Siirry suoraan sisältöön

Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK), sosiaaliala
Kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Osaamiskuvaus

Sosiaali- ja terveysalan ylempi amk -tutkinto profiloituu työelämässä tarvittavan vaativan tason asiantuntijuuden vahvistamiseen terveyden edistämisessä. Valmistuneilla on laaja ja syvällinen teoreettinen tieto sekä taito toimia työelämän kehittäjänä vaativissa terveyden edistämisen asiantuntijatehtävissä.

Terveyden edistämisen asiantuntijakoulutus on saanut International Union for Health Promotion and Education (IUHPE) organisaation globaalin akkreditointitunnustuksen 2015–2025. Jokainen terveyden edistämisen asiantuntijaksi Jamkista valmistunut voi hakea henkilökohtaista rekisteröintiä Health Promotion Practitioneriksi IUHPE:lta. Health Promotion Practitioneriksi rekisteröityneet asiantuntijat ovat etulinjassa kehittämässä hyvinvointipalveluita nykyaikaisten vaatimusten ja tulevaisuuteen suuntaavien terveyttä edistävien ohjelmien, suunnitelmien ja toimintatapojen toteuttamiseksi.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelman (90 op) sisältö ja rakenne on seuraavanlainen:

Yhteinen Master -osaamisen kokonaisuus muodostuu kahdesta moduulista Johtaminen ja Tutkimus- ja kehittämistoiminta. Tämän kokonaisuuden opinnot ovat Jamkin yhteisiä Master-tason opintoja kaikille ylemmille AMK-tutkinto-ohjelmille. Terveyden edistämisen opiskelijoiden tulee suorittaa Johtamisen moduulista vähintään 5 op ja Tutkimus- ja kehittämistoiminnan moduulista vähintään 10 op.

Terveyden edistämisen ydinosaamisen kokonaisuus muodostuu asiantuntijaopinnoista (20 op) sekä opinnäytetyöstä (30 op). Opinnäytetyö on tutkintosäännön mukaan työelämän kehittämistehtävä, jonka tavoitteena on osoittaa opiskelijan kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Täydentävän osaamisen kokonaisuus laajentaa ja syventää opiskelijan osaamista. Opiskelijan vapaasti valittavat opinnot, jotka soveltuvat hänen henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansa, tukevat hänen urasuunnitelmansa mukaista osaamisen kehittämistä. Opiskelija voi valita opintoja Jamkin omasta YAMK-tarjonnasta ja muiden ammattikorkeakoulujen verkkotarjonnasta (CampusOnline, EduFutura). EduFutura opintojen toteuttamisesta vastaavat Jamk, Jyväskylän yliopisto ja Gradia.

Lisäksi opiskelija voi edistää kansainvälisyys- ja yrittäjyysosaamistaan valitsemalla englanninkielisestä opintotarjonnasta tai osallistumalla kansainvälisiin intensiivikoulutusohjelmiin. Yrittäjyyttä kehittävillä opinnoilla opiskelija voi edistää omaa yritystoimintaansa. Jamkissa mahdollistuu myös kasvatustieteellisten perusopintojen opiskelu vapaasti valittavina opintoina.

Täydentävän osaamisen kokonaisuudessa on mukana myös EduPal-hankkeessa ammattikorkeakoulujen yhteistyönä suunniteltu Kliininen asiantuntijuus palliatiivisessa hoidossa, jossa tavoitteena on palliatiivisen hoidon B- ja C-tason osaaminen. Lisäksi tarjonnassa on myös Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiseen liittyviä opintoja ja ammattikorkeakouluverkoston yhteistyönä toteuttamat mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijuusopinnot.

Opintojen joustava toteuttaminen

Keväällä 2023 alkava Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma toteutuu suurimmaksi osaksi etätoteutuksin.

Opiskelijalle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja suomalaisissa ja ulkomaisissa kumppanikorkeakouluissa. Muualla suoritettuja korkeakouluopintoja voi hyväksilukea tutkintoon. Opiskelijalla tulee olla todistus tai muu dokumentti, jolla hän osoittaa suorittaneensa opinnot. Muualla hankittua osaamista voi kuvata ja näyttää toteen, jolloin osaaminen voidaan hyväksyä osaksi opintoja. Lisätietoja Opiskelijalle-sivuilla.

Työelämäläheinen oppiminen

Opintojaksoihin sisältyviä oppimistehtäviä voi ja on suositeltavaa tehdä omaan työyhteisöönsä. Monia työyhteisön kehittämistehtäviä voidaan myös tuoda suunniteltavaksi, jalostettavaksi ja ratkaistavaksi oppimistehtävinä.

Opiskeluun on mahdollista rakentaa henkilökohtainen opintopolku opinnollistamalla työtä ja hyödyntämällä laajasti Jamkin ylempien AMK-tutkintojen, CampusOnlinen ja EduFuturan tarjontaa.

Opinnäytetyö on sosiaali- ja terveysalalla yleisesti työelämän tutkimuksellinen kehittämistehtävä tai soveltava tutkimus. Se muodostaa yhden kolmasosan tutkinnon opintopisteistä ja sen kautta on mahdollista kehittää omaa osaamistaan ja viedä uratavoitteita haluamaansa suuntaan. Opinnäytetyö on organisaatiosi toimintaa rakentavasti kehittävä, uutta oivaltava ja uusia ratkaisuja ja kehitystä tuottava tutkimus- ja kehittämisprojekti. Opinnäytetyön voi kohdentaa myös muuhun kuin nykyiseen toimintaan, jolloin on mahdollista saada kompetenssi uudelle toimialalle tai asiantuntijuus uudenlaisiin työtehtäviin.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelmasta valmistuneet ovat työllistyneet erilaisiin asiantuntija-, esimies-, kehittämis- ja koordinointitehtäviin sosiaali- ja terveysalan julkisiin, yksityisiin ja kolmannen sektorin organisaatioihin, kehittämishankkeisiin esimerkiksi projektipäälliköiksi ja asiantuntijoiksi. Valmistuneet voivat toimia myös hyvinvointialan yrittäjinä tai asiantuntijana kansainvälisissä ja monikulttuurisissa kehittämistehtävissä. Jamkista valmistuneet YAMK-tutkinnon suorittaneet työllistyvät hyvin koulutusta vastaaviin asiantuntijatehtäviin.

Kelpoisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden julkisiin virkoihin tai toimiin sekä muihin tehtäviin, joissa kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Jatko-opinnot

Valmistunut opiskelija voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009) sekä ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Opetussuunnitelman laadinnassa on huomioitu työelämän edustajien näkemykset ja osaamistarpeiden ennakointiin liittyvät aineistot sekä koulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden ja alumnien näkemykset. Tutkinto-ohjelman suunnittelussa on huomioitu kansallisten ja kansainvälisten (mm. IUPHE) yhteistyökumppaneiden näkemykset alan osaamisen kehittämisestä. Suunnittelussa on huomioitu myös alan neuvottelukunnan antama informaatio tulevaisuuden osaamisen kehittämistarpeista.

Vastuuhenkilö

Järvinen Sari
Tutkintovastaava
Hyvinvointiyksikkö, Terveysala
+358404861080
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Terveyden edistäminen (YAMK)
Tunnus
(YSC2023KM)

Terveyden edistäminen (YAMK)
Tunnus
(YSC2024KM)
Terveyden edistäminen (YAMK)
Tunnus
(YSC2023KM)

Ajoitus 01.09.2023 - 20.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0210-3015 Ryhmät YSY22SM YSY22ST YSU23KM ZJAYSC23KM YSC23KM ZJAYSU23KM