Siirry suoraan sisältöön

Organisaation ja talouden johtaminen: Monimuotototeutus_KOPIO

Tunnus: YHO2022SS

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi

Laajuus:
90 op

Kesto:
3 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 Syksy 2022 Kevät 2023 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

25
YHO2022SS-1001
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

10 - 15
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5 5 5 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5 5 5 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5 5 5 5
YHO2022SS-1002
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YZZZV110 Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen 5 3 2 3 2 3 2
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5 5 5 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5 5 5 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5 5 5 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 50)

50
YHO2022SS-1003
JOHTAJUUS JA JOHTAMINEN DIGIAJASSA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
YHLYH400 Johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen 5 5 5 5
YHLYH500 Valmentava johtajuus 5 5 5 5
YHLH200 Johtaminen digiajassa 5 5 5 5
YMRJ2110 Responsible Management 5 5 5 5
YH00BJ86 Uudistumiskykyinen organisaatio 5 5 5 5
YHO2022SS-1004
TALOUDEN JOHTAMINEN DIGIAJASSA

(Valitaan opintopisteitä: 20)

0 - 20
YHLYH100 Talousjohtamisen etiikka 5 5 5 5
YHLYH200 Yrityksen verosuunnittelu 5 5 5 5
YHYYA220 Strateginen talousjohtaminen 5 5 5 5
YH00BO73 Johtaminen ja tietojärjestelmät 5 5 5 2.5 2.5
YHO2022SS-1005
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7 7 7 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 3 3 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10 10 10 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10 10 10 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YHO2022SS-1006
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5 5 5 5
YHIYH300 Strategic Human Resource Management 5 5 5 5
YHLH300 Palvelumuotoilun johtaminen 5
YMRJ3120 Vastuullinen palvelujen johtaminen 5
YMRVW200 Palveluliiketoiminnan tulevaisuuden teknologia 5
YH00BO17 Organisaation kehittäminen 3 - 10
YHO2022SS-1007
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
YHO2022SS-1008
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
Yhteensä 90 60 50 10 23 37 33 17 10 0 23 34.5 2.5 33 17 0 10 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: JAMKin yhteiset työelämäosaamiset 2020-2022

Eettinen osaaminen

Opiskelija
- edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista työelämän kehittäjänä
- soveltaa tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita toiminnassaan ja edistää globaalia vastuullisuutta
- soveltaa toiminnassaan hyvän tieteellisen käytännön ja avoimen tieteen periaatteita.

Uudistuva johtajuus
Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Responsible Management
Talousjohtamisen etiikka
Yrityksen verosuunnittelu
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opiskelija
- kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- kehittää oman alansa erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä
- ennakoi kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia ammattialallaan
- toimii monikulttuurisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja toimintaympäristöissä.

Kehittyvä strategia
Uudistuva johtajuus
Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen
Uudistumiskykyinen organisaatio
Johtaminen ja tietojärjestelmät
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Strategic Human Resource Management
Palvelumuotoilun johtaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Opiskelija
- arvioi ja kehittää tavoitteellisesti asiantuntijuuttaan jatkuvan oppimisen keinoin
- ottaa vastuun omasta ja yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta sekä osaamisen jakamisesta
- hankkii, käsittelee, tuottaa ja arvioi tietoa kriittisesti sekä hyödyntää eri alojen tietoa tarkoituksenmukaisesti
- arvioi, hyödyntää ja soveltaa digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja erilaisissa verkostoissa.

Kehittyvä strategia
Uudistuva johtajuus
Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Valmentava johtajuus
Johtaminen digiajassa
Talousjohtamisen etiikka
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opiskelija
- kykenee työskentelemään työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä
- kehittää ja luo uutta asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa ennakoiden toimintaympäristön muutoksia
- johtaa asioita, ihmisiä ja verkostoja sekä soveltavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
- kehittää työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia.

Talouden ohjaus
Kehittyvä strategia
Uudistuva johtajuus
Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen
Johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen
Valmentava johtajuus
Johtaminen digiajassa
Responsible Management
Uudistumiskykyinen organisaatio
Talousjohtamisen etiikka
Yrityksen verosuunnittelu
Strateginen talousjohtaminen
Johtaminen ja tietojärjestelmät
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Strategic Human Resource Management
Palvelumuotoilun johtaminen
Luokittelemattomat
Vastuullinen palvelujen johtaminen
Palveluliiketoiminnan tulevaisuuden teknologia
Organisaation kehittäminen

YAMK: Organisaation ja talouden johtaminen 2020-2023

Organisaation ja talouden johtamisosaaminen

Opiskelija
- hallitsee oman asiantuntijuusalueensa monitieteisen tietoperustan sekä osaa arvioida ja soveltaa sitä kriittisesti
- osaa hyödyntää erikoistuneita ongelmaratkaisun taitoja ja toimintatapoja johtamisessa ja sen tutkimuksessa
- hallitsee organisaation strategisen ja talouden johtamisen sekä johtajuuden
- osaa johtaa organisaatioita vastuullisesti ja tuloksellisesti kansainvälistyvässä ja digitalisoituvassa työelämässä
- toimii taitavasti erilaisissa ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ammatillisissa verkostoissa.

Talouden ohjaus
Uudistuva johtajuus
Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen
Johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen
Valmentava johtajuus
Johtaminen digiajassa
Responsible Management
Uudistumiskykyinen organisaatio
Talousjohtamisen etiikka
Yrityksen verosuunnittelu
Strateginen talousjohtaminen
Johtaminen ja tietojärjestelmät
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Strategic Human Resource Management
Luokittelemattomat
Kehittyvä strategia
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Palvelumuotoilun johtaminen
Vastuullinen palvelujen johtaminen
Palveluliiketoiminnan tulevaisuuden teknologia
Organisaation kehittäminen

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

25
YHO2022SS-1001
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

10 - 15
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5
YHO2022SS-1002
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YZZZV110 Asiantuntijuuden ja uran kehittäminen 5
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 50)

50
YHO2022SS-1003
JOHTAJUUS JA JOHTAMINEN DIGIAJASSA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
YHLYH400 Johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen 5
YHLYH500 Valmentava johtajuus 5
YHLH200 Johtaminen digiajassa 5
YMRJ2110 Responsible Management 5
YH00BJ86 Uudistumiskykyinen organisaatio 5
YHO2022SS-1004
TALOUDEN JOHTAMINEN DIGIAJASSA

(Valitaan opintopisteitä: 20)

0 - 20
YHLYH100 Talousjohtamisen etiikka 5
YHLYH200 Yrityksen verosuunnittelu 5
YHYYA220 Strateginen talousjohtaminen 5
YH00BO73 Johtaminen ja tietojärjestelmät 5
YHO2022SS-1005
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YHO2022SS-1006
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YHIYH300 Strategic Human Resource Management 5
YHLH300 Palvelumuotoilun johtaminen 5
YMRJ3120 Vastuullinen palvelujen johtaminen 5
YMRVW200 Palveluliiketoiminnan tulevaisuuden teknologia 5
YH00BO17 Organisaation kehittäminen 3 - 10
YHO2022SS-1007
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
YHO2022SS-1008
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15