Siirry suoraan sisältöön

Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), automaatiotekniikka

Laajuus:
240 op

Osaamiskuvaus

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmasta valmistuneena osaat suunnitella, toteuttaa ja ylläpitää sähkö- ja automaatiojärjestelmiä eri toimialoilla. Matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan osaamisesi auttavat sinua ymmärtämään erilaisten järjestelmien toimintaa, suorittamaan laskelmia ja analysoimaan tietoa. Pystyt hyödyntämään ICT-teknologiaa päivittäisessä työssäsi ja sinulla on hyvä sähkötekninen perusosaaminen. Viestintä- ja kielitaidot puolestaan auttavat sinua kommunikoimaan tehokkaasti eri sidosryhmien kanssa, esittämään ideoitasi ja ratkaisujasi selkeästi ja työskentelemään monikulttuurisissa tiimeissä.

Automaatiotekniikkaan suuntautumalla opit suunnittelemaan tuotantolinjojen ja yritysten tuotteiden sisältämää automaatiota, mittauksia, ohjauksia, säätöjä ja käyttöliittymiä. Tunnet automaatiototeutusten eri tasot teollisuuslaitoksessa sekä teollisuuden keskeiset osaprosessit. Osaat suunnitella ja toteuttaa ohjausjärjestelmiä ja pystyt arvioimaan eri vaihtoehtoja ohjaus- ja säätöratkaisuiksi. Sinulla on osaamista ohjelmoitavista logiikoista, kenttäväylistä, tehdasverkoista, hajautetuista digitaalisista automaatiojärjestelmistä, PC-pohjaisista järjestelmistä ja käyttöliittymistä. Pystyt luomaan robotiikan ja konenäön avulla ratkaisuja tuotannon automatisoimiseen ja tehostamiseen. Hallitset keskeiset suunnittelutyökalut, joita käyttäen pystyt suunnittelemaan sovelluksia ohjauskohteisiin. Ymmärrät kenttälaite-, automaatio- sekä instrumenttisähkösuunnittelun standardien mukaiset periaatteet ja käytänteet. Osaat käyttää ja ohjelmoida laboratorioissa olevia laitteistoja, jotka ovat vastaavia kuin teollisuudessa käytettävät. Lisäksi ymmärrät automaation merkityksen kestävän kehityksen edistämisessä ja osaat hyödyntää automaatiota resurssien säästämiseksi, energiatehokkuuden parantamiseksi, päästöjen vähentämiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi.

Suuntautumalla sähkötekniikkaan opit hallitsemaan suunnittelussa käytettävät laskenta- sekä mitoitusmenetelmät ja suunnittelutyökalujen käytön sekä ymmärtämään sähkösuunnitteluprosessin eri vaiheet. Sinulla on sähkösuunnitteluosaamista teollisuus-, kiinteistö- ja jakeluverkkokohteista. Osaat soveltaa suunnittelussa käytettäviä standardeja ja toteuttaa niiden mukaisen dokumentoinnin. Ymmärrät yleisimpien sähkökoneiden, -laitteistojen ja -laitteiden toimintaperiaatteet ja osaat valita niistä ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita vaihtoehtoja. Sinulla on valmiudet mitoittaa ja valita sähköjärjestelmiä teknistaloudellinen näkökanta huomioiden. Ymmärrät sähkönsiirto ja -jakeluverkon perusrakenteen, toimintaperiaatteen, suojausmenetelmät, verkon komponenttien tehtävät ja sähköntuotantoteknologiat. Tiedostat myös sähköturvallisuussäädösten sekä standardien tärkeyden ja kykenet soveltamaan niitä tehtävissäsi. Osaat tehdä kytkentöjä, sähkömittauksia ja laitteiden konfigurointia. Tiedostat sähkötekniikan merkityksen kestävän kehityksen edistämisessä ja osaat hyödyntää uusiutuvia energialähteitä, kuten aurinkoenergiaa sähköntuotannossa sekä vaikuttaa sähkön tehokkaaseen käyttöön esimerkiksi kuormanohjauksen avulla.

Opintojen jälkeen sinulla on hyvät valmiudet osaamisesi jatkuvaan kehittämiseen, monipuoliseen viestintään ja tiedonhakuun. Lisäksi sinulla on valmiuksia toimia kansainvälisessä työympäristössä ja yrittäjänä.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelmassa voit rakentaa yksilöllisen opintopolun omiin kiinnostuksen kohteisiisi perustuen. Voit valita suuntaatko opintosi sähkö- vai automaatiotekniikan ja ammatillisilla täydentävillä opinnoilla voit vahvistaa osaamistasi haluamaasi suuntaan. Ensimmäisenä vuonna on pääosin perusopintoja, luonnontieteitä ja yleisiä työelämätaitoja. Ensimmäisen vuoden lopulla valitaan suuntautuminen, jonka jälkeen opinnot alkavat painottumaan ammatillisempiin teemoihin. Viimeisenä vuonna pääpaino on suuntautumisen mukaan valikoituvissa ammatillisissa aineissa.

