Siirry suoraan sisältöön

Sairaanhoitaja (AMK)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (AMK)

Laajuus:
210 op

Osaamiskuvaus

Sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon aikana saavutat vahvan ja laaja-alaisen hoitotyön osaamisen, jossa korostuvat terveyden edistäminen ja kliininen osaaminen sekä hoitotyössä tarvittava digitaalinen osaaminen ja tietosuoja. Opinnoissa voit kehittää hoitotyön ammatillista osaamista myös kansainvälisyyden, monikulttuurisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmista. Opit innovaatio- ja projektiosaamista sekä tiimityötaitoja monialaisissa työelämälähtöisissä opinnoissa.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Sairaanhoitajatutkinnon opinnot perustuvat hoitotieteeseen ja sitä tukeviin tieteenaloihin kuten luonnon- ja lääketieteeseen sekä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin.

Opiskelustasi noin puolet toteutuu ammattitaitoa edistävänä harjoitteluna henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelmasi (HOPS) mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, projekteissa sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun simulaatioympäristöissä. Voit myös kehittää osaamistasi suorittaen teoriaopintoja ja/tai harjoittelua ulkomailla joko englannin kielellä tai muilla hallitsemillasi kielillä. Tutkintoon sisältyvistä opinnoista osa suoritetaan kotimaassa englanninkielisinä. Osa opinnoistasi toteutuu tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

Ensimmäisen vuoden opinnoissa kehität hoitotyön perusteiden, terveyden edistämisen ja toimintakyvyn arvioinnin osaamistasi. Toisena ja kolmantena opiskeluvuotena perehdyt hoitotyön eri osa-alueisiin vahvistaen niin teoreettista kuin kliinisen hoitotyön osaamista, päätöksentekotaitoja ja ohjaus- ja opetusosaamista. Viimeisen puolen vuoden aikana kehittyvän asiantuntijuuden opinnoissa syvennät osaamistasi oman kiinnostuksesi ja uratoiveidesi mukaisesti jollakin hoitotyön alueella, esimerkiksi perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnassa, leikkausosastolla tai päivystyspoliklinikalla, mielenterveyshoitotyössä työssä tai lasten hoitotyössä. Kehittyvän asiantuntijuuden opinnoissa vahvistat myös terveydentilan arvioinnin, johtamisen sekä hoitotyön eettisyyden ja ammatillisuuden osaamistasi.

Opintoihin sisältyy opinnäytetyö, joka on työelämän kehittämistarpeiden pohjalta toteutettava tutkimus-, kehittämis- tai innovaatiotyö.

Keväästä 2021 alkaen sairaanhoitajatutkintoon johtavassa koulutuksessa on otettu käyttöön valtakunnallisesti yhtenevät arviointimenetelmät. Ne koostuvat eri vaiheissa opintoja suoritettavista kliinisen ydinosaamisen osakokeista ja ydinosaamisen (180 op) valtakunnallisesta kokeesta. (yleSHarviointi -hanke 2019.)

Opintojen joustava toteuttaminen

Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelmasi mahdollistaa opintojen toteuttamisen oman aikataulusi mukaisesti. Voit suorittaa osan opinnoistasi englanninkielisessä sairaanhoitajakoulutuksessa. Simulaatio-oppimisympäristössä voit myös harjoitella hoitotyön perustaitoja yhdessä englanninkielisen Nursing-tutkinto-ohjelman opiskelijoiden kanssa.

Sinulle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia) ja kansainvälisiä opintoja eurooppalaisissa EUDRES-korkeakouluissa. Voit lisäksi valita opintoja suomalaisista ja ulkomaisista kumppanikorkeakouluista, esimerkiksi muista ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Voit hakea hyväksilukua muualla suoritetuista korkeakouluopinnoista.

Työelämäläheinen oppiminen

Työelämäläheistä oppimista sisältyy AMK-opintoihin koko opiskelusi ajan, kuten ammattitaitoa edistävä harjoittelu, opinnäytetyö ja erilaiset työelämäprojektit. Jamkissa työelämäläheisen ja opiskelijalähtöisen oppimisen toimintamallina on Jamk Future Factory®. Se yhdistää työelämän toimijat, opiskelijat, Jamkin asiantuntijat sekä työelämäläheiset oppimisympäristöt. Se tarjoaa sinulle monialaisen ja työelämäläheisen projektiopiskelun lisäksi mahdollisuuden kehittää tulevaisuuden työelämätaitojasi, urapolkua ja työelämäverkostoja.

