Siirry suoraan sisältöön

Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), tietotekniikka

Laajuus:
240 op

Osaamiskuvaus

Tieto- ja viestintätekniikkaa tarvitaan kaikkialla! ICT-insinöörinä pystyt toimimaan alan asiantuntijatehtävissä alati muuttuvassa ja kansainvälistyvässä yhteiskunnassa. Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma antaa sinulle mahdollisuuden rakentaa osaamistasi juuri sinun näköiseksesi. Opinnoissa voit erikoistua ohjelmistotekniikkaan (developer), kyberturvallisuuteen (security), järjestelmien ylläpitoon (operations) tai tekoälyyn ja data-analytiikkaan (AIDA).

Valmistuttuasi osaat soveltaa luonnontieteiden peruslainalaisuuksia oman alasi ongelmien ratkaisemiseen. Hallitset myös digitalisoituvan ja automatisoituvan yhteiskunnan tietoteknisen rakentamisen taidot. Lisäksi osaat eettisesti suunnitella, rakentaa ja testata tietoteknisiä työelämän tarpeisiin vastaavia ratkaisuja.

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot suoritettuasi sinulla on hyvät valmiudet jatkuvaan ammatilliseen kehittämiseen, tehokkaaseen ja tulokselliseen viestintään sekä tiedonhakuun. Sinulla on myös erinomaiset valmiudet toimia yrittäjänä, joka kykenee toimimaan myös kansainvälisessä työympäristössä. Osaat tunnistaa ja arvioida tieto- ja viestintätekniikan ratkaisujen ympäristövaikutuksia ja valitsemaan kestäviä vaihtoehtoja.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Insinööriopinnot kestävät yleensä 4 vuotta (240op), mutta joissain tilanteissa kuten opiskelemalla tai tekemällä harjoittelua kesällä, voit nopeuttaa opintojasi.
- Yhteiset perusopinnot 62 op
- Tutkinnon ammattiopinnot 123 op
- Harjoittelu 30 op
- Opinnäytetyö 20 op
- Vapaasti valittavat opinnot 10 op

Yhteiset perusopinnot 62 op

Ammatillisissa perusopinnoissa perehdyt ammattikorkeakouluopiskeluun sekä koulutuksen tavoitteisiin ja sisältöön. Tutustut myös projektitoimintaan, yrittäjyyteen ja liiketalouteen, opit vieraiden kielten perustaitoja sekä kehität viestintä- ja kommunikaatiotaitojasi. Perusopinnoissa saat tarvittavat matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet opiskella tutkintoosi liittyviä ammattiopintoja.

Tutkinnon ammattiopinnot 123 op

Tutkinnon ammattiopinnot (78 op) koostuvat suuntautumisvaihtoehdon kaikille yhteisistä opinnoista ja valitsemistasi suuntaavista syventävistä ammattiopinnoista (45 op, DevSecOps AIDA).

Yhteisissä ammattiopinnoissa perehdyt ammatissasi vaadittaviin perustaitoihin digitalisoinnista, ohjelmoinnista, tietokannoista, Internet-teknologioista, web-tekniikoista, kyberturvallisuudesta ja käyttöjärjestelmistä. Opit soveltamaan opittuja taitoja käytännön projekteissa.

Syventävillä ammattiopinnoilla (45 op) syvennyt tiettyyn erikoisosaamiseen tieto- ja viestintätekniikassa: ohjelmistotekniikka (developer), kyberturvallisuus (security), järjestelmien ylläpitoon (operations) tai tekoäly ja data-analytiikka (AIDA).

Näillä opinnoilla kehityt osaajaksi valitsemallasi alueella ja osoitat kyvykkyytesi toimia insinöörin työtehtävissä valmistuttuasi.

Harjoittelu 30 op

Harjoittelun laajuus on vähintään 30 opintopistettä. Harjoittelun avulla kehität ammatillisia taitojasi ja perehdyt ohjatusti keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.

Opinnäytetyö 20 op

Opinnäytetyö kehittää ja osoittaa valmiuksiasi soveltaa tietojasi ja taitojasi alaan liittyvissä käytännön työtehtävissä. Opinnäytetyö sisältää Kehittämis- ja tutkimustoiminta -opintojakson, 5 op.

Vapaasti valittavat opinnot 10 op

Valinnaiset opinnot tukevat asiantuntijuutesi kehittymistä ja suuntautuvat oman kiinnostuksesi mukaan. Voit valita myös tarjonnassa olevia oman alan.

Opintojen joustava toteuttaminen

Päiväopiskelussa seurataan viikoittaista lukujärjestystä ja siihen liittyy luokka- ja laboratoriotiloissa tapahtuvaa lähiopetusta. Tämän lisäksi opiskelijoilla on itsenäisesti (yksin tai ryhmissä) suoritettavia harjoitustöitä ja tehtäviä.

Monimuoto-opiskelussa tarjotaan pääsääntöisesti verkko-opintoina, mutta jotkin opintojaksot saattavat vaatia läsnäoloa. Läsnäolototeutukset pidetään suurin piirtein kerran kuukaudessa (pe-la). Verkkototeutukset tarjotaan yleensä työaikana, mutta näistä pyritään tarjoamaan nauhoitteet. Monimuoto-opiskelu soveltuu opiskelijalle, mikäli hänellä on aiempaa alaan liittyvää osaamista tai elämäntilanteen takia hän haluaa enemmän joustoja opintojen suorittamisajankohdan tai -paikan suhteen.

Sinulle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia) ja kansainvälisiä opintoja eurooppalaisissa EUDRES-korkeakouluissa. Voit lisäksi valita opintoja suomalaisista ja ulkomaisista kumppanikorkeakouluista, esimerkiksi muista ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Voit hakea hyväksilukua muualla suoritetuista korkeakouluopinnoista.

Työelämäläheinen oppiminen

Työelämäläheistä oppimista sisältyy AMK-opintoihin koko opiskelun ajan, kuten ammattitaitoa edistävä harjoittelu, opinnäytetyö ja erilaiset työelämäprojektit. Jamkissa työelämäläheisen ja opiskelijalähtöisen oppimisen toimintamallina on JAMK Future Factory®. Se yhdistää työelämän toimijat, opiskelijat, Jamkin asiantuntijat sekä työelämäläheiset LAB- ja muut oppimisympäristöt. Opiskelijoille se tarjoaa monialaisen ja työelämäläheisen projektiopiskelun lisäksi mahdollisuuden kehittää tulevaisuuden työelämätaitojaan, urapolkuja ja työelämäverkostojaan.

