Siirry suoraan sisältöön

Laajavastuinen hoitotyö palliatiivisessa hoidossaLaajuus (5 op)

Tunnus: YSAP0104

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Annina Kangas-Niemi

Osaamistavoitteet

Opiskelija
• soveltaa vaativan tason tietojaan palliatiivisessa hoitotyössä ja saattohoidossa hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioimisessa
• työskentelee itsenäisesti ja vastuullisesti laajavastuisena palliatiivisen hoitotyön asiantuntijasairaanhoitajana omalla asiantuntijuusalueellaan välittömässä hoitotyössä
• tunnistaa palliatiivisessa tai saattohoidossa olevan potilaan palvelukokonaisuuden sekä hallitsee palvelunohjauksen potilaan ja hänen läheistensä hoidon tarpeisiin vastaamiseksi.
• konsultoi moniammatillisen tiimin jäseniä ja/tai toimii konsultoivana asiantuntijana ammattilaisille ja muille potilaan hoitoon osallistuville.
• toimii palliatiivisen hoitotyön koordinoijana ja kouluttajana oman alueensa ammattilaisille

Sisältö

• Palliatiivisessa tai saattohoidossa hoidettavat potilasryhmät ja heidän erityistarpeensa
• Oireenmukainen hoito, hoidon seuranta ja vaikuttavuus ja hoidon suunnittelun päivittäminen (yleisempien ja erityisosaamista vaativien oireiden hoito kuten kivun hoito, invasiiviset erityistekniikat, hätätilanteet)
• Palliatiivisen hoidon ja hoitotyön suunnitelmallinen toteutus (lääkkeelliset ja lääkkeettömät hoidot)
• Saattohoidon suunnitelmallinen toteutus
• Farmakologia ja soveltava farmakologia palliatiivisessa hoidossa

Esitietovaatimukset

Perustason (A-taso) osaaminen palliatiivisessa hoidossa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Reflektiivinen itsearviointi, vertaisarviointi ja opettajan tehtäväkohtainen ja kokoava loppuarviointi.

Arviointikriteereistä sovitaan AMK verkostossa.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 03.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)
Opettaja
 • Annina Kangas-Niemi
Vastuuopettaja

Annina Kangas-Niemi

Ryhmät
 • YSY22ST
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
 • YSY22SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija
 • YSV22S1
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, verkostojohtaminen
 • ZJAYSB22S1
  Avoin AMK, sote, Projektijohtaminen, YAMK-polku
 • YSB22S1
  Projektijohtaminen YAMK
 • ZJAYSV22S1
  Avoin AMK, sote, Verkostojohtaminen, YAMK-polku
 • ZJAYSY22ST
  Avoin AMK, sote, Terveyden edistäminen, YAMK-polku
 • ZJAYSC23KM
  Avoin AMK, sote, Terveyden edistäminen, YAMK-polku
 • YSC23KM
  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • ZJAYSY22SJ
  Avoin AMK, sote, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, YAMK-polku
 • YSY22SJ
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen
 • ZJAYSY22SK
  Avoin AMK, sote, Kliininen asiantuntija, YAMK-polku

Tavoitteet

Opiskelija
• soveltaa vaativan tason tietojaan palliatiivisessa hoitotyössä ja saattohoidossa hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioimisessa
• työskentelee itsenäisesti ja vastuullisesti laajavastuisena palliatiivisen hoitotyön asiantuntijasairaanhoitajana omalla asiantuntijuusalueellaan välittömässä hoitotyössä
• tunnistaa palliatiivisessa tai saattohoidossa olevan potilaan palvelukokonaisuuden sekä hallitsee palvelunohjauksen potilaan ja hänen läheistensä hoidon tarpeisiin vastaamiseksi.
• konsultoi moniammatillisen tiimin jäseniä ja/tai toimii konsultoivana asiantuntijana ammattilaisille ja muille potilaan hoitoon osallistuville.
• toimii palliatiivisen hoitotyön koordinoijana ja kouluttajana oman alueensa ammattilaisille

