Siirry suoraan sisältöön

Elinkaaren hallinta (YAMK): Monimuotototeutus

Tunnus: YTH2020SS

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), muu tai tuntematon tekniikka

Laajuus:
60 op

Kesto:
2 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2020

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2020-2021 2021-2022 Syksy 2020 Kevät 2021 Syksy 2021 Kevät 2022 1. / 2020 2. / 2021 3. / 2021 1. / 2021 2. / 2022 3. / 2022
YZZZ1Z-1042
JOHTAMINEN

(Valitaan kaikki )

10
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5 5 5 2.5 2.5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5 5 5 5
YTHM1Z-1001
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

15
YTEM2100 Käyttöomaisuuden hallinta 5 5 5 5
YTTJ8500 Teollisuuden palveluliiketoiminta 5 5 5 5
YLHX1570 Hankintojen johtaminen 5 5 5 5
YZZZ0Z-1042
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan kaikki )

5
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5 5 5 5
YZZZZZ-1088
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

30
YZZON100 Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30 30 30 30
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YZZT1Z-1028
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
YZZT1Z-1040
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YZZA1000
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2020-2021

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 21)

0 - 21
YZZA1000-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 16)

0 - 16
AJ00BA18 Oppiminen ja elämänkulku 8
AJ00BA19 Koulutuksen tulevaisuus 8
YZZA1000-1002
Pedagogisen osaamisen kehittäminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AJ00BA21 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BA20 Verkko osaksi opetusta 5
AJ00BA22 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BA23 Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5
Yhteensä 60 30 30 15 15 30 0 15 12.5 2.5 30 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: JAMKin yhteiset osaamiset 2019

Kansainvälisyysosaaminen

Opiskelija
* viestii taitavasti toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä sekä kansainvälisissä yhteyksissä
* toimii kansainvälisissä toimintaympäristöissä
* ennakoi kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan.

Hankintojen johtaminen
Oppimisen taidot

Opiskelija
* arvioi ja kehittää monipuolisesti ja tavoitteellisesti asiantuntijuuttaan ja on valmis jatkuvaan oppimiseen
* hankkii, käsittelee, tuottaa ja arvioi tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
* ottaa vastuun yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta.

Tutkiva kehittäminen
Tiedonhallintaosaaminen

Opiskelija
* hallitsee tiedonhankinnan ja käytön eettiset periaatteet
* tunnistaa avoimen tieteen ja tutkimuksen merkityksen yhteiskunnan kehittämisessä ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita omassa työssään
* osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa ja yhdistää eri alojen tietoa relevantisti toisiinsa.

Talouden ohjaus
Käyttöomaisuuden hallinta
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Työyhteisöosaaminen

Opiskelija
* soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita, edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskun-tavastuun toteutumista
* kehittää työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia
* osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
* johtaa asioita, ihmisiä ja verkostoja sekä kehittää ennakoiden uusia strategisia lähestymistapoja
* osallistuu ja johtaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen.

Uudistuva johtajuus
Viestintäosaaminen

Opiskelija
* viestii hyvin suullisesti ja kirjallisesti äidinkielellään erilaisissa työympäristöissä
* kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
* tekee ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön sekä tasa-arvoisuuden periaatteiden näkökulmat.

Ei liitettyjä opintojaksoja

Yrittäjyys- ja innovaatio-osaaminen

Opiskelija
* työskentelee itsenäisesti ja yhteistoiminnallisesti alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittä-jänä
* kehittää ja luo uutta asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa
* osaa johtaa projekteja sekä soveltavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
* hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä oman alan, työympäristön ja työelämän kehittämiseen
* osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
* omaa erikoistuneet ongelmanratkaisutaidot joita tarvitaan työelämän kehittämisessä.

Teollisuuden palveluliiketoiminta
Luokittelemattomat
Kypsyysnäyte, ylempi AMK

YAMK: JAMKin yhteiset työelämäosaamiset 2020-2022

Eettinen osaaminen

Opiskelija
- edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista työelämän kehittäjänä
- soveltaa tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita toiminnassaan ja edistää globaalia vastuullisuutta
- soveltaa toiminnassaan hyvän tieteellisen käytännön ja avoimen tieteen periaatteita.