Myös opinnollistaminen on työelämäläheisen oppimisen mahdollisuus, jolla tarkoitetaan työn, projektiopintojen, Jamk Future Factory® toiminnan ja opintojen yhdistämistä. Laadit opinnollistamissuunnitelman ja dokumentoit sen opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Sairaanhoitajana työllistyt sosiaali- ja terveyspalveluiden erilaisiin tehtäviin julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä järjestöissä. Sairaanhoitaja (AMK) työskentelee hoitotyön asiantuntijatehtävissä esimerkiksi terveyskeskusten ja poliklinikoiden vastaanotoilla, terveyskeskusten ja sairaaloiden osastoilla sekä kotihoidossa, hoito- ja hoiva-alan yrityksissä, järjestöissä tai projektitehtävissä. Sairaanhoitaja (AMK) voi työskennellä myös yrittäjänä ja kansainvälisissä tehtävissä.

Kelpoisuudet

Sairaanhoitaja (AMK) ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut laillistettu sairaanhoitaja (AMK).

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira laillistaa sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon suorittaneet terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä asetetun lain (559/1994) mukaisesti.

Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2005/36/EY, 2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta.

Jatko-opinnot

Voit valmistuttuasi ja vähintään kahden vuoden työkokemuksen jälkeen hakeutua ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Voit jatkaa opintojasi hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin, ammatilliseen opettajankoulutukseen tai ulkomaisiin maisterikoulutuksiin. Ammattikorkeakoulu tarjoaa osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia mm. avoimessa ammattikorkeakoulussa, erikoistumiskoulutuksissa ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä opiskelijoiden ja työelämän edustajien kanssa määräaikaisarvionnin tuloksia hyödyntäen.

Vastuuhenkilö

Tyrväinen Hannele
Lehtori, HYVI Terveysala
+358400976749
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Sairaanhoitaja
Tunnus
(SAR2024SS)
Sairaanhoitaja
Tunnus
(SAR2023SS)

Sairaanhoitaja
Tunnus
(SAR2024KS)
Sairaanhoitaja
Tunnus
(SAR2022SS)

Sairaanhoitaja
Tunnus
(SAR2023KS)
Sairaanhoitaja
Tunnus
(SAR2021SS)

Sairaanhoitaja
Tunnus
(SAR2022KS)
Sairaanhoitaja
Tunnus
(SAR2020SS)

Sairaanhoitaja
Tunnus
(SAR2021KS)

Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SARSW201-3006 Ryhmät SAR21S1 SAR22K1
Ajoitus 21.08.2023 - 27.10.2023 Toteutuksen tunnus SARSW201-3007 Ryhmät SAR21SM
Ajoitus 11.03.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus SARSW201-3008 Ryhmät SAR22KM
Ajoitus 10.03.2024 - 25.10.2024 Toteutuksen tunnus SARSW201-3009 Ryhmät SAR23KM2
Ajoitus 11.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus SARSW201-3011 Ryhmät SAR22S1 SAR22S2
Ajoitus 01.08.2023 - 01.06.2024 Toteutuksen tunnus SARSW201-3015 Ryhmät SAR22KMTE
Ajoitus 28.08.2023 - 27.10.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2020-3011 Ryhmät SAR21S1 ZJA23SSSSOP
Ajoitus 28.08.2023 - 27.10.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2020-3012 Ryhmät SAR22K1
Ajoitus 08.01.2024 - 08.03.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2020-3013 Ryhmät SAR22KM
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2020-3014 Ryhmät SOK22KS
Ajoitus 08.01.2024 - 07.03.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2020-3015 Ryhmät SAR23KM2
Ajoitus 08.01.2024 - 08.03.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2020-3016 Ryhmät SAR22S1 SAR22S2
Ajoitus 11.03.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2020-3017 Ryhmät SAR22SM SAR22SM2
Ajoitus 21.08.2023 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2011-3030 Ryhmät ZJASAR23S1 SAR23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2011-3031 Ryhmät ZJASAR23SM SAR23SM
Ajoitus 08.01.2024 - 22.12.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2011-3032 Ryhmät ZJASAR24KML
Ajoitus 03.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus SZYY2011-3033 Ryhmät ZJASOK24K1 SOK24K1
Ajoitus 08.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2011-3034 Ryhmät SAR24KM ZJASAR24KM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2011-3035 Ryhmät SAR24K1 ZJASAR24K1
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2011-3036 Ryhmät ZJA23SSA
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2018-3019 Ryhmät ZJASAR23K1 SAR23K1
Ajoitus 25.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2018-3020 Ryhmät ZJASAR23KM SAR23KM
Ajoitus 28.08.2023 - 12.11.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2018-3021 Ryhmät SOK23K1 ZJASOK23K1
Ajoitus 11.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2018-3022 Ryhmät ZJASAR23S1 SAR23S1
Ajoitus 06.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2018-3023 Ryhmät ZJASAR23SM SAR23SM
Ajoitus 29.08.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2018-3024 Ryhmät ZJASAR23KML
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus SZ00BX89-3002 Ryhmät ZJA23SS ZJK23SS ZJA23SS2
Ajoitus 08.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SZ00BX89-3003 Ryhmät ZJK24KS ZJA24KS ZJA24KS2
Ajoitus 15.04.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus SZ00BX89-3004 Ryhmät ZJA24KSKKV
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2015-3024 Ryhmät ZJASAR23S1 SAR23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2015-3025 Ryhmät ZJASAR23SM SAR23SM
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2015-3026 Ryhmät ZJASAR24KML
Ajoitus 03.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2015-3027 Ryhmät ZJASOK24K1 SOK24K1
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2015-3028 Ryhmät SAR24KM ZJASAR24KM
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2015-3029 Ryhmät SAR24K1 ZJASAR24K1
Ajoitus 28.08.2023 - 24.09.2023 Toteutuksen tunnus SZYYW202-3019 Ryhmät ZJASAR23K1 SAR23K1
Ajoitus 28.08.2023 - 24.09.2023 Toteutuksen tunnus SZYYW202-3020 Ryhmät ZJASAR23KM SAR23KM
Ajoitus 08.01.2024 - 05.02.2024 Toteutuksen tunnus SZYYW202-3021 Ryhmät ZJASAR23S1 SAR23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 05.02.2024 Toteutuksen tunnus SZYYW202-3022 Ryhmät ZJASAR23SM SAR23SM
Ajoitus 29.08.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus SZYYW202-3023 Ryhmät ZJASAR23KML
Ajoitus 21.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SZYYW202-3025 Ryhmät ZJASOK24K1 SOK24K1
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus SZZZ2000-3048 Ryhmät ZJASAR24KML
Ajoitus 22.11.2023 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus SZZZ2000-3050 Ryhmät ZJAG23SSSKP ZJAG23SSKKP
Ajoitus 28.08.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus SZZZ2000-3051 Ryhmät SFT23SM STT23SM SFT23S1 STT23S1 SAR23S1 SAR23SM SOS23SM SKO23SM ZJASAR23SM ZJASTT23SM ZJASAR23S1 ZJASFT23S1 ZJASKO23SM ZJASFT23SM ZJASOS23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus SZZZ2000-3052 Ryhmät SFT23SM STT23SM SFT23S1 STT23S1 SAR23S1 SAR23SM SOS23SM SKO23SM ZJASAR23SM ZJASTT23SM ZJASAR23S1 ZJASFT23S1 ZJASKO23SM ZJASFT23SM ZJASOS23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus SZZZ2000-3053 Ryhmät SFT23SM STT23SM SFT23S1 STT23S1 SAR23S1 SAR23SM SOS23SM SKO23SM ZJASAR23SM ZJASTT23SM ZJASAR23S1 ZJASFT23S1 ZJASKO23SM ZJASFT23SM ZJASOS23SM
Ajoitus 03.01.2024 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus SZZZ2000-3054 Ryhmät ZJASOK24K1 ZJASFT24KM SAR24KM SAR24K1 SFT24KM ZJASAR24KM STT24KM SOK24K1 ZJASAR24K1 ZJASTT24KM
Ajoitus 03.01.2024 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus SZZZ2000-3055 Ryhmät ZJASOK24K1 ZJASFT24KM SAR24KM SAR24K1 SFT24KM ZJASAR24KM STT24KM SOK24K1 ZJASAR24K1 ZJASTT24KM
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus SZZZ2000-3059 Ryhmät ZJA23SSA
Ajoitus 04.09.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2026-3005 Ryhmät SAR21K1
Ajoitus 07.09.2023 - 22.09.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2026-3006 Ryhmät SAR20S1 SAR21KMJV SAR20SM
Ajoitus 24.10.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2026-3007 Ryhmät SAR21KMJV SAR21KM
Ajoitus 15.01.2024 - 11.02.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2026-3008 Ryhmät SAR21SM ZJA23SSSSOM
Ajoitus 15.01.2024 - 23.02.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2026-3009 Ryhmät SAR21S1
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2026-3010 Ryhmät SOK22KS
Ajoitus 25.03.2024 - 07.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3176 Ryhmät ZJASAR24KML
Ajoitus 11.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3179 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3180
