Siirry suoraan sisältöön

Näyttöön perustuva osaamisen johtaminen ja kehittäminen palliatiivisessa hoidossa (5 op)

Toteutuksen tunnus: YSAP0108-3006

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

26.08.2024 - 22.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)

Opettaja

  • Annina Kangas-Niemi

Vastuuopettaja

Annina Kangas-Niemi

Tavoitteet

Opiskelija
• kuvaa potilaan palliatiivisen hoitotyön palveluketjun hyvinvointialueellaan ja tunnistaa hoitohenkilöstön osaamisvaatimukset palveluketjun eri tasoilla
• soveltaa palliatiivisen hoitotyön osaamisen kehittämisen ja johtamisen taustalla olevaa keskeistä tietoperustaa
• kehittää ja johtaa ihmis-/asiakaslähtöistä palliatiivista hoitotyötä organisaation strategiaan liittyviä arvoja ja periaatteita soveltaen.
• arvioi ja kehittää ihmis-/asiakaslähtöistä palliatiivista hoitotyötä näyttöön perustuen.
• tunnistaa palliatiivisen hoitotyön tutkimukseen ja kehittämiseen liittyviä rajoituksia ja erityskysymyksiä.
• arvioi ja kehittää analyyttisesti ja kriittisesti henkilöstön työhyvinvoinnin merkitystä palliatiivisen hoitotyön laatutekijänä.

Sisältö

• • Palliatiivisen hoidon järjestämisen yleinen malli
• Palliatiivisen potilaan palveluketju hyvinvointialueella ja hoitohenkilöstön osaamisvaatimukset
• Ihmis-/asiakaslähtöisen osaamisen ja johtamisen tietoperusta palliatiivisen hoitotyössä  
• Organisaation strategia ja sen taustalla olevat arvot ja niiden merkitys palliatiivisen hoitotyön ihmis-/asiakaslähtöisessä kehittämisessä ja johtamisessa
• Hoitohenkilöstön osaamisen kompetenssit ihmis-/asiakaslähtöisen ja eettisen palliatiivisen hoitotyön perustana
• Palliatiivisen hoitotyön osaamisen kehittämismenetelmät
• Näyttöön perustuvan palliatiivisen hoidon tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminta, ja sitä tukevat menetelmät
• Hoitohenkilöstön työhyvinvointi, sen kehittäminen ja johtaminen

Aika ja paikka

Opintojakson toteuttaa KAMK ristiinopiskeluna.

Opintojaksosta vastaa Kamkin yliopettaja Kirsi Moisanen

Ilmoittautuminen opintojaksolle 23.4.2024 klo 8.00–2.9.2024 klo 23.45 aikana oheisen linkin kautta

https://kamk.ilmoittaudu.fi/lobby/?realization=AV00CT94-3001.

Verkoston toteutuksessa mukana oleva opiskelija, valitse ilmoittautumistyypiksi Campusonline -opiskelija.

Opintojakso alkaa 9.9.2024 klo 14:00 –16:00 infolla Zoom- osoitteessa: https://oamk.zoom.us/j/62965087840

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali ja kirjallisuus. Vahvistetaan kurssin alkaessa.

Suositeltava kirjallisuus

Dahlin, C., Coyne, P. J. & Ferrell, B. R. (toim.) 2016. Advanced Practice Palliative Nursing. New York: Oxford University Press. Part two The Palliative Advanced Practice Registered Nurse Across Health Care Settings, kappaleet 6-22.

Dahlin, C., Coyne, P., Goldberg, J. & Vaughan, L. 2019. Palliative Care Leadership. Journal of Palliative Care, 34(1), 21–28. DOI: 10.1177/0825859718791427

Ercolani, G., Varani, S., Peghetti, B., Franchini, L., Malerba, M. B., Messana, R., Sichi, V., Pannuti, R. & Pannuti, F. 2020. Burnout in Home Palliative Care: What Is the Role of Coping Strategies? Journal of Palliative Care 35(1), 46-52. DOI: 10.1177/0825859719827591

Bryant-Lukosius, D., Spichiger, E., Martin, J., Stoll, H., Kellerhals, S. D., Fliedner, M., Grossmann, F., Henry, M., Herrmann, L., Koller, A., Schwendimann, R., Ulrich, A., Weibel, L., Callens, B., & De Geest, S. 2106. Framework for Evaluating the Impact of Advanced Practice Nursing Roles. Journal of Nursing Scholarship 48 (2), 201-209. doi: 10.1111/jnu.12199.

