Siirry suoraan sisältöön

Toimintaterapeutti (AMK)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Toimintaterapeutti (AMK)

Laajuus:
210 op

Osaamiskuvaus

Toimintaterapeutti on kuntoutusalan asiantuntija, jonka tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa työskennellen mahdollistaa tälle merkityksellinen ja toimiva arki. Toimintaterapiaopintojen aikana opit tarkastelemaan asiakkaan (yksilö, ryhmä tai yhteisö) toimintaa mahdollistavia tekijöitä sekä keinoja tukea tämän selviytymistä omassa arjessaan merkityksellisen toiminnan avulla. Toimintakeskeinen ja monitieteinen teoriatausta, monialainen kuntoutusosaaminen sekä näyttöön perustuva työote kulkevat mukanasi läpi opintojen. Opintojen läpi leikkaavina teemoina ovat tulevaisuuden innovatiiviset ratkaisut liittyen mm. digitalisaatioon sekä kestävään kehitykseen.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Toimintaterapeutin tutkinto-ohjelmassa suoritat Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, tutkintonimikkeenä Toimintaterapeutti (AMK).

Opinnoissa keskityt eri-ikäisten asiakkaiden ja perheiden toiminnan ja osallistumisen mahdollistamiseen ja itsenäisen selviytymisen tukemiseen. Perehdyt mm. terapeuttisen vuorovaikutuksen rakentamiseen, toimintakyvyn arviointiin ja toiminnan tavoitteelliseen käyttöön, ympäristöjen arviointiin, asiakaslähtöiseen prosessiin, neuvontaan ja ohjaukseen.

Ensimmäisenä opiskeluvuonna painopiste on kuntoutus- ja sosiaalialan yhteisissä opinnoissa, joissa tarkastelet alojen asiakkuuksia muuttuvassa toimintaympäristössä. Lisäksi ensimmäisenä vuonna opiskelet opiskelu- ja työelämävalmiuksia ja toimintaterapian teoreettisia perusteita. Toimintaterapian ammatillinen ydinosaaminen kehittyy siten, että ensimmäisenä vuonna perehdyt toimintakeskeiseen lähestymistapaan sekä toiminnan ja osallistumisen merkitykseen yksilön elämässä.

Seuraavina opiskeluvuosina tutustut tarkemmin toiminnan ja osallistumisen arviointiin ja edistämiseen toimintaterapian keinoin. Opinnoissa tarkastelet myös toimintaterapian mahdollisuuksia eri ympäristöissä, verkostoissa ja yhteisöissä. Toimintaterapiaprosessin vaiheiden tunteminen sekä tutkimusnäyttöön perustuvan toimintaterapian ymmärtäminen ovat läpileikkaavana teemana opintojen eri vaiheissa.

Opintojen joustava toteuttaminen

Päivä- ja monimuoto-opiskelu edellyttävät molemmat aktiivista opiskeluotetta noin 40h viikossa sekä motivaatiota ottaa vastuuta omasta oppimisestasi. Molemmissa opiskelumuodoissa hyödynnät moniammatillista yhteistyötä sekä lisääntyvässä määrin digitaalisia oppimismahdollisuuksia, esim. e-aineistoja ja verkossa tapahtuvaa vuorovaikutusta.

Päiväopiskelu edellyttää sinulta osallistumista opintoihin arkipäivisin. Monimuoto-opiskelu edellyttää sinulta mahdollisuutta osallistua webinaareihin arkipäivisin sekä kontaktipäiviin Jyväskylässä noin 2-5 päivänä kuukausittain. Tarvitset opinnoissasi tietoteknisiä taitoja sekä halua kehittyä verkko-oppijana.

Toimintaterapian opinnot etenevät joustavasti henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Esimerkiksi harjoittelua voit suorittaa yksilöllisen suunnitelman mukaisesti eri puolilla Suomea tai ulkomailla joustavasti opintojen eri vaiheissa. Jos sinulla on aiempaa sosiaali- tai terveysalan osaamista voit selvittää hyväksiluvun mahdollisuuksiaan (lisää tietoa opinto-oppaassa). Joustavuutta opintoihin tai mahdollisuutta nopeuttaa valmistumista tarjoaa esim. opiskelu kesäaikaan.