Teemme jatkuvaa yhteistyötä ICT-alan yritysten kanssa, mikä avaa sinulle tilaisuuksia luoda verkostoja työelämään jo opintojesi aikana. Yritysten edustajat vierailevat luennoimassa opintojaksoilla, tarjoavat harjoittelu- ja työpaikkoja sekä opinnäytetyön aiheita.

Myös opinnollistaminen on työelämäläheisen oppimisen mahdollisuus, jolla tarkoitetaan työn, projektiopintojen, Future Factory tms. toiminnan ja opintojen yhdistämistä. Opinnollistamisesta laaditaan suunnitelma ja dokumentoidaan se opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Mikäli haaveilet yrittäjyydestä, on sinulla mahdollisuus suunnata opintojasi oman liikeideasi kehittämiseen ja saada valmennusta yritystoiminnan edistämiseksi.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Tieto- ja viestintätekniikan insinöörit työskentelevät mm. ohjelmistokehityksen, kyberturvallisuuden, järjestelmien ylläpidon ja verkkoteknologioiden parissa. Työllistymisnäkökulmat ovat hyviä ja opiskelijat ovat työllistyneet osaamisalaansa vastaaviin töihin usein jo opintojen loppuvaiheessa tai pian valmistumisen jälkeen. Tutkintoon sisältyy pakollinen harjoittelu ja voidaan todeta, että harjoittelupaikalla on suuri merkitys työllistymiseen.

- Tietotekniikkainsinööri, järjestelmäinsinööri, tietoliikennesuunnittelija
- Ohjelmistosuunnittelija, tietokantasuunnittelija, käyttöliittymäsuunnittelija
- Ohjelmoija, web designer, web developer
- Projektipäällikkö, tietoturvapäällikkö, tietotekniikkapäällikkö
- Tietoturvakonsultti, ohjelmistotestausinsinööri, järjestelmäasiantuntija
- Data-analyytikko, tietoanalyytikko

Kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Jatko-opinnot

Voit valmistuttuasi ja vähintään kahden vuoden työkokemuksen jälkeen hakeutua ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Voit jatkaa opintojasi hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin, ammatilliseen opettajankoulutukseen tai ulkomaisiin maisterikoulutuksiin. Ammattikorkeakoulu tarjoaa osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia mm. avoimessa ammattikorkeakoulussa, erikoistumiskoulutuksissa ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Koulutus on suunniteltu yhteistyössä työelämän ja muiden sidosryhmien kanssa. Suunnittelussa on hyödynnetty myös IT-Instituutin neuvottelukuntaa, jolta on pyydetty kommentteja. Osa neuvottelukunnan jäsenistä on alumneja. Opiskelijoilta kerätään monipuolista palautetta opinnoista ja koulutusta kehitetään jatkuvasti palautteen pohjalta.

Vastuuhenkilö

Jarmo Nevala
Lehtori, IT
+358 50 463 4720
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Tieto- ja viestintätekniikka
Tunnus
(TTV2024SS)
Tieto- ja viestintätekniikka
Tunnus
(TTV2023SS)
Tieto- ja viestintätekniikka
Tunnus
(TTV2022SS)
Tieto- ja viestintätekniikka
Tunnus
(TTV2021SS)
Tieto- ja viestintätekniikka
Tunnus
(TTV2020SS)

