Siirry suoraan sisältöön

Terveyden edistäminen (YAMK): Monimuotototeutus

Tunnus: YSC2024KM

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK), sosiaaliala
Kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
3 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2024

Opetuskieli:
suomi

Kuvaus

Terveyden edistämisen suuntautumisvaihtoehdon opinnot syventävät terveyden edistämisen osaamistasi kansainvälisten terveyden edistämisen osaamisvaatimusten mukaisesti. Hankit valmiuksia toimia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijana tai koordinaattorina julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa sekä järjestöissä tai yrittäjänä. Osaat ennakoida sosiaali- ja terveysalan kansallista ja kansainvälistä kehitystä sekä kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa ja toimintamalleja omalla alueellasi ja organisaatiossasi näyttöön perustuen. Opinnot vahvistavat sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä toimivien asiantuntijoiden ennalta ehkäisevää, hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävää moniasiantuntijuuteen perustuvaa osaamista.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 Syksy 2026 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026 1. / 2026
YSC2024KM-1001
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

10 - 15
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5 5 5 2.5 2.5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5 5 5 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5
YSC2024KM-1002
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

5 - 10
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5 5 5 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5 5 5 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5
YSC2024KM-1003
TERVEYDEN EDISTÄMISEN ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

20
YS00BZ82 Terveyden edistämisen työmenetelmät 5 5 5 5
YS00BZ83 Terveyden edistämisen ennakoiva kehittäminen ja arviointimallit 5 5 5 5
YSEA0200 Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja johtaminen 5 5 5 5
YS00BZ84 Terveysviestintä terveyserojen kaventajana 5 5 5 5
YSC2024KM-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7 2 5 2 2 3 1 1 2 1.5 1.5
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10 8 2 8 2 4 4 2
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10 10 10 10
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 3 3 3
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YSC2024KM-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

25
STVVOYAMK
Sosiaali- ja terveysalan vapaasti valittavat opinnot (YAMK)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
YS00BP81 Seksuaaliterveyden edistäminen ja ihmisoikeudet 5 5 5 5
YSZY0510 Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5 5 5 5
YS00BD47 Digiosaajana kuntoutus- ja liikunta-alalla 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YS00BT49 Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa 5
YS00BX95 Kyberuhat ja digitaalinen turvallisuus terveysalalla 5 5 5 5
YS00BX68 Ethical Expertise, Leadership and Organisational culture 5
YS00CO37 Innovative Future Leader: Implementation of Best Practices in Health and Social Service Systems 5
YZZA1300
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2023-2025

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 17)

0 - 17
YZZA1300-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
YZZA1300-1002
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AE00BO56 Erityispedagoginen tietoperusta 5
AJ00BN77 Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AJ00BP45 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BP46 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BY42 Saavutettavuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
YSC2024KM-1007
CAMPUSONLINE-OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
YSC2024KM-1008
EDUFUTURA-OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
YSC2024KM-1006
EUDRES-OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
Yhteensä 90 22 36 27 5 22 19.5 16.5 17 10 5 18.5 3.5 19.5 11 5.5 17 10 0 5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: Yhteiset osaamiset 2023-2025

Eettisyys

Valmistuva opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.
- kykenee edistämään eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissään.
- edistää ammattieettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista.
- tekee ratkaisuja huomioiden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset näkökulmat.
- edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen.

Tutkiva kehittäminen
Uudistuva johtajuus
Terveyden edistämisen ennakoiva kehittäminen ja arviointimallit
Terveysviestintä terveyserojen kaventajana
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
- tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
- osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämisja innovaatiohankkeita sekä soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden.
- osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.

Tutkiva kehittäminen
Laadullinen tutkimus
Määrällinen tutkimus
Kehittyvä strategia
Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Terveyden edistämisen työmenetelmät
Terveyden edistämisen ennakoiva kehittäminen ja arviointimallit
Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja johtaminen
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.
- osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa ennakoida globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia.
- kykenee kansainväliseen vuorovaikutukseen, viestintään ja toiminnan kehittämiseen omalla alallaan.

Kehittyvä strategia
Terveysviestintä terveyserojen kaventajana
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä edistää kestävyysmuutosta työyhteisössään ja yhteiskunnassa.
- osaa soveltaa kestävän kehityksen tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.
- osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia.
- kykenee johtamaan työyhteisössään kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja vakiinnuttamista.

