Siirry suoraan sisältöön

Monitieteinen tietoperusta ja moniammatillinen yhteistyö palliatiivisessa hoidossa (5 op)

Toteutuksen tunnus: YSAP0106-3006

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

26.08.2024 - 22.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)

Opettaja

  • Annina Kangas-Niemi

Vastuuopettaja

Annina Kangas-Niemi

Tavoitteet

Opiskelija
• osallistuu eettiseen keskusteluun monialaisissa ja - tieteellisissä verkostoissa
• toimi eettisesti korkeatasoisesti palliatiivisessa hoidossa varmistaen potilaan ja hänen läheistensä edun
• analysoi monitieteistä ja -ammatillista lähestymistapaa palliatiivisessa hoidossa
• ymmärtää oman tieteenalansa ja palliatiivisen hoidon arvoperustan osallistuessaan monialaiseen ja –ammatilliseen kehittämistoimintaan
• arvioi moniammatillista yhteistyötä palliatiivisessa hoidossa ja määrittelee menetelmiä yhteistyön kehittämiseksi hyödyntäen moniammatillista yhteistyötä tukevia menetelmiä
• Kehittää, organisoi ja koordinoi organisaatiossaan toimintatapoja, jotka tukevat moniammatillista yhteistyötä, henkilöstön työhyvinvointia ja osaamisen kehittymistä
• Ymmärtää palliatiivisen hoidon asiantuntijaverkostoissa toimimisen merkityksen ja on sitoutunut verkos-tojen koordinoimiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen
• edistää näyttöön perustuvan tiedon levittämistä ja hyödyntämistä alueellisissa, kansallisissa moniammatillisissa sosiaali- ja terveysalan verkostoissa

Sisältö

• Elämänlaatu ja hyvä elämä
• Verkostotoiminta työelämäyhteistyön muotona
• Tiimityömalli, ryhmädynamiikka ja johtaminen asiantuntijatoiminnassa
• Moniammatillisen työn kehittäminen, organisointi ja koordinointi palliatiivisessa hoidossa
• Konsultaatiokäytänteet, neuvottelutaidot ja tuki tiimin konfliktitilanteissa
• Työyhteisön osaamisen hyödyntäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen
• Potilas ja hänen läheisensä osana asiantuntijatoimintaa

Aika ja paikka

Ritiinopiskelu verkostototeutuksena

Opintojaksosta vastaa Oamk: työryhmä Eija Niemelä ja Outi Kajula

Ilmoittautuminen opintojaksolle 20.5.- 2.9.2024 aikana linkin kautta:
https://webropol.com/s/oamk-ristiinopiskelu

Opintojakso alkaa 9.9.2024 klo 14:00 –16:00 infolla Zoom- osoitteessa: https://oamk.zoom.us/j/62965087840
Infon nauhoitus tulee devmoodleen:(yamk)Monitieteinen tietoperusta ja moniammatillinen yhteistyö palliatiivisessa hoidossa, 2024

Webinaari 30.9.2024 klo16:00-18 linkki: https://oamk.zoom.us/j/62965087840
Webinaari 7.10. 2024 klo16:00-19 linkki:https://oamk.zoom.us/j/62965087840
Loppuwebinaari 13.11.2024 klo16-19 2024 linkki: https://oamk.zoom.us/j/62965087840
Opintojakso päättyy 15.11.2024

