Siirry suoraan sisältöön

Logistiikka: YLO2019SYA

Tunnus: YLO2019SYA

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), logistiikka

Laajuus:
60 op

Kesto:
2 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2019

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2019-2020 2020-2021 Syksy 2019 Kevät 2020 Syksy 2020 Kevät 2021 1. / 2019 2. / 2020 3. / 2020 1. / 2020 2. / 2021 3. / 2021
YZZZ0Z-1026
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5 5 5 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
YZZZ1Z-1026
JOHTAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 5)

0 - 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YLOM2Z-1015
TOIMITUSKETJUN HALLINTA

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5 5 5 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5 5 5 5
YLOM2200 Logistiikan johtaminen 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5
YLLX1570 Minne menet, logistiikka ? 5 5 5 5
YLDX1570 Digitalisaatio liiketoiminnassa 5 5 5 5
YLSX2570 SCM - Digitalisaatio veturina 5 5 5 2.5 2.5
YLOM4Z-1015
YAMK-OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

30
YZZON100 Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30 30 15 15 15 15
YTZZ0601 Kypsyysnäyte 0
YZZT1Z-1017
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YLHX1570 Hankintojen johtaminen 5 5 5 2.5 2.5
YLO2019SYA-1001
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
Yhteensä 60 40 30 17.5 22.5 15 15 17.5 12.5 10 15 15 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: JAMKin yhteiset osaamiset 2019

Kansainvälisyysosaaminen

Opiskelija
* viestii taitavasti toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä sekä kansainvälisissä yhteyksissä
* toimii kansainvälisissä toimintaympäristöissä
* ennakoi kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan.

Logistiikan johtaminen
Minne menet, logistiikka ?
SCM - Digitalisaatio veturina
Hankintojen johtaminen
Oppimisen taidot

Opiskelija
* arvioi ja kehittää monipuolisesti ja tavoitteellisesti asiantuntijuuttaan ja on valmis jatkuvaan oppimiseen
* hankkii, käsittelee, tuottaa ja arvioi tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
* ottaa vastuun yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta.

Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Tiedonhallintaosaaminen

Opiskelija
* hallitsee tiedonhankinnan ja käytön eettiset periaatteet
* tunnistaa avoimen tieteen ja tutkimuksen merkityksen yhteiskunnan kehittämisessä ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita omassa työssään
* osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa ja yhdistää eri alojen tietoa relevantisti toisiinsa.

Tutkiva kehittäminen
Talouden ohjaus
Digitalisaatio liiketoiminnassa
SCM - Digitalisaatio veturina
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Työyhteisöosaaminen

Opiskelija
* soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita, edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskun-tavastuun toteutumista
* kehittää työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia
* osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
* johtaa asioita, ihmisiä ja verkostoja sekä kehittää ennakoiden uusia strategisia lähestymistapoja
* osallistuu ja johtaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen.

Uudistuva johtajuus
Hankintojen johtaminen
Viestintäosaaminen

Opiskelija
* viestii hyvin suullisesti ja kirjallisesti äidinkielellään erilaisissa työympäristöissä
* kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
* tekee ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön sekä tasa-arvoisuuden periaatteiden näkökulmat.

Tutkiva kehittäminen
Uudistuva johtajuus
Minne menet, logistiikka ?
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Kypsyysnäyte
Hankintojen johtaminen
Yrittäjyys- ja innovaatio-osaaminen

Opiskelija
* työskentelee itsenäisesti ja yhteistoiminnallisesti alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittä-jänä
* kehittää ja luo uutta asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa
* osaa johtaa projekteja sekä soveltavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
* hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä oman alan, työympäristön ja työelämän kehittämiseen
* osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
* omaa erikoistuneet ongelmanratkaisutaidot joita tarvitaan työelämän kehittämisessä.

Tutkiva kehittäminen
Talouden ohjaus
Digitalisaatio liiketoiminnassa
Luokittelemattomat
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Kehittyvä strategia

YAMK: Logistiikka 2015-2023

Johtamisosaaminen

Opiskelija
- osaa johtaa organisaatioita ja kehittää niiden toimintaa
- hallitsee logistiikan osaamisen johtamisen
- osaa johtaa ja kehittää omaa osaamistaan

Digitalisaatio liiketoiminnassa
Hankintojen johtaminen
Logistiikkaosaaminen

Opiskelija
- osaa johtaa toimitusketjua globaaleilla markkinoilla
- hallitsee logistiikkastrategioiden mukaisen johtamisen
- osaa etsiä logistiikkaan liittyvät innovaatiot ja hyödyntää niitä.

Logistiikan johtaminen
Minne menet, logistiikka ?
SCM - Digitalisaatio veturina
Hankintojen johtaminen
Strategiaosaaminen

Opiskelija
- osaa määritellä organisaatioiden tavoitteiden mukaiset strategiat
- osaa johtaa osaamisen kehittämistä
- osaa soveltaa normeja ja toimintatapoja strategisessa ja operatiivisessa johtamisessa.

Minne menet, logistiikka ?
Digitalisaatio liiketoiminnassa
SCM - Digitalisaatio veturina
Hankintojen johtaminen
Talousosaaminen

Opiskelija
- osaa analysoida organisaation toimintaa taloudellisten mittareiden valossa
- osaa johtaa hankintoja ja toimittajayhteistyötä kannattavasti
- osaa eritellä taloudellisia ja muita päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä.

Ei liitettyjä opintojaksoja

Luokittelemattomat
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Kehittyvä strategia
Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Kypsyysnäyte

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YZZZ0Z-1026
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
YZZZ1Z-1026
JOHTAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 5)

0 - 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YLOM2Z-1015
TOIMITUSKETJUN HALLINTA

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5
YLOM2200 Logistiikan johtaminen 5
YLLX1570 Minne menet, logistiikka ? 5
YLDX1570 Digitalisaatio liiketoiminnassa 5
YLSX2570 SCM - Digitalisaatio veturina 5
YLOM4Z-1015
YAMK-OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
YZZON100 Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
YTZZ0601 Kypsyysnäyte 0
YZZT1Z-1017
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YLHX1570 Hankintojen johtaminen 5
YLO2019SYA-1001
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5