Voit syventää omaa osaamistasi omien kiinnostuksenkohteittesi mukaisesti täydentävien opintojen, harjoittelupaikkojen sekä opinnäytetyön valintojen kautta. Jamkissa sinulla on hienot mahdollisuudet esimerkiksi kehittää yrittäjyysosaamista tai kehittämistyöhön ja innovaatioihin liittyvää osaamista.

Sinulle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia) ja kansainvälisiä opintoja eurooppalaisissa EUDRES-korkeakouluissa. Voit lisäksi valita opintoja suomalaisista ja ulkomaisista kumppanikorkeakouluista, esimerkiksi muista ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Voit hakea hyväksilukua muualla suoritetuista korkeakouluopinnoista.

Työelämäläheinen oppiminen

Opiskelussa painottuu työelämäläheinen oppiminen. Noin kolmasosa opinnoista on harjoittelua tai kehittämistehtäviä alan työpaikoissa, kuten julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin sosiaali- ja terveysalan yksiköissä ja yhteisöissä sekä myös projekteissa ja kehittämishankkeissa. Harjoittelut ja kehittämistehtävät toteutuvat henkilökohtaisen ura- ja opiskelusuunnitelmasi mukaisesti opintojen eri vaiheissa ja niiden tarkoituksena on kehittää tulevaisuuden työelämässä tarvittavaa ammatillista osaamista sekä monialaista tiimityöosaamista.

Mikäli teet opintojen aikana töitä sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä, voit tutustua opinnollistamisen mahdollisuuksiin.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Toimintaterapeuttina voit työskennellä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Työympäristösi voi olla esimerkiksi sairaalassa, terveyskeskuksessa, kuntoutuskeskuksessa, koulussa tai päiväkodissa. Toimintaterapeuteilla on lisääntyvässä määrin mahdollisuuksia työskentelyyn myös hyvinvointialan järjestöissä, hankkeissa ja kolmannen sektorin työpaikoissa. Opinnoissa kerrytetty yrittäjyysosaaminen mahdollistaa myös oman yrityksen perustamisen.

Työllistymistäsi voivatkin tukea opinnoissasi tehdyt valinnat. Esimerkkeinä harjoittelu tai opinnäytetyössä tehty kehittämistehtävä, tiettyyn toimintakeskeiseen arviointimenetelmään tai työtapaan perehtyminen, kansainvälinen toiminta tai digitaalisiin sosiaali- ja terveysalan ratkaisuihin perehtyminen opintojen aikana.

Kansainvälisyysosaamisesi kehittyy opintojen aikana, sillä osa opinnoista toteutetaan englannin kielellä ja suuri osa opiskelumateriaalista on englanninkielistä. Lisäksi kansainvälistä osaamista on mahdollista lisätä suorittamalla opintoja tai harjoittelua ulkomailla.

Kelpoisuudet

Toimintaterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut lallistettu toimintaterapeutti. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää hakemuksen perusteella oikeuden harjoittaa ammattia koulutetulle toimintaterapeutille.

Jatko-opinnot

Voit valmistuttuasi ja vähintään kahden vuoden työkokemuksen jälkeen hakeutua ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Voit jatkaa opintojasi hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin, ammatilliseen opettajankoulutukseen tai ulkomaisiin maisterikoulutuksiin. Ammattikorkeakoulu tarjoaa osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia mm. avoimessa ammattikorkeakoulussa, erikoistumiskoulutuksissa ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Koulutuksen suunnitteluun on osallistunut opettajien ohella opiskelijoiden edustajia sekä sosiaali- ja terveysalan edustajia tilaisuuksissa, joissa on tarkasteltu sekä sosiaali- ja terveysalan yhteistä osaamista että ammattikohtaista osaamista erityisesti tulevaisuuden osaamistarpeiden näkökulmasta. Opiskelijoita sekä alumneja on kuultu sekä opintojen sisällön että oppimisen tapojen tarkentamiseksi.