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3181
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3182
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3183
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3184
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3185
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3186
Ajoitus 08.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3187
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3188
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3189
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3190
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3191
Ajoitus 07.09.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3192
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3193
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3194
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3195
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3196
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3197
Ajoitus 11.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3198
Ajoitus 11.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3199
Ajoitus 18.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3200
Ajoitus 12.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3204
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3205
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3207
Ajoitus 15.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3208
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3209
Ajoitus 11.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3210
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3211
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3213
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3214
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3215
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3216
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3217
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3218
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3219
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3220
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3221
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3222
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3223
Ajoitus 19.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3227 Ryhmät LMS24KM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3228 Ryhmät ZJA23SSA
Ajoitus 05.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3230
Ajoitus 30.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3231
Ajoitus 05.02.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3232
Ajoitus 05.02.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3233
Ajoitus 20.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3234
Ajoitus 20.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3235
Ajoitus 05.03.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZVV0420-3004
Timing 08.01.2024 - 10.03.2024 Code SZYY2027-3005 Groups SOK23K1 SNS23SG1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SARSW204-3001 Ryhmät SAR20S1 SAR20SM
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus SARSW204-3002 Ryhmät ZJA23SSSSOP ZJA23SSSSOL SAR21KMJV SAR21SM SAR21K1 SAR21KM ZJA23SSSSOM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3119 Ryhmät ZJA22KSSHM SAR22KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3120 Ryhmät ZJA22KSSHP SAR22K1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3144 Ryhmät SAR22SM ZJASAR22SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3162 Ryhmät SAR22S2
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3163 Ryhmät SAR22SM2
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3192 Ryhmät ZJASAR23KM SAR23KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3194 Ryhmät SAR23KM2
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3199 Ryhmät STT24KM ZJA24SS ZJASTT24KM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3212 Ryhmät ZJASAR23SM SAR23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3221 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 03.01.2024 - 12.09.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3226 Ryhmät ZJASOK24K1 SOK24K1
Ajoitus 21.08.2023 - 20.05.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3230 Ryhmät ZJASKO23SM SKO23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3231 Ryhmät ZJASOS23SM SOS23SM2 SOS23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3232
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3235 Ryhmät STT23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3236 Ryhmät ZJASTT23SM STT23SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3237 Ryhmät ZJASFT23S1 SFT23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3238 Ryhmät SFT23SM ZJASFT23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 30.06.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3239 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3240 Ryhmät SAR24K1 ZJASAR24K1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3241 Ryhmät SAR24KM ZJASAR24KM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SZ00BX79-3004 Ryhmät ZJASAR24KML
Timing 01.08.2023 - 31.07.2024 Code ZZPP0520-3244 Groups TAR23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3247 Ryhmät TSA24KM ZJATSA24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2028 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3248 Ryhmät MPT24KM ZJAMPT24KM
Ajoitus 18.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3251 Ryhmät LMS24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3253 Ryhmät ZJASFT24KM SFT24KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3255 Ryhmät SAR24KM2
Ajoitus 15.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3260 Ryhmät ZJAJ24KHUKR
Ajoitus 15.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SZ00BB55-3010
Ajoitus 17.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3185 Ryhmät LMS22S1
Ajoitus 12.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3186 Ryhmät LMS22KM
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3187
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3188