Uudistuva johtajuus
Tutkiva kehittäminen
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opiskelija
- kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- kehittää oman alansa erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä
- ennakoi kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia ammattialallaan
- toimii monikulttuurisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja toimintaympäristöissä.

Hankintojen johtaminen
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Opiskelija
- arvioi ja kehittää tavoitteellisesti asiantuntijuuttaan jatkuvan oppimisen keinoin
- ottaa vastuun omasta ja yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta sekä osaamisen jakamisesta
- hankkii, käsittelee, tuottaa ja arvioi tietoa kriittisesti sekä hyödyntää eri alojen tietoa tarkoituksenmukaisesti
- arvioi, hyödyntää ja soveltaa digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja erilaisissa verkostoissa.

Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opiskelija
- kykenee työskentelemään työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä
- kehittää ja luo uutta asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa ennakoiden toimintaympäristön muutoksia
- johtaa asioita, ihmisiä ja verkostoja sekä soveltavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
- kehittää työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia.

Talouden ohjaus
Käyttöomaisuuden hallinta
Teollisuuden palveluliiketoiminta
Luokittelemattomat

YAMK: Elinkaaren hallinta 2020-2024

Elinkaariosaaminen

Opiskelija hallitsee tuotteen tai palvelun elinkaaren liittyvät käsitteet ja menetelmät. Hän ymmärtää elinkaaren vaiheet strategisesta ja operatiivisesta näkökulmasta. Opiskelija osaa parantaa omaa ja organisaation toimintaa ja etsiä uusia ratkaisuja.

Käyttöomaisuuden hallinta
Teollisuuden palveluliiketoiminta
Johtamisosaaminen

Opiskelija osaa johtaa organisaatioita ja kehittää niiden toimintaa. Hän hallitsee elinkaaren osaamisen johtamisen. Opiskelija osaa johtaa ja kehittää myös omaa osaamistaan.

Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Kehittämisosaaminen

Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä työelämän uudistamisessa. Hän osaa kriittisesti arvioida tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä sekä näyttöön tai tutkimukseen perustuvaa tietoa. Opiskelija hallitsee hyvän tieteellisen käytännön sekä eettiset periaatteet tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.

Tutkiva kehittäminen
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Strategiaosaaminen

Opiskelija osaa määritellä organisaation strategiat tavoitteiden pohjalta ja johtaa strategista kehittämistä. Hän tuntee alan normit ja standardit.

Käyttöomaisuuden hallinta
Hankintojen johtaminen
Talousosaaminen

Opiskelija osaa analysoida organisaation toimintaa taloudellisten mittareiden valossa ja johtaa elinkaaren kaikkia vaiheita kannattavasti. Hän osaa eritellä taloudellisia ja muita päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä.

Teollisuuden palveluliiketoiminta
Hankintojen johtaminen
Luokittelemattomat
Kypsyysnäyte, ylempi AMK

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YZZZ1Z-1042
JOHTAMINEN

(Valitaan kaikki)

10
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5
YTHM1Z-1001
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

15
YTEM2100 Käyttöomaisuuden hallinta 5
YTTJ8500 Teollisuuden palveluliiketoiminta 5
YLHX1570 Hankintojen johtaminen 5
YZZZ0Z-1042
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan kaikki)

5
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5
YZZZZZ-1088
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
YZZON100 Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YZZT1Z-1028
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
YZZT1Z-1040
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YZZA1000
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2020-2021
0 - 21
YZZA1000-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 16)

0 - 16
AJ00BA18 Oppiminen ja elämänkulku 8
AJ00BA19 Koulutuksen tulevaisuus 8
YZZA1000-1002
Pedagogisen osaamisen kehittäminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AJ00BA21 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BA20 Verkko osaksi opetusta 5
AJ00BA22 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BA23 Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5