Siirry suoraan sisältöön

Systeeminen johtaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: YH00CL72

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Osaat tunnistaa globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia organisaation kehittämisessä ja johtamisessa. Analysoit toimintaympäristötekijöitä ja niiden systeemisiä riippuvuuksia organisaation johtamiseen ja kestävään kehittämiseen. Laadit systeemisen johtamisen kehittämissuunnitelman ja/tai -toteutuksen raportin, joka sisältää systeemiajattelun ja systeemiälyn ulottuvuuksien mukaisia asiakaslähtöisiä ja kestäviä ratkaisuja tunnistettuun kompleksiseen ongelmaan. Kuvaat ratkaisujen ja toimintamallien käyttöönottamista ja vakiinnuttamista omassa työyhteisössäsi.

Sisältö

Globaalit ilmiöt
Toimintaympäristöanalyysit
Kompleksisuus organisaation arjessa
Systeemiajattelu
Systeeminen ymmärrys
Systeemiäly

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1
Kokoat lähdeaineistoa muutamista keskeisistä ilmiöön soveltuvista tutkimusartikkeleista ja tietokirjoista. Tunnistat ja osaat määritellä keskeisiä systeemisen johtamisen käsitteitä. Tiivistät aihealueen/ilmiön olennaista teoriaa, jonka yhteys tutkimustehtävääsi on osin puutteellinen. Osoitat vastuuta suppean, tiimiisi tai työryhmääsi kohdistuvan, projektisuunnitelman tekemisestä. Hahmottelet kehittämisprojektin suunnitelman, jossa olet määritellyt keskeisiä sisältöjä. Osoitat osaamistasi esittäen suunnitelman keskeisiä potentiaalisia tuloksia ja pohdit niiden vaikutusta systeemisen johtamisen kehittymiseen. Kirjoitat jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia toistuvia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat raportointiohjeistusta puutteellisesti.

Tyydyttävä 2
Osaat hankkia lähdeaineistoa keskeisistä ilmiöön soveltuvista tutkimusartikkeleista ja tietokirjoista. Käytät pääosin alkuperäisiä lähteitä. Luokittelet keskeisiä systeemisen johtamisen käsitteitä. Koostat tietoperustan lähteistä, jotka tukevat aihetta ja ilmiötä. Teoreettinen tieto ei keskustele lähteiden välillä. Osoitat vastuuta organisaatioosi tai työyhteisöösi kohdistuvan projektisuunnitelman tekemisestä. Kirjoitat toteuttamiskelpoisen aikaan sidotun kehittämisprojektin suunnitelman, jossa on selkeä rakenne. Osoitat osaamisesi havainnollistaen suunnitelman potentiaalisia tuloksia. Pohdit suunnitelman ja sen tulosten merkitystä ja vaikutusta systeemisen johtamisen kehittymiseen sekä organisaation menestykseen. Pohdit aihetta myös eettisestä näkökulmasta. Kirjoitat osittain jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat jokseenkin raportointiohjeistusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat hankkia ja arvioida lähdeaineistoa useista alkuperäisistä ilmiöön soveltuvia tutkimusartikkeleista ja akateemisista kirjoista. Erottelet systeemisen johtamisen keskeiset käsitteet suhteessa toisiinsa sekä ilmiöiden vaikutuksia. Kirjoitat relevantin tietoperustan, joka on rajattu aiheen ja käsiteltävän ilmiön kannalta. Osoitat vastuuta kehittämisprojektin käytännön toteuttamisesta omassa tiimissäsi tai ryhmässäsi. Johdat tavoitteellisen kehittämisprojektin, jossa sovellat tutkimus- ja kehittämismenetelmiä. Kehität organisaation toimintaa löytäen ratkaisuvaihtoehtoja. Osoitat asiantuntijuuttasi perustellen kehittämistehtävän tavoitteita ja soveltaen sen keskeisiä tuloksia. Tulosten ja teorian välillä on yhteys, joka on osoitettu systeemisen johtamisen kehittymisen ja organisaation menestymisen näkökulmista. Kykenet edistämään eettisesti kestävää toimintaa valitulle kohderyhmälle. Kirjoitat johdonmukaisesti, perustellusti ja havainnollisesti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä, jossa on satunnaisia kieli- tyylivirheitä. Noudatat raportointiohjeistusta.