Koulutus täyttää Toimintaterapian maailmanliiton (WFOT World Federation of Occupational Therapists) toimintaterapeuttikoulutukselle asetetut minimistandardit ja tämä vastaavuus tarkistetaan kansainvälisessä auditoinnissa viiden vuoden välein.

Opetussuunnitelmassa on hyödynnetty tulevaisuuden työelämän ja koulutuksen kartoituksia sekä kompetenssiviitekehyksiä, kuten WFOT suositusta (Minimum Standards for the Education of Occupational Therapists 2016) sekä Toimintaterapiakoulutuksen Euroopanjärjestön (ENOTHE European Network of Occupational Therapy in Higher Education) määrittelemiä osaamiskuvauksia.

Vastuuhenkilö

Emmi Ritvos
Lehtori, Hyvinvointiyksikkö
Kuntoutus- ja sosiaaliala
+358504098259
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Toimintaterapeutti
Tunnus
(STT2024SS)

Toimintaterapeutti
Tunnus
(STT2025KM)
Toimintaterapeutti
Tunnus
(STT2023SS)

Toimintaterapeutti
Tunnus
(STT2024KS)
Toimintaterapeutti
Tunnus
(STT2022SS)
Toimintaterapeutti
Tunnus
(STT2021SS)

Toimintaterapeutti
Tunnus
(STT2022SS)
Toimintaterapeutti
Tunnus
(STT2020SS)