Matematiikan, fysiikan, tietotekniikan, sähkötekniikan ja automaatiotekniikan perusopinnot ovat kaikille pakollisia. Sähkötekniikan perusopinnoissa opiskelet virtapiirilaskentaa, sähkövoimatekniikkaa ja elektroniikkaa. Sähköturvallisuus kuuluu opintoihin heti alusta alkaen. Tietotekniikan perusopintoihin kuuluu ohjelmointia, tietojärjestelmiä ja tietoverkkotekniikkaa. Automaatiotekniikan perusopintoihin sisältyy logiikkaohjelmoinnin perusteet sekä mittaus-, säätö- ja prosessitekniikkaa. Nämä perusopinnot antavatkin sinulle hyvän pohjan, jolle voit kasvattaa ammatillista osaamistasi haluamallesi suunnalle.

Automaatiosuuntautumisen sovellussuunnittelun opintojaksoilla käyt läpi järjestelmäkokonaisuuksia, joita käytetään esimerkiksi tuotteiden valmistuslinjojen ja teollisuuslaitosten ohjaamiseen. Suunnittelupainotteisilla automaation laitteisto- sekä instrumenttisähkösuunnittelua. Halutessasi voit valita opintoja, jotka keskittyvät robotiikan ja konenäön hyödyntämiseen teollisuudessa.

Sähkösuuntautumisen suunnitteluopintojaksoilla keskityt suunnitteluprosessin eri vaiheisiin sekä suunnittelumenetelmien ja -työkalujen käyttöön. Suunnittelukohteena voi olla teollisuuslaitos, kiinteistö tai jakeluverkko. Opinnoissa tutustut myös erilaisiin älykkäisiin sähköjärjestelmiin, jotka mahdollistavat tehokkaan uusiutuvan energian käytön ja sähkön käytön ohjaamisen.

Valinnaisiksi ammattiopinnoiksi voit valita esimerkiksi robotiikan, data-analytiikan tai kyberturvallisuuden opintoja.

Osa opinnoista on mahdollista suorittaa ulkomailla opiskelijavaihdossa. Kansainvälisyys osaamista voi kerryttää suorittamalla osan opinnoista kansainvälisen Automation and Robotics-tutkinto-ohjelman mukana.

Opintojen joustava toteuttaminen

Tutkinnon voi suorittaa päiväopintoina tai monimuotoisesti. Päiväopintoina suoritettaessa opinnot suoritetaan pääosin kampuksella ja jonkin verran myös verkossa. Opinnot ovat sidottu sekä aikaan, että paikkaan. Monimuotona opiskellessa opiskelu suoritetaan pääosin verkossa. Noin kolmen viikon välein kampuksella käydään tekemässä laboratoriotöitä tai muita läsnäoloa vaativia suoritteita. Opiskelusta osa on sidottu aikaan ja osa on ajoitettavissa itse. Monimuoto-opiskelu vaatii opiskelijalta itsenäisempää työskentelyä.

Sinulle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia) ja kansainvälisiä opintoja eurooppalaisissa EUDRES-korkeakouluissa. Voit lisäksi valita opintoja suomalaisista ja ulkomaisista kumppanikorkeakouluista, esimerkiksi muista ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Voit hakea hyväksilukua muualla suoritetuista korkeakouluopinnoista.

Työelämäläheinen oppiminen

Opiskelussa keskeisessä roolissa ovat sähkö- ja automaatiotekniikan laboratorioympäristöt, joissa päästään soveltamaan opittuja asioita käytäntöön. Laboratorioissa työskennellään käyttäen niitä laitteistoja ja ympäristöjä, joita tulevissa työtehtävissäkin käytetään. Myös harjoittelussa, opinnäytetyössä ja erilaisissa työelämäprojekteissa (esim. Jamk Future Factory®) päästään hyvin työelämäläheiseen toimintamalliin. Myös opinnollistaminen on työelämäläheisen oppimisen mahdollisuus, jolla tarkoitetaan työn, projektiopintojen ja opintojen yhdistämistä. Opinnollistamisesta laaditaan suunnitelma ja se dokumentoidaan opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Automaatio- ja sähkötekniikka on vauhdilla kehittyvä ala. Uudenlaista osaamista tarvitaan koko ajan. Ala on myös voimakkaasti kytköksissä ICT-alaan ja sen kehittymiseen.