George, T. 2016. Role of the advanced practice nurse in palliative care. International Journal of Palliative Nurse 22(3):137–40. https://doi.org/10.12968/ijpn.2016.22.3.137

Heikkilä-Tammi, K., Nuutinen, S. Bordi, L. & Manka, M-L. 2015. Eri-ikäisten työssä jatkamista ja työhyvinvointia tukevat esimiestyön käytännöt. Hallinnon Tutkimus 34 (2), 143–161. http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1763331

Hewison, A.,  Sawbridge, Y. & Tooley, L. 2019. Compassionate leadership in palliative and end-of-life care: a focus group study. Leadership in Health Services 32 (2), 264–279.

DOI 10.1108/LHS-09-2018-0044

Hätönen, H. 2011. Osaamiskartoituksesta kehittämiseen ll. Edita. Helsinki.

Kotila, J., Axelin, A., Fageström, L., Flinkman, M., Heikkinen, K., Jokiniemi, K., Meretoja, R. & Suutarla, A. 2016. Sairaanhoitajien uudet työnkuvat – laatua tulevaisuuden sote-palveluihin. Sairaanhoitajat/Fioca e-julkaisu. https://sairaanhoitajat.fi/2016/laajavastuinen-sairaanhoitaja-muuttaa-sote-palveluita/https://sairaanhoitajat.fi/wp-content/uploads/2016/04/Laajavastuinen-sairaanhoitaja-muuttaa-sote-palveluita.pdf


Lenzo, V., Indelicato F., Grisolia E, Toffle, M. E., Quattropani, M. C. 2016. The burnout syndrome in palliative home workers: the role of coping strategies and metacognitive beliefs. Mediterranean Journal of Clinical Psychology MJCP 4(1), 1–13.

DOI: https://doi.org/10.6092/2282-1619/2016.4.1120

Saarto, T. & Finne-Soveri, H. (toim.) 2019. Suositus palliatiivisen hoidon palveluiden tuottamisesta ja laadun parantamisesta Suomessa: Palliatiivisen hoidon asiantuntijaryhmän loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 68. Helsinki. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4126-7

Saarto, T. & Finne-Soveri, H. 2019. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tila Suomessa. Alueellinen kartoitus ja suositusehdotukset laadun ja saatavuuden parantamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 14. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4041-3

Schober, M., Lehwaldt, D., Rogers, M., Steinke, M., Turale, S., Pulcini, J., Roussel, J. & Stewart, D. 2020. GUIDELINES ON ADVANCED PRACTICE NURSING. ICN - International Council of Nurses. Jean-Marteau. Geneva. Switzerland. Saatavilla: https://www.icn.ch/system/files/documents/2020-04/ICN_APN%20Report_EN_WEB.pdf

Sulosaari, V., Heikkilä, H., Kuusisto, H., Leino-Kilpi, H., Rautava, P., Rekunen, M., Seppänen, L., Siekkinen, M., Stolt, M., Valtanen, E. & Walta, L. 2020. Moniammatillinen yhteistyö ja ammatillinen voimaantuminen syöpäkeskuksessa. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 267. Turun ammattikorkeakoulu. VETÄVÄ-hankkeen loppuraportti. http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522167644.pdf

Oheismateriaalia

Bryson, J. M. 2011. Strategic Planning for Public and Non-profit Organizations. John Wiley & Sons.