Ajoitus 31.08.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3189
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3190
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3191
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3192
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3193
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3194
Timing 25.09.2023 - 17.12.2023 Code ZZPC0220-3195
Timing 31.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3196
Timing 01.09.2023 - 15.12.2023 Code ZZPC0220-3197
Timing 29.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3198
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3199
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3200
Timing 04.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3201
Timing 04.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3202
Timing 04.09.2023 - 12.12.2023 Code ZZPC0220-3203
Timing 11.09.2023 - 18.12.2023 Code ZZPC0220-3204
Timing 11.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3205
Timing 04.09.2023 - 10.12.2023 Code ZZPC0220-3206
Timing 11.09.2023 - 17.12.2023 Code ZZPC0220-3207
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3208
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3209
Timing 23.10.2023 - 25.02.2024 Code ZZPC0220-3210
Timing 25.09.2023 - 17.12.2023 Code ZZPC0220-3211
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3212
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3213
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3214
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3215
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3216
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3217
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3218
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3219
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3220
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3221
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3222
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3223
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3224
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3225
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3226
Timing 15.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3228
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3229
Timing 15.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3230
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3231
Timing 05.02.2024 - 28.04.2024 Code ZZPC0220-3232
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3233
Timing 04.03.2024 - 31.05.2024 Code ZZPC0220-3234
Timing 05.02.2024 - 19.05.2024 Code ZZPC0220-3235
Timing 04.03.2024 - 31.05.2024 Code ZZPC0220-3236
Timing 23.10.2023 - 25.02.2024 Code ZZPC0220-3239
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3240 Ryhmät ZJA23SSA
Timing 11.03.2024 - 19.05.2024 Code ZZPC0220-3241
Timing 20.05.2024 - 19.06.2024 Code ZZPC0220-3242
Timing 20.05.2024 - 19.06.2024 Code ZZPC0220-3243
Timing 20.05.2024 - 19.06.2024 Code ZZPC0220-3244
Timing 18.09.2023 - 21.12.2023 Code ZZPP0750-3136
Timing 28.08.2023 - 15.12.2023 Code ZZPP0750-3138
Timing 28.08.2023 - 15.12.2023 Code ZZPP0750-3139
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3141
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3142
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3143
Ajoitus 04.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3144
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3145
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3146
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3147
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3148
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3149
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3150
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3154 Ryhmät ZJASOS23SML
Ajoitus 28.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3157 Ryhmät ZJA23SSA
Ajoitus 24.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3159 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3160
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3162
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3163
Timing 29.08.2023 - 15.12.2023 Code ZZPP0750-3169
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3172
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3183
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3184
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3185
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3186
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3187
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3188
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3190
Timing 15.01.2024 - 20.05.2024 Code ZZPP0750-3166
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3170
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3171
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3173
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3174
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3178
Timing 15.01.2024 - 20.05.2024 Code ZZPP0750-3168
Ajoitus 22.04.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3191
Ajoitus 25.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2013-3022 Ryhmät ZJASAR23K1 SAR23K1
Ajoitus 26.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2013-3023 Ryhmät ZJASAR23KM SAR23KM
Ajoitus 28.08.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2013-3024 Ryhmät SOK23K1 ZJASOK23K1
Ajoitus 06.02.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2013-3025 Ryhmät ZJASAR23S1 ZJAG23SSSKP SAR23S1
Ajoitus 06.02.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2013-3026 Ryhmät ZJASAR23SM ZJA23SSA SAR23SM
Ajoitus 29.08.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2013-3027 Ryhmät ZJASAR23KML
Ajoitus 25.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2021-3023 Ryhmät ZJASAR23K1 SAR23K1
Ajoitus 25.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2021-3024 Ryhmät ZJASAR23KM SAR23KM
Ajoitus 28.08.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2021-3025 Ryhmät SOK23K1 ZJASOK23K1
Ajoitus 06.02.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2021-3026 Ryhmät ZJASAR23S1 ZJAG23SSSKP SAR23S1