Teollisuuden tuotantolinjojen automatisointi on jatkuvassa kasvussa. Erilaiset robotiikan ja konenäön ratkaisut lisääntyvät koko ajan. Automaatiota käytetään esimerkiksi tuotteiden valmistuslinjojen, teollisuuslaitosten, kiinteistöjen, kuljetus- ja kulkuvälineiden sekä työstö- ja työkoneiden ohjaukseen. Automaatiojärjestelmien osaajia tarvitaan mm. teollisuusprosessien ohjauksessa ja valvonnassa. Ohjausjärjestelmien käyttö kiinteistöissä lisääntyy koko ajan. Automaatioinsinöörinä työtehtäviäsi ovat mm. järjestelmien ja laitteiden hankinta, määrittely sekä suunnittelu, tuotekehitystyö, ohjelmointi ja käyttö- sekä kunnossapitotehtävät.

Älykkäät sähköverkot, hajautettu energiantuotanto, energiatehokkaat ratkaisut ja sähkökäyttöjen lisääntyminen mm. liikenteessä ovat tulevaisuutta. Sähköjärjestelmien ja -laitteiden sekä erilaisten mittausjärjestelmien osaajille riittää töitä. Sähkösuunnittelua tarvitaan mm. jakeluverkoihin, teollisuusympäristöihin tai kiinteistöihin.
Sähköinsinöörin pitää tuntea erilaiset sähkötekniikan tuotteet (moottorit, muuntajat) ja komponentit. Sähköturvallisuus- ja standardisointiosaaminen ovat välttämättömiä. Sähköinsinöörinä työtehtäviäsi ovat mm. sähkösuunnittelu, tuotekehitystyö, käyttö- ja kunnossapitotehtävät, tutkimus ja valvonta sekä toiminnan johtaminen.

Valmistumisen jälkeen työpaikkanasi voi olla prosessiteollisuuden tuotantolaitos, konepaja, laitetoimittaja, voimalaitos tai suunnittelutoimisto. Työtehtäväsi voivat olla myös johtamisen ja hallinnon, myynnin ja markkinoinnin, teknisen ostotoiminnan sekä asiakaspalvelun, koulutuksen ja konsultoinnin alalta. Teet työtä usein kansainvälisissä projekteissa aluksi projektiryhmän jäsenenä ja riittävän kokemuksen myötä projektiryhmän vetäjänä. Työhösi kuuluu paljon tiimityöskentelyä, palavereja ja usein myös matkustamista. Tärkeitä taitoja ovat ongelmanratkaisutaidot, yhteistyötaidot, asiakaspalveluhenkisyys ja kielitaito. Alan kehityksen seuraaminen, uusien asioiden omaksuminen ja kyky toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä ovat välttämättömiä.

Kelpoisuudet

Sähköpätevyys 1 -todistus oikeuttaa toimimaan sähkötöiden johtajan ja käytön johtajan tehtävissä kaikkien sähkölaitteistojen sähkötöissä, lukuun ottamatta hissien asennus-, korjaus ja huoltotöitä. Pätevyystodistuksen saamisen ehtona on, että hakija osoittaa täyttävänsä pätevyystodistuksen saamiseksi asetetut ehdot sähköalan koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä on suorittanut hyväksytysti sähköturvallisuustutkinnon. Tutkinto-ohjelmassa on mahdollista suorittaa opinnot, jotka täyttävät sähköalan koulutukselle valtioneuvoston asetuksessa (1435/2016) 3§ ja 4§ asetetut vaatimukset.

Jatko-opinnot

Voit valmistuttuasi ja vähintään kahden vuoden työkokemuksen jälkeen hakeutua ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Voit jatkaa opintojasi hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin, ammatilliseen opettajankoulutukseen tai ulkomaisiin maisterikoulutuksiin. Ammattikorkeakoulu tarjoaa osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia mm. avoimessa ammattikorkeakoulussa, erikoistumiskoulutuksissa ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Koulutuksen sisällön suunnittelussa painottuu paikallisten alan yritysten tarpeiden huomiointi ja niihin vastaaminen. Koulutuksen sisältöä säädetään vastaamaan yritysten nykyisiä ja tulevia tarpeita mm. neuvottelukuntatyöskentelyn kautta. Alumneja ja opiskelijoita on myös kuultu opetussuunnitelmatyössä. Suunnittelussa on myös huomioitu erilaiset tulevaisuustietoa sisältävät raportit. Muuttuva globaali ympäristö asettaa myös omat reunaehtonsa koulutuksen sisältöön, ja sitä kautta mm. kestävän kehityksen teemat näkyvät vahvemmin koulutuksessa ja sen tavoitteissa.

