Siirry suoraan sisältöön

Uudistuva ja kestävä mielenterveys- ja päihdetyöLaajuus (5 op)

Tunnus: YS00BY75

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Katja Kokkinen

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija :
-osaa tarkastella mielenterveys- ja päihdetyötä kriittisesti kestävän kehityksen tavoitteiden ja eettisen vastuullisuuden näkökulmista.
-tunnistaa ja reflektoi mielenterveyteen vaikuttavia globaaleja ja kansallisia ilmiöitä sekä näihin liittyvää yhteiskunnallista ja yhteisöllistä vaikuttamista
-osaa arvioida ja kehittää nykyisiä ja uusia mielenterveys- ja päihdetyön menetelmiä tulevaisuusorientoituneesti yhdessä asiakkaiden kanssa

Sisältö

- Kestävä kehitys ja eettinen vastuullisuus mielenterveys- ja päihdetyössä
- Globaalit ja kansalliset mielenterveyteen vaikuttavat ilmiöt
- Yhteiskunnallinen ja yhteisöllinen vaikuttaminen
- Moninaisten menetelmien kriittinen arviointi ja käyttö mielenterveys- ja päihdetyössä (mm. digitalisaation mahdollisuudet ja haasteet)
- Asiakaslähtöinen mielenterveys- ja päihdetyötä uudistava, tulevaisuussuuntautunut työote

Esitietovaatimukset

Mielenterveys- ja päihdetyön YAMK-opintojen opintokokonaisuuden opiskelijalta edellytetään
sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön tai ensihoitajan perustutkintoa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija:
-osaa hakea tietoa aihealueeseen liittyen ja käyttää kansallisia ja kansainvälisiä lähteitä.
-osaa soveltaa kuvailevalla tasolla keräämäänsä tietoa nykyisten käytäntöjen ja toimintatapojen tarkastelussa.
-ei osoita aihealueen kriittistä arviointia.
Osallistuminen opintojaksolle on vaihtelevaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija:
-osaa hakea näyttöön perustuvaa tietoa aihealueesta sekä kansallisista että kansainvälisistä tiedonlähteistä sekä arvioimaan lähteitä kriittisellä otteella.
-osaa tehdä analyysia ja synteesiä aihealueesta
-osaa käyttää hankkimaansa tietoa nykyisten toimintatapojen kriittisessä arvioinnissa ja kehittämisessä.
Osallistuminen opintojaksolla on pääsääntöisesti aktiivista ja ammatillista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:
-osaa hakea näyttöön perustuvaa tietoa aihealueesta useista kansallisista ja kansainvälisistä tiedonlähteistä.
-osaa arvioida tutkimuksia kriittisellä otteella ja kykenee muodostamaan kerätystä tiedosta synteesiä.
-osoittaa syvällisen näkemyksensä aihealueesta.
-osaa kriittisesti arvioida nykyisiä käytäntöjä ja luomaan uusia näyttöön perustuvia toimintatapoja.
Osallistuminen opintojaksolla on kokonaisuutena aktiivista ja ammatillista.

Lisätiedot

Opintojakso on osa Mielenterveys- ja päihdetyön syventävät YAMK-opinnot opintokokonaisuutta eikä sitä voi suorittaa erillisenä.

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 25.08.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 01.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)
Opettaja
 • Katja Kokkinen
Vastuuopettaja

Katja Kokkinen

Ryhmät
 • ZJAYSI24S1
  Avoin AMK, sote, Kliininen asiantuntija (MTP), YAMK-polku
 • YSI24S1
  Kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija :
-osaa tarkastella mielenterveys- ja päihdetyötä kriittisesti kestävän kehityksen tavoitteiden ja eettisen vastuullisuuden näkökulmista.
-tunnistaa ja reflektoi mielenterveyteen vaikuttavia globaaleja ja kansallisia ilmiöitä sekä näihin liittyvää yhteiskunnallista ja yhteisöllistä vaikuttamista
-osaa arvioida ja kehittää nykyisiä ja uusia mielenterveys- ja päihdetyön menetelmiä tulevaisuusorientoituneesti yhdessä asiakkaiden kanssa