Ajoitus 09.10.2023 - 18.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC8070-3005 Ryhmät TTV21S3 TTV21S5 TTV21SM TTV21S2 TTV21S1 ZJA23STIDA2
Timing 04.03.2024 - 30.04.2024 Code TTC8070-3006 Groups TTV21S3 TTV21S5 TTV21SM TIC21S1 TTV21S2 ZJA24KTIDA2 TTV21S1
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code TTC8860-3003 Groups TTV21S3 TTV21S5 TTV21SM TTV21S2 TTV21S1
Timing 08.01.2024 - 30.04.2024 Code TTC8860-3004 Groups TTV21S3 TTV21S5 TIC21S1 TTV21S2 TTV21S1
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code TTC8460-3003 Groups TTV21S3 TTV21S5 TIC21S1 TTV21S2 TTV21S1
Timing 08.01.2024 - 30.04.2024 Code TTC8460-3004 Groups TTV21S3 TTV21S5 TTV21SM ZJA24KTISK2 TTV21S2 TTV21S1
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code TTC6550-3006 Groups TTV21S3 TTV21S5 TIC21S1 TTV21S2 TTV21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC6550-3007 Ryhmät TTV21S1 TTV21S2 TTV21S3 TTV21S5 TTV21SM
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code TTC6530-3002 Groups TTV21S3 TTV21S5 TIC21S1 TTV21S2 TTV21S1
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code TTC8820-3003 Groups TTV21S3 TTV21S5 TTV21SM TTV21S2 TTV21S1
Timing 08.01.2024 - 30.04.2024 Code TTC8820-3004 Groups TTV21S3 TTV21S5 TIC21S1 TTV21S2 TTV21S1
Ajoitus 13.11.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC8020-3007 Ryhmät TTV21S3 TTV21S5 TTV21SM TTV21S2 ZJA23STIDA1 TTV21S1
Timing 24.03.2024 - 30.04.2024 Code TTC8020-3008 Groups TTV21S3 TTV21S5 TTV21SM TIC21S1 TTV21S2 ZJA24KTIDA1 TTV21S1
Ajoitus 02.10.2023 - 12.11.2023 Toteutuksen tunnus TTC8040-3010 Ryhmät TTV21S3 TTV21S5 TTV21SM TTV21S2 ZJA23STIDA1 TTV21S1
Timing 12.02.2024 - 30.03.2024 Code TTC8040-3011 Groups TTV21S3 TTV21S5 TTV21SM TIC21S1 TTV21S2 ZJA24KTIDA1 TTV21S1
Ajoitus 11.09.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TTC8030-3008 Ryhmät TTV21S3 TTV21S5 TTV21SM TTV21S2 ZJA23STIDA1 TTV21S1
Timing 15.01.2024 - 18.02.2024 Code TTC8030-3009 Groups TTV21S3 TTV21S5 TTV21SM TIC21S1 TTV21S2 ZJA24KTIDA1 TTV21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC1060-3024 Ryhmät TTV23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC1060-3025 Ryhmät TTV23S2
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC1060-3026 Ryhmät TTV23S3
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC1060-3027 Ryhmät TTV23S5
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC1060-3028 Ryhmät TTV23SM ZJATTV23SM
Timing 15.01.2024 - 20.05.2024 Code ZZPP0750-3166
Timing 15.01.2024 - 20.05.2024 Code ZZPP0750-3168
Ajoitus 01.11.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC2080-3017 Ryhmät ZJA23KTIDI
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC2080-3019 Ryhmät TTV22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC2080-3020 Ryhmät TTV22S2
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC2080-3021 Ryhmät TTV22S3
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC2080-3022 Ryhmät TTV22S4
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC2080-3023 Ryhmät TTV22S5
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC2080-3024 Ryhmät TTV22SM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC2080-3025 Ryhmät TTV22SM2
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TTC2080-3027 Ryhmät ZJA23STIDI ZJA23STINO
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code TTC8810-3003 Groups TTV21S3 TTV21S5 TTV21SM TTV21S2 TTV21S1
Timing 08.01.2024 - 30.04.2024 Code TTC8810-3004 Groups TTV21S3 TTV21S5 TIC21S1 TTV21S2 TTV21S1
Timing 05.09.2023 - 22.12.2023 Code ZZPP0920-3048 Groups TLP20S1 MTM21S1 TLP20SAVO
Ajoitus 09.10.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3057 Ryhmät ZJA22KYK
Ajoitus 02.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3051
Timing 15.01.2024 - 30.04.2024 Code ZZPP0920-3056 Groups TTV21S3 TTV21S5 TTV20SM TTV21SM TIC22S1 TTV22S1 TTV22SM TTV21KMM TTV20S3 TTV21S1 TTV22S5 TTV22S2 TTV22S3 TTV22S4 TTV22SM2 TIC21S1 TTV21S2
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3043 Ryhmät TLS20S1 TSA21SA TSA21SB MPT21S1 TLS20SB SOS20SM TLS20SA SKO21SM
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3047
Ajoitus 12.09.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3050
Timing 15.01.2024 - 31.05.2024 Code ZZPP0920-3049
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code TTC8850-3003 Groups TTV21S3 TTV21S5 TTV21SM TTV21S2 TTV21S1
Timing 08.01.2024 - 30.04.2024 Code TTC8850-3004 Groups TTV21S3 TTV21S5 TIC21S1 TTV21S2 TTV21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3074 Ryhmät TTV23S2 TTV23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3080 Ryhmät TTV23S3 TTV23S5
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3082 Ryhmät TTV23SM ZJATTV23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3093 Ryhmät TAR23S1
Ajoitus 15.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3094 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3095 Ryhmät TSA24KM
Ajoitus 02.05.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLF1300-3121
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLF2300-3057 Ryhmät TTV22S2 TTV22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLF2300-3060 Ryhmät TTV22S3
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLF2300-3061 Ryhmät TTV22S5 TTV22S4
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLF2300-3063 Ryhmät TTV22SM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLF2300-3064 Ryhmät TTV22SM2
Timing 08.01.2024 - 23.02.2024 Code TZLF2300-3072 Groups TAR23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 29.02.2024 Toteutuksen tunnus TZLF2300-3073 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLF2300-3074 Ryhmät TSA23SR1 TSA23SR2
Ajoitus 29.04.2024 - 10.06.2024 Toteutuksen tunnus TZLF2300-3098
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TZLF8010-3012 Ryhmät TTV22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TZLF8010-3013 Ryhmät TTV22S2
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TZLF8010-3014 Ryhmät TTV22S3
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TZLF8010-3015 Ryhmät TTV22S4
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TZLF8010-3016 Ryhmät TTV22S5
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TZLF8010-3017 Ryhmät TTV22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TZLF8010-3018 Ryhmät TTV22SM2
Ajoitus 23.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLF8020-3012 Ryhmät TTV22S1
Ajoitus 23.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLF8020-3013 Ryhmät TTV22S2
Ajoitus 23.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLF8020-3014 Ryhmät TTV22S3
Ajoitus 23.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLF8020-3015 Ryhmät TTV22S4
Ajoitus 23.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLF8020-3016 Ryhmät TTV22S5
Ajoitus 23.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLF8020-3017 Ryhmät TTV22SM
Ajoitus 23.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLF8020-3018 Ryhmät TTV22SM2
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code TTC8840-3003 Groups TTV21S3 TTV21S5 TTV21SM TTV21S2 TTV21S1
Timing 08.01.2024 - 30.04.2024 Code TTC8840-3004 Groups TTV21S3 TTV21S5 TIC21S1 TTV21S2 TTV21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus TTZW0410-3013 Ryhmät TTV23S2 ZJA24KTINO3 TTV23S3 ZJA23STINO2 TTV23S5 TTV23SM TIC23S1 ZJA23STINO ZJATTV23SM ZJA24KTIDA1 TTV23S1 ZJA23STIDA1
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code TTC8830-3003 Groups TTV21S3 TTV21S5 TTV21SM TTV21S2 TTV21S1
Timing 08.01.2024 - 30.04.2024 Code TTC8830-3004 Groups TTV21S3 TTV21S5 TIC21S1 TTV21S2 TTV21S1
Ajoitus 01.11.2023 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TTHA0100-3005 Ryhmät TTV23S1