Sisältö

• Palliatiivisessa tai saattohoidossa hoidettavat potilasryhmät ja heidän erityistarpeensa
• Oireenmukainen hoito, hoidon seuranta ja vaikuttavuus ja hoidon suunnittelun päivittäminen (yleisempien ja erityisosaamista vaativien oireiden hoito kuten kivun hoito, invasiiviset erityistekniikat, hätätilanteet)
• Palliatiivisen hoidon ja hoitotyön suunnitelmallinen toteutus (lääkkeelliset ja lääkkeettömät hoidot)
• Saattohoidon suunnitelmallinen toteutus
• Farmakologia ja soveltava farmakologia palliatiivisessa hoidossa

Aika ja paikka

Vastuu ammattikorkeakoulu: Turku AMK
Vastuuopettaja: Hille Halonen, hille.halonen@turkuamk.fi

Ilmoittautuminen myös Turku AMK alla olevalla linkillä.
Verkosto-opiskelijoille: https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/824/lomake.html?rinnakkaislomake=Laajavastuinenhoitot

Syksyn opintojaksojen yhteinen aloituswebinaari: Ke. 6.9.2023 klo 16–18

Zoom linkki:
Join Zoom Meeting
https://jamk.zoom.us/j/61956318923

Meeting ID: 619 5631 8923


13.9.23 Opintojakson yleinen info klo 10-10.30
Verkosto opiskelijoille zoomi ja nauhoite (nauhoitetaan), jonka jälkeen ei ole kaikille yhteistä kontaktiopetusta.

Join Zoom Meeting
https://turkuamk.zoom.us/j/62224083343?from=addon

Meeting ID: 622 2408 3343

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson materiaalit KAMK Dev Moodle-työtilassa

https://devmoodle.kamit.fi/login/index.php

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan konsortioyhteistyössä Jamk, Turku AMK, Metropolia, Savonia, KAMK ja Oulu AMK.

Etäoppiminen/Webinaarit, oppimistehtävät ja ohjauskeskustelut

Opintojakso toteutus KAMK Dev Moodle-työtilassa

https://devmoodle.kamit.fi/login/index.php

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on asiantuntijuutta tukevia sisältöjä ja omaan ammattialaan tutustumista.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohdat ja uusimisen mahdollisuudet sovitaan opettajan kanssa erikseen.

Kansainvälisyys

-

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojaksoa ei voi hyväksilukea kokonaisuudessaan. Mikäli opiskelijalla on aiempia aiheeseen liittyviä korkeakouluopintoja, voi osasuorituksien hyväksilukemisesta keskustella opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan pääosin verkossa ja työpaikalla tapahtuvana oppimisena. Ammattikorkeakouluilla voi olla hieman eroa opintojakson toteutustavoissa ja osalla voi olla mukana myös lähiopetuspäivissä tapahtuvaa työskentelyä.
Opintojakson materiaaleista pääosa muodostuu erilaisista luentonauhoitteista, jotka löytyy niille varatusta kansiosta ryhmiteltynä. Materiaaliin kannattaa aloittaa perehtyminen heti opintojakson alettua. Tehtävään kannattaa tarttua, kun oon perehtynyt luentoihin.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointi perustuu opiskelijan itsearviointiin ja opettajan tekemään kokonaisarviointiin.

Opintojakson arviointi koostuu seuraavista:

Tentti Hylätty – Hyväksytty 70% maksimipisteistä

Potilasnäyttö, jossa ydin on terveydentilan kokonaisarvio, näyttöön perustuva kliininen päätöksenteko, hoidon suunnittelu ja arviointi

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan numeerisella asteikolla Hylätty (0) – Kiitettävä (5).

HYL(0)-K5,

Yleiset Arviointikriteerit:

Hyväksytty:

Opiskelija osoittaa hallitsevansa suunnitelmallisen työskentelytavan palliatiivisessa hoidossa sekä keskeisen tietoperustan oirehoidosta. Hän osaa arvioida ja soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa potilaan hoidon suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä hoidon koordinoinnissa. Opiskelija osaa kuvata laajavastuisen asiantuntijalta edellytettävän osaamisen ja erilaiset tehtävänkuvat kuten konsultointi ja kouluttaminen palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa.

Hylätty (0):

Opiskelija ei saavuta opintojakson tehtävissä osaamistavoitteita hyväksytyllä tasolla

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Reflektiivinen itsearviointi, vertaisarviointi ja opettajan tehtäväkohtainen ja kokoava loppuarviointi.

Arviointikriteereistä sovitaan AMK verkostossa.

Esitietovaatimukset

Perustason (A-taso) osaaminen palliatiivisessa hoidossa.