Ajoitus 06.02.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2021-3027 Ryhmät ZJASAR23SM ZJA23SSA SAR23SM
Ajoitus 29.08.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2021-3028 Ryhmät ZJASAR23KML
Ajoitus 25.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2014-3028 Ryhmät ZJASAR23K1 SAR23K1
Ajoitus 25.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2014-3029 Ryhmät ZJASAR23KM SAR23KM
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2014-3030 Ryhmät SOK23K1 ZJASOK23K1
Ajoitus 06.02.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2014-3031 Ryhmät ZJASAR23S1 ZJAG23SSSKP SAR23S1
Ajoitus 06.02.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2014-3032 Ryhmät ZJASAR23SM SAR23SM
Ajoitus 29.08.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2014-3033 Ryhmät ZJASAR23KML
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2014-3034 Ryhmät ZJA23SSA
Ajoitus 10.08.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3170 Ryhmät ZJAG23SSSKP ZJAG23SSKKP ZJA23SSA ZJA23SS2
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3171 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3173 Ryhmät ZJAG23SMP MPT23S1 ZJAMPT23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3189 Ryhmät MPT24KM ZJAMPT24KM
Ajoitus 25.08.2023 - 31.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3190 Ryhmät ZJAG23STR ZJAG23STS ZJAG23STV ZJAG23STL ZJAG23STK
Timing 01.08.2023 - 31.12.2023 Code ZZPP0420-3191 Groups TAR23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3193 Ryhmät ZJASFT24KM SFT24KM STT24KM ZJASTT24KM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3158 Ryhmät ZJASAR23SM ZJASAR23S1 SAR23S1 SAR23SM
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3159 Ryhmät ZJASAR24KML
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3179 Ryhmät SAR24KM SAR24K1 ZJASAR24KM ZJASAR24K1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3182 Ryhmät ZJASKO23SM SKO23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3183 Ryhmät ZJASOS23SM SOS23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3184 Ryhmät SFT23SM ZJASFT23S1 SFT23S1 ZJASFT23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3185 Ryhmät STT23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3186 Ryhmät STT23SM ZJASTT23SM
Ajoitus 03.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3192 Ryhmät ZJASOK24K1 SOK24K1
Ajoitus 06.05.2024 - 06.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00BC02-3029
Ajoitus 18.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZ00BC01-3012
Ajoitus 01.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3063
Ajoitus 06.11.2023 - 10.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3059 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 09.10.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3061
Timing 02.10.2023 - 30.11.2023 Code ZZPP0740-3058
Timing 18.02.2024 - 24.04.2024 Code ZZPP0740-3067
Ajoitus 18.02.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3060
Ajoitus 02.10.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3057
Ajoitus 22.04.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3070
Timing 04.09.2023 - 22.12.2023 Code ZZPP0740-3056
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3055
Timing 01.02.2024 - 30.04.2024 Code ZZPP0740-3066
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus SZZZ1921-3010
Ajoitus 28.08.2023 - 27.10.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2022-3010 Ryhmät SAR22KM
Ajoitus 08.01.2024 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2022-3011 Ryhmät SOK22KS
Ajoitus 23.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2022-3012 Ryhmät SAR23KM2
Ajoitus 08.01.2024 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2022-3013 Ryhmät SAR22SM SAR22SM2
Ajoitus 11.03.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2022-3014 Ryhmät SAR22K1
Ajoitus 11.03.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus SZYYW204-3013 Ryhmät SAR23K1
Ajoitus 18.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus SZYYW204-3014 Ryhmät SAR23KM
Ajoitus 11.03.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus SZYYW204-3015 Ryhmät SOK23K1
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZYYW204-3016 Ryhmät SAR22S1 SAR22S2
Ajoitus 30.10.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus SZYYW204-3019 Ryhmät SAR22SM SAR22SM2
Ajoitus 20.05.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus SZYYW204-3020 Ryhmät SAR24KM2
Ajoitus 08.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus SZYY2012-3015 Ryhmät SAR23K1
Ajoitus 08.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus SZYY2012-3016 Ryhmät SAR23KM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2012-3017 Ryhmät SOK23K1
Ajoitus 28.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2012-3018 Ryhmät ZJA23SSSSOP SAR22S1 SAR22S2 ZJA23SSSSOM
Ajoitus 26.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2012-3019 Ryhmät SAR22SM SAR22SM2
Ajoitus 08.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus SZYY2012-3020 Ryhmät SAR24KM2
Ajoitus 08.01.2024 - 11.03.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2019-3013 Ryhmät SAR23K1
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2019-3014 Ryhmät SAR23KM
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2019-3015 Ryhmät SOK23K1 ZJASOK23K1
Ajoitus 28.08.2023 - 27.10.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2019-3016 Ryhmät SAR22S1 SAR22S2
Ajoitus 28.08.2023 - 27.10.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2019-3017 Ryhmät SAR22SM SAR22SM2
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2019-3018 Ryhmät SAR24KM2
Ajoitus 28.08.2023 - 27.10.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2024-3010 Ryhmät SAR22KM
Ajoitus 08.01.2024 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2024-3011 Ryhmät SOK23K1
Ajoitus 23.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2024-3012 Ryhmät SAR23KM2 ZJA23SSSSOM
Ajoitus 11.03.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2024-3013 Ryhmät SAR22K1
Ajoitus 08.01.2024 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2024-3014 Ryhmät SAR22SM SAR22SM2