Ajoitus 01.11.2023 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TTHA0100-3006 Ryhmät TTV22S2 TTV22S1 TTV19S2 TTV23S2 TTV20S2 TTV21S2
Ajoitus 01.11.2023 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TTHA0100-3007 Ryhmät TTV21S3 TTV22S3 TTV19S1 TTV19S3 TTV22S4 TTV20S3 TTV23S3 TTV20S1
Ajoitus 01.11.2023 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TTHA0100-3008 Ryhmät TTV23S5
Ajoitus 01.11.2023 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TTHA0100-3009 Ryhmät TTV22S5 TTV21S5 TTV20S5 TTV19S5
Ajoitus 01.11.2023 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TTHA0100-3010 Ryhmät TTV19KMM TTV19SMM TTV19SM TTV20SM TTV21SM TTV22SM TTV21KMM TTV22SM2 TTV23SM TTV21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC6040-3007 Ryhmät TTV21S3 TTV21S5 TTV21SM TTV21S2 ZJA23STIKY1 TTV21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 29.03.2024 Toteutuksen tunnus TTC6040-3008 Ryhmät TTV21S3 TTV21S5 TTV21SM ZJA24KTIKY1 TTV21S2 TTV21S1
Ajoitus 24.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3151 Ryhmät TLS23SMM TRM23KMM TTV23S2 TKN23S1 TKN23SM TTV23S3 TER23S1 TTV23SM TTV23S5 TSA23SM LMS23S1 TER23SM TSA23S1 ZJATTV23SM TRY23S1 TLS23S1 UTIVERKKO TTV23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3158 Ryhmät ZJASAR23SM ZJASAR23S1 SAR23S1 SAR23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3171 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3173 Ryhmät ZJAG23SMP MPT23S1 ZJAMPT23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3179 Ryhmät SAR24KM SAR24K1 ZJASAR24KM ZJASAR24K1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3182 Ryhmät ZJASKO23SM SKO23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3183 Ryhmät ZJASOS23SM SOS23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3184 Ryhmät SFT23SM ZJASFT23S1 SFT23S1 ZJASFT23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3185 Ryhmät STT23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3186 Ryhmät STT23SM ZJASTT23SM
Ajoitus 30.08.2023 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3187 Ryhmät ZJA23STINO ZJA23STIDI ZJA24KTIDI
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3189 Ryhmät MPT24KM ZJAMPT24KM
Ajoitus 25.08.2023 - 31.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3190 Ryhmät ZJAG23STR ZJAG23STS ZJAG23STV ZJAG23STL ZJAG23STK
Timing 01.08.2023 - 31.12.2023 Code ZZPP0420-3191 Groups TAR23S1
Ajoitus 03.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3192 Ryhmät ZJASOK24K1 SOK24K1
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3193 Ryhmät ZJASFT24KM SFT24KM STT24KM ZJASTT24KM
Ajoitus 25.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3196 Ryhmät TLS23SMM TRM23KMM TTV23S2 TKN23S1 TKN23SM TTV23S3 TER23S1 TTV23SM TTV23S5 TSA23SM TER23SM TSA23S1 ZJATTV23SM TRY23S1 TLS23S1 LMS24KM UTIVERKKO TTV23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC1010-3012 Ryhmät TTV22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC1010-3013 Ryhmät TTV22S2
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC1010-3014 Ryhmät TTV22S3
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC1010-3015 Ryhmät TTV22S4
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC1010-3016 Ryhmät TTV22S5
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC1010-3017 Ryhmät TTV22SM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC1010-3018 Ryhmät TTV22SM2
Ajoitus 06.05.2024 - 06.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00BC02-3029
Ajoitus 06.11.2023 - 10.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3059 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 09.10.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3061
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3055
Ajoitus 01.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3063
Timing 02.10.2023 - 30.11.2023 Code ZZPP0740-3058
Timing 18.02.2024 - 24.04.2024 Code ZZPP0740-3067
Ajoitus 18.02.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3060
Ajoitus 22.04.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3070
Ajoitus 02.10.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3057
Timing 04.09.2023 - 22.12.2023 Code ZZPP0740-3056
Timing 01.02.2024 - 30.04.2024 Code ZZPP0740-3066
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC2040-3012 Ryhmät TTV22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC2040-3013 Ryhmät TTV22S2
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC2040-3014 Ryhmät TTV22S3
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC2040-3015 Ryhmät TTV22S4
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC2040-3016 Ryhmät TTV22S5
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC2040-3017 Ryhmät TTV22SM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC2040-3018 Ryhmät TTV22SM2
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC2050-3015 Ryhmät TTV22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC2050-3016 Ryhmät TTV22S2
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC2050-3017 Ryhmät TTV22S3
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC2050-3018 Ryhmät TTV22S4
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC2050-3019 Ryhmät TTV22S5
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC2050-3020 Ryhmät TTV22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC2050-3021 Ryhmät TTV22SM2
Ajoitus 28.08.2023 - 01.10.2023 Toteutuksen tunnus TTC2050-3023 Ryhmät ZJA23STI ZJA23STIDA1
Timing 09.01.2024 - 11.02.2024 Code TTC2050-3025 Groups ZJA24KTIDA1
Ajoitus 28.08.2023 - 25.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0620-3001 Ryhmät TSA20SA TSA20SB
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0620-3166 Ryhmät TTV21S3 TTV21S5 TTV21S2 TTV21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0620-3167 Ryhmät TTV21SM
Ajoitus 15.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0620-3169 Ryhmät TTV21S3 TTV21S5 TTV21S2 TSA22KM TTV21S1
Ajoitus 15.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0620-3170 Ryhmät TTV21S3 TTV21S5 TTV21S2 TSA22KM TTV21S1
Ajoitus 15.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0620-3171 Ryhmät TTV21S3 TTV21S5 TTV21S2 TSA22KM TTV21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 08.10.2023 Toteutuksen tunnus TTC8050-3006 Ryhmät TTV21S3 TTV21S5 TTV21SM TTV21S2 TTV21S1 ZJA23STIDA2
Timing 08.01.2024 - 11.02.2024 Code TTC8050-3007 Groups TTV21S3 TTV21S5 TTV21SM TIC21S1 TTV21S2 ZJA24KTIDA2 TTV21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC5050-3001 Ryhmät TTV21S3 TTV21S5 TTV21S2 TTV21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC6050-3004 Ryhmät TTV21S3 TTV21S5 TTV21SM TTV21S2 ZJA23STIKY2 TTV21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC6050-3005 Ryhmät TTV21S3 TTV21S5 TTV21SM ZJA24KTIKY2 TTV21S2 TTV21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC6020-3005 Ryhmät TTV21S3 TTV21S5 TTV21SM TTV21S2 ZJA23STIKY1 TTV21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC6020-3006 Ryhmät TTV21S3 TTV21S5 TTV21SM ZJA24KTIKY1 TTV21S2 TTV21S1
Ajoitus 15.09.2023 - 31.10.2023 Toteutuksen tunnus TTC1020-3023 Ryhmät ZJA23KTIDI
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC1020-3024 Ryhmät TTV22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC1020-3025 Ryhmät TTV22S2
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC1020-3026 Ryhmät TTV22S3
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC1020-3027 Ryhmät TTV22S4
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC1020-3028 Ryhmät TTV22S5
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC1020-3029 Ryhmät TTV22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC1020-3030 Ryhmät TTV22SM2
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TTC1020-3032 Ryhmät ZJA23STINO ZJA23STIDI