Sisältö

- Kestävä kehitys ja eettinen vastuullisuus mielenterveys- ja päihdetyössä
- Globaalit ja kansalliset mielenterveyteen vaikuttavat ilmiöt
- Yhteiskunnallinen ja yhteisöllinen vaikuttaminen
- Moninaisten menetelmien kriittinen arviointi ja käyttö mielenterveys- ja päihdetyössä (mm. digitalisaation mahdollisuudet ja haasteet)
- Asiakaslähtöinen mielenterveys- ja päihdetyötä uudistava, tulevaisuussuuntautunut työote

Aika ja paikka

Intensiivipäivät 30.9-1.10.2024 Jamk, Jyväskylä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Higgins, A., Kilkku, N. & Kristofersson, G.K. 2022. Into the Future: Challenges and opportunities for the APMH role. Teoksessa Higgins. A., Kilkku, N. & Kristofersson, G.K. (toim.), Advanced Practice in Mental Health Nursing (s. 394-408). Springer, Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-05536-2
Välimäki, M. & Hipp, K. 2022. E-Mental health and health informatics. Teoksessa Higgins, A., Kilkku, N. & Kristofersson, G.K. (toim.), Advanced Practice in Mental Health Nursing (s. 379-393). Springer, Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-05536-2
World mental health report: transforming mental health for all. Geneva: World Health Organization; 2022. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Soveltuvin osin

Muut ajankohtaiset artikkelit ja muu materiaali

Opetusmenetelmät

Ennakkotehtävä, kaksi peräkkäistä intensiivipäivää Jyväskylässä (luentoja, ryhmätöitä), kirjallinen tehtävä tai tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallisen tehtävän palautuspäivä / tentti sovitaan intensiivipäivillä. Kaksi uusintamahdollisuutta (sovitaan intensiivipäivillä):
1. Uusintapäivä (n 2 viikkoa palautuspäivästä)
2. Uusintapäivä (n 2 viikkoa edellisestä palautuspäivästä)
Uusintapäivien jälkeen palautuksia ei oteta vastaan

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ennakkotehtävä 1 op, intensiivipäivät 1 op, opintojakson kirjallinen tehtävä / tentti 3 op

Sisällön jaksotus

Opintojakson ennakkotehtävä annetaan noin kuukausi ennen intensiivipäiviä. Kirjallinen tehtävä tai tenttimateriaali annetaan intensiivipäivillä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on osa Mielenterveys- ja päihdetyön syventävät YAMK-opinnot opintokokonaisuutta eikä sitä voi suorittaa erillisenä.

Taustakoulutusvaatimus näihin opintoihin on sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, ensihoitaja tai kätilö.

Opintojakson järjestämisvastuussa oleva ammattikorkeakoulu vastaa opintojakson toteuttamisesta ja arvioinnista.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija:
-osaa hakea tietoa aihealueeseen liittyen ja käyttää kansallisia ja kansainvälisiä lähteitä.
-osaa soveltaa kuvailevalla tasolla keräämäänsä tietoa nykyisten käytäntöjen ja toimintatapojen tarkastelussa.
-ei osoita aihealueen kriittistä arviointia.
Osallistuminen opintojaksolle on vaihtelevaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija:
-osaa hakea näyttöön perustuvaa tietoa aihealueesta sekä kansallisista että kansainvälisistä tiedonlähteistä sekä arvioimaan lähteitä kriittisellä otteella.
-osaa tehdä analyysia ja synteesiä aihealueesta
-osaa käyttää hankkimaansa tietoa nykyisten toimintatapojen kriittisessä arvioinnissa ja kehittämisessä.
Osallistuminen opintojaksolla on pääsääntöisesti aktiivista ja ammatillista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:
-osaa hakea näyttöön perustuvaa tietoa aihealueesta useista kansallisista ja kansainvälisistä tiedonlähteistä.
-osaa arvioida tutkimuksia kriittisellä otteella ja kykenee muodostamaan kerätystä tiedosta synteesiä.
-osoittaa syvällisen näkemyksensä aihealueesta.
-osaa kriittisesti arvioida nykyisiä käytäntöjä ja luomaan uusia näyttöön perustuvia toimintatapoja.
Osallistuminen opintojaksolla on kokonaisuutena aktiivista ja ammatillista.

Esitietovaatimukset

Mielenterveys- ja päihdetyön YAMK-opintojen opintokokonaisuuden opiskelijalta edellytetään
sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön tai ensihoitajan perustutkintoa.

Lisätiedot

Opintojakso on osa Mielenterveys- ja päihdetyön syventävät YAMK-opinnot opintokokonaisuutta eikä sitä voi suorittaa erillisenä.