Vastuuhenkilö

Hukari Sirpa
Lehtori
+358144499686
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
Tunnus
(TSA2024SS)

Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
Tunnus
(TSA2025KM)
Sähkö- ja automaatiotekniikka
Tunnus
(TSA2023SS)

Sähkö- ja automaatiotekniikka
Tunnus
(TSA2024KM)
Sähkö- ja automaatiotekniikka
Tunnus
(TSA2022SS)

Sähkö- ja automaatiotekniikka
Tunnus
(TSA2023KM)
Sähkö- ja automaatiotekniikka
Tunnus
(TSA2022KM)

Sähkö- ja automaatiotekniikka
Tunnus
(TSA2021SS)
Sähkö- ja automaatiotekniikka
Tunnus
(TSA2020SS)

Sähkö- ja automaatiotekniikka
Tunnus
(TSA2021KM)

Ajoitus 01.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TSAAA550-3003 Ryhmät TSA21KMA
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TSAAA550-3004 Ryhmät TSA21SA TSA21SB
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TSAA0520-3012 Ryhmät TSA23KM
Timing 08.01.2024 - 19.05.2024 Code TSAA0520-3013 Groups TAR23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TSAA0520-3014 Ryhmät TSA23SR1 TSA23SR2
Ajoitus 01.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TSAA0500-3015 Ryhmät TSA23SR1 TSA23SR2
Timing 01.08.2023 - 31.12.2023 Code TSAA0500-3016 Groups TAR23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TSAA0500-3017 Ryhmät TSA24KM
Ajoitus 01.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TSAAA540-3004 Ryhmät TSA21SA
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TSAAA540-3005 Ryhmät TSA22KMA
Ajoitus 01.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TSAA0510-3011 Ryhmät TSA23KM
Timing 01.01.2024 - 19.05.2024 Code TSAA0510-3012 Groups TAR23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TSAA0510-3013 Ryhmät TSA23SR1 TSA23SR2
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TSAM0530-3006 Ryhmät TSA22KMA TSA22KMS
Timing 01.01.2024 - 19.05.2024 Code TSAM0530-3007 Groups TAR22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TSAM0530-3008 Ryhmät TSA22SS TSA22SA
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TSAS0530-3011 Ryhmät TSA23KM
Timing 01.01.2024 - 19.05.2024 Code TSAS0530-3012 Groups TAR23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TSAS0530-3013 Ryhmät TSA23SR1 TSA23SR2
Timing 15.01.2024 - 20.05.2024 Code ZZPP0750-3166
Timing 15.01.2024 - 20.05.2024 Code ZZPP0750-3168
Ajoitus 09.10.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3057 Ryhmät ZJA22KYK
Ajoitus 02.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3051
Ajoitus 12.09.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3050
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3092 Ryhmät TSA23SR1 TSA23SR2
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3093 Ryhmät TAR23S1
Ajoitus 15.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3094 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3095 Ryhmät TSA24KM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLF2300-3071 Ryhmät TSA23KM
Timing 08.01.2024 - 23.02.2024 Code TZLF2300-3072 Groups TAR23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 29.02.2024 Toteutuksen tunnus TZLF2300-3073 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLF2300-3074 Ryhmät TSA23SR1 TSA23SR2
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLF3300-3013 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 23.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZ00BB66-3011 Ryhmät TSA23KM
Timing 04.03.2024 - 26.04.2024 Code TZ00BB66-3012 Groups TAR23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 07.06.2024 Toteutuksen tunnus TZ00BB66-3013 Ryhmät TSA23SR1 TSA23SR2
Timing 08.01.2024 - 30.04.2024 Code TSAAA530-3006 Groups TAR22S1
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TSAAA530-3008 Ryhmät TSA22SA
Ajoitus 31.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TK00BP16-3001
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus TS00CB41-3001 Ryhmät TSA22S1 TSA20KM TSA21S1 TAR23S1 TSA21KM TSA24KM TSA23KM TSA23S1 TSA20S1 TSA22KM TAR22S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TS00CB42-3001
Ajoitus 24.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3151 Ryhmät TLS23SMM TRM23KMM TTV23S2 TKN23S1 TKN23SM TTV23S3 TER23S1 TTV23SM TTV23S5 TSA23SM LMS23S1 TER23SM TSA23S1 ZJATTV23SM TRY23S1 TLS23S1 UTIVERKKO TTV23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3158 Ryhmät ZJASAR23SM ZJASAR23S1 SAR23S1 SAR23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3171 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3173 Ryhmät ZJAG23SMP MPT23S1 ZJAMPT23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3179 Ryhmät SAR24KM SAR24K1 ZJASAR24KM ZJASAR24K1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3182 Ryhmät ZJASKO23SM SKO23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3183 Ryhmät ZJASOS23SM SOS23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3184 Ryhmät SFT23SM ZJASFT23S1 SFT23S1 ZJASFT23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3185 Ryhmät STT23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3186 Ryhmät STT23SM ZJASTT23SM
Ajoitus 30.08.2023 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3187 Ryhmät ZJA23STINO ZJA23STIDI ZJA24KTIDI
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3189 Ryhmät MPT24KM ZJAMPT24KM
Ajoitus 25.08.2023 - 31.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3190 Ryhmät ZJAG23STR ZJAG23STS ZJAG23STV ZJAG23STL ZJAG23STK
Timing 01.08.2023 - 31.12.2023 Code ZZPP0420-3191 Groups TAR23S1
Ajoitus 03.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3192 Ryhmät ZJASOK24K1 SOK24K1
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3193 Ryhmät ZJASFT24KM SFT24KM STT24KM ZJASTT24KM
Ajoitus 25.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3196 Ryhmät TLS23SMM TRM23KMM TTV23S2 TKN23S1 TKN23SM TTV23S3 TER23S1 TTV23SM TTV23S5 TSA23SM TER23SM TSA23S1 ZJATTV23SM TRY23S1 TLS23S1 LMS24KM UTIVERKKO TTV23S1
Ajoitus 06.11.2023 - 10.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3059 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 09.10.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3061
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3055
Ajoitus 01.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3063
Timing 02.10.2023 - 30.11.2023 Code ZZPP0740-3058
Timing 18.02.2024 - 24.04.2024 Code ZZPP0740-3067
Ajoitus 18.02.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3060
Ajoitus 22.04.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3070
Ajoitus 02.10.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3057