Ajoitus 05.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC7520-3002 Ryhmät TTV21S1 TTV21S2 TTV21S3 TTV21S5 TTV21SM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC7530-3002 Ryhmät TTV21S1 TTV21S2 TTV21S3 TTV21S5 TTV21SM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC7510-3002 Ryhmät TTV21S3 TTV21S5 TTV21SM TTV21S2 TTV21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC6030-3008 Ryhmät TTV21S3 TTV21S5 TTV21SM TTV21S2 ZJA23STIKY2 TTV21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC6030-3010 Ryhmät TTV21S3 TTV21S5 TTV21SM ZJA24KTIKY2 TTV21S2 TTV21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus TTC8010-3006 Ryhmät TTV21S3 TTV21S5 TTV21SM TTV21S2 TTV21S1 ZJA23STIDA2
Timing 04.03.2024 - 28.04.2024 Code TTC8010-3007 Groups TTV21S3 TTV21S5 TTV21SM TIC21S1 TTV21S2 ZJA24KTIDA2 TTV21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC5060-3001 Ryhmät TTV21S3 TTV21S5 TTV21S2 TTV21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC5530-3002 Ryhmät TTV21S3 TTV21S5 TTV21S2 TTV21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC1040-3032 Ryhmät TTV23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC1040-3034 Ryhmät TTV23S2
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC1040-3035 Ryhmät TTV23S3
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC1040-3036 Ryhmät TTV23S5
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC1040-3037 Ryhmät TTV23SM ZJATTV23SM
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TTC1040-3038 Ryhmät ZJA23STINO
Ajoitus 05.03.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZVV0420-3004
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC5020-3001 Ryhmät TTV21S3 TTV21S5 TTV21S2 TTV21S1
Ajoitus 23.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZMV1100-3049 Ryhmät TTV23S2 TTV23S1
Ajoitus 23.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZMV1100-3054 Ryhmät TTV23S3 TTV23S5
Ajoitus 23.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZMV1100-3055 Ryhmät TTV23SM ZJATTV23SM
Ajoitus 23.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZMV1100-3062 Ryhmät TAR23S1
Ajoitus 15.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZMV1100-3063 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 04.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZMV1100-3064 Ryhmät TSA24KM
Ajoitus 23.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3079 Ryhmät TTV23S1
Ajoitus 23.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3084 Ryhmät TTV23S2
Ajoitus 23.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3085 Ryhmät TTV23S3
Ajoitus 23.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3086 Ryhmät TTV23S5
Ajoitus 23.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM1300-3087 Ryhmät TTV23SM ZJATTV23SM
Ajoitus 08.01.2024 - 23.02.2024 Toteutuksen tunnus TZLM2300-3066 Ryhmät TTV23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 23.02.2024 Toteutuksen tunnus TZLM2300-3071 Ryhmät TTV23S2
Ajoitus 08.01.2024 - 23.02.2024 Toteutuksen tunnus TZLM2300-3072 Ryhmät TTV23S3
Ajoitus 08.01.2024 - 23.02.2024 Toteutuksen tunnus TZLM2300-3073 Ryhmät TTV23S5
Ajoitus 08.01.2024 - 23.02.2024 Toteutuksen tunnus TZLM2300-3074 Ryhmät TTV23SM ZJATTV23SM
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLM2300-3079 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 01.05.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TZLM2300-3080 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 08.01.2024 - 23.02.2024 Toteutuksen tunnus TZMV2100-3050 Ryhmät TTV23S2 TTV23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 23.02.2024 Toteutuksen tunnus TZMV2100-3055 Ryhmät TTV23S3 TTV23S5
Ajoitus 08.01.2024 - 23.02.2024 Toteutuksen tunnus TZMV2100-3056 Ryhmät TTV23SM ZJATTV23SM
Ajoitus 01.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus TZMV2100-3062 Ryhmät TSA23KM
Ajoitus 01.01.2024 - 23.02.2024 Toteutuksen tunnus TZMV2100-3063 Ryhmät TAR23S1
Ajoitus 04.03.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TZLM3300-3063 Ryhmät TTV23S1
Ajoitus 04.03.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TZLM3300-3069 Ryhmät TTV23S2
Ajoitus 04.03.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TZLM3300-3070 Ryhmät TTV23S3
Ajoitus 04.03.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TZLM3300-3071 Ryhmät TTV23S5
Ajoitus 04.03.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TZLM3300-3072 Ryhmät TTV23SM ZJATTV23SM
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZLM3300-3076 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 01.05.2024 - 30.09.2024 Toteutuksen tunnus TZLM3300-3077 Ryhmät UTIVERKKO
Ajoitus 04.03.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TZMV3100-3047 Ryhmät TTV23S2 TTV23S1
Ajoitus 04.03.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TZMV3100-3053 Ryhmät TTV23S3 TTV23S5
Ajoitus 04.03.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TZMV3100-3054 Ryhmät TTV23SM ZJATTV23SM
Ajoitus 16.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZMV3100-3058 Ryhmät TSA23KM
Ajoitus 04.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus TZMV3100-3059 Ryhmät TAR23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus TZMV3100-3060 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM4300-3012 Ryhmät TTV22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM4300-3013 Ryhmät TTV22S2
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM4300-3014 Ryhmät TTV22S3
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM4300-3015 Ryhmät TTV22S4
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM4300-3016 Ryhmät TTV22S5
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM4300-3017 Ryhmät TTV22SM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM4300-3018 Ryhmät TTV22SM2
Ajoitus 28.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3061 Ryhmät TTV23S2 TTV23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3065 Ryhmät TTV23S3 TTV23S5
Ajoitus 28.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3066 Ryhmät TTV23SM ZJATTV23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3071 Ryhmät TAR23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3074 Ryhmät TTV23S2 TTV23S3 TTV23S5 TTV23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3077 Ryhmät TSA24KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.08.2023 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3078 Ryhmät TKN23S1 TER23S1 TRY23S1 TLS23S1
Ajoitus 03.11.2023 - 01.02.2024 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3079 Ryhmät ZJAG23STR ZJAG23STV ZJAG23STL ZJAG23STK
Ajoitus 09.04.2024 - 28.05.2024 Toteutuksen tunnus TZMV0300-3080 Ryhmät ZJA24KTKVO
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code TTC8450-3003 Groups TTV21S3 TTV21S5 TIC21S1 TTV21S2 TTV21S1
Timing 08.01.2024 - 30.04.2024 Code TTC8450-3004 Groups TTV21S3 TTV21S5 TTV21SM ZJA24KTISK2 TTV21S2 TTV21S1
Timing 30.10.2023 - 19.12.2023 Code TTC6520-3002 Groups TTV21S3 TTV21S5 TIC21S1 TTV21S2 TTV21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC2030-3042 Ryhmät TTV23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC2030-3044 Ryhmät TTV23S2
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC2030-3045 Ryhmät TTV23S3
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC2030-3046 Ryhmät TTV23S5
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC2030-3047 Ryhmät TTV23SM ZJATTV23SM
Ajoitus 30.08.2023 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TTC2030-3048 Ryhmät ZJA23STTA ZJAG23STV
Ajoitus 30.08.2023 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TTC2030-3049 Ryhmät ZJA23STINO ZJA23STIDI ZJA24KTIDI
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code TTC8440-3003 Groups TTV21S3 TTV21S5 TIC21S1 TTV21S2 TTV21S1