BRYANT-LUKOSIUS, D., DICENSO, D. A., BROWNE, G. & PINELLI, J. 2004. Advanced practice nursing roles: development, implementation and evaluation. Journal

of Advanced Nursing 48(5), 519–529. DOI: 10.1111/j.1365-2648.2004.03234.x

Hill, R.C., Dempster, M., Donnelly, M, McCorry. N.K. 2016. Improving the well being of staff who work in palliative care settings: a systematic review of psychosocial interventions. Palliat Medicine 30(9), 825-833. DOI: 10.1177/0269216316637237

Huotari, P. 2009. Strateginen osaamisen johtaminen kuntien sosiaali- ja terveystoimessa. Neljän kunnan sosiaali- ja terveystoimen esimiesten käsityksiä strategisesta osaamisen johtamisesta. Tampereen yliopisto, Johtamistieteen laitos. Acta Universitatis Tamperensis 1382. Tampere. Tampereen yliopisto paino Oy.

Johansson, G., Sandahl, C & Andershed, B. 2011. Authentic and congruent leadership providing excellent work environment in palliative care. Leadership in Health Services 24(2), 135–149. DOI 10.1108/17511871111125701

Juuti, P. & Luoma, M. 2009. Strateginen johtaminen. Miten vastata kompleksisen ja postmodernin ajan haasteisiin? Keuruu. Otavan kirjapaino Oy.

Kauhanen, J. 2009. Henkilöstövoimavarojen johtaminen. WSOY. Helsinki.

Kujanpää, K. 2017. HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN JA MONIKULTTUURISEN TYÖYHTEISÖN TYÖHYVINVOINTI. Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja 40. Yleinen valtio-oppi. Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos. Helsingin yliopisto. Suomi Unigrafia, Helsinki. (Saa netistä ladattu ko nimellä)

Lammintakanen, J. & Laulainen, S. (toim.) 2018. KOHTI VAIKUTTAVAA PÄÄTÖKSENTEKOA JA JOHTAMISTA HYVINVOINTIPALVELUISSA. Itä-Suomen yliopisto. Publications of the University of Eastern Finland. General Series No 24. Grano Oy. Kuopio. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2906-8

Lee, H-F., Kuo, C-C., Chien, T-W. & Wang, Y-R. 2016. A meta-analysis of the effects of coping strategies on reducing nurse burnout. Applied Nursing Research 31, 100-110.

Moisanen, Kirsi. 2018. Asiakaslähtöisen osaamisen johtaminen. Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Social Sciences and Business Studies No 170. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Kuopion yliopisto., Kuopio.

Osaamisen hallinnan innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluiden tukena. 2011. http://www.eosmo.fi/ 

O’Lawrence, H. & Chowlkar, R. 2018.Cost effectiveness in palliative care setting. International Journal of Organization Theory & Behavior 21(2), 62-71.

DOI 10.1108/IJOTB-02-2018-0017

Ollila, S. 2006. Osaamisen strategisen johtamisen hallinta sosiaali- ja terveysalan julkisissa ja yksityisissä palveluorganisaatioissa. Johtamisosaamisen ulottuvuudet työnohjauksellisena näkökulmana. Sosiaali- ja terveyshallinto. Acta Wasaensia nro 156. Vaasan yliopisto. Vaasa

Pihlainen, A. 2010. Hyvä saattohoito Suomessa. Asiantuntijakuulemiseen perustuvat saattohoitosuositukset. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 6. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3033-9

Saarto, T., Hänninen, J., Vainio, A. & Antikainen, R. (toim.) 2015 Palliatiivinen hoito. Kustannus oy Duodecim. Helsinki.   

Surakka, T., Mattila, K-P., Åstedt-Kurki, P., Kylmä, J. & Kaunonen, M. 2015. Palliatiivinen hoitotyö. Suomen Sairaanhoitajaliiton julkaisuja. Fioca Oy. Helsinki.  

Syväjärvi, A. & Pietiläinen, V. (toim.) 2016. Inhimillinen ja tehokas sosiaali- ja terveysjohtaminen. Tampere. Suomen Yliopistopaino Oy–Juvenes Print.

Terveyskylä Palliatiivinen talo https://www.terveyskyla.fi/palliatiivinentalo  

Opetusmenetelmät

Verkkoluennot ja webinaarit, oppimistehtävät, vertaiskeskustelu, itsenäinen opiskelu.