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZYYW209-3010 Ryhmät SAR22KM
Ajoitus 11.03.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus SZYYW209-3011 Ryhmät SOK23K1
Ajoitus 10.03.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SZYYW209-3012 Ryhmät SAR23KM2
Ajoitus 21.05.2024 - 25.08.2024 Toteutuksen tunnus SZYYW209-3013
Timing 11.03.2024 - 20.05.2024 Code SWZZ1550-3010
Ajoitus 28.08.2023 - 27.10.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2025-3011 Ryhmät SAR22KM
Ajoitus 08.01.2024 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2025-3012 Ryhmät SOK23K1
Ajoitus 23.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2025-3013 Ryhmät SAR23KM2 ZJA23SSSSOM
Ajoitus 11.03.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2025-3014 Ryhmät SAR22K1
Ajoitus 08.01.2024 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2025-3015 Ryhmät SAR22SM SAR22SM2
Ajoitus 28.08.2023 - 27.10.2023 Toteutuksen tunnus SZYYW205-3010 Ryhmät SAR21S1 ZJA23SSSSOP
Ajoitus 28.08.2023 - 27.10.2023 Toteutuksen tunnus SZYYW205-3011 Ryhmät SAR22K1
Ajoitus 08.01.2024 - 09.03.2024 Toteutuksen tunnus SZYYW205-3012 Ryhmät SAR22KM
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZYYW205-3013 Ryhmät SOK22KS
Ajoitus 08.01.2024 - 07.03.2024 Toteutuksen tunnus SZYYW205-3014 Ryhmät SAR23KM2
Ajoitus 15.01.2024 - 23.02.2024 Toteutuksen tunnus SZYYW205-3015 Ryhmät SAR22S1 SAR22S2
Ajoitus 11.03.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus SZYYW205-3016 Ryhmät SAR22SM SAR22SM2
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus SZYYW201-3028 Ryhmät ZJASAR24KML
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus SZYYW201-3031 Ryhmät SAR24K1 ZJASAR24K1
Ajoitus 28.08.2023 - 27.10.2023 Toteutuksen tunnus SZYYW207-3010 Ryhmät SAR22KM
Ajoitus 08.01.2024 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus SZYYW207-3011 Ryhmät SOK22KS
Ajoitus 23.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZYYW207-3012 Ryhmät ZJA23SSSSOL SAR23KM2
Ajoitus 08.01.2024 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus SZYYW207-3013 Ryhmät SAR22SM2 SAR22SM
Ajoitus 11.03.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus SZYYW207-3014 Ryhmät SAR22K1
Ajoitus 08.01.2024 - 11.03.2024 Toteutuksen tunnus SZYYW203-3014 Ryhmät SAR23K1
Ajoitus 08.01.2024 - 17.03.2024 Toteutuksen tunnus SZYYW203-3015 Ryhmät SAR23KM
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZYYW203-3016 Ryhmät SOK23K1 ZJASOK23K1
Ajoitus 28.08.2023 - 27.10.2023 Toteutuksen tunnus SZYYW203-3017 Ryhmät SAR22S1 SAR22S2
Ajoitus 26.08.2023 - 27.10.2023 Toteutuksen tunnus SZYYW203-3018 Ryhmät SAR22SM SAR22SM2
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus SZYYW203-3019 Ryhmät SAR24KM2
Ajoitus 09.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SARSW203-3003 Ryhmät SAR21K1
Ajoitus 04.12.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus SARSW203-3004 Ryhmät SAR21KMJV SAR21KM
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus SARSW203-3005 Ryhmät SAR21SM
Ajoitus 12.02.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus SARSW203-3006 Ryhmät SAR21S1
Ajoitus 11.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SARSW203-3007 Ryhmät SAR20S1 SAR20SM SAR21KMJV
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZYYW208-3009 Ryhmät SAR22KM
Ajoitus 11.03.2024 - 15.09.2024 Toteutuksen tunnus SZYYW208-3010 Ryhmät SOK22KS
Ajoitus 10.03.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SZYYW208-3011 Ryhmät ZJA23SSSSOL SAR23KM2
Ajoitus 21.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SZYYW208-3012 Ryhmät SAR22SM
Ajoitus 28.08.2023 - 27.10.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2023-3010 Ryhmät SAR22KM
Ajoitus 08.01.2024 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2023-3011 Ryhmät SOK22KS
Ajoitus 23.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2023-3012 Ryhmät ZJA23SSSSOL SAR23KM2
Ajoitus 08.01.2024 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2023-3013 Ryhmät SAR22SM2 SAR22SM
Ajoitus 11.03.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2023-3014 Ryhmät SAR22K1
Ajoitus 08.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus SZYY2010-3015 Ryhmät SAR23KM
Ajoitus 08.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus SZYY2010-3016 Ryhmät SAR23K1
Ajoitus 28.08.2023 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2010-3017 Ryhmät SOK23K1 ZJASOK23K1
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2010-3018 Ryhmät SAR22S1 SAR22S2
Ajoitus 28.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2010-3020 Ryhmät SAR22SM SAR22SM2
Ajoitus 08.01.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus SZYY2010-3021 Ryhmät SAR24KM2
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2017-3023 Ryhmät ZJASAR23S1 SAR23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2017-3024 Ryhmät ZJASAR23SM SAR23SM
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2017-3025 Ryhmät ZJASAR24KML
Ajoitus 03.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2017-3026 Ryhmät ZJASOK24K1 SOK24K1
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2017-3027 Ryhmät SAR24KM ZJASAR24KM
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2017-3028 Ryhmät SAR24K1 ZJASAR24K1
Ajoitus 11.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus SARSW202-3012 Ryhmät SAR23K1
Ajoitus 18.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus SARSW202-3013 Ryhmät SAR23KM
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SARSW202-3014 Ryhmät SAR22S1 SAR22S2
Ajoitus 30.10.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus SARSW202-3016 Ryhmät SAR22SM SAR22SM2
Ajoitus 20.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SARSW202-3017 Ryhmät SAR24KM2
Ajoitus 21.08.2023 - 22.10.2023 Toteutuksen tunnus SZYYW206-3007 Ryhmät SAR21SM
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZYYW206-3008 Ryhmät SAR21S1 SAR22K1
Ajoitus 11.03.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus SZYYW206-3009 Ryhmät SAR22KM
Ajoitus 11.03.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SZYYW206-3010 Ryhmät SOK22KS
Ajoitus 10.03.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SZYYW206-3011 Ryhmät SAR23KM2