Timing 30.10.2023 - 19.12.2023 Code ST00BO75-3003 Groups STT22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus SZXX2026-3004 Ryhmät ZJA23SSTKKU SKO21SM
Timing 01.11.2023 - 30.05.2024 Code ST00CJ00-3001
Timing 08.01.2024 - 10.03.2024 Code SWTT2011-3007 Groups STT21S1 STT21SM
Timing 30.10.2023 - 19.12.2023 Code SWTT2011-3009 Groups STT21S1 STT21SM
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZXX2022-3016 Ryhmät SKO22SM
Ajoitus 21.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SZXX2022-3018 Ryhmät SKO22SM SKO21SM
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus SZXX2022-3019 Ryhmät ZJA23SSA
Ajoitus 03.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus STTS2016-3008 Ryhmät STT21S1 STT21SM
Ajoitus 28.08.2023 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus STTS2016-3009 Ryhmät STT21S1 STT21SM
Ajoitus 13.05.2024 - 15.12.2024 Toteutuksen tunnus STTS2016-3010 Ryhmät STT22S1 STT21S1 STT22SM STT21SM
Timing 03.01.2024 - 10.03.2024 Code SWTT2010-3006 Groups STT21SM
Timing 28.08.2023 - 29.10.2023 Code SWTT2010-3007 Groups STT21S1
Timing 15.01.2024 - 20.05.2024 Code ZZPP0750-3166
Timing 15.01.2024 - 20.05.2024 Code ZZPP0750-3168
Timing 05.09.2023 - 22.12.2023 Code ZZPP0920-3048 Groups TLP20S1 MTM21S1 TLP20SAVO
Ajoitus 09.10.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3057 Ryhmät ZJA22KYK
Ajoitus 02.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3051
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3043 Ryhmät TLS20S1 TSA21SA TSA21SB MPT21S1 TLS20SB SOS20SM TLS20SA SKO21SM
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3047
Ajoitus 12.09.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3050
Timing 15.01.2024 - 31.05.2024 Code ZZPP0920-3049
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZZZ1852-3007
Ajoitus 11.03.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus SZZZ1853-3006
Ajoitus 28.08.2023 - 05.11.2023 Toteutuksen tunnus SZZZ1851-3013
Ajoitus 08.01.2024 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus SZZZ1851-3014
Ajoitus 08.01.2024 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus STTSW201-3013 Ryhmät STT23SM ZJASTT23SM
Ajoitus 08.01.2024 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus STTSW201-3014 Ryhmät STT23S1
Ajoitus 03.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus STTSW202-3010 Ryhmät STT22S1 STT22SM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus STTSW202-3011 Ryhmät STT20S1 STT21S1 STT20SML STT21SM STT20SM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus STTSW203-3008 Ryhmät STT20S1 STT22S1 STT21S1 STT22SM STT21SM STT20SML STT20SM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus STTSW203-3009 Ryhmät STT20S1 STT21S1 STT20SML STT21SM STT20SM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus STTSW204-3005 Ryhmät STT20S1 STT21S1 STT21SM STT20SML STT20SM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus STTSW204-3006 Ryhmät STT21S1 STT21SM STT20SML
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3158 Ryhmät ZJASAR23SM ZJASAR23S1 SAR23S1 SAR23SM
Ajoitus 10.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3170 Ryhmät ZJAG23SSSKP ZJAG23SSKKP ZJA23SSA ZJA23SS2
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3171 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3173 Ryhmät ZJAG23SMP MPT23S1 ZJAMPT23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3179 Ryhmät SAR24KM SAR24K1 ZJASAR24KM ZJASAR24K1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3182 Ryhmät ZJASKO23SM SKO23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3183 Ryhmät ZJASOS23SM SOS23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3184 Ryhmät SFT23SM ZJASFT23S1 SFT23S1 ZJASFT23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3185 Ryhmät STT23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3186 Ryhmät STT23SM ZJASTT23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3189 Ryhmät MPT24KM ZJAMPT24KM
Ajoitus 25.08.2023 - 31.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3190 Ryhmät ZJAG23STR ZJAG23STS ZJAG23STV ZJAG23STL ZJAG23STK
Timing 01.08.2023 - 31.12.2023 Code ZZPP0420-3191 Groups TAR23S1
Ajoitus 03.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3192 Ryhmät ZJASOK24K1 SOK24K1
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3193 Ryhmät ZJASFT24KM SFT24KM STT24KM ZJASTT24KM
Ajoitus 06.05.2024 - 06.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00BC02-3029
Ajoitus 28.08.2023 - 29.12.2023 Toteutuksen tunnus SZ00BT33-3003 Ryhmät ZJA23SS
Ajoitus 08.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SZ00BT33-3004 Ryhmät ZJA24KSDC
Ajoitus 06.11.2023 - 10.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3059 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 09.10.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3061
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3055
Ajoitus 01.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3063
Timing 02.10.2023 - 30.11.2023 Code ZZPP0740-3058
Timing 18.02.2024 - 24.04.2024 Code ZZPP0740-3067
Ajoitus 18.02.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3060
Ajoitus 22.04.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3070
Ajoitus 02.10.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3057
Timing 04.09.2023 - 22.12.2023 Code ZZPP0740-3056
Timing 01.02.2024 - 30.04.2024 Code ZZPP0740-3066
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus STTS2010-3014 Ryhmät STT23SM ZJASTT23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus STTS2010-3015 Ryhmät STT23S1
Ajoitus 03.01.2024 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus STTS2010-3016 Ryhmät STT24KM ZJASTT24KM
Ajoitus 28.08.2023 - 25.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0620-3001 Ryhmät TSA20SA TSA20SB
Ajoitus 28.08.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus SZXX2016-3011 Ryhmät SOS22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus SZXX2016-3012 Ryhmät SOS22SM
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZ00BM10-3017
Ajoitus 11.03.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus SZ00BM10-3018
Ajoitus 07.09.2023 - 27.10.2023 Toteutuksen tunnus SZ00BB86-3011
Ajoitus 15.01.2024 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus SZ00BB86-3012
Ajoitus 21.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SZ00BB86-3013
Ajoitus 05.03.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZVV0420-3004