HUOM! Toteutus KAMK DevMoodlessa: https://devmoodle.kamit.fi/login/index.php

Kurssiavain yhteisen Palliatiivisen hoidon kliinisen asiantuntijan tilaan DevMoodlessa: PalhoYAMK

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa 9.9.2024 klo 14:00 –16:00 infolla Zoom- osoitteessa: https://oamk.zoom.us/j/62965087840

Infon nauhoitus tulee devmoodleen:(yamk) Monitieteinen tietoperusta ja moniammatillinen yhteistyö palliatiivisessa hoidossa, 2024 ja (YAMK) Näyttöön perustuva osaamisen johtaminen ja kehittäminen palliatiivisessa hoidossa 5 op, Syksy 2024

Ensimmäinen webinaari – Osaaminen, palveluketjuasiat 8.10.2024 klo 15–16.30

Toinen webinaari – Strategian mukainen johtaminen 22.10 klo 15–16.30

Päätöswebinaari - Oppimistehtävien käsittelyä ja reflektointia 3.12.2024 klo 15–16.30

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
- tietää palliatiivisen hoidon järjestämisen tasot ja pyrkii peilaamaan niitä sekä niiden edellyttämää henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeita organisaation strategiaan, arvoihin ja periaatteisiin
- osaa perustella palliatiivisen hoidon kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä organisaation toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa
- osaa kartoittaa palliatiivisen hoidon tarpeisiin perustuvaa henkilöstön osaamista ja laatii henkilöstön osaamisen kehittymissuunnitelman
- pyrkii arvioimaan henkilöstön osaamisen kehittymissuunnitelmaa
- pyrkii huomioimaan tutkimus- ja kehittämistoiminnassa palliatiivisen hoidon kontekstin erityispiirteet
- pyrkii kehittämään ja johtamaan hoitohenkilöstön työhyvinvointia

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3 - Kiitettävä 4
Opiskelija
- tietää palliatiivisen hoidon järjestämisen tasot ja peilaa niitä sekä niiden edellyttämää henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeita organisaation strategiaa, arvoja ja periaatteita sekä osin yhteiskunnallisia ja tulevaisuuden ennusteita hyödyntäen
- osaa perustella palliatiivisen hoidon kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä organisaation toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa sekä integroi ne toimintakontekstiin, yhteiskunnalliseen kontekstiin ja koulutusalan aikaisempaan tietoperustaan
- osaa kartoittaa palliatiivisen hoidon tarpeisiin perustuvaa henkilöstön osaamista ja laatii hyödynnettävissä olevan henkilöstön osaamisen kehittymissuunnitelman
- osaa arvioida henkilöstön osaamisen kehittymissuunnitelmaa ja pyrkii kehittämään sitä organisaation arvoja, periaatteita ja tarpeita palvelevaksi
- osaa ottaa huomioon tutkimus- ja kehittämistoiminnassa palliatiivisen hoidon kontekstin erityispiirteet
- osaa kehittää ja johtaa hoitohenkilöstön työhyvinvointia hallitusti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
- osaa tarkastella palliatiivisen hoidon järjestämisen tasoja peilaten niitä ja niiden edellyttämää henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeita innovatiivisesti organisaation strategiaa, arvoja ja periaatteita sekä yhteiskunnallisia ja tulevaisuuden ennusteita hyödyntäen
- osaa analysoida ja perustella palliatiivisen hoidon kehittämistarpeita tulevaisuusorientoituneesti yhteistyössä organisaation toimijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa sekä integroi ne toimintakontekstiin, yhteiskunnalliseen kontekstiin ja koulutusalan aikaisempaan tietoperustaan
- osaa laatia palliatiivisen hoidon tarpeisiin perustuvan suunnitelmallisen, jäsennellyn ja hyödynnettävissä olevan henkilöstön osaamisen kehittymissuunnitelman
- osaa arvioida kriittisesti henkilöstön osaamisen kehittymissuunnitelmaa ja kehittää sitä organisaation arvoja, periaatteita ja tarpeita tukevaksi
- osaa ottaa huomioon tutkimus- ja kehittämistoiminnassa palliatiivisen hoidon kontekstin erityispiirteet
- osaa kehittää ja johtaa hoitohenkilöstön työhyvinvointia näyttöön perustuen

Esitietovaatimukset

Perustason (A-taso) osaaminen palliatiivisessa hoidossa.