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Kuorilehto, R. 2014. Moniasiantuntijuus sosiaali- ja terveydenhuollon perhetyössä. Väitöskirja. Oulu: Oulun yliopisto.
- Palliatiivinen hoito ja saattohoito, Käypähoito -suositus. 2019. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Palliatiivisen Lääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
-Palliatiivisen hoidon hyvät käytännöt, 2018. Toim. T. Saarto, J. Hänninen, R. Antikainen & A. Vainio. Helsinki: Duodecim
-Izumi, S. 2019. Advance Care Planning. Teoksessa Oxford Textbook of palliative Nursing. Toim. B. R. Ferrel ja JA. Paice. 5th edition. Oxford university press, 79-86.
- Mazanec, P., Reimer, R., Bullington, J., Coyne, PJ., Harris, H., Dubois, McC., Rogers, C. & Aron, J. 2019. Interdiciplinary Palliative Care Teams, Specialists in Delivering Palliative Care. Teoksessa Oxford Textbook of palliative Nursing. Toim. B. R. Ferrel ja JA. Paice. 5th edition. Oxford university press, 89-97.
- Wittenberg, E. & Sun, V. 2016. Interdiciplinary Team Collaboration and the Provision of Spiritual Care. Teoksessa Advanced Practice Palliative Nursing. Toim. C. Dahlin, P. J. Coyne & Ferrel, B. R. Oxford University Press. 454- 460.

Muu ajankohtainen aineisto ilmoitetaan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä

Opetusmenetelmät

Etäopiskelu verkko-oppimisympäristössä, nauhoitetut videoluennot, webinaarit, oppimistehtävät (verkkokeskustelu, asiantuntija luennot, verkostotehtävä, oman työn kehittäminen) ja itsenäinen opiskelu.

Verkkototeutus DevMoodlessa:
https://devmoodle.kamit.fi/login/index.php

Kurssiavain Palliatiivisen hoidon kliinisen asiantuntijan yhteisille DevMoodle sivuille: PalhoYAMK

Kirjautuminen HAKA-tunnuksilla, kurssiavain: Moti2024

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla hyödynnetään työelämän asiantuntijoita ja kokemusasiantuntijoita verkkoluennoilla.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa 9.9.2024 klo 14:00 –16:00 infolla Zoom- osoitteessa https://oamk.zoom.us/j/62965087840
Infon nauhoitus tulee devmoodleen:(yamk)Monitieteinen tietoperusta ja moniammatillinen yhteistyö palliatiivisessa hoidossa, 2024

Webinaari 30.9.2024 klo16:00-18 linkki: https://oamk.zoom.us/j/62965087840

Webinaari 7.10. 2024 klo16:00-19 linkki:https://oamk.zoom.us/j/62965087840

Loppuwebinaari 13.11.2024 klo16-19 2024 linkki: https://oamk.zoom.us/j/62965087840

Opintojakso päättyy 15.11.2024

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty S:
Opiskelija:
- Osaa tarkastella ja analysoida perustellen moniammatillisuuden ja monitieteisen tietoperustan merkitystä palliatiivisessa hoidossa. Opiskelija hyödyntää reflektoinnissa kansallista ja kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijatietoa.
- Osaa kuvata oman roolinsa ja vastuunsa moniammatillisen tiimin jäsenenä palliatiivisessa ja saattohoidossa. Tunnistaa toisten tiimin jäsenten ja asiakkaan / potilaan roolin yhteistyössä ja jaetussa päätöksenteossa ihmislähtöistä palliatiivista hoitoa toteutettaessa.
- Osaa laatia suunnitelman moniammatillisen tiimin toiminnasta palliatiivisessa hoidossa, sekä analysoida kriittisesti tiimin toimintaa, sen jäsenten rooleja ja tiimin johtamista. Opiskelija hyödyntää reflektoinnissa kansallista ja kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijatietoa.
- Ymmärtää konfliktien ratkaisutaitojen merkityksen tiimin toiminnalle ja omalle työhyvinvoinnilleen ja osaa soveltaa taitoja kuvatessaan omaa toimintaansa.
- Osaa reflektoida oman asiantuntijuutensa kehittymistä palliatiivisen ja saattohoidon moniammatillisen tiimin jäsenenä.
- Osallistuu aktiivisesti palliatiivisen hoidon verkoston luomiseen ja käy eettisesti korkeatasoista keskustelua sen suunnitteluprosessissa.

Esitietovaatimukset

Perustason (A-taso) osaaminen palliatiivisessa hoidossa.