Siirry suoraan sisältöön

Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), musiikkipedagogi

Tutkinto:
Musiikin ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Musiikkipedagogi (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Osaamiskuvaus

Projektijohtamisen tutkinto-ohjelmasta valmistuneena sinulla on laaja-alainen tietämys projektitoiminnasta, ja osaat hyödyntää projektijohtamisen menetelmiä ja työvälineitä. Voit soveltaa hankkimaasi osaamista monialaisissa projekteissa eri rooleissa ja vaiheissa muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Opintojen aikana hankittu kehittämis-, johtamis- ja vuorovaikutusosaaminen luo sinulle valmiuksia toimia erilaisissa verkostoissa ja moniammatillisissa kehittämistiimeissä. Koulutus luo hyvän pohjan projektijohtamisen sertifiointeihin.

Tutkinnon suorittaneena sinulla on valmiudet jatkuvaan oppimiseen, luovaan ongelmanratkaisuun ja työelämän kehittämiseen. Toimit eettisesti kestävää kehitystä tukien.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Projektijohtamisen opinnoissa syvennät osaamistasi projektinsuunnittelussa, johtamisessa ja talouden hallinnassa. Kehität osaamistasi tutkimus- ja kehittämismenetelmien käytössä ja kriittisessä arvioinnissa. Opinnäytetyössä osoitat asiantuntijuuttasi tutkinto-ohjelman asiantuntijuusalueelta sekä kykyä johtaa tutkimuksellista kehittämistoimintaa työelämässä. Koulutuksessa on vahvasti tulevaisuusorientoinut sisältö, joka ohjaa sinua ajattelemaan asioita toisin kuin on aiemmin totuttu.

Opinnot sisältävät syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön. Opinnot koostuvat monialaisista projektijohtamisen asiantuntijaopinnoista ja opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa ja uratavoitteita tukevista täydentävistä opinnoista.

Opintojen tarkempi rakenne ja sisältö löytyvät Opetussuunnitelmat-välilehdeltä.

Opintojen joustava toteuttaminen

Opinnot toteutetaan joustavasti etäopintoina verkko-oppimisympäristössä, jossa on itsenäisesti ja tiimityönä tehtäviä verkkotehtäviä, webinaareja, verkkoluentoja, esitelmiä ja seminaareja. Vapaasti valittavia opintoja voit valita Jamkin muista ylemmän AMKin tutkinto-ohjelmista.

Sinulle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia) ja kansainvälisiä opintoja eurooppalaisissa EUDRES-korkeakouluissa. Voit lisäksi valita opintoja suomalaisista ja ulkomaisista kumppanikorkeakouluista, esimerkiksi muista ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Voit hakea hyväksilukua muualla suoritetuista korkeakouluopinnoista.

Työelämäläheinen oppiminen

Tutkinto-ohjelmassa on vahva työelämäsidonnaisuus. Voit tehdä opintojaksoihin sisältyviä oppimistehtäviä omaan työyhteisöösi. Monia työyhteisön kehittämistehtäviä voidaan myös tuoda suunniteltavaksi, jalostettavaksi ja ratkaistavaksi oppimistehtävinä sekä -projekteina. Oppimisessa hyödynnetään ryhmän jäsenten osaamista ja asiantuntemusta koko ryhmän hyväksi aktiivisen vuorovaikutuksen kautta. Työelämän ajankohtaisia aiheita tuodaan esille myös vierailuluennoilla.

Opiskeluun on mahdollista rakentaa henkilökohtainen opintopolku opinnollistamalla työtä ja hyödyntämällä laajasti Jamkin ylempien AMK-tutkintojen tarjontaa.

Opinnäytetyö on työelämän tutkimuksellinen kehittämistehtävä.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma on tarkoitettu eri aloilla toimiville henkilöille, joilla on halu laajentaa valmiuksiaan projektitoiminnan suunnittelu-, kehitys- ja johtamistehtävissä. Opintojen tavoitteena on syventää osaamista projektin hallinnan eri osa-alueilla. Tutkinnon suorittaneena sinulla on valmiudet toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä.

Kehittyminen projektijohtamisen asiantuntijana avaa sinulle uusia ja haastavia työtehtäviä sekä mahdollisuuden uralla etenemiseen. Koulutuksen aikana verkostoidut eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Syvennät johtamis- ja vuorovaikutustaitojasi sekä valmiuksiasi toimia verkostoissa projektitoiminnan eri rooleissa. Lisäksi syvennät valmiuksiasi toimia kansainvälisissä verkostoissa. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena voit toimia organisaation toiminnan kehittäjänä ja uuden osaamisen aktiivisena tuottajana.

Kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Jatko-opinnot

Voit valmistuttuasi hakeutua yliopistojen jatko-opintoihin tai ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin. Voit jatkaa opintojasi myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa, esimerkiksi EUDRES-korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia mm. avoimessa ammattikorkeakoulussa, erikoistumiskoulutuksissa ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Tutkinto-ohjelman suunnittelussa on ollut mukana työelämän edustajia ja asiantuntijoita sekä Jamkin asiantuntijoita ja YAMK-opiskelijoita eri aloilta. Tutkinto-ohjelman tavoitteiden ja sisällön suunnittelu pohjautuu tutkimuksen ja työelämän edustajien kautta saatuun tietoon nykyisistä ja tulevaisuuden osaamistarpeista. Suunnitteluun osallistuvat säännöllisesti myös eri alojen neuvottelukunnat, joihin kuuluu joukko asiantuntijoita ja johtajia eri yrityksistä. Koulutusta kehitetään työelämässä toimivien opiskelijoiden jatkuvan palautteen perusteella.

Vastuuhenkilö

Sami Sallinen
Lehtori, musiikki
+358 403 518 350
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Projektijohtaminen YAMK, Musiikkipedagogi
Tunnus
(YKB2024SS)