Timing 04.09.2023 - 22.12.2023 Code ZZPP0740-3056
Timing 01.02.2024 - 30.04.2024 Code ZZPP0740-3066
Ajoitus 28.08.2023 - 25.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0620-3001 Ryhmät TSA20SA TSA20SB
Ajoitus 01.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TSAAA600-3006 Ryhmät TSA22SA
Timing 01.08.2023 - 15.10.2023 Code TSAAA600-3007 Groups TAR22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 01.03.2024 Toteutuksen tunnus TSAAA600-3008 Ryhmät TSA23KMA
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TSAR0630-3003 Ryhmät TSA21KMB TSA21KMA
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TSAR0630-3004 Ryhmät TSA21SA TSA21SB
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TSAR0520-3005 Ryhmät TSA21KMB TSA21KMA
Ajoitus 01.01.2024 - 05.05.2024 Toteutuksen tunnus TSAR0520-3006 Ryhmät TSA21SA TSA21SB
Ajoitus 10.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TSAAA630-3006 Ryhmät TSA22SA
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TSAAA630-3008 Ryhmät TSA23KMA
Ajoitus 01.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TSAAA640-3005 Ryhmät TSA22KMA
Timing 17.01.2024 - 21.04.2024 Code TSAAA640-3006 Groups TAR22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 07.04.2024 Toteutuksen tunnus TSAAA640-3007 Ryhmät TSA22SA
Timing 01.08.2023 - 19.12.2023 Code TSAA0530-3008 Groups TSA22SS TSA22SA
Timing 01.08.2023 - 31.12.2023 Code TSAA0530-3009 Groups TAR22S1
Timing 08.01.2024 - 19.05.2024 Code TSAA0530-3010 Groups TSA23KMS TSA23KMA
Ajoitus 05.03.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZVV0420-3004
Ajoitus 01.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZMV1100-3061 Ryhmät TSA23SR1 TSA23SR2
Ajoitus 23.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZMV1100-3062 Ryhmät TAR23S1
Ajoitus 15.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZMV1100-3063 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 04.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZMV1100-3064 Ryhmät TSA24KM
Ajoitus 01.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3094 Ryhmät TSA23SR1 TSA23SR2
Ajoitus 23.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3095 Ryhmät TAR23S1
Ajoitus 15.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3096 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 04.03.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3097 Ryhmät TSA24KM
Ajoitus 02.02.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3098 Ryhmät ZJA23STTA ZJAG23STR ZJAG23STV ZJAG23STL ZJAG23STK
Ajoitus 01.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TZLM2300-3080 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 01.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TZLM2300-3081 Ryhmät TSA23KM
Timing 01.01.2024 - 23.02.2024 Code TZLM2300-3082 Groups TAR23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 25.02.2024 Toteutuksen tunnus TZLM2300-3084 Ryhmät TSA23SR1 TSA23SR2
Ajoitus 01.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TZMV2100-3062 Ryhmät TSA23KM
Ajoitus 01.01.2024 - 23.02.2024 Toteutuksen tunnus TZMV2100-3063 Ryhmät TAR23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 25.02.2024 Toteutuksen tunnus TZMV2100-3065 Ryhmät TSA23SR1 TSA23SR2
Ajoitus 01.05.2024 - 30.09.2024 Toteutuksen tunnus TZLM3300-3077 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 16.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM3300-3078 Ryhmät TSA23KM
Timing 04.03.2024 - 19.05.2024 Code TZLM3300-3079 Groups TAR23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLM3300-3080 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 04.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLM3300-3081 Ryhmät TSA23SR1 TSA23SR2
Ajoitus 16.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZMV3100-3058 Ryhmät TSA23KM
Ajoitus 04.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZMV3100-3059 Ryhmät TAR23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus TZMV3100-3060 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 04.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZMV3100-3061 Ryhmät TSA23SR1 TSA23SR2
Ajoitus 01.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3070 Ryhmät TSA23SR1 TSA23SR2
Ajoitus 28.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3071 Ryhmät TAR23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3077 Ryhmät TSA24KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.08.2023 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3078 Ryhmät TKN23S1 TER23S1 TRY23S1 TLS23S1
Ajoitus 03.11.2023 - 01.02.2024 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3079 Ryhmät ZJAG23STR ZJAG23STV ZJAG23STL ZJAG23STK
Ajoitus 09.04.2024 - 28.05.2024 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3080 Ryhmät ZJA24KTKVO
Ajoitus 01.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TSAM0510-3006 Ryhmät TSA22SS TSA22SA
Timing 01.08.2023 - 31.12.2023 Code TSAM0510-3007 Groups TAR22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TSAM0510-3008 Ryhmät TSA23KMS TSA23KMA
Ajoitus 01.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TSAT0500-3012 Ryhmät TSA23SR1 TSA23SR2
Timing 01.08.2023 - 31.12.2023 Code TSAT0500-3013 Groups TAR23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TSAT0500-3015 Ryhmät TSA24KM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TSAT0510-3005 Ryhmät TSA22KMA TSA22KMS
Timing 01.01.2024 - 05.05.2024 Code TSAT0510-3006 Groups TAR22S1
Ajoitus 01.01.2024 - 05.05.2024 Toteutuksen tunnus TSAT0510-3007 Ryhmät TSA22SS TSA22SA
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3163 Ryhmät SAR22SM2
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3192 Ryhmät ZJASAR23KM SAR23KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3194 Ryhmät SAR23KM2
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3199 Ryhmät STT24KM ZJA24SS ZJASTT24KM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3212 Ryhmät ZJASAR23SM SAR23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3221 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 03.01.2024 - 12.09.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3226 Ryhmät ZJASOK24K1 SOK24K1
Ajoitus 21.08.2023 - 20.05.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3230 Ryhmät ZJASKO23SM SKO23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3231 Ryhmät ZJASOS23SM SOS23SM2 SOS23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3232