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus SZXX2011-3011 Ryhmät SFT23SM STT23SM SFT23S1 ZJASFT24KM STT23S1 SFT24KM SOS23SM SKO23SM ZJASTT23SM ZJASFT23S1 ZJASKO23SM ZJAG23SSKKP ZJASFT23SM ZJA23SSA ZJASOS23SM STT24KM ZJASTT24KM
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZXX2024-3010
Ajoitus 11.03.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus SZXX2024-3011
Ajoitus 11.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus STTS2011-3010 Ryhmät STT23SM ZJASTT23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus STTS2011-3011 Ryhmät STT22S1
Timing 11.03.2024 - 20.05.2024 Code ST00BO76-3005 Groups STT23S1
Timing 28.08.2023 - 29.10.2023 Code ST00BO76-3006 Groups STT22SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3163 Ryhmät SAR22SM2
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3192 Ryhmät ZJASAR23KM SAR23KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3194 Ryhmät SAR23KM2
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3199 Ryhmät STT24KM ZJA24SS ZJASTT24KM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3212 Ryhmät ZJASAR23SM SAR23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3221 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 03.01.2024 - 12.09.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3226 Ryhmät ZJASOK24K1 SOK24K1
Ajoitus 21.08.2023 - 20.05.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3230 Ryhmät ZJASKO23SM SKO23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3231 Ryhmät ZJASOS23SM SOS23SM2 SOS23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3232
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3235 Ryhmät STT23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3236 Ryhmät ZJASTT23SM STT23SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3237 Ryhmät ZJASFT23S1 SFT23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3238 Ryhmät SFT23SM ZJASFT23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 30.06.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3239 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3240 Ryhmät SAR24K1 ZJASAR24K1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3241 Ryhmät SAR24KM ZJASAR24KM
Timing 01.08.2023 - 31.07.2024 Code ZZPP0520-3244 Groups TAR23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3247 Ryhmät TSA24KM ZJATSA24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2028 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3248 Ryhmät MPT24KM ZJAMPT24KM
Ajoitus 18.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3251 Ryhmät LMS24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3253 Ryhmät ZJASFT24KM SFT24KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3255 Ryhmät SAR24KM2
Ajoitus 15.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3260 Ryhmät ZJAJ24KHUKR
Ajoitus 28.08.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus SZXX2012-3022 Ryhmät SFT21S1 SOS21SM STT22S1 SFT22SM STT22SM SKO21SM
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZXX2012-3023 Ryhmät SFT21S1 SOS21SM STT22S1 SFT22SM STT22SM SKO21SM
Ajoitus 11.03.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus SZXX2012-3025 Ryhmät SFT21S1 SOS21SM STT22S1 SFT22SM STT22SM SKO21SM
Ajoitus 21.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SZXX2012-3026 Ryhmät SFT21S1 SOS21SM STT22S1 SFT22SM STT22SM SKO21SM
Ajoitus 28.08.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus SZXX2012-3030 Ryhmät SFT21S1 SOS21SM STT22S1 SFT22SM STT22SM SKO21SM
Ajoitus 04.09.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus SZ00BB83-3007
Ajoitus 22.11.2023 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus SZZZ2000-3050 Ryhmät ZJAG23SSSKP ZJAG23SSKKP
Ajoitus 28.08.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus SZZZ2000-3051 Ryhmät SFT23SM STT23SM SFT23S1 STT23S1 SAR23S1 SAR23SM SOS23SM SKO23SM ZJASAR23SM ZJASTT23SM ZJASAR23S1 ZJASFT23S1 ZJASKO23SM ZJASFT23SM ZJASOS23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus SZZZ2000-3052 Ryhmät SFT23SM STT23SM SFT23S1 STT23S1 SAR23S1 SAR23SM SOS23SM SKO23SM ZJASAR23SM ZJASTT23SM ZJASAR23S1 ZJASFT23S1 ZJASKO23SM ZJASFT23SM ZJASOS23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus SZZZ2000-3053 Ryhmät SFT23SM STT23SM SFT23S1 STT23S1 SAR23S1 SAR23SM SOS23SM SKO23SM ZJASAR23SM ZJASTT23SM ZJASAR23S1 ZJASFT23S1 ZJASKO23SM ZJASFT23SM ZJASOS23SM
Ajoitus 03.01.2024 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus SZZZ2000-3054 Ryhmät ZJASOK24K1 ZJASFT24KM SAR24KM SAR24K1 SFT24KM ZJASAR24KM STT24KM SOK24K1 ZJASAR24K1 ZJASTT24KM
Ajoitus 03.01.2024 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus SZZZ2000-3055 Ryhmät ZJASOK24K1 ZJASFT24KM SAR24KM SAR24K1 SFT24KM ZJASAR24KM STT24KM SOK24K1 ZJASAR24K1 ZJASTT24KM
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SZZZ2000-3059 Ryhmät ZJA23SSA
Ajoitus 01.09.2023 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus SZ00BB87-3006
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ST00BA13-3015 Ryhmät STT23SM ZJASTT23SM
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ST00BA13-3016 Ryhmät STT23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ST00BA13-3017 Ryhmät ZJA23SSA
Ajoitus 28.08.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus SZXX2015-3016 Ryhmät STT21S1 STT22SM SOS22SM SKO22SM
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZXX2015-3017 Ryhmät STT22SM SOS22SM SKO22SM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZXX2015-3018 Ryhmät STT22S1 STT22SM SOS22SM SKO22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus SZXX2015-3019 Ryhmät STT22S1 STT22SM SOS22SM SKO22SM
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus STTS2013-3007 Ryhmät STT22SM
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus STTS2013-3009 Ryhmät STT22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus STTS2014-3007 Ryhmät STT22SM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus STTS2014-3008 Ryhmät STT22S1
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZXX2010-3032 Ryhmät ZJASFT23S1 SFT23S1 STT23S1 ZJAG22SSKKP
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZXX2010-3033 Ryhmät SFT23SM STT23SM ZJASTT23SM ZJASKO23SM ZJASFT23SM ZJASOS23SM SOS23SM SKO23SM
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZXX2010-3034 Ryhmät SFT23SM STT23SM ZJASTT23SM ZJASKO23SM ZJASFT23SM ZJASOS23SM SOS23SM SKO23SM
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZXX2010-3035 Ryhmät SFT23SM STT23SM ZJASTT23SM ZJASKO23SM ZJASFT23SM ZJASOS23SM SOS23SM SKO23SM
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZXX2010-3036 Ryhmät SFT23SM STT23SM ZJASTT23SM ZJASKO23SM ZJASFT23SM ZJASOS23SM SOS23SM SKO23SM