Ajoitus 15.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC8440-3004 Ryhmät TTV21S3 TTV21S5 TTV21SM ZJA24KTISK2 TTV21S2 TTV21S1
Ajoitus 15.04.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus TT00BV40-3002 Ryhmät ZJA24KTIKKV
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3163 Ryhmät SAR22SM2
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3192 Ryhmät ZJASAR23KM SAR23KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3194 Ryhmät SAR23KM2
Ajoitus 28.08.2023 - 30.04.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3197 Ryhmät TTV23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3199 Ryhmät STT24KM ZJA24SS ZJASTT24KM
Ajoitus 28.08.2023 - 30.04.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3203 Ryhmät TTV23S2
Ajoitus 28.08.2023 - 30.04.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3204 Ryhmät TTV23S3
Ajoitus 28.08.2023 - 30.04.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3205 Ryhmät TTV23S5
Ajoitus 28.08.2023 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3206 Ryhmät ZJATTV23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3212 Ryhmät ZJASAR23SM SAR23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3221 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 03.01.2024 - 12.09.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3226 Ryhmät ZJASOK24K1 SOK24K1
Ajoitus 21.08.2023 - 20.05.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3230 Ryhmät ZJASKO23SM SKO23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3231 Ryhmät ZJASOS23SM SOS23SM2 SOS23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3232
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3235 Ryhmät STT23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3236 Ryhmät ZJASTT23SM STT23SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3237 Ryhmät ZJASFT23S1 SFT23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3238 Ryhmät SFT23SM ZJASFT23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 30.06.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3239 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3240 Ryhmät SAR24K1 ZJASAR24K1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3241 Ryhmät SAR24KM ZJASAR24KM
Timing 01.08.2023 - 31.07.2024 Code ZZPP0520-3244 Groups TAR23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 30.04.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3246 Ryhmät TTV23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3247 Ryhmät TSA24KM ZJATSA24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2028 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3248 Ryhmät MPT24KM ZJAMPT24KM
Ajoitus 18.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3251 Ryhmät LMS24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3253 Ryhmät ZJASFT24KM SFT24KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3255 Ryhmät SAR24KM2
Ajoitus 15.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3260 Ryhmät ZJAJ24KHUKR
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC5540-3002 Ryhmät TTV21S3 TTV21S5 TTV21S2 TTV21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC5560-3002 Ryhmät TTV21S3 TTV21S5 TTV21S2 TTV21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC6060-3004 Ryhmät TTV21S3 TTV21S5 TTV21SM TTV21S2 ZJA23STIKY2 TTV21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC6060-3005 Ryhmät TTV21S3 TTV21S5 TTV21SM ZJA24KTIKY2 TTV21S2 TTV21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 11.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC2070-3016 Ryhmät TTV22S5 TTV22S2 TTV22S3 TIC22S1 TTV22S1 TTV22SM TTV22S4 TTV22SM2
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC5030-3001 Ryhmät TTV21S3 TTV21S5 TTV21S2 TTV21S1
Timing 04.09.2023 - 19.12.2023 Code TTC6540-3002 Groups TTV21S3 TTV21S5 TIC21S1 TTV21S2 TTV21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC5550-3002 Ryhmät TTV21S3 TTV21S5 TTV21S2 TTV21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC2060-3013 Ryhmät TTV22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC2060-3014 Ryhmät TTV22S2
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC2060-3015 Ryhmät TTV22S3
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC2060-3016 Ryhmät TTV22S4
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC2060-3017 Ryhmät TTV22S5
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC2060-3018 Ryhmät TTV22SM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC2060-3019 Ryhmät TTV22SM2
Ajoitus 01.09.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TZLM7010-3006 Ryhmät TTV22S5 TTV22S2 TTV22S3 TTV22S1 TTV22S4
Ajoitus 23.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM7020-3007 Ryhmät TTV22S5 TTV22S2 TTV22S3 TTV22S1 TTV22S4
Ajoitus 08.01.2024 - 23.02.2024 Toteutuksen tunnus TZLM7020-3008 Ryhmät TTV22S5 TTV22S2 TTV22S3 TTV22S1 TTV22S4
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM7020-3010 Ryhmät TTV22S5 TTV22S2 TTV22S3 TTV22S1 TTV22SM TTV22S4
Timing 08.01.2024 - 23.02.2024 Code TZLM7030-3008 Groups TTV22S5 TTV22S2 TTV22S3 TTV22S1 TTV22SM2
Ajoitus 23.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZLM7030-3009 Ryhmät TTV22S5 TTV22S2 TTV22S3 TTV22S1
Ajoitus 01.09.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TZLM7040-3006 Ryhmät TTV22S5 TTV22S2 TTV21S3 TTV22S3 TTV21S5 TTV22S1 TTV22SM TTV22S4 TTV22SM2 TTV21S2 TTV21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus TZLM7050-3007 Ryhmät TTV22S5 TTV22S2 TTV22S3 TTV22S1 TTV22S4
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TZLM7050-3008 Ryhmät TTV22S5 TTV22S2 TTV22S3 TTV22SM TTV22S1 TTV22S4
Ajoitus 08.01.2024 - 23.02.2024 Toteutuksen tunnus TZLM7050-3009 Ryhmät TTV22S5 TTV22S2 TTV22S3 TTV22S1 TTV22SM TTV22S4 TTV22SM2
Ajoitus 28.08.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus TZLM7050-3011 Ryhmät TTV22S5 TTV22S2 TTV22S3 TTV22S1 TTV22S4
Ajoitus 01.11.2023 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TTHA0120-3006 Ryhmät TTV19KMM TTV19SMM TTV19SM TTV20SM TTV21SM TTV22SM TTV22SM2 TTV23SM TTV21S1
Ajoitus 01.11.2023 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TTHA0120-3007 Ryhmät TTV23S1
Ajoitus 01.11.2023 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TTHA0120-3008 Ryhmät TTV23S5
Ajoitus 01.11.2023 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TTHA0120-3009 Ryhmät TTV22S2 TTV22S1 TTV19S2 TTV23S2 TTV20S2 TTV21S2
Ajoitus 01.11.2023 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TTHA0120-3010 Ryhmät TTV21S3 TTV22S3 TTV19S1 TTV19S3 TTV22S4 TTV20S3 TTV23S3 TTV20S1
Ajoitus 01.11.2023 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TTHA0120-3011 Ryhmät TTV22S5 TTV21S5 TTV20S5 TTV19S5
Ajoitus 09.10.2023 - 03.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC8060-3007 Ryhmät TTV21S3 TTV21S5 TTV21SM TTV21S2 TTV21S1 ZJA23STIDA2
Timing 22.01.2024 - 10.03.2024 Code TTC8060-3008 Groups TTV21S3 TTV21S5 TTV21SM TIC21S1 TTV21S2 ZJA24KTIDA2 TTV21S1
Timing 28.08.2023 - 27.10.2023 Code TTC6510-3002 Groups TTV21S3 TTV21S5 TIC21S1 TTV21S2 TTV21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC2020-3035 Ryhmät TTV23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC2020-3036 Ryhmät TTV23S2
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC2020-3037 Ryhmät TTV23S3
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC2020-3038 Ryhmät TTV23S5
Ajoitus 30.08.2023 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TTC2020-3041 Ryhmät ZJA23STIDI ZJA23STINO ZJA24KTIDI ZJATTV23SM
Timing 30.01.2024 - 22.03.2024 Code TTC2020-3042 Groups ZJA24KTIIVO
Ajoitus 09.04.2024 - 11.06.2024 Toteutuksen tunnus TTC2020-3045 Ryhmät ZJA24KTITVO
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC1050-3012 Ryhmät TTV22S1
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC1050-3013 Ryhmät TTV22S2