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3235 Ryhmät STT23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3236 Ryhmät ZJASTT23SM STT23SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3237 Ryhmät ZJASFT23S1 SFT23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3238 Ryhmät SFT23SM ZJASFT23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 30.06.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3239 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3240 Ryhmät SAR24K1 ZJASAR24K1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3241 Ryhmät SAR24KM ZJASAR24KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3242 Ryhmät TSA23SA TSA23SS
Timing 01.08.2023 - 31.07.2024 Code ZZPP0520-3244 Groups TAR23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3247 Ryhmät TSA24KM ZJATSA24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2028 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3248 Ryhmät MPT24KM ZJAMPT24KM
Ajoitus 18.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3251 Ryhmät LMS24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3253 Ryhmät ZJASFT24KM SFT24KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3255 Ryhmät SAR24KM2
Ajoitus 15.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3260 Ryhmät ZJAJ24KHUKR
Timing 01.08.2023 - 19.12.2023 Code TSAAA520-3004 Groups TSA21SA
Timing 08.01.2024 - 19.05.2024 Code TSAAA520-3005 Groups TSA22KMA
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TSASS520-3003 Ryhmät TSA21KMB
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TSASS520-3004 Ryhmät TSA21SB
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TSAM0520-3007 Ryhmät TSA22SS TSA22SA
Timing 01.08.2023 - 31.12.2023 Code TSAM0520-3008 Groups TAR22S1
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TSAM0520-3009 Ryhmät TSA23KMS TSA23KMA
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TSAR0610-3004 Ryhmät TSA21SA TSA21SB
Ajoitus 15.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TSAR0200-3008 Ryhmät TER21S1 TER21SM
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TSAR0610-3005 Ryhmät TSA22KMA TSA22KMS
Ajoitus 23.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TSAR0620-3004 Ryhmät TSA21SA TSA21SB
Ajoitus 08.01.2024 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus TSAR0620-3005 Ryhmät TSA22KMA TSA22KMS
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TSAR0540-3003 Ryhmät TSA21KMB TSA21KMA
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TSAR0540-3004 Ryhmät TSA21SA TSA21SB
Ajoitus 23.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TSAR0510-3005 Ryhmät TSA21SA TSA21SB
Ajoitus 17.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TSAR0510-3006 Ryhmät TSA22KMA TSA22KMS
Ajoitus 01.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus TSAR0500-3005 Ryhmät TSA21SA TSA21SB
Ajoitus 06.02.2024 - 07.04.2024 Toteutuksen tunnus TSAR0500-3006 Ryhmät TSA22KMA TSA22KMS
Ajoitus 01.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TSAE0500-3006 Ryhmät TSA21KMA TSA22KMS
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TSAE0500-3007 Ryhmät TSA21SA
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TSAE0500-3008 Ryhmät TSA22SS
Ajoitus 01.09.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TSAAA620-3004 Ryhmät TSA22SA
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus TSAAA620-3005 Ryhmät TSA23KMA
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TSAAA620-3007
Timing 25.10.2023 - 31.12.2023 Code TSAAA620-3008 Groups TAR22S1
Ajoitus 01.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TSASS510-3005 Ryhmät TSA22KMS
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TSASS510-3006 Ryhmät TSA22SS
Ajoitus 01.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TSASS500-3006 Ryhmät TSA22SS
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TSASS500-3007 Ryhmät TSA23KMS
Ajoitus 28.08.2023 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TSAS0510-3010 Ryhmät TSA23SR1 TSA23SR2
Timing 01.08.2023 - 19.05.2024 Code TSAS0510-3011 Groups TAR23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TSAS0510-3015 Ryhmät TSA24KM ZJATSA24KM
Ajoitus 01.06.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus TS00CC28-3002 Ryhmät TTKJ24KTUUL
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TSAS0500-3017 Ryhmät TSA23SR1 TSA23SR2
Timing 01.08.2023 - 31.12.2023 Code TSAS0500-3018 Groups TAR23S1
Ajoitus 20.09.2023 - 08.11.2023 Toteutuksen tunnus TSAS0500-3019 Ryhmät ZJA23STSVO TSA24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TSAS0500-3020
Ajoitus 01.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TSAS0520-3010 Ryhmät TSA23KM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TSAS0520-3012 Ryhmät TSA23SR1 TSA23SR2
Ajoitus 01.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TSASS600-3006 Ryhmät TSA22SS
Ajoitus 08.01.2024 - 18.02.2024 Toteutuksen tunnus TSASS600-3007 Ryhmät TSA23KMS
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TSASS630-3004 Ryhmät TSA21SB
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TSASS630-3005 Ryhmät TSA22KMS
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TSASS620-3003 Ryhmät TSA21KMB
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TSASS620-3004 Ryhmät TSA21SB
Ajoitus 01.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TSASS610-3006 Ryhmät TSA22SS
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TSASS610-3007 Ryhmät TSA23KMS
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus TSASS530-3004 Ryhmät TSA21SB
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TSASS530-3005 Ryhmät TSA22KMS
Ajoitus 28.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TSAA0540-3005 Ryhmät TSA22KMA TSA22KMS
Timing 01.01.2024 - 17.03.2024 Code TSAA0540-3006 Groups TAR22S1
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TSAA0540-3007 Ryhmät TSA22SS TSA22SA
Ajoitus 16.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TSAAA510-3005 Ryhmät TSA22KMA
Timing 01.01.2024 - 19.05.2024 Code TSAAA510-3006 Groups TAR22S1
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TSAAA510-3007 Ryhmät TSA22SA
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TSAR0600-3004 Ryhmät TSA21SA TSA21SB
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TSAR0600-3005 Ryhmät TSA22KMA TSA22KMS
Ajoitus 23.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TSAAA610-3006 Ryhmät TSA22SA
Timing 23.10.2023 - 31.12.2023 Code TSAAA610-3007 Groups TAR22S1