Ajoitus 11.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus SZXX2010-3037 Ryhmät ZJASFT24KM SFT24KM STT24KM ZJASTT24KM
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus SZXX2010-3039 Ryhmät ZJA23SSA
Ajoitus 17.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3185 Ryhmät LMS22S1
Ajoitus 12.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3186 Ryhmät LMS22KM
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3187
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3188
Ajoitus 31.08.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3189
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3190
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3191
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3192
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3193
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3194
Timing 25.09.2023 - 17.12.2023 Code ZZPC0220-3195
Timing 31.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3196
Timing 01.09.2023 - 15.12.2023 Code ZZPC0220-3197
Timing 29.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3198
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3199
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3200
Timing 04.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3201
Timing 04.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3202
Timing 04.09.2023 - 12.12.2023 Code ZZPC0220-3203
Timing 11.09.2023 - 18.12.2023 Code ZZPC0220-3204
Timing 11.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3205
Timing 04.09.2023 - 10.12.2023 Code ZZPC0220-3206
Timing 11.09.2023 - 17.12.2023 Code ZZPC0220-3207
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3208
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3209
Timing 23.10.2023 - 25.02.2024 Code ZZPC0220-3210
Timing 25.09.2023 - 17.12.2023 Code ZZPC0220-3211
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3212
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3213
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3214
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3215
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3216
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3217
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3218
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3219
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3220
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3221
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3222
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3223
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3224
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3225
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3226
Timing 15.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3228
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3229
Timing 15.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3230
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3231
Timing 05.02.2024 - 28.04.2024 Code ZZPC0220-3232
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3233
Timing 04.03.2024 - 31.05.2024 Code ZZPC0220-3234
Timing 05.02.2024 - 19.05.2024 Code ZZPC0220-3235
Timing 04.03.2024 - 31.05.2024 Code ZZPC0220-3236
Timing 23.10.2023 - 25.02.2024 Code ZZPC0220-3239
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3240 Ryhmät ZJA23SSA
Timing 11.03.2024 - 19.05.2024 Code ZZPC0220-3241
Timing 20.05.2024 - 19.06.2024 Code ZZPC0220-3242
Timing 20.05.2024 - 19.06.2024 Code ZZPC0220-3243
Timing 20.05.2024 - 19.06.2024 Code ZZPC0220-3244
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3145 Ryhmät LMS21KM
Ajoitus 17.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3146 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3147
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3148
Ajoitus 06.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3149
Ajoitus 06.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3150
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3151
Ajoitus 08.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3152
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3153
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3154
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3155
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3156
Ajoitus 04.09.2023 - 07.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3157
Ajoitus 04.09.2023 - 07.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3158
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3159
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3160
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3161
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3162
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3163
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3164
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3165
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3166
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3167
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3169
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3170
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3171
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3172
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3173
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3175
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3176
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3177
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3178
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3179
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3180
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3181
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3182
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3183
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3184
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3185
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3186
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3187
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3188
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3189
Ajoitus 29.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3190
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3191
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3192
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3195 Ryhmät ZJA23SSA
Ajoitus 25.03.2024 - 07.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3196