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC1050-3014 Ryhmät TTV22S3
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC1050-3015 Ryhmät TTV22S4
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC1050-3016 Ryhmät TTV22S5
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC1050-3017 Ryhmät TTV22SM
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC1050-3018 Ryhmät TTV22SM2
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC6010-3005 Ryhmät TTV21S3 TTV21S5 TTV21SM TTV21S2 ZJA23STIKY1 TTV21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC6010-3006 Ryhmät TTV21S3 TTV21S5 TTV21SM ZJA24KTIKY1 TTV21S2 TTV21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC5040-3001 Ryhmät TTV21S3 TTV21S5 TTV21S2 TTV21S1
Ajoitus 10.08.2023 - 01.10.2023 Toteutuksen tunnus TTC1030-3035 Ryhmät ZJA23KTIDI
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC1030-3036 Ryhmät TTV23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC1030-3037 Ryhmät TTV23S2
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC1030-3038 Ryhmät TTV23S3
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC1030-3039 Ryhmät TTV23S5
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC1030-3040 Ryhmät TTV23SM ZJATTV23SM
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus TTC1030-3042 Ryhmät ZJA23STIDI ZJA23STINO
Ajoitus 23.05.2024 - 29.05.2024 Toteutuksen tunnus TTC1030-3045
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TZVM6300-3017 Ryhmät TSA22KMA TSA22KMS
Timing 01.01.2024 - 19.05.2024 Code TZVM6300-3020 Groups TAR22S1
Ajoitus 17.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3185 Ryhmät LMS22S1
Ajoitus 12.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3186 Ryhmät LMS22KM
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3187
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3188
Ajoitus 31.08.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3189
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3190
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3191
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3192
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3193
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3194
Timing 25.09.2023 - 17.12.2023 Code ZZPC0220-3195
Timing 31.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3196
Timing 01.09.2023 - 15.12.2023 Code ZZPC0220-3197
Timing 29.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3198
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3199
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3200
Timing 04.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3201
Timing 04.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3202
Timing 04.09.2023 - 12.12.2023 Code ZZPC0220-3203
Timing 11.09.2023 - 18.12.2023 Code ZZPC0220-3204
Timing 11.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3205
Timing 04.09.2023 - 10.12.2023 Code ZZPC0220-3206
Timing 11.09.2023 - 17.12.2023 Code ZZPC0220-3207
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3208
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3209
Timing 23.10.2023 - 25.02.2024 Code ZZPC0220-3210
Timing 25.09.2023 - 17.12.2023 Code ZZPC0220-3211
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3212
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3213
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3214
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3215
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3216
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3217
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3218
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3219
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3220
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3221
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3222
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3223
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3224
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3225
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3226
Timing 15.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3228
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3229
Timing 15.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3230
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3231
Timing 05.02.2024 - 28.04.2024 Code ZZPC0220-3232
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3233
Timing 04.03.2024 - 31.05.2024 Code ZZPC0220-3234
Timing 05.02.2024 - 19.05.2024 Code ZZPC0220-3235
Timing 04.03.2024 - 31.05.2024 Code ZZPC0220-3236
Timing 23.10.2023 - 25.02.2024 Code ZZPC0220-3239
Timing 11.03.2024 - 19.05.2024 Code ZZPC0220-3241
Timing 20.05.2024 - 19.06.2024 Code ZZPC0220-3242
Timing 20.05.2024 - 19.06.2024 Code ZZPC0220-3243
Timing 20.05.2024 - 19.06.2024 Code ZZPC0220-3244
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3145 Ryhmät LMS21KM
Ajoitus 17.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3146 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3147
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3148
Ajoitus 06.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3149
Ajoitus 06.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3150
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3151
Ajoitus 08.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3152
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3153
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3154
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3155
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3156
Ajoitus 04.09.2023 - 07.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3157
Ajoitus 04.09.2023 - 07.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3158
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3159
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3160
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3161
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3162
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3163
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3164
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3165
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3166
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3167
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3169
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3170
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3171
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3172
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3173
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3175
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3176
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3177
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3178
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3179
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3180
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3181
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3182
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3183
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3184
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3185
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3186
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3187
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3188
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3189
Ajoitus 29.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3190
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3191
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3192
Ajoitus 25.03.2024 - 07.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3196