Tutkiva kehittäminen
Kehittyvä strategia
Talouden ohjaus
Terveyden edistämisen ennakoiva kehittäminen ja arviointimallit
Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja johtaminen
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan työuransa ja elämänsä eri vaiheissa.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.
- osaa kehittää ja johtaa yhteisön tavoitteellista, jatkuvaa oppimista.

Tutkiva kehittäminen
Laadullinen tutkimus
Määrällinen tutkimus
Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Terveyden edistämisen työmenetelmät
Terveyden edistämisen ennakoiva kehittäminen ja arviointimallit
Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja johtaminen
Terveysviestintä terveyserojen kaventajana
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää.
- osaa kehittää ja johtaa monialaisia tiimejä ja työyhteisöjä.
- osaa kehittää työyhteisöjen viestintä- ja vuorovaikutuskulttuuria.
- osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia kehittämisessä ja johtamisessa.
- edistää työyhteisön resilienssiä.

Tutkiva kehittäminen
Laadullinen tutkimus
Määrällinen tutkimus
Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Terveyden edistämisen työmenetelmät
Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja johtaminen
Terveysviestintä terveyserojen kaventajana
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Luokittelemattomat

YAMK: Terveyden edistäminen 2023-2025

Terveyden edistämisen asiantuntijuusosaaminen

Opiskelija
- hallitsee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen monitieteisen tietoperustan ja ymmärtää laaja-alaisesti toimintakyvyn, osallisuuden ja väestön hyvinvoinnin ja terveyden välisiä suhteita
- kehittää yhteistyöverkostoissa yhteisönsä tai alueensa hyvinvointia ja terveyttä
- ennakoi ja uudistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa, menetelmiä ja prosesseja yksilö-, yhteisö- ja aluetasoilla itsenäisesti alan monikulttuurisissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä tai yrittäjänä
- hallitsee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelu-, johtamis- ja arviointimenetelmiä
- omaa kriittisen, kehittämisorientoituneen työskentelytavan toimiessaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijana erilaisissa julkisissa, yksityisissä ja kolmannen sektorin organisaatioissa.

Terveyden edistämisen työmenetelmät
Terveyden edistämisen ennakoiva kehittäminen ja arviointimallit
Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja johtaminen
Terveysviestintä terveyserojen kaventajana
Luokittelemattomat
Tutkiva kehittäminen
Laadullinen tutkimus
Määrällinen tutkimus
Kehittyvä strategia
Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YSC2024KM-1001
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

10 - 15
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YSC2024KM-1002
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

5 - 10
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5
YSC2024KM-1003
TERVEYDEN EDISTÄMISEN ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

20
YS00BZ82 Terveyden edistämisen työmenetelmät 5
YS00BZ83 Terveyden edistämisen ennakoiva kehittäminen ja arviointimallit 5
YSEA0200 Terveyden edistämisen asiantuntijuus ja johtaminen 5
YS00BZ84 Terveysviestintä terveyserojen kaventajana 5
YSC2024KM-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YSC2024KM-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

25
STVVOYAMK
Sosiaali- ja terveysalan vapaasti valittavat opinnot (YAMK)
0 - 20
YS00BP81 Seksuaaliterveyden edistäminen ja ihmisoikeudet 5
YSZY0510 Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5
YS00BD47 Digiosaajana kuntoutus- ja liikunta-alalla 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YS00BT49 Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa 5
YS00BX95 Kyberuhat ja digitaalinen turvallisuus terveysalalla 5
YS00BX68 Ethical Expertise, Leadership and Organisational culture 5
YS00CO37 Innovative Future Leader: Implementation of Best Practices in Health and Social Service Systems 5
YZZA1300
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2023-2025
0 - 17
YZZA1300-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
YZZA1300-1002
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AE00BO56 Erityispedagoginen tietoperusta 5
AJ00BN77 Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AJ00BP45 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BP46 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BY42 Saavutettavuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
YSC2024KM-1007
CAMPUSONLINE-OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
YSC2024KM-1008
EDUFUTURA-OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
YSC2024KM-1006
EUDRES-OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0