Ajoitus 04.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TSAAA610-3008 Ryhmät TSA23KMA
Ajoitus 18.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TSAR0530-3003 Ryhmät TSA21KMB TSA21KMA
Ajoitus 01.01.2024 - 05.05.2024 Toteutuksen tunnus TSAR0530-3004 Ryhmät TSA21SA TSA21SB
Ajoitus 01.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TSAT0520-3008 Ryhmät TSA22SS TSA22SA
Timing 01.08.2023 - 31.12.2023 Code TSAT0520-3009 Groups TAR22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TSAT0520-3010 Ryhmät TSA23KMS TSA23KMA
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TSAT0530-3007 Ryhmät TSA22KMA TSA22KMS
Timing 01.01.2024 - 19.05.2024 Code TSAT0530-3008 Groups TAR22S1
Ajoitus 01.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus TSAT0530-3009 Ryhmät TSA22SS TSA22SA
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZVM6300-3017 Ryhmät TSA22KMA TSA22KMS
Timing 01.01.2024 - 19.05.2024 Code TZVM6300-3020 Groups TAR22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZVM6300-3021 Ryhmät TSA22SS TSA22SA
Ajoitus 01.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TSAAA500-3006 Ryhmät TSA22SA
Timing 01.08.2023 - 31.12.2023 Code TSAAA500-3007 Groups TAR22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TSAAA500-3008 Ryhmät TSA23KMA
Ajoitus 17.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3185 Ryhmät LMS22S1
Ajoitus 12.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3186 Ryhmät LMS22KM
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3187
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3188
Ajoitus 31.08.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3189
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3190
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3191
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3192
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3193
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3194
Timing 25.09.2023 - 17.12.2023 Code ZZPC0220-3195
Timing 31.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3196
Timing 01.09.2023 - 15.12.2023 Code ZZPC0220-3197
Timing 29.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3198
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3199
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3200
Timing 04.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3201
Timing 04.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3202
Timing 04.09.2023 - 12.12.2023 Code ZZPC0220-3203
Timing 11.09.2023 - 18.12.2023 Code ZZPC0220-3204
Timing 11.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3205
Timing 04.09.2023 - 10.12.2023 Code ZZPC0220-3206
Timing 11.09.2023 - 17.12.2023 Code ZZPC0220-3207
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3208
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3209
Timing 23.10.2023 - 25.02.2024 Code ZZPC0220-3210
Timing 25.09.2023 - 17.12.2023 Code ZZPC0220-3211
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3212
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3213
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3214
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3215
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3216
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3217
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3218
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3219
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3220
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3221
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3222
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3223
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3224
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3225
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3226
Timing 15.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3228
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3229
Timing 15.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3230
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3231
Timing 05.02.2024 - 28.04.2024 Code ZZPC0220-3232
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3233
Timing 04.03.2024 - 31.05.2024 Code ZZPC0220-3234
Timing 05.02.2024 - 19.05.2024 Code ZZPC0220-3235
Timing 04.03.2024 - 31.05.2024 Code ZZPC0220-3236
Timing 23.10.2023 - 25.02.2024 Code ZZPC0220-3239
Timing 11.03.2024 - 19.05.2024 Code ZZPC0220-3241
Timing 20.05.2024 - 19.06.2024 Code ZZPC0220-3242
Timing 20.05.2024 - 19.06.2024 Code ZZPC0220-3243
Timing 20.05.2024 - 19.06.2024 Code ZZPC0220-3244
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3145 Ryhmät LMS21KM
Ajoitus 17.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3146 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3147
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3148
Ajoitus 06.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3149
Ajoitus 06.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3150
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3151
Ajoitus 08.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3152
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3153
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3154
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3155
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3156
Ajoitus 04.09.2023 - 07.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3157
Ajoitus 04.09.2023 - 07.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3158
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3159
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3160
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3161
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3162
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3163
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3164
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3165
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3166
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3167
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3169
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3170
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3171
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3172
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3173
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3175
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3176
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3177