Ajoitus 11.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3197
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3198
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3199
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3200
Ajoitus 11.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3179 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3180
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3181
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3182
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3183
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3184
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3185
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3186
Ajoitus 08.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3187
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3188
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3189
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3190
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3191
Ajoitus 07.09.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3192
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3193
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3194
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3195
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3196
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3197
Ajoitus 11.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3198
Ajoitus 11.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3199
Ajoitus 18.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3200
Ajoitus 12.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3204
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3205
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3207
Ajoitus 15.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3208
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3209
Ajoitus 11.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3210
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3211
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3213
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3214
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3215
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3216
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3217
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3218
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3219
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3220
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3221
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3222
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3223
Ajoitus 19.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3227 Ryhmät LMS24KM
Ajoitus 05.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3230
Ajoitus 30.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3231
Ajoitus 05.02.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3232
Ajoitus 05.02.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3233
Ajoitus 20.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3234
Ajoitus 20.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3235
Ajoitus 01.11.2023 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TTHA0110-3006 Ryhmät TTV19KMM TTV19SMM TTV19SM TTV20SM TTV21SM TTV22SM TTV22SM2 TTV23SM TTV21S1
Ajoitus 01.11.2023 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TTHA0110-3007 Ryhmät TTV23S1
Ajoitus 01.11.2023 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TTHA0110-3008 Ryhmät TTV23S5
Ajoitus 01.11.2023 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TTHA0110-3009 Ryhmät TTV22S2 TTV22S1 TTV19S2 TTV23S2 TTV20S2 TTV21S2
Ajoitus 01.11.2023 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TTHA0110-3010 Ryhmät TTV21S3 TTV22S3 TTV19S1 TTV19S3 TTV22S4 TTV20S3 TTV23S3 TTV20S1
Ajoitus 01.11.2023 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus TTHA0110-3011 Ryhmät TTV22S5 TTV21S5 TTV20S5 TTV19S5
Ajoitus 08.05.2024 - 12.06.2024 Toteutuksen tunnus ZYVZ0200-3014
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC5010-3001 Ryhmät TTV21S3 TTV21S5 TTV21S2 TTV21S1
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code TTC8420-3004 Groups TTV21S3 TTV21S5 TIC21S1 TTV21S2 TTV21S1
Timing 08.01.2024 - 23.04.2024 Code TTC8420-3005 Groups TTV21S3 TTV21S5 TTV21SM ZJA24KTISK1 TTV21S2 TTV21S1
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code TTC8430-3003 Groups TTV21S3 TTV21S5 TIC21S1 TTV21S2 TTV21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC8430-3004 Ryhmät TTV21S3 TTV21S5 TTV21SM ZJA24KTISK1 TTV21S2 TTV21S1
Timing 28.08.2023 - 17.11.2023 Code TTC6500-3003 Groups TTV21S3 TTV21S5 TIC21S1 TTV21S2 TTV21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC2010-3036 Ryhmät TTV23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC2010-3038 Ryhmät TTV23S2
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC2010-3039 Ryhmät TTV23S3
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC2010-3040 Ryhmät TTV23S5
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus TTC2010-3041 Ryhmät TTV23SM ZJATTV23SM
Ajoitus 30.08.2023 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus TTC2010-3042 Ryhmät ZJA23STIDI ZJA23STINO ZJA24KTIDI
Ajoitus 02.05.2024 - 04.08.2024 Toteutuksen tunnus TTC2010-3044
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code TTC8410-3003 Groups TTV21S3 TTV21S5 TIC21S1 TTV21S2 TTV21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC8410-3004 Ryhmät TTV21S3 TTV21S5 TTV21SM ZJA24KTISK1 TTV21S2 TTV21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC5510-3002 Ryhmät TTV21S3 TTV21S5 TTV21S2 TTV21S1
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus TTC5520-3002 Ryhmät TTV21S3 TTV21S5 TTV21S2 TTV21S1
Timing 18.09.2023 - 21.12.2023 Code ZZPP0750-3136
Timing 28.08.2023 - 15.12.2023 Code ZZPP0750-3138
Timing 28.08.2023 - 15.12.2023 Code ZZPP0750-3139
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3141
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3142
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3143
Ajoitus 04.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3144
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3145
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3146
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3147
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3148
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3149
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3150
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3154 Ryhmät ZJASOS23SML
Ajoitus 24.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3159 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3160
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3162
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3163
Timing 29.08.2023 - 15.12.2023 Code ZZPP0750-3169
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3172
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3170
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3171
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3173
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3174
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3178
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3183
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3184
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3185
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3186
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3187
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3188
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3190
Ajoitus 22.04.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3191