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus SZYYW206-3012 Ryhmät SAR22KMTE
Ajoitus 11.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus SZYYW206-3013 Ryhmät SAR22S1 SAR22S2
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus SZZZ1538-3029
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZZZ1538-3031 Ryhmät ZJASAR23KML
Ajoitus 28.08.2023 - 29.12.2023 Toteutuksen tunnus SZZZ1538-3032 Ryhmät ZJK23SS
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus SZZZ1538-3033 Ryhmät ZJA24KS
Ajoitus 28.08.2023 - 25.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0620-3001 Ryhmät TSA20SA TSA20SB
Ajoitus 28.08.2023 - 29.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0620-3134 Ryhmät SFT21S1 SAR21S1 SOS21SM SFT22SM STT21S1 SAR22K1 STT21SM SKO21SM
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0620-3163 Ryhmät SAR24KM2
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZ00BB70-3007
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus SZ00BB70-3008
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZ00BB68-3017 Ryhmät ZJASAR23KML
Ajoitus 04.03.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus SZ00BB68-3019
Timing 20.05.2024 - 31.07.2024 Code SZ00BB68-3020
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3145 Ryhmät LMS21KM
Ajoitus 17.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3146 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3147
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3148
Ajoitus 06.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3149
Ajoitus 06.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3150
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3151
Ajoitus 08.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3152
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3153
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3154
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3155
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3156
Ajoitus 04.09.2023 - 07.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3157
Ajoitus 04.09.2023 - 07.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3158
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3159
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3160
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3161
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3162
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3163
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3164
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3165
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3166
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3167
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3169
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3170
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3171
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3172
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3173
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3175
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3176
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3177
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3178
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3179
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3180
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3181
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3182
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3183
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3184
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3185
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3186
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3187
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3188
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3189
Ajoitus 29.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3190
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3191
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3192
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3195 Ryhmät ZJA23SSA
Ajoitus 25.03.2024 - 07.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3196
Ajoitus 11.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3197
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3198
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3199
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3200
Ajoitus 08.05.2024 - 12.06.2024 Toteutuksen tunnus ZYVZ0200-3014
Ajoitus 02.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZS00BU86-3002
Ajoitus 15.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZS00BU86-3003
Ajoitus 19.02.2024 - 24.05.2024 Toteutuksen tunnus SZ00BV26-3003 Ryhmät ZJK24KS ZJA24KS ZJA24KS2
Ajoitus 15.04.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus SZ00BV26-3004 Ryhmät ZJA24KSKKV
Ajoitus 02.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2016-3021 Ryhmät ZJASAR23K1 SAR23K1
Ajoitus 30.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2016-3022 Ryhmät ZJASAR23KM ZJA23SSSSOL SAR23KM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2016-3023 Ryhmät SOK23K1
Ajoitus 06.02.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2016-3024 Ryhmät ZJASAR23S1 SAR23S1
Ajoitus 06.02.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2016-3025 Ryhmät ZJASAR23SM SAR23SM
Ajoitus 11.03.2024 - 09.06.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2016-3026 Ryhmät ZJASAR24KML
Ajoitus 20.05.2024 - 07.12.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2016-3028 Ryhmät SAR24KM SAR24K1 ZJASAR24KM ZJASAR24K1
Ajoitus 08.01.2024 - 10.03.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2028-3018 Ryhmät SOK23K1
Ajoitus 28.08.2023 - 27.10.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2028-3019 Ryhmät SAR21S1 SAR21SM
Ajoitus 30.10.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus SZYY2028-3020 Ryhmät SAR21S1 SAR21SM
Ajoitus 08.01.2024 - 08.03.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2028-3021 Ryhmät SAR22KM SAR22K1
Ajoitus 11.03.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2028-3022 Ryhmät SAR22KM SAR22K1
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus SZYY2028-3023 Ryhmät SAR24KM2