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3178
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3179
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3180
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3181
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3182
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3183
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3184
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3185
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3186
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3187
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3188
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3189
Ajoitus 29.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3190
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3191
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3192
Ajoitus 25.03.2024 - 07.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3196
Ajoitus 11.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3197
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3198
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3199
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3200
Ajoitus 11.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3179 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3180
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3181
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3182
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3183
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3184
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3185
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3186
Ajoitus 08.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3187
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3188
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3189
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3190
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3191
Ajoitus 07.09.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3192
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3193
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3194
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3195
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3196
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3197
Ajoitus 11.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3198
Ajoitus 11.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3199
Ajoitus 18.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3200
Ajoitus 12.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3204
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3205
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3207
Ajoitus 15.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3208
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3209
Ajoitus 11.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3210
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3211
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3213
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3214
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3215
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3216
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3217
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3218
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3219
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3220
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3221
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3222
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3223
Ajoitus 19.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3227 Ryhmät LMS24KM
Ajoitus 05.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3230
Ajoitus 30.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3231
Ajoitus 05.02.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3232
Ajoitus 05.02.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3233
Ajoitus 20.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3234
Ajoitus 20.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3235
Ajoitus 08.05.2024 - 12.06.2024 Toteutuksen tunnus ZYVZ0200-3014
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TSAR0640-3004 Ryhmät TSA21KMB TSA21KMA
Ajoitus 08.01.2024 - 03.03.2024 Toteutuksen tunnus TSAR0640-3005 Ryhmät TSA21SA TSA21SB
Ajoitus 01.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TSAAA530-3005 Ryhmät TSA22KMA
Timing 18.09.2023 - 21.12.2023 Code ZZPP0750-3136
Timing 28.08.2023 - 15.12.2023 Code ZZPP0750-3138
Timing 28.08.2023 - 15.12.2023 Code ZZPP0750-3139
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3141
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3142
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3143
Ajoitus 04.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3144
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3145
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3146
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3147
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3148
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3149
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3150
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3154 Ryhmät ZJASOS23SML
Ajoitus 24.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3159 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3160
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3162
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3163
Timing 29.08.2023 - 15.12.2023 Code ZZPP0750-3169
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3172
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3170
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3171
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3173
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3174
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3178
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3183
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3184
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3185
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3186
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3187
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3188
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3190
Ajoitus 22.04.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3191