Kiitettävä 4
Osaat hankkia ja arvioida kriittisesti lähdeaineistoa useista monipuolisista, ajankohtaisista, luotettavista, merkityksellisistä ja alkuperäisistä ilmiöön soveltuvista tutkimusartikkeleista sekä muista laadukkaista teoksista. Analysoit ja vertailet systeemisen johtamisen keskeisiä käsitteitä ja ilmiöiden sekä teet niistä yhteenvedon. Kirjoitat aihealueen olennaisen ja rajatun tieteellisen tietoperustan, jossa osoitat kykyä seurata, eritellä ja analysoida aiheen/ilmiön tutkimustietoa. Osoitat vastuuta kehittämisprojektin toteuttamisesta organisaatiossasi tai työyhteisössäsi. Johdat tavoitteellisen kehittämisprojektin, jossa sovellat osuvaa tutkimus- ja kehittämismenetelmää. Kehität organisaation toimintaa tuloksellisesti. Tulokset on osoitettu ja perusteltu. Osoitat asiantuntijuuttasi perustellen, analysoiden ja reflektoiden tutkimuksen tavoitteita ja tuloksia. Esität raportissa synteesiä tuloksista ja pohdit niiden sovellettavuutta. Tuotat organisaatiolle uutta sovellettavaa tietoa systeemisestä johtamisesta kestävän kehityksen ja eettisyyden näkökulmista sekä osoitat sen merkityksellisyyden. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osoitat laajalla, kriittisesti arvioidulla ja laadukkaalla lähdevalinnallasi perehtyneisyytesi aiheeseen ja tieteenalan osaamiseen. Arvioit systeemisen johtamisen keskeisiä käsitteitä kriittisesti ja tulkitset globaalin tason ilmiöitä esittäen ne havainnollisesti. Osoitat tietoperustassa kriittistä kykyä seurata ja tulkita kansainvälistä tutkimustietoa. Reflektoit aihetta yhteiskunnallisella tasolla. Osoitat kehittämisen vastuuta kehittämisprojektissasi oman ammattialan uusien tietojen ja käytäntöjen kartuttamisesta sekä organisaation tavoitteellisesta oppimisesta. Tarkastelet kehittämisen yhteiskunnallista merkitystä. Johdat kehittämisprojektin, jossa tuotat ja analysoit uutta tietoa sekä uudistat toimintatapoja alasi muuttuvassa toimintaympäristössä. Hyödynnät kehitystoiminnan menetelmiä ja osoitat luovaa ajattelua. Löytämäsi ratkaisut vastaavat asettamiisi tavoitteisiin. Osoitat asiantuntijuuttasi perustellen, analysoiden, arvioiden ja reflektoiden tutkimuksen tavoitteita ja tuloksia sekä käytännön toimenpide-ehdotuksia. Esität raportissa uusia näkökulmia ja/tai oivalluksia. Tarkastelet kriittisesti argumentoiden keskeisiä tuloksia suhteessa teoriaan ja aiempaan tietoon. Tuotat uutta tietoa systeemisestä johtamisesta kestävän kehityksen ja eettisyyden näkökulmista, uudistat toimintatapoja ja pohdit kokonaisvaltaisesti tulosten yhteiskunnallista merkitystä. Kirjoitat vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden, jossa yhdistät asioita uudella tavalla. Osoitat kriittistä ja argumentoivaa kykyä kirjoittaa.

Oppimateriaalit

Dufva, M. & Rekola, S. 2023. Megatrendit – ymmärrystä yllätysten aikaan Megatrendit 2023 (sitra.fi)

Saarinen, E. & Hämäläinen, R.P. (Eds.) 2004. Systems Intelligence: Connecting Engineering Thinking with Human Sensitivity systemsintelligence2004.pdf (aalto.fi)

Saarinen, E. & Hämäläinen, R.P. (Eds.) 2007. Systems Intelligence in Leadership and Everyday Life systemsintelligence2007.pdf (aalto.fi)

Uusikylä, P. & Jalonen, H. (Toim.) 2023. Epävarmuuden aika: kuinka ymmärtää systeemistä muutosta?

Kallio, K. 2023. Moderni johtaja: työsuhteiden johtamisesta toiminnan johtamiseen. Kauppakamari.