Ajoitus 11.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3197
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3198
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3199
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3200
Ajoitus 11.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3179 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3180
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3181
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3182
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3183
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3184
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3185
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3186
Ajoitus 08.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3187
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3188
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3189
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3190
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3191
Ajoitus 07.09.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3192
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3193
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3194
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3195
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3196
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3197
Ajoitus 11.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3198
Ajoitus 11.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3199
Ajoitus 18.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3200
Ajoitus 12.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3204
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3205
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3207
Ajoitus 15.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3208
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3209
Ajoitus 11.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3210
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3211
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3213
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3214
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3215
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3216
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3217
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3218
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3219
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3220
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3221
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3222
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3223
Ajoitus 19.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3227 Ryhmät LMS24KM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3228 Ryhmät ZJA23SSA
Ajoitus 05.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3230
Ajoitus 30.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3231
Ajoitus 05.02.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3232
Ajoitus 05.02.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3233
Ajoitus 20.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3234
Ajoitus 20.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3235
Ajoitus 28.08.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus SZXX2017-3008 Ryhmät SOS21SM
Ajoitus 11.03.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus SZXX2017-3009 Ryhmät SOS21SM
Ajoitus 20.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SZXX2017-3010 Ryhmät SOS21SM SKO22SM SKO21SM
Ajoitus 11.03.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus SZXX2027-3005 Ryhmät ZJA23SSTKKU SKO20SM
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZXX2025-3004 Ryhmät ZJA23SSTKKU SKO21SM
Ajoitus 28.08.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus SZ00BM09-3016 Ryhmät ZJA23SSTKKO2
Ajoitus 28.08.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus SZ00BM09-3020
Ajoitus 08.01.2024 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus SZ00BM09-3021
Ajoitus 08.05.2024 - 12.06.2024 Toteutuksen tunnus ZYVZ0200-3014
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus SZXX2018-3010 Ryhmät SOS22SM
Ajoitus 21.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SZXX2018-3011 Ryhmät SOS22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus STTS2015-3008 Ryhmät STT22SM
Ajoitus 11.03.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus STTS2015-3009 Ryhmät STT22S1
Timing 18.09.2023 - 21.12.2023 Code ZZPP0750-3136
Timing 28.08.2023 - 15.12.2023 Code ZZPP0750-3138
Timing 28.08.2023 - 15.12.2023 Code ZZPP0750-3139
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3141
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3142
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3143
Ajoitus 04.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3144
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3145
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3146
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3147
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3148
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3149
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3150
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3154 Ryhmät ZJASOS23SML
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3157 Ryhmät ZJA23SSA
Ajoitus 24.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3159 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3160
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3162
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3163
Timing 29.08.2023 - 15.12.2023 Code ZZPP0750-3169
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3172
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3170
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3171
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3173
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3174
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3178
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3183
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3184
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3185
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3186
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3187
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3188
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3190
Ajoitus 22.04.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3191