AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Sähkö- ja automaatiotekniikka

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
OPISKELIJA- JA TYÖHYVINVOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-45 op)
Osaajana kehittyminen 5
Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot 2
Life balance - tasapainoa elämään 5
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen 2
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat 2
Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus 1
Opiskelijatutorointi 5
Mentorointi 3
Löydä oma liikuntamuotosi 5
Opiskelija aktiivina JAMKissa 5 - 15
KIELET JA VIESTINTÄ
(Kaikki pakollisia)
Työelämän englanti 4
Työelämän ruotsi 4
Työelämän viestintä 3
FUTURE FACTORY
(Kaikki pakollisia)
Yrittäjyys 3
JAMK InnoFlash 2
Future Factory -projekti 10
MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN PERUSTEET INSINÖÖRILLE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-21 op)
Matematiikkaan valmistavat opinnot 3
Mat1 Tukiopinnot 1
Mat2 Tukiopinnot 1
Mat3 Tukiopinnot 1
Mat1 Yhtälöt 3
Fys1 Voima ja liike 3
Mat2 Funktiot 3
Fys2 Energia 3
Mat3 Derivaatta ja integraali 3
MATEMATIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN SOVELTAMINEN SÄHKÖAUTOMAATIOSSA
(Kaikki pakollisia)
Mittaustekniikka 3
Prosessitekniikka 3
Dynaamiset järjestelmät 3
Fys4 Sähkömagnetismi 3
Tilastot ja todennäköisyys 3
SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
Sähkötekniikka 1 4
Sähkötekniikan laboratoriotyöt 2
Sähkötekniikka 2 4
Elektroniikan perusteet 5
TIETOTEKNIIKAN PERUSOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
ICT-valmiudet 3
Ohjelmointi 1 4
Ohjelmointi 2 4
Tietokantojen perusteet 4
Tietoverkkotekniikka 4
AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSOSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
CAD perusteet 2
Digitaalitekniikka 2
Automaatiotekniikan perusteet 5
Logical controls 4
Säätötekniikan perusteet 2
AUTOMAATION SOVELLUSSUUNNITTELU
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)
Toiminnallinen turvallisuus 5
Säätötekniikan soveltaminen 2
Programmable logic controllers 5
HMI-Programming 5
DCS Systems 1 4
Automaatiojärjestelmät 2 4
AUTOMAATION LAITTEISTOSUUNNITTELU
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Kenttälaitteet 2
Teollisuuden instrumentointi 2
Sähkökäytöt 2
Laitteistosuunnittelun laboratoriotyöt 2
Laitteistosuunnitteluprojekti 3
Suunnitteluprojektin talous 4
TEOLLISUUDEN SÄHKÖJÄRJESTELMÄT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
Sähkösuunnittelu 5
Sähkön tuotanto ja jakelu 5
Prosessisähkösuunnittelu 5
Säädetyt sähkömoottorikäytöt 5
SÄHKÖVOIMATEKNIIKKA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
Sähkötekninen dokumentointi 1
Sähkövoimatekniikan perusteet 5
Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt 5
Sähköturvallisuus 5
Suunnitteluprojektin talous 4
SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN TÄYDENTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan 0-30 op)
ROBOTIIKKA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Robotiikan turvaratkaisut 1
Robotiikan perusteet 3
Konenäkö 5
Teollisuusrobotiikka 3
Robotiikan laboratoriotyöt 3
SÄHKÖINEN TALOTEKNIIKKA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Talotekniikka 5
Rakennusautomaatio 3
Rakennussähkösuunnitteluprojekti 3
Kiinteistöjen käyttöönottotarkastukset 2
Valaistussuunnittelu 2
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2
Opinnäytetyön toteutus, AMK 6
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4
Kypsyysnäyte, AMK 0
HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
Harjoittelu 30
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
+ Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-28 op)
0 - 28
CAMPUSONLINE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
EDUFUTURA-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)

Kuvaus

Opinnoissa suuntaudutaan automaatiotekniikkaan tai sähkötekniikkaan:

Automaatiotekniikkaan suuntautumalla opit suunnittelemaan tuotantolinjojen ja yritysten tuotteiden sisältämää automaatiota, mittauksia, ohjauksia, säätöjä ja käyttöliittymiä. Tunnet automaatiototeutusten eri tasot teollisuuslaitoksessa sekä teollisuuden keskeiset osaprosessit. Osaat suunnitella ja toteuttaa ohjausjärjestelmiä ja pystyt arvioimaan eri vaihtoehtoja ohjaus- ja säätöratkaisuiksi. Sinulla on osaamista ohjelmoitavista logiikoista, kenttäväylistä, tehdasverkoista, hajautetuista digitaalisista automaatiojärjestelmistä, PC-pohjaisista järjestelmistä ja käyttöliittymistä. Pystyt luomaan robotiikan ja konenäön avulla ratkaisuja tuotannon automatisoimiseen ja tehostamiseen. Hallitset keskeiset suunnittelutyökalut, joita käyttäen pystyt suunnittelemaan sovelluksia ohjauskohteisiin. Tunnet kenttälaite-, automaatio- sekä instrumenttisähkösuunnittelun standardien mukaiset periaatteet ja käytänteet. Osaat käyttää ja ohjelmoida laboratorioissa olevia laitteistoja, jotka ovat vastaavia kuin teollisuudessa käytettävät.

Suuntautumalla sähkötekniikkaan opit ymmärtämään sähkösuunnitteluprosessin eri vaiheet. Hallitset suunnittelussa käytettävät laskenta- sekä mitoitusmenetelmät ja suunnittelutyökalujen käytön. Sinulla on sähkösuunnitteluosaamista teollisuus-, kiinteistö- ja jakeluverkkokohteista. Osaat soveltaa suunnittelussa käytettäviä standardeja ja toteuttaa niiden mukaisen dokumentoinnin. Ymmärrät sähkökoneiden ja -käyttöjen toimintaperiaatteet. Sinulla on valmiudet mitoittaa ja valita sähkölaitteita teknistaloudellinen näkökanta huomioiden. Ymmärrät sähkönsiirto ja -jakeluverkon perusrakenteen, toimintaperiaatteen, verkon komponenttien tehtävät ja sähköntuotantoteknologiat. Ymmärrät myös sähköturvallisuussäädösten sekä standardien tärkeyden ja kykenet soveltamaan niitä tehtävissäsi. Osaat tehdä kytkentöjä, sähkömittauksia ja laitteiden konfigurointia.