkyysanalyysi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Järvenpää, M., Länsiluoto, A., Partanen, V. & Pellinen, J. (2013). Talousohjaus ja kustannuslaskenta (2. uud. painos). Helsinki : Sanoma Pro. ISBN 978-952-63-2005-2 (nidottu).
Neilimo, K. & Uusi-Rauva, E. (2005). Johdon laskentatoimi. (6. uud. painos). Helsinki : Edita. ISBN 978-951-37-4109-9 (nidottu).
Pellinen, J. (2019). Kustannuslaskenta ja kannattavuusajattelu (3. uud. painos). Helsinki : Alma Talent. ISBN 978-952-14-3588-1 (verkkoaineisto) ja ISBN 978-952-14-3586-7 (nidottu).
Pellinen, J. (2017). Talousjohtaminen (2 uud. painos). Helsinki : Alma Talent. ISBN 978-952-14-3009-1 (verkkoaineisto) ja ISBN 978-952-14-3007-7 (nidottu).
Eduhousen videot

Opetusmenetelmät

Webinaarit
Kirjallinen aineisto
Videomateriaali
Harjoitus- ja oppimistehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson suorittamiseen ei liity tenttiä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Toisessa korkeakoulussa suoritettu vastaava opintojakso voidaan lukea hyväksi osasuorituksena tai kokonaisuutena. Muulla tavoin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa näyttökokeeseen osallistumalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus yhteensä 135 h
Webinaarit 5 h
Videomateriaaliin perehtyminen 10 h
Kirjallisuuteen perehtyminen 25 h
Harjoitus- ja oppimistehtävät 95 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointi perustuu itsenäisissä ja/tai pari-/ryhmätyönä tehtävissä oppimistehtävissä (100 %, 5 op) osoitettuun osaamiseen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnistat keskeiset talouden johtamisen menetelmät, periaatteet ja käytännöt organisaation yleisjohtamisen kannalta. Toteat niiden merkityksen omassa työssäsi. Tunnistat talousjohtamisen haasteita sekä omia talouden johtamisen taitoja ja käytäntöjä. Kerrot talousjohtamisen ammattialasta ja tutkimuksesta soveltaen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Nimeät organisaation talouden johtamisen kehittämis- ja uudistamiskohteita.

Tyydyttävä 2
Ymmärrät keskeiset talouden johtamisen menetelmät, periaatteet ja käytännöt organisaation yleisjohtamisen kannalta. Kuvailet niiden merkitystä omassa työssäsi, ja keskustelet niistä. Erottelet talousjohtamisen haasteita sekä omia talouden johtamisen taitoja ja käytäntöjä. Kerrot omin sanoin talousjohtamisen ammattialasta ja tutkimuksesta soveltaen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Kuvailet, miten organisaation talousjohtamista voidaan kehittää ja uudistaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Havainnollistat keskeisiä talouden johtamisen menetelmiä, periaatteita ja käytäntöjä organisaation yleisjohtamisen kannalta. Sovellat niitä omassa työssäsi, ja esittelet niitä. Selität talousjohtamisen haasteita sekä omia talouden johtamisen taitoja ja käytäntöjä. Esittelet talousjohtamisen ammattialaa ja tutkimusta soveltaen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Havainnollistat, miten organisaation talousjohtamista voidaan kehittää ja uudistaa.

Kiitettävä 4
Erittelet keskeisiä talouden johtamisen menetelmiä, periaatteita ja käytäntöjä organisaation yleisjohtamisen kannalta. Jäsennät niitä omassa työssäsi, ja väittelet niistä. Analysoit talousjohtamisen haasteita sekä omia talouden johtamisen taitoja ja käytäntöjä. Yhdistät talousjohtamisen ammattialaa ja tutkimusta soveltaen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Havainnollistat, miten organisaation talousjohtamista voidaan kehittää ja uudistaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Arvioit keskeisiä talouden johtamisen menetelmiä, periaatteita ja käytäntöjä organisaation yleisjohtamisen kannalta. Perustelet niiden käyttöä omassa työssäsi, ja puolustat niitä. Suhteutat talousjohtamisen haasteita sekä omia talouden johtamisen taitoja ja käytäntöjä. Arvioit talousjohtamisen ammattialaa ja tutkimusta soveltaen hyvän tieteellisen käytännön periaatteita. Suunnittelet, miten organisaation talousjohtamista voidaan kehittää ja uudistaa.